MARATHI PAGE 14

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. Realized by the grace of the True Guru:
एक शाश्वत ईश्वर! मात्र सत्गुरुच्या आशीर्वादाने जो कळतो।

ਰਾਗੁ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥
raag sireeraag mehlaa pahilaa 1 ghar 1.
Siree Raag, by the First Guru: beat one
सिरी राग, पहिल्या गुरु द्वारे ;१ घर

ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਹਿ ਜੜਾਉ ॥
motee ta mandar oosreh ratnee ta hohi jarhaa-o.
(O’ God, grant me this understanding that) even if I am living in a magnificent palace, built with pearls, studded with jewels and rubies,
(हे ईश्वर! मला हि समझ दे) जरी मी भव्य महाल माडे राहात असला जो मोतींनी बनलेला असेल , आणि त्यात रत्न जडलेले असेल,

ਕਸਤੂਰਿ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰਿ ਚੰਦਨਿ ਲੀਪਿ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥
kastoor kungoo agar chandan leep aavai chaa-o.
and scented with musk, saffron and sandalwood, a sheer delight to behold.
आणि त्यात कस्तुरीचा, केसर, चंदनसुगंध असेल, ज्यात असणे आनंदाचे असेल,

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੧॥
mat daykh bhoolaa veesrai tayraa chit na aavai naa-o. ||1||
O’ God, I am afraid that, I may go astray and forget You after seeing these palaces.
हे ईश्वर! मला भीती वाटती कि, मी तुला विसरून जाईल या सुन्दर महाल पाहून.

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਉ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
har bin jee-o jal bal jaa-o.
Without God’s remembrance, my soul suffers as if it is being burnt and scorched.
देवाच्या स्मरण शिवाय, माझी आत्मा ला असा त्रास होतो कि जणू ती जळत असेल|

ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੁ ਪੂਛਿ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai aapnaa gur poochh daykhi-aa avar naahee thaa-o. ||1|| rahaa-o.
I have confirmed from my Guru that except God, there is no other place of shelter where one can find joy and peace.
माझ्या गुरु द्वारे मला काळे आहे कि ईश्वरात र्हाय शिवाय कुठे हि आनंद मिळू शकत नाही|

ਧਰਤੀ ਤ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲਘਿ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥
Dhartee ta heeray laal jarh-tee palagh laal jarhaa-o.
O’ God, even if I was in a palace where the floor was studded with diamonds and rubies, the bed with jewels,
हे ईश्वर! जरी त्या महाल च्या फरशी रत्नजडित असेल हिरेलावलेले असेल, आणि शय्या सुद्धा रत्नजडित असेल,

ਮੋਹਣੀ ਮੁਖਿ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰੰਗਿ ਪਸਾਉ ॥
mohnee mukh manee sohai karay rang pasaa-o.
and if an extremely beautiful and captivating woman adorned with jewelery, trying to entice me.
आणि जरी रत्न आभूषित सुन्दर कन्या मला मोहाईचा प्रयत्न करेल,

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੨॥
mat daykh bhoolaa veesrai tayraa chit na aavai naa-o. ||2||
O’ God, I am afraid that seeing these things,I may go astray and forget You.
हे ईश्वर! मला भीती वाटते कि मी तुला विसरून जाईल!

ਸਿਧੁ ਹੋਵਾ ਸਿਧਿ ਲਾਈ ਰਿਧਿ ਆਖਾ ਆਉ ॥
siDh hovaa siDh laa-ee riDh aakhaa aa-o.
O’ God, if I were an accomplished yogi capable of performing miracles and summon mystical powers.
हे ईश्वर! जर मी एक सिद्ध योगी असेल जो चमत्कार करू शकतो आणि दाविय शक्तींना बोलवू शकतो|

ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਬੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖੈ ਭਾਉ ॥
gupat pargat ho-ay baisaa lok raakhai bhaa-o
and appear and disappear at will, so that people would hold me in awe.
आणि माझ्या इच्छे ने प्रकट आणि अप्रकट होऊ शकतो, ज्याने लोकांना आश्चर्य वाटेल,

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥
mat daykh bhoolaa veesrai tayraa chit na aavai naa-o. ||3||
O’ God, I am afraid that seeing these powers, I may go astray and forget You.
हे ईश्वर! मला भीती वाटते कि मी तुला विसरून जाईल!

