MARATHI PAGE 129

ਅਹਿਨਿਸਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਬਦਿ ਸਾਚੈ ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੫॥
ahinis pareet sabad saachai har sar vaasaa paavni-aa. ||5||
Day and night, through the Guru’s word, he develops love for God and keep dwelling in the divine pool of Naam.
रात्रंदिवस, गुरुच्या शब्दाद्वारे तो देवावर प्रीती करतो आणि नामच्या दिव्य तलावामध्ये राहतो।

ਮਨਮੁਖੁ ਸਦਾ ਬਗੁ ਮੈਲਾ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥
manmukh sadaa bag mailaa ha-umai mal laa-ee.
The self-willed person is always filthy like a crane, smeared with the filth of ego.
मनमुखी सारस सारखी घाणेरडी असते ज्यांचा वर अहंकाराची घाण चिटकलेली असते।

ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੈ ਪਰੁ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਈ ॥
isnaan karai par mail na jaa-ee.
He may bathe at holy places, but filth of ego does not go away.
तो पवित्र जागांवर आंघोळ करु शकतो पण अहंकारीपणाचा नाश होणार नाही।

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥੬॥
jeevat marai gur sabad beechaarai ha-umai mail chukaavani-aa. ||6||
One who dies while yet alive (who gives up the sense of ego while still doing his worldly duties), and reflects on the Guru’s word, is rid off this filth of ego.
जो जिवंत असताना मरण पावला (जो आपले ऐहिक कर्तव्य बजावत असतानाही अहंकाराचा त्याग करतो) आणि गुरूच्या शब्दावर चिंतन करतो तो अहंकाराचा घाण काढून टाकतो।

ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਘਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ratan padaarath ghar tay paa-i-aa. poorai satgur sabad sunaa-i-aa.
He, to whom the perfect Guru has recited the holy word, has obtained the jewel like precious wealth of Naam within his heart.
ज्याला परिपूर्ण गुरूंनी पवित्र शब्द बोलवायला लावले आहे त्याने आपल्या मनात नामची मौल्यवान संपत्ती प्राप्त केली आहे।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਆਪੁ ਪਛਾਨਣਿਆ ॥੭॥
gur parsaad miti-aa anDhi-aaraa ghat chaanan aap pachhaanni-aa. ||7||
By Guru’s Grace, the darkness of spiritual ignorance is dispelled; he has come to recognize the Divine Light within his own heart.
गुरुंच्या कृपेने आध्यात्मिक अज्ञानाचा अंधकार दूर होतो;स्वत: च्या अंतःकरणात असलेला दैवी प्रकाश त्याने ओळखला आहे।

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ॥
aap upaa-ay tai aapay vaykhai.
God Himself creates, and He Himself takes care of the creation.
देव स्वतः निर्माण करतो आणि तो स्वतः सृष्टीची काळजी घेतो।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥
satgur sayvai so jan laykhai.
The one who follows the true Guru’s teachings is approved in God’s court.
जो खऱ्यागुरुच्या शिकवणांचे पालन करतो त्याला देवाच्या दरबारात मान्यता मिळाली आहे।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੩੧॥੩੨॥
naanak naam vasai ghat antar gur kirpaa tay paavni-aa. ||8||31||32||
O’ Nanak, the Naam dwells deep within the heart; by Guru’s Grace, it is realized.
हे ’नानक, नाम अंतःकरणात खोलवर राहतात; गुरुंच्या कृपेने हे लक्षात आले आहे।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag by the Third Guru:
माझ राग, मेहला ३

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥
maa-i-aa moh jagat sabaa-i-aa.
The entire world is engrossed in emotional attachment to Maya.
संपूर्ण जग मायेच्या भावनिक आसक्तीमध्ये मग्न आहे।

