MARATHI PAGE 146

ਤੀਜੈ ਮੁਹੀ ਗਿਰਾਹ ਭੁਖ ਤਿਖਾ ਦੁਇ ਭਉਕੀਆ ॥
teejai muhee giraah bhukh tikhaa du-ay bha-ukee-aa.
In the third quarter (by noon), both hunger and thirst are so intense, that one feels like eating something.
तिसऱ्या प्रहरमध्ये(दुपारपर्यंत) भूक आणि तहान दोघेही इतके तीव्र असतात की एखाद्याला काहीतरी खाण्यासारखे वाटते।

ਖਾਧਾ ਹੋਇ ਸੁਆਹ ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ ॥
khaaDhaa ho-ay su-aah bhee khaanay si-o dostee.
After some time, whatever one had eaten gets consumed, and one feels the need to eat again.
काही काळानंतर, कोणी जे खाल्ले ते खाल्ले जाते आणि एखाद्याला पुन्हा खाण्याची गरज वाटते।

ਚਉਥੈ ਆਈ ਊਂਘ ਅਖੀ ਮੀਟਿ ਪਵਾਰਿ ਗਇਆ ॥
cha-uthai aa-ee ooNgh akhee meet pavaar ga-i-aa.
In the fourth quarter, one feels sleepy, so closing the eyes goes into deep sleep.
चौथ्या प्रहरात, एखाद्याला झोपेची भावना येते, म्हणून डोळे बंद केल्याने ती गाढ झोपेमध्ये जाते।

ਭੀ ਉਠਿ ਰਚਿਓਨੁ ਵਾਦੁ ਸੈ ਵਰ੍ਹ੍ਹਿਆ ਕੀ ਪਿੜ ਬਧੀ ॥
bhee uth rachi-on vaad sai vareh-aa kee pirh baDhee.
Waking up from sleep, again one gets busy in the worldly strife (amassing more worldly wealth), as if one is going to live for hundreds of years.
झोपेतून जागे होत असताना पुन्हा एखादा सांसारिक संघर्षात व्यस्त होतो (अधिक सांसारिक संपत्ती जमवून) जणू तो शेकडो वर्षे जगणारे।

ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ ਜੇ ਅਠੀ ਭਉ ਹੋਇ ॥
sabhay vaylaa vakhat sabh jay athee bha-o ho-ay.
When at all the time, one starts living in the revered fear of God, then one canalways stay imbued with God’s love.
जेव्हा केव्हाही एखादी व्यक्ती देवाबद्दल आदर बाळगून राहू लागते, तर मग तो नेहमी देवाच्या प्रेमाने भिजू शकतो।

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਹੋਇ ॥੧॥
naanak saahib man vasai sachaa naavan ho-ay. ||1||
O’ Nanak, when in this way our Master comes to reside in our heart, then it becomes true (spiritual) ablution.
हे ’नानक, जेव्हा जेव्हा आपल्या मालिक आपल्या अंत: करणात येतात, तेव्हा ते खरं (आध्यात्मिक) अभ्यंगस्नान होते।

ਮਃ ੨ ॥
mehlaa 2.
shalok , by the Second Guru:
मेहला २

ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥
say-ee pooray saah jinee pooraa paa-i-aa.
They, who have realized the perfect God, are truly wealthy.
ज्यांना परिपूर्ण देवाची जाणीव झाली आहे, ते खरोखरच श्रीमंत आहेत।

ਅਠੀ ਵੇਪਰਵਾਹ ਰਹਨਿ ਇਕਤੈ ਰੰਗਿ ॥
athee vayparvaah rahan iktai rang.
Twenty-four hours a day, they remain indifferent to worldly problems and remain imbued with the love of God.
दिवसातून चोवीस तास ते सांसारिक समस्यांविषयी उदासीन राहतात आणि ते भगवंताच्या प्रेमाने ओतलेले असतात।

ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਥਾਹ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਅਹਿ ॥
darsan roop athaah virlay paa-ee-ah.
Rarely do we find such persons who at all times are absorbed in their cravings for a glimpse of infinite God.
क्वचितच आम्हाला अशी व्यक्ती आढळतात की जे अनंत देवाच्या एक झलक साठी नेहमीच त्यांच्या तळमळात मग्न असतात।

ਕਰਮਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲੁ ॥
karam poorai pooraa guroo pooraa jaa kaa bol.
By perfect destiny one meets such a perfect Guru, whose every word is perfect.
परिपूर्ण नियतीने एखादे परिपूर्ण गुरु भेटतात, ज्यांचे प्रत्येक शब्द परिपूर्ण असतात।

