MARATHI PAGE 123

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree naam sun man vasaavani-aa.
I dedicate myself to those, who listen and enshrine Naam in their mind.
जे लोक नाम ला ऐकतात आणि त्यांच्या मनात प्रेमाने वसवतात त्यांना मी समर्पित आहे।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਊਚੋ ਊਚਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jee-o sachaa oocho oochaa ha-umai maar milaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
Eradicating their ego they are able to unite with God, who is eternal and the highest of the high.
त्यांचा अहंकार मिटवून ते देवासोबत एकत्र राहण्यास सक्षम आहेत, जो चिरंतन आणि उच्च आहे।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
har jee-o saachaa saachee naa-ee.
True is the Dear God, and True is His Glory.
प्रिय ईश्वर सत्य आहे, आणि त्यांची महिमा सत्य आहे।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕਿਸੈ ਮਿਲਾਈ ॥
gur parsaadee kisai milaa-ee.
It is only a rare person whom He unites with Himself through the Guru’s grace.
केवळ एक दुर्मिळ असते ज्याला तो स्वतःच्याबरोबर गुरुच्या कृपेने एकत्र करतो।

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਸੇ ਵਿਛੁੜਹਿ ਨਾਹੀ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥
gur sabad mileh say vichhurheh naahee sehjay sach samaavani-aa. ||2||
Those who unite with Him by following Guru’s teaching shall not be separated from him again. Intuitively they remain merged with Him .
जे लोक गुरुच्या शिकवणीचे अनुसरण करून त्याच्याबरोबर ऐक्य करतात ते पुन्हा त्याच्यापासून विभक्त होणार नाहीत।अंतर्ज्ञानाने ते त्याच्यामध्ये विलीन होतात।

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
tujh tay baahar kachhoo na ho-ay.
Nothing happens outside Your Will.
आपल्या इच्छेच्या बाहेर काहीही घडत नाही।

ਤੂੰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ ॥
tooN kar kar vaykheh jaaneh so-ay.
You are the one who create, know and watch over everything.
आपणच सर्व काही तयार करत आहात, जाणता आणि पहात आहात।

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੩॥
aapay karay karaa-ay kartaa gurmat aap milaavani-aa. ||3||
The Creator Himself acts, and inspires others to act. Through the Guru’s Teachings, He unites us with Himself.
निर्माता स्वतः कार्य करतो आणि इतरांनाही कृती करण्यास प्रेरित करतो। गुरुच्या शिकवणीद्वारे, तो आपल्याला आपल्याबरोबर जोडतो।

ਕਾਮਣਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥
kaaman gunvantee har paa-ay.
The soul-bride who enshrines God’s virtues within, realizes Him.
ज्या आत्म-वधूने ईश्वराच्या सद्गुणांना स्वतःमध्ये अंगीकार केले त्यालाचजाणवते।

ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥
bhai bhaa-ay seegaar banaa-ay.
She adorns herself with the revered fear of God.
ती स्वत: ला देवाच्या आदरयुक्त भीतीने शोभवते।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਚ ਉਪਦੇਸਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥
satgur sayv sadaa sohagan sach updays samaavani-aa. ||4||
Serving the True Guru by following his teachings, she is forever a fortunate soul-bride. She is absorbed in the divine word that unites her with God.
त्याच्या शिकवणीचे पालन करून खऱ्यागुरूची सेवा करणे, ती सदैव भाग्यवान वधू आहे। ती ईश्वरी शब्दात लीन आहे जे तिला भगवंताशी एकरूप करते।

ਸਬਦੁ ਵਿਸਾਰਨਿ ਤਿਨਾ ਠਉਰੁ ਨ ਠਾਉ ॥
sabad visaaran tinaa tha-ur na thaa-o.
Those, who forget the Guru’s word, find no shelter in God’s court.
जे लोक गुरूचे वचन विसरतात त्यांना देवाच्या दरबारात आसरा मिळणार नाही।

ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲੇ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥
bharam bhoolay ji-o sunjai ghar kaa-o.
They are deluded by doubt, like a crow in a deserted house.
ते निर्जन घरातल्या कावळ्यासारखे संशयाने फसलेले आहेत।

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਤਿਨੀ ਦੋਵੈ ਗਵਾਏ ਦੁਖੇ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਵਣਿਆ ॥੫॥
halat palat tinee dovai gavaa-ay dukhay dukh vihaavani-aa. ||5||
They forfeit both this world and the next, and they pass their lives suffering in pain and misery.
ते या जगाला आणि नंतरच्या दोघांनाही गमावतात आणि वेदना आणि दु: खेंनी जीवन जगतात।

