MARATHI PAGE 153

ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਲਿ ਥਾਟੁ ॥
naam sanjogee go-il thaat.
Those who are attuned to the Naam, see the world as a temporary pasture.
ज्यांना नामाची आवड आहे ते जगाला क्षणीक म्हणून पाहतात।

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੂਟੈ ਬਿਖੁ ਮਾਟੁ ॥
kaam kroDh footai bikh maat.
Their lust and anger is dispelled, as if the pitcher of these poisons is broken.
त्यांची वासना आणि राग दूर झाला आहे जणू काय या विषांचे घागर तुटले आहे।

ਬਿਨੁ ਵਖਰ ਸੂਨੋ ਘਰੁ ਹਾਟੁ ॥
bin vakhar soono ghar haat.
Without the wealth of the Name, they are like an empty house or shop.
नावाच्या संपत्तीशिवाय ती रिकाम्या घर किंवा दुकानाप्रमाणे असतात।

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਖੋਲੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੪॥
gur mil kholay bajar kapaat. ||4||
Meeting the Guru, the heavy doors of their strayed mind are opened. ||4||
गुरुला भेटल्यावर त्यांच्या भटकलेल्या मनाची जड दारे उघडली जातात || 4 ||

ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ॥
saaDh milai poorab sanjog.
Those who meet the Guru through pre-ordained destiny.
जे पूर्व-नियत नियतीने गुरूंना भेटतात।

ਸਚਿ ਰਹਸੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਲੋਗ ॥
sach rahsay pooray har log.
These accomplished devotees of God always rejoice the bliss of God’s Name.
देवाचे हे निपुण भक्त नेहमीच देवाच्या नावाचा आनंद घेत असतात।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇ ਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
man tan day lai sahj subhaa-ay.
Surrendering to the Guru, they realize God with intuitive ease.
गुरुला शरण जाणे, त्यांना अंतर्ज्ञानी सहजतेने देवाची ओळख होते।गुरुला शरण जाणे, त्यांना अंतर्ज्ञानी सहजतेने देवाची ओळख होते।

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੫॥੬॥
naanak tin kai laaga-o paa-ay. ||5||6||
O’ Nanak, I respectfully bow to their feet. ||5||6||
हे’नानक, मी आदरपूर्वक त्यांच्या पायाशी नमन करतो || 5 || 6 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
राग गौरी , मेहला १

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚੀਤੁ ॥
kaam kroDh maa-i-aa meh cheet.
My conscious mind is engrossed in lust, anger and Maya.
माझे जाणीव मन वासने, क्रोध आणि माया मध्ये मग्न आहे।

ਝੂਠ ਵਿਕਾਰਿ ਜਾਗੈ ਹਿਤ ਚੀਤੁ ॥
jhooth vikaar jaagai hit cheet.
I am always awake (ready) and love to enter into the evil of falsehood.
मी नेहमीच जागृत (तयार) असतो आणि असत्य च्या दुष्कृत्यात प्रवेश करण्यास मला आवडते।

ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤੁ ॥
poonjee paap lobh kee keet.
I have gathered the capital of sin and greed.
मी पाप आणि लोभाचे भांडवल गोळा केले आहे।

ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥੧॥
tar taaree man naam sucheet. ||1||
If Your Name, which can eradicate all my sins, comes to dwell in my mind, then It will be like a raft or boat for me (to swim across world-ocean of vices). ||1||
जर तुझे नाव, जेमाझ्या सर्व पापांची निर्मूलन करू शकते, जर तेमाझ्या मनात राहील तर ते माझ्यासाठी तराफा किंवा बोटाप्रमाणे असेल (दुर्गुणांच्या विश्व-समुद्रात पोहण्यासाठी) || 1 ||

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
vaahu vaahu saachay mai tayree tayk.
O’ my wondrous God, I have but only Your support against the vices.
हे’माझ्या अद्भुत देवा, मला दुर्गुणांविरूद्ध फक्त तुझे समर्थन आहे।

ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o paapee tooN nirmal ayk. ||1|| rahaa-o.
I am a sinner, You alone are immaculate one. ||1||Pause||
मी पापी आहे, तुम्ही एकटेच पवित्र आहात || 1 || विराम द्या ||

ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ ਬੋਲੈ ਭੜਵਾਉ ॥
agan paanee bolai bharhvaa-o.
A mortal behaves differently under the effect of fire of anger and the tranquility of water.
रागाच्या आगीच्या आणि पाण्याच्या शांततेच्या परिणामस्वरूप नश्वर भिन्न वागतो।

ਜਿਹਵਾ ਇੰਦ੍ਰੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥
jihvaa indree ayk su-aa-o.
The tongue and sensual organs crave their individual satisfactions.
जीभ आणि लैंगिक अवयव त्यांच्या वैयक्तिक समाधानाची लालसा करतात।

ਦਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ॥
disat vikaaree naahee bha-o bhaa-o.
Our whole outlook is evil-oriented without any love or fear of God.
आपला संपूर्ण दृष्टीकोण देवासाठी कोणत्याही प्रकारचे भय किंवा प्रेम शिवाय विकारला अनुलक्षून आहे।

ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥
aap maaray taa paa-ay naa-o. ||2||
It is only by eradicating self-conceit, one can realize God’s Name. ||2||
केवळ अहंकाराचा नाश केल्यानेच, एखाद्याला देवाच्या नावाची जाणीव होते || 2 ||

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥
sabad marai fir maran na ho-ay.
When onekills his self-conceit through the Guru’s word, then he does not die spiritual death.
जेव्हा एखादा गुरुच्या शब्दाने स्वत: चा अहंकार नष्ट करतो, तेव्हा तो आध्यात्मिक मृत्यू मरणार नाही।

ਬਿਨੁ ਮੂਏ ਕਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥
bin moo-ay ki-o pooraa ho-ay.
Without eradicating self-conceit, how can one attain perfection?
अहंकारनष्ट केल्याशिवाय एखादी व्यक्ती कशी परिपूर्णता प्राप्त करू शकेल?

ਪਰਪੰਚਿ ਵਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਮਨੁ ਦੋਇ ॥
parpanch vi-aap rahi-aa man do-ay.
instead the mind remains entangled in worldly affairs and duality.
त्याऐवजी मन ऐहिक गोष्टींमध्ये आणि द्वैतात अडकले आहे।

ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
thir naaraa-in karay so ho-ay. ||3||
Whatever the Immortal God does, comes to pass. ||3||
अमर देव जे काही करतो ते पूर्ण होते|| 3 ||

ਬੋਹਿਥਿ ਚੜਉ ਜਾ ਆਵੈ ਵਾਰੁ ॥
bohith charha-o jaa aavai vaar.
I can board the ship of God’s Name only when by His grace, my turn comes.
मी देवाच्या नावाच्या जहाजात चढू शकतो तेव्हाच जेव्हा त्याच्या कृपेने, माझी पाळी येईल।

ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਥ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥
thaakay bohith dargeh maar.
Those who are not able to board the ship of Naam, suffer in God’s court.
जे नावाच्या जहाजात चढण्यास सक्षम नाहीत त्यांना देवाच्या दरबारात त्रास होतो।

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੁਆਰੁ ॥
sach saalaahee Dhan gurdu-aar.
Blessed is that house of the Guru (holy congregation) where I can sing the praise of God
धन्य ते गुरूचे घर (संगत) जिथे मी देवाचे गुणगान करू शकतो।

ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਘਰਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੪॥੭॥
naanak dar ghar aykankaar. ||4||7||
O Nanak, only in the holy congregation I can realize the presence of God in my heart. ||4||7||
नानक, केवळ संगत मध्येच मी माझ्या अंत: करणात देवाची उपस्थिती जाणवू शकतो || 4 || 7 ||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
राग गौरी, मेहला १

ਉਲਟਿਓ ਕਮਲੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
ulti-o kamal barahm beechaar.
By reflecting on God’s virtues, my mind has turned away from Maya.
देवाच्या सद्गुणांवर विचार केल्याने माझे मन मायापासून वळले आहे।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨਿ ਦਸ ਦੁਆਰਿ ॥
amrit Dhaar gagan das du-aar.
I am enjoying such a unique and continuous feeling of divine bliss, as if a stream of Ambrosial nectar is trickling down from the sky in my secret mind.
मी दैवी आनंदाची अशी अनोखी आणि अविरत भावना अनुभवत आहे, जणू काही आकाशातून माझ्या मनामध्येच अमृत प्रवाह जात आहे।

ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਬੇਧਿਆ ਆਪਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੧॥
taribhavan bayDhi-aa aap muraar. ||1||
God Himself is pervading every where. ||1||
देव स्वतः सर्वत्र व्यापत आहे || 1 ||

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ray man mayray bharam na keejai.
O my mind, do not give in to doubt.
माझ्या मना, शंका घेऊ नकोस।

ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man maanee-ai amrit ras peejai. ||1|| rahaa-o.
When the mind reposes full faith in God, only then the Ambrosial nectar can be partaken.||1||Pause||
जेव्हा मनाने भगवंतावर पूर्ण विश्वास ठेवला तरच अमृत ग्रहण करता येते || 1 || विराम द्या ||

ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਮਰਣਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
janam jeet maran man maani-aa.
O’ mortal, win the game of life and accept in your mind the truth of death.
हे’नश्वर, जीवनाचा खेळ जिंक आणि मृत्यूच्या सत्यतेची आठवण तुझ्या मनात घे ।

ਆਪਿ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥
aap moo-aa man man tay jaani-aa.
When one’s self-conceit dies, the mind itself comes to understand it.
जेव्हा एखाद्याचा अहंकार मरत असतो तेव्हा मनाला हे आपोआप समजते।

ਨਜਰਿ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥੨॥
najar bha-ee ghar ghar tay jaani-aa. ||2||
When I was blessed by God with His glance of Grace, I realized His presence within my mind itself. ||2||
जेव्हा देवाची कृपादृष्टी प्राप्त होते, माझ्या मनात त्याची उपस्थिती मी जाणू शकतो।

ਜਤੁ ਸਤੁ ਤੀਰਥੁ ਮਜਨੁ ਨਾਮਿ ॥
jat sat tirath majan naam.
Meditation on God’s Name is the true austerity, charity, and ablution.
देवाच्या नावावर ध्यान करणे ही खरी तपस्या, दानधर्म आणि उदात्तता आहे।

ਅਧਿਕ ਬਿਥਾਰੁ ਕਰਉ ਕਿਸੁ ਕਾਮਿ ॥
aDhik bithaar kara-o kis kaam.
What good are ostentatious displays?
उदासीनता दाखवण्या मध्ये चांगले काय आहे?

ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰਜਾਮਿ ॥੩॥
nar naaraa-in antarjaam. ||3||
The All-pervading God knows all that is in our mind. ||3||
सर्वव्यापी देवाला आपल्या मनातले सर्व काही माहित आहे || 3 ||

ਆਨ ਮਨਉ ਤਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਉ ॥
aan man-o ta-o par ghar jaa-o.
If I were to believe in any other besides God, only then I would knock at any other door.
जर मला देवाशिवाय इतर कोणावर विश्वास असेल तरच मी इतर कोण्याचा दारा जाईल।

ਕਿਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥
kis jaacha-o naahee ko thaa-o.
But where should I go to beg? There is no other place for me.
पण मी भिक्षा मागण्यासाठी कुठे जायला पाहिजे? माझ्यासाठी दुसरे स्थान नाही।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਉ ॥੪॥੮॥
naanak gurmat sahj samaa-o. ||4||8||
O Nanak, through the Guru’s Teachings, I am intuitively united with God. ||4||8||
नानक, गुरुच्या उपदेशांद्वारे, मी अंतर्ज्ञानाने देवाबरोबर एकरूप झालो आहे || 4 || 8 |

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee mehlaa 1.
Raag Gauree, First Guru:
राग गौरी मेहला १

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁ ਮਰਣੁ ਦਿਖਾਏ ॥
satgur milai so maran dikhaa-ay.
When a person meets the Guru, the Guru shows that person what the death of the self or ego really is.
जेव्हा एखादी व्यक्ती गुरुशी भेटते तेव्हा स्वत: चा किंवा अहंकाराचा मृत्यू खरोखर काय असतो हे गुरु दर्शवते।