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦੀਸਹਿ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ॥
tarai gun deeseh mohay maa-i-aa.
Everybody seems to be under the influence of the three traits of Maya.
प्रत्येकजण मायाच्या तीन गुणांच्या प्रभावाखाली असल्याचे दिसते।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਲਿਵ ਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥
gur parsaadee ko virlaa boojhai cha-uthai pad liv laavani-aa. ||1||
By Guru’s grace, only a rare one recognize this truth. Subduing these impulses, he attunes his mind to the fourth state of spiritual exaltation called Turya.
गुरुच्या कृपेने, केवळ एक दुर्मिळ व्यक्तीच हे सत्य ओळखते। या आवेगांना वश करून, त्याने आपले मन तुर्या नावाच्या आध्यात्मिक उन्नतीच्या चौथ्या अवस्थेला प्राप्त केले आहे।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree maa-i-aa moh sabad jalaavani-aa.
I dedicate myself to those, who burn their attachment to maya, by following the Guru’s word.
मी स्वत: ला त्या लोकांसाठी समर्पित करतो, ज्यांनी त्यांचे वचन मायाशी जोडले आहे, गुरुच्या शब्दाचे अनुसरण करून।

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ਹਰਿ ਦਰਿ ਮਹਲੀ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maa-i-aa moh jalaa-ay so har si-o chit laa-ay har dar mahlee sobhaa paavni-aa. ||1|| rahaa-o.
He who burns away his attachment to Maya and fixes his mind on God’s lotus feet (remembers God with love and devotion), receives honor in God’s court.
ज्याने आपल्या प्रेमाचे प्रेम जाळून टाकले आणि आपले मन देवाच्या कमळाच्या चरणांवर ठेवले (भगवंताचे प्रेम व भक्तीने स्मरण केले) त्याला देवाच्या दरबारात मान मिळतो।

ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥
dayvee dayvaa mool hai maa-i-aa.
The reason for the creation of gods and goddesses is Maya.
देवी-देवतांच्या निर्मितीचे कारण म्हणजे माया।

ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜਿੰਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥
simrit saasat jinn upaa-i-aa.
The Smritis and the Shastras (scriptures) were also composed because of Maya.
स्मृती आणि शास्त्रे देखील मायामुळेच रचली गेली।

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਪਸਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥
kaam kroDh pasri-aa sansaaray aa-ay jaa-ay dukh paavni-aa. ||2||
Lust and anger are pervading the world and people continue to suffer in the cycles of birth and death.
वासना आणि क्रोधाने जग व्यापले आहे आणि लोक जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात सतत ग्रस्त आहेत।

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ॥
tis vich gi-aan ratan ik paa-i-aa.
God has also placed the jewel of divine wisdom in this world.
ईश्वरानेही या जगात दैवी बुद्धीचा दागदागिने ठेवले आहेत।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
gur parsaadee man vasaa-i-aa.
By the Guru’s grace, it is enshrined within the mind.
गुरुच्या कृपेने हे मनामध्ये विलीन झाले आहे।

ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੩॥
jat sat sanjam sach kamaavai gur poorai naam Dhi-aavani-aa. ||3||
He who meditates on God’s Name, through the perfect Guru’s teachings, earns the merits of celibacy, truthful living, and self-discipline.
जो परिपूर्ण गुरुच्या शिकवणीद्वारे भगवंताच्या नावाचे ध्यान करतो, तो ब्रह्मचर्य, सत्यवादी जीवन आणि स्वयंशिस्त या गोष्टी मिळवितो।

ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥
pay-ee-arhai Dhan bharam bhulaanee.
In this world, the soul-bride who has been deluded by doubt.
या जगात, संशयाने फसलेल्या आत्म-वधू आहे,

ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥
doojai laagee fir pachhotaanee.
Attached to duality, she later comes to regret it.
द्वैताने मोहित आहे आणि तिला नंतर पश्चात्ताप करावा लागणार आहे।

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੋਵੈ ਗਵਾਏ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
halat palat dovai gavaa-ay supnai sukh na paavni-aa. ||4||
She forfeits both this world and the next, and even in her dreams, she does not find peace.
ती या जगातले आणि नंतरचे दोन्ही गोष्टी गमावते आणि तिच्या स्वप्नांमध्येसुद्धा तिला शांती मिळत नाही।

ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਕੰਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥
pay-ee-arhai Dhan kant samaalay.
The soul-bride who remembers her Husband-God in this world,
एक आत्मा-वधू जी या जगात तिच्या पती-देवाची आठवण ठेवते,

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੈ ਨਾਲੇ ॥
gur parsaadee vaykhai naalay.
by Guru’s grace, sees Him close at hand.
गुरुच्या कृपेने, त्याला जवळ पाहते।

ਪਿਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਬਦਿ ਸਿੰਗਾਰੁ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥੫॥
pir kai sahj rahai rang raatee sabad singaar banaavani-aa. ||5||
Embellishing herself with Husband-God’s love through the Guru’s word, she intuitively remains imbued with the love of her beloved.
देवरूपी नवऱ्याचा प्रेमाने ती शृंगार करते आणि ती तिच्या प्रियकराच्या प्रेमात राहते।

ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥
safal janam jinaa satgur paa-i-aa.
Successful is the human-birth of those who meet with the true Guru.
जे सतगुरुला भेटतात त्यांचा जन्म सफल आहे।

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ॥
doojaa bhaa-o gur sabad jalaa-i-aa.
Through the Guru’s word, they burn their love of duality.
गुरूच्या शब्दाद्वारे ते त्यांचे द्वैतवरचे प्रेम जळतात।

ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੬॥
ayko rav rahi-aa ghat antar mil satsangat har gun gaavani-aa. ||6||
Joining the holy congregation, they sing God’s Praises who is pervading deep within their heart.
पवित्र मंडळामध्ये सामील होत असताना, ते आपल्या अंत: करणात खोलवर पसरत असलेल्या देवाची स्तुती करतात।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥
satgur na sayvay so kaahay aa-i-aa.
Those who do notfollow the teachings of the True Guru, why did they even come into this world?
जे लोकखऱ्या गुरुच्या शिकवणींचे पालन करीत नाहीत, ते या जगात का आले?

ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
Dharig jeevan birthaa janam gavaa-i-aa.
Accursed is his life, and uselesslywasted is this human life.
शापित त्याचे जीवन आहे आणि हे त्यांचे मानवी जीवन निरुपयोगी ठरले आहे।

ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੭॥
manmukh naam chit na aavai bin naavai baho dukh paavni-aa. ||7||
The self-willed person does not remember Naam. Without the Naam, he suffers in terrible pain.
स्वार्थी व्यक्तीला नाव आठवत नाही। नामाशिवाय त्याला भयंकर वेदना होत आहे।

ਜਿਨਿ ਸਿਸਟਿ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ॥
jin sisat saajee so-ee jaanai.
The One who created the Universe, He alone knows all about it.
ज्याने या विश्वाची निर्मिती केली आहे, त्याला त्या सर्व गोष्टी माहित आहेत।

ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥
aapay maylai sabad pachhaanai.
He unites those with Himself, who realize Him through the Guru’s word.
तो स्वतःबरोबर असणाऱ्यांना एकत्र करतो, ज्यांना गुरुच्या शब्दाने त्याला जाणते|

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧॥੩੨॥੩੩॥
nanak naam mili-aa tin jan ka-o jin Dhur mastak laykh likhaavani-aa. ||8||1||32||33||
O’ Nanak, only those receive the gift of Naam who are so predestined.
हे ’नानक, केवळ पूर्वनिर्धारित लोकांनाच नावाची भेट प्राप्त होते।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Maajh Raag, by the fourth Guru:
माझ राग, मेहला ४

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੇ ॥
aad purakh aprampar aapay.
The primal Being is farther than the farthest; everywhere He is all by Himself.
आदिम अस्तित्व सर्वात दूर आहे; सर्वत्र तो स्वत: सर्व काही आहे।

ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ॥
aapay thaapay thaap uthaapay.
He Himself creates and He Himself destroys.
तो स्वतः निर्माण करतो आणि तो स्वतः नष्ट करतो।

ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥
sabh meh vartai ayko so-ee gurmukh sobhaa paavni-aa. ||1||
The same One pervades in all beings, but the one who follows the Guru’s teachings attains glory at His door.
सर्व माणसात एकच आहे, परंतु जो गुरुच्या शिकवणांचे पालन करतो तो त्याच्या दारात वैभव प्राप्त करतो।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree nirankaaree naam Dhi-aavani-aa.
I dedicate myself to those who meditate on the Name of the formless God with love and devotion.
जे लोक निराकार देवाच्या नावाचे प्रेम आणि भक्तीने ध्यान करतात त्यांना मी स्वत: ला समर्पित करतो।