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੁ ॥੨॥
naanak pooraa jay karay ghatai naahee tol. ||2||
O’ Nanak, when the Guru makes someone perfect, then such person is not found lacking in any qualities.
हे ’नानक, जेव्हा गुरु एखाद्याला परिपूर्ण बनवतो, तेव्हा अशा व्यक्तीमध्ये कोणत्याही गुणांचा अभाव आढळत नाही।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਜਾ ਤੂੰ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰਿ ਮੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਈਐ ॥
jaa tooN taa ki-aa hor mai sach sunaa-ee-ai.
O’ God, I speak out the Truth, when You are with me, what more could I want?
देवा, मी सत्य बोलतो, जेव्हा तू माझ्याबरोबर असतोस तेव्हा मला आणखी काय पाहिजे?

ਮੁਠੀ ਧੰਧੈ ਚੋਰਿ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥
muthee DhanDhai chor mahal na paa-ee-ai.
The one, who has been robbed by the worldly pursuits is unable to reach Your court.
सांसारिक प्रवृत्तीने लुटलेला व्यक्ती आपल्या दरबारात पोहोचू शकत नाही।

ਏਨੈ ਚਿਤਿ ਕਠੋਰਿ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥
aynai chit kathor sayv gavaa-ee-ai.
Being so stone-hearted (impermeable to God’s love), one has wasted all the (previous) services in vain.
कठोर हृदयी (भगवंताच्या प्रेमासाठी अभेद्य) असल्यामुळे एखाद्याने सर्व(मागील) सेवा व्यर्थ घालविली आहेत।

ਜਿਤੁ ਘਟਿ ਸਚੁ ਨ ਪਾਇ ਸੁ ਭੰਨਿ ਘੜਾਈਐ ॥
jit ghat sach na paa-ay so bhann gharhaa-ee-ai.
The heart in which God hasn’t come to dwell, that person keeps going in the cycle of birth and death.
ज्या अंतःकरणात देव राहायला आला नाही, ती व्यक्ती जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात जात असते।

ਕਿਉ ਕਰਿ ਪੂਰੈ ਵਟਿ ਤੋਲਿ ਤੁਲਾਈਐ ॥
ki-o kar poorai vat tol tulaa-ee-ai.
When judged on the scale of righteousness, how can one be found perfect?
जेव्हा नीतिमत्तेच्या मापदंडात न्याय होईल तेव्हा एखादी व्यक्ती परिपूर्ण कशी आढळेल?

ਕੋਇ ਨ ਆਖੈ ਘਟਿ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥
ko-ay na aakhai ghat ha-umai jaa-ee-ai.
If one gets rid of egotism, no one will say that one has lost any merits.
जर एखाद्याला अभिमानापासून मुक्ती मिळाली तर कोणीही असे म्हणू शकत नाही की एखाद्याने काही चांगलेपणा गमावला आहे।

ਲਈਅਨਿ ਖਰੇ ਪਰਖਿ ਦਰਿ ਬੀਨਾਈਐ ॥
la-ee-an kharay parakh dar beenaa-ee-ai.
In the court of God, the true ones are easily recognised.
देवाच्या दरबारात, खर्या लोकांना सहज ओळखता येते।

ਸਉਦਾ ਇਕਤੁ ਹਟਿ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਪਾਈਐ ॥੧੭॥
sa-udaa ikat hat poorai gur paa-ee-ai. ||17||
The true wealth (Naam) which gets us approved in God’s court is obtained only from the perfect Guru.
आपल्याला देवाच्या दरबारात मंजूर होणारी खरी संपत्ती (नाम) केवळ परिपूर्ण गुरुंकडूनच प्राप्त होते।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥
salok mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
शलोक मेहला २

ਅਠੀ ਪਹਰੀ ਅਠ ਖੰਡ ਨਾਵਾ ਖੰਡੁ ਸਰੀਰੁ ॥
athee pahree ath khand naavaa khand sareer.
If human body is considered as one of the nine parts of the earth, then one is always running after the worldly wealth in the eight parts of the earth.
जर मानवी शरीराला पृथ्वीच्या नऊ भागांपैकी एक मानले गेले तर पृथ्वीच्या आठ भागामध्ये असलेल्या सांसारिक संपत्तीमागेमाणूस पळत असतो।