ਮਰਣ ਰਹਣ ਰਸੁ ਅੰਤਰਿ ਭਾਏ ॥
maran rahan ras antar bhaa-ay.
Then the mystery of remaining dead (detached from the worldly desires) becomes pleasing to the mind.
मग मृत(सांसारिक वासनांपासून अलिप्त) राहण्याचे रहस्य मनाला आनंद देते।

ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਗਗਨ ਪੁਰੁ ਪਾਏ ॥੧॥
garab nivaar gagan pur paa-ay. ||1||
By getting rid of ego, one obtains a high spiritual state, as if one has reachedthe realm of the sky. ||1||
अहंकारापासून मुक्ती मिळवून एखाद्या व्यक्तीला उच्च आध्यात्मिक स्थिती प्राप्त होते, जणू काही जण एखाद्या आकाशाच्या ठिकाणी पोचले आहे || 1 ||

ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ ਆਏ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥
maran likhaa-ay aa-ay nahee rahnaa.
Death is preordained, nobody can remain alive forever.
मृत्यू पूर्वनिर्धारित आहे, कोणीही कायमचे जिवंत राहू शकत नाही।

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਪਿ ਰਹਣੁ ਹਰਿ ਸਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jap jaap rahan har sarnaa. ||1|| rahaa-o.
But by meditating on God with love and devotion, one can (spiritually) remain forever in God’s refuge. ||1||Pause||
परंतु प्रेमाने आणि भक्तीने परमेश्वराचे चिंतन केल्याने कोणीही (अध्यात्मिक) देवाच्या आश्रयामध्ये कायमचे राहू शकते || 1 || विराम द्या ||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਗੈ ॥
satgur milai ta dubiDhaa bhaagai.
Meeting the True Guru, duality is dispelled.
खर्या गुरुला भेटल्यास द्वैत दूर होते।

ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸਿ ਮਨੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੈ ॥
kamal bigaas man har parabh laagai.
The heart blossoms like a lotus, and the mind is attached to God.
हृदय कमळाप्रमाणे बहरते आणि मन भगवंताशी जोडलेले असते।

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਆਗੈ ॥੨॥
jeevat marai mahaa ras aagai. ||2||
One who remains dead (detaches from Maya), while still alive obtains the supreme bliss. ||2||
जो जिवंत आहे तो मृत (मायापासून अलिप्त) राहतो तर त्याला परम आनंद मिळतो || 2 ||

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚ ਸੰਜਮਿ ਸੂਚਾ ॥
satgur mili-ai sach sanjam soochaa.
Meeting the True Guru, one becomes truthful, chaste and pure.
खऱ्यागुरूची भेट झाल्यावर व्यक्ती सत्यवान, पवित्र आणि शुद्ध होते।

ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥
gur kee pa-orhee oocho oochaa.
Following the path shown by the Guru, one spiritually rises higher and higher.
गुरूंनी दाखविलेल्या मार्गावरचालून एक आध्यात्मिकदृष्ट्या उच्च आणि उच्च होत जातो।

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਮੂਚਾ ॥੩॥
karam milai jam kaa bha-o moochaa. ||3||
When God grants His Mercy, the fear of death is dispelled ||3||
जेव्हा देव दया करतो, तेव्हा मृत्यूची भीती दूर होते || 3 ||

ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਮਿਲਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇਆ ॥
gur mili-ai mil ank samaa-i-aa.
On meeting the Guru and following his teachings, one remains imbued in God’s love by meditating on Naam.
गुरूंना भेटल्यावर आणि त्याच्या शिकवणुकींचे पालन केल्यावर, ते नामस्माराचे चिंतन करून भगवंताच्या प्रेमामध्ये मग्न होते।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
kar kirpaa ghar mahal dikhaa-i-aa.
Granting His mercy, the Guru reveals the God’s presence within the heart itself.
दया दाखविण्याद्वारे, गुरु अंतःकरणातच देवाची उपस्थिती प्रकट करतो।

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੪॥੯॥
naanak ha-umai maar milaa-i-aa. ||4||9||
O Nanak, by eradicating ego, the Guru unites that person with God. ||4||9||
नानक, अहंकार निर्मूलन करून, गुरु त्या व्यक्तीला भगवंताशी जोडतो || 4 || 9 ||