ਲਿਖਦਿਆ ਲਿਖਦਿਆ ਕਾਗਦ ਮਸੁ ਖੋਈ ॥
likh-di-aa likh-di-aa kaagad mas kho-ee.
Writing on and on, they run out of paper and ink. (Endlessly chasing after Maya, they run out of breaths without achieving the goal of life).
पुढे आणखी लिहून लिहून त्य्नाचे कागद आणि शाई सम्पतात। (मायेचा पाठलाग करून, ते जीवनाचे ध्येय सिद्ध केल्या शिवाय मृत्युमुखी पडतात।)

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਨ ਕੋਈ ॥
doojai bhaa-ay sukh paa-ay na ko-ee.
Through the love with duality, no one has ever found peace.
द्वैत असलेल्या प्रेमामुळे कोणालाही कधीही शांती मिळाली नाही।

ਕੂੜੁ ਲਿਖਹਿ ਤੈ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਜਲਿ ਜਾਵਹਿ ਕੂੜਿ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥੬॥
koorh likheh tai koorh kamaaveh jal jaaveh koorh chit laavani-aa. ||6||
They write falsehood, and they practice falsehood; they are always in agony by focusing their consciousness on falsehood.
ते असत्य लिहितात, आणि ते असत्य बोलतात। ते खोट्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून नेहमीच क्लेश करतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਲਿਖਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
gurmukh sacho sach likheh veechaar.
The Guru’s followers write and reflect on God and His virtues.
गुरूचे अनुयायी देव आणि त्याच्या सद्गुणांवर लिहितात आणि त्यांचे चिंतन करतात।

ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
say jan sachay paavahi mokh du-aar.
Those true ones are blessed with the freedom from the vices and love of Maya.
धन्य आहेत ते सत्यलोक जे पाप आणि मायाच्या मोहापासून मुक्त आहेत।

ਸਚੁ ਕਾਗਦੁ ਕਲਮ ਮਸਵਾਣੀ ਸਚੁ ਲਿਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥
sach kaagad kalam masvaanee sach likh sach samaavani-aa. ||7||
True is their paper, pen and ink; writing Truth, they are absorbed in God.
त्यांचे कागद, कलम आणि शाई हे खरे आहे; सत्य लिहून, ते देवामध्ये लीन राहतात।

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਿ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ॥
mayraa parabh antar baithaa vaykhai.
Enshrined within every body, my God watches over all.
प्रत्येक शरीरात निहित, माझा देव सर्वांवर नजर ठेवतो।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥
gur parsaadee milai so-ee jan laykhai.
The one who realizes God by the Guru’s Grace, is the approved one.
ज्याला गुरुच्या कृपेने देवाची जाणीव होते, तो स्वीकृत आहे।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੨॥੨੩॥
naanak naam milai vadi-aa-ee pooray gur tay paavni-aa. ||8||22||23||
O Nanak, glory is received through the Naam, which is obtained through the Perfect Guru.
नानक, परिपूर्ण गुरुद्वारे प्राप्त झालेल्या नामातून वैभव प्राप्त होतो।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag, by the Third Guru:
माझ राग, मेहला ३

ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ॥
aatam raam pargaas gur tay hovai.
Only from the Guru one receives this understanding that God’s supreme Lightpervades in all.
भगवंतांचा सर्वोच्च प्रकाश सर्वत्र व्यापतो हे समजणे केवळ गुरुंकडूनच प्राप्त होते।

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਵੈ ॥
ha-umai mail laagee gur sabdee khovai.
The filth of ego stuck to the mind is removed through the Guru’s word.
मनाला चिकटलेली अहंकाराची घाण गुरुच्या शब्दाने दूर होते।

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥
man nirmal an-din bhagtee raataa bhagat karay har paavni-aa. ||1||
By always worshipping God with immaculate mind, one is able to realize God.
नेहमीच निर्मळ मनाने देवाची उपासना केल्याने एखाद्याला देवाची जाणीव होते।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਆਪਿ ਭਗਤਿ ਕਰਨਿ ਅਵਰਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree aap bhagat karan avraa bhagat karaavani-aa.
I devote my life and soul to those, who worship God and inspire others to worship Him as well.
मी माझे आयुष्य व आत्मा त्या लोकांसाठी वाहिली आहे, जे देवाची उपासना करतात आणि इतरांनाही त्याची उपासना करण्यास प्रेरित करतात।

ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕੀਜੈ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tinaa bhagat janaa ka-o sad namaskaar keejai jo an-din har gun gaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
We should always humbly bow to those devotees who chant the Glorious Praises of God every day.
दररोज देवाची स्तुती करतात अशा भक्तांना आपण नम्रपणे नमन केले पाहिजे।

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣੁ ਕਰਾਏ ॥
aapay kartaa kaaran karaa-ay.
It is on His own that the Creator creates the cause of devotion in a person.
हे स्वतः निर्माता आहे की जो एखाद्या व्यक्तीमध्ये भक्तीचे कारण तयार करतो।

ਜਿਤੁ ਭਾਵੈ ਤਿਤੁ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ॥
jit bhaavai tit kaarai laa-ay.
As He pleases, He engages mortals to the tasks of devotional worship.
त्यांची इच्छेनुसार तो भक्तीपूजनाच्या कार्यांमध्ये मनुष्यांना गुंतवून ठेवतो।

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥
poorai bhaag gur sayvaa hovai gur sayvaa tay sukh paavni-aa. ||2||
Only by perfect fortune does one get to follow the Guru’s teachings. By following the Guru’s teachings peace is obtained.
केवळ परिपूर्ण दैवबुद्धीनेच एखाद्याला गुरुच्या शिकवणुकीचे पालन केले जाते। गुरूंच्या शिकवणुकीचे पालन केल्याने शांती प्राप्त होते।

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਤਾ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ॥
mar mar jeevai taa kichh paa-ay.
When one eradicates one’s ego , and becomes a completely humble person, then he attains the bliss of devotional worship.
जेव्हा एखाद्याचा अहंकार नष्ट करतो आणि पूर्णपणे नम्र व्यक्ती बनतो, तेव्हा त्याला भक्तीपूजनाचा आनंद प्राप्त होतो।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
gur parsaadee har man vasaa-ay.
Then by the Guru’s Grace, he enshrines God within his mind.
मग गुरूच्या कृपेने, तो(देव) आपल्या मनात देव बसवतो।

ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥
sadaa mukat har man vasaa-ay sehjay sahj samaavani-aa. ||3||
By enshrining God within his mind, he is liberated from the effects of Maya and vices forever. Intuitively he remains in the state of equipoise.
भगवंताला आपल्या मनात सामावून घेतल्यामुळे तो माया आणि दुष्परिणामांपासून सदैव मुक्त होतो। अंतर्ज्ञानाने तो सुसज्ज अवस्था प्राप्त करतो।

ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥
baho karam kamaavai mukat na paa-ay.
By perform all sorts of rituals, one does not obtain liberation from vices.
सर्व प्रकारच्या विधी केल्याने मनुष्य दुर्गुणांपासून मुक्ती प्राप्त करत नाही।

ਦੇਸੰਤਰੁ ਭਵੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥
daysantar bhavai doojai bhaa-ay khu-aa-ay.
By wandering around in foreign lands, one is simply ruined in the love of duality.
परदेशात भटकंती करून एखाद्या व्यक्ती द्वैतीच्या प्रेमामध्ये स्वतःचा नाश करवून घेतो।

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਕਪਟੀ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
birthaa janam gavaa-i-aa kaptee bin sabdai dukh paavni-aa. ||4||
The deceitful person loses this human life in vain; without the Guru’s word, he obtain only misery.
फसव्या व्यक्तीने हे मानवी जीवन व्यर्थ गमावले; गुरूच्या शब्दाशिवाय त्याला फक्त दु: ख येते।

ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥
Dhaavat raakhai thaak rahaa-ay.
One who restrains his mind wandering after vices and keeps it under control,
ज्याने आपल्या मनाला दुर्गुणांमागे भटकाय पासून रोखले आणि नियंत्रणात ठेवले।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥
gur parsaadee param pad paa-ay.
by Guru’s Grace, obtains the supreme spiritual status,
त्याला गुरूच्या कृपेने सर्वोच्च अध्यात्मिक स्थितीची प्राप्तता होते।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੫॥
satgur aapay mayl milaa-ay mil pareetam sukh paavni-aa. ||5||
The True Guru Himself unites that person with God. Meeting the Beloved God peace is obtained.
खरा गुरू स्वतः त्या व्यक्तीला भगवंताशी जोडतो। प्रिय देवाला भेटल्यामुळे शांती प्राप्त होते।