ਸੁਲਤਾਨੁ ਹੋਵਾ ਮੇਲਿ ਲਸਕਰ ਤਖਤਿ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ॥
sultaan hovaa mayl laskar takhat raakhaa paa-o.
O’ God, even if I were to become an emperor and raise a huge army, and sit on a throne,
हे ईश्वर! जरी मला स्मरणात सम्राट व्हायला मिळे, आणि विशाल सेने मिळेल, गादि आणि ताज मिळेल,

ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ ॥
hukam haasal karee baithaa naankaa sabh vaa-o.
issue commands and collect taxes, O’ Nanak, all of this is useless and could pass away like a puff of wind
मला कर घेण्याची सत्ता मिळेल, हे नानक! हे सर्व काही निर्थक आहे, आणि मात्र एक वाऱ्या च्या झोक्याने वाहू शकत|

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥
mat daykh bhoolaa veesrai tayraa chit na aavai naa-o.॥੪॥੧॥
O’ God, I am afraid that seeing this kingdom, I may go astray and forget You.
हे ईश्वर! मला भीती वाटते कि या सत्तानेमी तुला विसरून जाईल!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru
सिरी राग, पहिल्या गुरु द्वारे

ਕੋਟਿ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਪਿਆਉ ॥
kot kotee mayree aarjaa pavan pee-an api-aa-o.
O’ God, if I could live for millions and millions of years, and if the air was my food and drink,
हे ईश्वर! जर मी शेकडो अन शेकडो वर्षांत पर्यंत जिवन्त राहील, आणि झार हवा माझं पेय आणि अन्न बनेल,

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਗੁਫੈ ਨ ਦੇਖਾ ਸੁਪਨੈ ਸਉਣ ਨ ਥਾਉ ॥
chand sooraj du-ay gufai na daykhaa supnai sa-un na thaa-o.
and if I lived in a cave and never saw either the sun or the moon, and if I never slept, even in dreams.
आणि जर मी गुफा मध्ये राहील आणि काडी सूर्य चन्द्र पानावर नाही, आणि जर मी कधी स्वप्नात सुद्धा झोपणार नाही

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੧॥
bhee tayree keemat naa pavai ha-o kayvad aakhaa naa-o. ||1||
Even after doing all this, I will not be capable to describe Your worth. How can I say how great You are?
हे सर्व केल्या नंतर सुद्धा, मी तुझी किंमत च विवरण करू शकणार नाहीत. मी कसा सांगू तू किती महान आहेस?

ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਜ ਥਾਇ ॥
saachaa nirankaar nij thaa-ay.
The ever existing, formless God, is manifest within Himself.
हमेशा राहणारा निरंकार, स्वतः मधेच प्रकटतो|

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sun sun aakhan aakh-naa jay bhaavai karay tamaa-ay. ||1|| rahaa-o.
It is by listening to others that we describe His greatness.As and when it pleases Him, He instills in us the craving (to know Him and sing His praises).
दुसऱ्यांना ऐकून आवण त्याच विवरण करतो| आणि जेव्हा तो खुश होतो, तो आपल्यात त्याला ओळखायची इच्छा प्रकट करतो।

ਕੁਸਾ ਕਟੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਸਣਿ ਪੀਸਾ ਪਾਇ ॥
kusaa katee-aa vaar vaar peesan peesaa paa-ay.
O’ God, If I was slashed and cut into pieces, over and over again, and put into the mill and ground into flour,
हे ईश्वर! जरी माझे छोटे छोटे तुकडे कराय मध्ये येईल, पुनः पुनः, आणि मला पीठ सारखे दळून टाकाय मध्ये येईल,

ਅਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆ ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਜਾਉ ॥
agee saytee jaalee-aa bhasam saytee ral jaa-o.
burnt by fire and mixed with ashes.
आगेत जाळून राख कराय मध्ये येईल,

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੨॥
bhee tayree keemat naa pavai ha-o kayvad aakhaa naa-o. ||2||
Even after all this, I will not be capable to describe Your worth. How can I say how great You are?
हे सर्व झाल्या नंतर सुद्धा मी तुझी किंमत सांगताय योग्य नाही, मी कसा सांगू तू किती महान आहेस?

ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ॥
pankhee ho-ay kai jay bhavaa sai asmaanee jaa-o.
O’ God, if I were a bird, soaring and flying through hundreds of skies,
हे ईश्वर! जर मी एक पक्षी असता, शंभर आकाशात उडालो असतो,

ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨ ਆਵਊ ਨਾ ਕਿਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ॥
nadree kisai na aav-oo naa kichh pee-aa na khaa-o.
(And flying so high) if I were invisible, neither eating nor drinking anything.
जर मी अदृश्य झालो असतो, काही न खाऊन आणि पिऊन,

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੩॥
bhee tayree keemat naa pavai ha-o kayvad aakhaa naa-o. ||3||
Even then I could not estimate Your worth. How can I say how great You are?
तरी सुद्धा मी सांगू शकलो नसतो तुझी किंमत किती आहे! तू किती महान आहेस?