MARATHI PAGE 113

ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜਿ ਭੰਨਿ ਸਵਾਰਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੮॥੫॥੬॥
tooN aapay hee gharh bhann savaareh naanak naam suhaavani-aa. ||8||5||6||
You Yourself create, destroy and refashion Your creation. O’ Nanak, You adorn and embellish mortals with Your Name.
आपण स्वत: तयार करता उध्वस्त करता आणि आपणच पुनःसर्जन करतात। हे’नानक, आपण आपल्या नावाने मनुष्यांना सुशोभितकरता।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
राग माझ, मेहला ३

ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣਹਾਰਾ ॥
sabh ghat aapay bhoganhaaraa.
It is God who enjoys everything in the world, as He pervades in all hearts.
तो देव आहे जो जगातल्या सर्व गोष्टींचा आनंद घेतो, जसा तो सर्व अंतःकरणामध्ये व्यापतो।

ਅਲਖੁ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
alakh vartai agam apaaraa.
The infinite and incomprehensible God is invisibly present in all.
असीम आणि न समजता न येणारा देव सर्वांमध्येच अदृश्य आहे।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥
gur kai sabad mayraa har parabh Dhi-aa-ee-ai sehjay sach samaavani-aa. ||1||
Through the Guru’s word, we should meditate on the beloved God so that we may intuitively merge in Him.
गुरुच्या शब्दाद्वारे, आपण प्रिय देवाचे मनन केले पाहिजे जेणेकरून आपण अंतर्ज्ञानाने त्याच्यामध्ये विलीन होऊ शकू।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree gur sabad man vasaavani-aa.
I dedicate myself to the person who enshrines the Guru’s word in his mind.
जो स्वत: च्या मनातील गुरूचा शब्द आत्मसात करतो अशा व्यक्तीस मी स्वत:ला समर्पित करतो।

ਸਬਦੁ ਸੂਝੈ ਤਾ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sabad soojhai taa man si-o loojhai mansaa maar samaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
If one understands the Guru’s word, then one wrestles with the mind, and by controlling vicious desires, becomes worthy of uniting with God.
जर एखाद्याला गुरूचा शब्द समजला असेल तर मग तो मनाबरोबरकुस्ती करतो आणि दुष्कर्मांवर नियंत्रण ठेवून भगवंताशी एकरूप होण्यास पात्र ठरतो।

ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੁਹਹਿ ਸੰਸਾਰਾ ॥
panch doot muheh sansaaraa.
The five vices (lust, anger, greed, attachment, and ego) are deceiving the world.
पाच दुर्गुण (वास, क्रोध, लोभ, आसक्ती आणि अहंकार) जगाला फसवत आहेत।

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧਿ ਨ ਸਾਰਾ ॥
manmukh anDhay suDh na saaraa.
Self willed, blinded by Maya, does not have any knowledge or understanding about the vices.
अहंकारी, मायाने अंधळे झालेले, त्याला दुर्गुणांविषयी काहीही ज्ञान किंवा समज नाही।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅਪਣਾ ਘਰੁ ਰਾਖੈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਬਦਿ ਪਚਾਵਣਿਆ ॥੨॥
gurmukh hovai so apnaa ghar raakhai panch doot sabad pachaavani-aa. ||2||
The person who follows Guru’s teachings protects his home (mind and body) from these five demons, and through the Guru’s word, destroys them.
जो गुरुच्या शिकवणुकीचे पालन करतो तो या पाच भुतांपासून आणि गुरूच्या शब्दाद्वारे आपले घर (मन व शरीर) यांचे संरक्षण करतो।

ਇਕਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਚੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥
ik gurmukh sadaa sachai rang raatay.
The Guru’s followers are always imbued with the love of the eternal God.
गुरुचे अनुयायी नेहमी शाश्वत देवावर प्रेम करतात।

ਸਹਜੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਮਾਤੇ ॥
sehjay parabh sayveh an-din maatay.
Always immersed in the love of God, they intuitively remember Him.
ते अंतःकरणाने त्याला नेहमी लक्षात ठेवतात।

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
mil pareetam sachay gun gaavahi har dar sobhaa paavni-aa. ||3||
Meeting with their Beloved God, they sing His Glorious Praises and they receive honor in His Court.
त्यांच्या प्रिय देवाबरोबर भेटून ते त्याची स्तुती करतात आणि त्याच्या दरबारात त्यांचा सन्मान होतो।

ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥
aykam aikai aap upaa-i-aa.
First, God (who was alone and intangible) revealed Himself;
प्रथम, देव (जो एकटा आणि अमूर्त होता) त्याने स्वतः प्रकट केले;

ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ॥
dubiDhaa doojaa taribaDh maa-i-aa.
He revealed Himself in the form of His creation and became tangible and then He created the three-pronged Maya (vice, virtue and power)
त्याने स्वत: ला त्याच्या निर्मितीच्या रूपात प्रकट केले आणि मूर्त बनले आणि मग त्याने त्रिमूर्ती माया (दुर्गुण, गुण आणि शक्ती) निर्माण केली।

ਚਉਥੀ ਪਉੜੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਊਚੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥
cha-uthee pa-orhee gurmukh oochee sacho sach kamaavani-aa. ||4||
The Guru’s follower spiritually rises to the fourth state in which he remains unaffected by the three impulses of Maya. He always meditates on God’s Name.
गुरूचा अनुयायी आध्यात्मिकरित्या चौथ्या अवस्थेत पोचतो ज्यामध्ये तो मायाच्या तीन आवेगांमुळे अबाधित राहतो। तो नेहमी देवाच्या नावावर ध्यान करतो।

ਸਭੁ ਹੈ ਸਚਾ ਜੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥
sabh hai sachaa jay sachay bhaavai.
All is true (and right), if it pleases God.
जर ते देवाला संतोष देत असेल तर सर्व सत्य (आणि बरोबर) आहे।

ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥
jin sach jaataa so sahj samaavai.
The one who realized God, he remains in intuitive peace and poise.
ज्याला भगवंताची जाणीव झाली, तोशांततेत राहतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਚੇ ਸੇਵਹਿ ਸਾਚੇ ਜਾਇ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੫॥
gurmukh karnee sachay sayveh saachay jaa-ay samaavani-aa. ||5||
It is the duty of the Guru’s follower to always remember God, and ultimately merge with Him.
नेहमी परमेश्वराची आठवण ठेवणे, आणि शेवटी त्याच्यात विलीन होणे हे गुरूचे अनुयायी यांचे कर्तव्य आहे।

ਸਚੇ ਬਾਝਹੁ ਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਆ ॥
sachay baajhahu ko avar na doo-aa.
O’ my friends, except the eternal God, there is no one else.
हे ’माझ्या मित्रांनो, सनातन देव सोडून इतर कोणी नाही।

ਦੂਜੈ ਲਾਗਿ ਜਗੁ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੂਆ ॥
doojai laag jag khap khap moo-aa.
Attached to duality, humanity suffers and deteriorate spiritually.
द्वैताशी जोडल्या गेल्याने मानवतेला त्रास होतो आणि आध्यात्मिकरित्या तो बिघडतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਏਕੋ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
gurmukh hovai so ayko jaanai ayko sayv sukh paavni-aa. ||6||
The Guru’s follower only loves God and by always remembering Him lives in peace and enjoys bliss.
गुरूचे अनुयायी फक्त देवावर प्रेम करतात आणि नेहमीच त्याची आठवण ठेवून शांतीत राहतात आणि आनंद मिळवतात।

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥
jee-a jant sabh saran tumaaree.
All beings and creatures are under Your Protection.
सर्व प्राणी आपल्या संरक्षणाखाली आहेत।

ਆਪੇ ਧਰਿ ਦੇਖਹਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀ ॥
aapay Dhar daykheh kachee pakee saaree.
The world is like a chessboard wherein You have placed beings both imperfect and perfect (spiritually elevated), but You look after all.
जग एक शतरंज सारखे आहे ज्यात आपण प्राण्यांना अपूर्ण आणि परिपूर्ण (आध्यात्मिकरित्या उन्नत) दोन्ही ठेवले आहे परंतु आपण सर्वांची काळजी घेत आहात।

ਅਨਦਿਨੁ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥
an-din aapay kaar karaa-ay aapay mayl milaavani-aa. ||7||
You always make them do deeds (according Your will), and You Yourself then unite them with You.
तू त्यांना नेहमीच कर्मे करायला लावशील (तुझ्या इच्छेनुसार) आणि तू स्वत: नंतर त्यांना आपल्याबरोबर जोड।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਹਿ ਵੇਖਹਿ ਹਦੂਰਿ ॥
tooN aapay mayleh vaykheh hadoor.
O’ God, You stay close at hand and look after all mortals and unite them with Yourself.
हे ’देवा, तू अगदी जवळ आहेस आणि सर्व नश्वर लोकांचा सांभाळ कर आणि त्यांना स्वत: बरोबर एकत्र कर।

ਸਭ ਮਹਿ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
sabh meh aap rahi-aa bharpoor.
You Yourself are totally pervading amongst all.
आपण स्वतः सर्वांमध्येच सर्वत्र व्यापत आहात।

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੬॥੭॥
naanak aapay aap vartai gurmukh sojhee paavni-aa. ||8||6||7||
O’ Nanak, God Himself is pervading everywhere; only the Guru’s followers understand this.
हे ’नानक, देव स्वतः सर्वत्र व्यापत आहे; हे फक्त गुरुचे अनुयायी समजतात।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
राग माझ, मेहला ३