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਭਾਲਹਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥
tis vich na-o niDh naam ayk bhaaleh gunee gaheer.
Within the body is Naam, which is greater than all the treasures of the world. However, only rare wise people seek the infinitely virtuous God.
शरीरात नाम आहे, जे जगातील सर्व खजिनांपेक्षा श्रेष्ठ आह।. तथापि, केवळ दुर्मिळ शहाणे लोक असीम पुण्य देवाचा शोध घेतात।

ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਾਲਾਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ॥
karamvantee salaahi-aa naanak kar gur peer.
O’ Nanak, it is only the very fortunate people, who by accepting the Guru as their spiritual guide, sing the praises of God.
हे ’नानक’ हे केवळ तेच नशीबवान लोक आहेत, ज्यांनी गुरूंना त्यांचा आध्यात्मिक मार्गदर्शक म्हणून स्वीकारून देवाची स्तुती केली।

ਚਉਥੈ ਪਹਰਿ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥
cha-uthai pahar sabaah kai surti-aa upjai chaa-o.
In the fourth watch of the early morning hours, a longing arises in the mind of enlightened people)
पहाटेच्या चौथ्या प्रहरात, प्रबुद्ध लोकांच्या मनात तीव्र इच्छा निर्माण होते।

ਤਿਨਾ ਦਰੀਆਵਾ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
tinaa daree-aavaa si-o dostee man mukh sachaa naa-o.
They go and join those Guru’s followers who are meditating on God’s Name with loving devotion.
ते जातात आणि त्या गुरूंच्या अनुयायांमध्ये सामील होतात जे प्रेमळ भक्तीने देवाच्या नावाचे चिंतन करतात।

ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੰਡੀਐ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਪਸਾਉ ॥
othai amrit vandee-ai karmee ho-ay pasaa-o.
In those holy congregations, the Nectar of Naam is distributed, but only fortunate people are blessed by God with this gift.
त्या पवित्र मंडळ्यांमध्ये, नामचे अमृत वाटले जाते, परंतु केवळ भाग्यवान लोकांना ही देणगी लाभली आहे।

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਉ ॥
kanchan kaa-i-aa kasee-ai vannee charhai charhaa-o.
(By subjecting to hardship of getting up in the early morning) Their bodies become pure like gold, imbued with the true devotional worship.
(पहाटे उठण्याच्या कष्टाच्या अधीन राहून) त्यांची शरीरे सोन्याप्रमाणे शुद्ध होतात, सत्याच्या भक्ती पूजेमुळे।

ਜੇ ਹੋਵੈ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਕੀ ਬਹੁੜਿ ਨ ਪਾਈ ਤਾਉ ॥
jay hovai nadar saraaf kee bahurh na paa-ee taa-o.
If God casts His glance of grace, then there is no need for any more hardship.
जर देव त्याच्या कृपेची दृष्टी देतो तर यापुढे आणखी त्रास सहन करण्याची आवश्यकता राहात नाही।

ਸਤੀ ਪਹਰੀ ਸਤੁ ਭਲਾ ਬਹੀਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸਿ ॥
satee pahree sat bhalaa bahee-ai parhi-aa paas.
In the remaining seven watches also, we should live a truthful life, do good to others and spend time in the company of enlightened people.
सात प्रहरांमध्ये आपण सत्यवादी जीवन जगावे, इतरांचे कल्याण केले पाहिजे आणि प्रबुद्ध लोकांच्या सहवासात वेळ घालवला पाहिजे।

ਓਥੈ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸਿ ॥
othai paap punn beechaaree-ai koorhai ghatai raas.
There, we should reflect upon virtues and sins, to decrease the capitalof falsehood.
तेथे आपण खोट्या गोष्टींचे भांडवल कमी करण्यासाठी पुण्य आणि पापांवर विचार केला पाहिजे।

ਓਥੈ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਹਿ ਖਰੇ ਕੀਚਹਿ ਸਾਬਾਸਿ ॥
othai khotay satee-ah kharay keecheh saabaas.
There, in the holy congregation, the evil deeds and thoughts are kicked out, and the righteous deeds are applauded.
तेथे, पवित्र मंडळीत, वाईट कृत्ये आणि विचारांना ठार मारले जाते आणि चांगल्या कर्मांचे कौतुक केले जाते।

ਬੋਲਣੁ ਫਾਦਲੁ ਨਾਨਕਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਖਸਮੈ ਪਾਸਿ ॥੧॥
bolan faadal naankaa dukh sukh khasmai paas. ||1||
O’ Nanak, it is useless to complain about anything, all pain and pleasure are in the power of our God.
हे’नानक, कशाबद्दलही तक्रार करणे निरुपयोगी आहे, सर्व वेदना आणि आनंद आपल्या देवाच्या सामर्थ्यात आहेत।

ਮਃ ੨ ॥
mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
मेहला २

ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥
pa-un guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.
Air is the Guru, (air is as essential for life as the Guru is essential for spiritual growth). Water is the Father (as it is the source of all life and helps the earth to produce all the bounties that are consumed). Earth is the Great Mother of all.
वायु हा गुरु आहे, (जीवनासाठी हवा तितकीच आवश्यक आहे जितकी आध्यात्मिक वाढीसाठी गुरु आवश्यक आहे)। पाणी हा पिता आहे (कारण ते सर्व जीवनाचे स्रोत आहे आणि पृथ्वीला उपभोगावयाचे सर्व गुण उत्पन्न करण्यास मदत करते)। पृथ्वी सर्वांची महान माता आहे।

ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
dinas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.
Day and night are like the male and female nurses, in whose lap the entire world is at play.
दिवस आणि रात्र स्त्री व पुरुष परिचारिका सारख्या असतात ज्यांच्या शर्यतीत संपूर्ण जग कार्यरत आहे।

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੇ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachay Dharam hadoor.
The good and bad deeds done by human beings are always watched and considered by the righteous judge (God).
मानवांनी केलेल्या चांगल्या आणि वाईट गोष्टी सदैव न्यायाधीश देव (देव) पाहतात आणि मानतात।

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.
According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away from Him.
त्यांच्या स्वत: च्या कृतीनुसार, काही जवळ आले आहेत आणि काही त्याच्यापासून दूर गेले आहेत।

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.
Those who have meditated on God’s Name with loving devotion, depart from this world with their toil approved (achieving the ultimate Goal of human birth).
ज्यांनी भगवंताच्या नावावर प्रेमळ भक्तीने ध्यान केले आहे, ते परिश्रम करून या जगापासून निघून जातात (मानवी जन्माचे अंतिम ध्येय)

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੨॥
naanak tay mukh ujlay hor kaytee chhutee naal. ||2||
O’ Nanak, such persons are received in God’s court with honor, and many more in their company (following in their footsteps) are saved along with them.
हे ’नानक, अशा लोकांना देवाच्या दरबारात सन्मानित केले जाते आणि त्यांच्या संगतीत बरेच लोक (त्यांच्या चरणानुसार) त्यांच्याबरोबर वाचले जातात।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਸਿਆ ॥
sachaa bhojan bhaa-o satgur dasi-aa.
The one to whom, the Guru has told that the true spiritual food is the true love for God.
ज्याला, गुरूंनी सांगितले आहे की खरा आध्यात्मिक आहार म्हणजे देवावरचे खरे प्रेम।

ਸਚੇ ਹੀ ਪਤੀਆਇ ਸਚਿ ਵਿਗਸਿਆ ॥
sachay hee patee-aa-ay sach vigsi-aa.
Such a person is appeased and delighted with the Truth.
अशी व्यक्ती सत्याने शांत आणि प्रसन्न होते।

ਸਚੈ ਕੋਟਿ ਗਿਰਾਂਇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ॥
sachai kot giraaN-ay nij ghar vasi-aa.
The person remain attuned to God, as if residing in the fort and village of the true God.
ती व्यक्ती भगवंताशी एकरूप राहते, जणू खऱ्या परमेश्वराच्या गड आणि गावात राहणारी असो।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਨਾਉ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸਿਆ ॥
satgur tuthai naa-o paraym rehsi-aa.
When the true Guru is pleased, one receives God’s Naam, and blossoms forth in His Love.
जेव्हा खरा गुरू प्रसन्न होतो, तेव्हा देवाचे नाव प्राप्त होते आणि त्याच्या प्रेमामध्ये बहरते।

ਸਚੈ ਦੈ ਦੀਬਾਣਿ ਕੂੜਿ ਨ ਜਾਈਐ ॥
sachai dai deebaan koorh na jaa-ee-ai.
Through falsehood we can not reach the court of the true God.
खोट्या माध्यमातून आपण खऱ्या देवाच्या दरबारात पोहोचू शकत नाही।

ਝੂਠੋ ਝੂਠੁ ਵਖਾਣਿ ਸੁ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥
jhootho jhooth vakhaan so mahal khu-aa-ee-ai.
By speaking lies all the time we lose the opportunity to reach God’s court.
सर्व वेळ खोटे बोलून आपण देवाच्या दरबारात पोहोचण्याची संधी गमावतो।