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਠੀ ॥
amrit banee gur kee meethee.
The Guru’s words are like the Ambrosial Nectar that brings love and peace in life.
गुरूचे शब्द जीवनात प्रेम आणि शांती आणणारे अमृतसारखे आहेत।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਚਖਿ ਡੀਠੀ ॥
gurmukh virlai kinai chakh deethee.
But only a rare Guru’s followers has relished it and seen the change it brings.
परंतु केवळ दुर्मिळ गुरूंच्या अनुयायांनीच त्याला दिलासा दिला आहे आणि बदल घडवून आणला आहे।

ਅੰਤਰਿ ਪਰਗਾਸੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵਣਿਆ ॥੧॥
antar pargaas mahaa ras peevai dar sachai sabad vajaavani-aa. ||1||
By partaking this supreme elixir, one’s inner self is illuminated, and one feels as if the divine word is being played in God’s court.
हा सर्वोच्च अमृत खाण्याने एखाद्याचे अंतःकरण प्रकाशित होते आणि एखाद्याला असे वाटते की जणू काय देवाच्या दरबारात दैवी शब्द वाजविला जात आहे।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree gur charnee chit laavani-aa.
I dedicate myself to the one who keeps the mind attuned to the Guru’s word.
जो मनाला गुरुच्या शब्दाप्रमाणे आत्मसात करतो त्यास मी स्वत: ला समर्पित करतो।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satgur hai amrit sar saachaa man naavai mail chukaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
The true Guru is like a pool of nectar. Whoever bathes in this pool (follows the Guru’s teachings) with true devotion, washes off all the dirt of vices.
खरा गुरू अमृत तलावासारखा आहे। जो कोणी या तलावामध्ये (गुरुच्या शिकवणीचे पालन करतो) खर्या भक्तीने स्नान करतो त्याने सर्व दुर्गुण धुऊन टाकले।

ਤੇਰਾ ਸਚੇ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
tayraa sachay kinai ant na paa-i-aa.
O’ eternal God, no one has ever found the limits of Your virtues.
हे ’शाश्वत देवा, तुमच्या सद्गुणांची मर्यादा कोणालाही सापडली नाही।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥
gur parsaad kinai virlai chit laa-i-aa.
Through Guru’s grace, only a rare person has fixed his mind on You.
गुरुच्या कृपेमुळे केवळ एक दुर्मिळ व्यक्तीने आपले मन आपल्यावर निश्चित केले आहे।

ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਾ ਕਬਹੂੰ ਸਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਭੁਖ ਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥
tuDh saalaahi na rajaa kabahooN sachay naavai kee bhukh laavani-aa. ||2||
O’ God, bless me with so much yearning for Your Name, that I may never feel satiated of praising You.
हे ’देवा, मला तुझ्या नावाची तीव्र इच्छा दे, यासाठी की मी तुझी स्तुती करताना कधीही तृप्त होऊ नये।

ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥
ayko vaykhaa avar na bee-aa.
Now, except God, I see no one else,
आता मी देवाशिवाय इतर कोणीही नाही।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ॥
gur parsaadee amrit pee-aa.
because by Guru’s Grace, I have partaken of the Ambrosial Nectar of Naam.
कारण गुरूच्या कृपेने, मी नामांच्या अमृत पदार्थात भाग घेतला आहे।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸਹਜੇ ਸੂਖਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥
gur kai sabad tikhaa nivaaree sehjay sookh samaavani-aa. ||3||
Through the Guru’s word, I have satiated all my desires for the Maya, and now I remain intuitively merged in a state of peace.
गुरूंच्या शब्दाद्वारे मी माझ्या सर्व माया बद्दलच्या इच्छा संपविल्या आहेत आणि आता मी शांतपणे शांततेत विलीन होतो।

ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਲਰਿ ਤਿਆਗੈ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗੈ ॥
ratan padarath palar ti-aagai. manmukh anDha doojai bhaa-ay laagai.
A self-conceited blind fool, attached to duality, gives up the priceless Naam for worthless straw (Maya).
अहंकारी अंध, जो द्वैताशी जोडलेला आहे, निष्फळ पेंढा (माया) साठी अमूल्य नाम सोडतो।

ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
jo beejai so-ee fal paa-ay supnai sukh na paavni-aa. ||4||
Whatever (evil) one sows, (the same evil fruit) one reaps, and doesn’t find peace, even in dream.
जे काही (वाईट) पेरते, (तेच वाईट फळ) कापणी करते, आणि स्वप्नातसुद्धा शांतता मिळत नाही।

ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥
apnee kirpaa karay so-ee jan paa-ay.
Only that person on whom God shows His mercy obtains priceless Naam.
ज्याला देव दया दाखवतो त्याला अमूल्य नाम मिळत।

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
gur kaa sabad man vasaa-ay.
Because such a person enshrines the Guru’s word in the mind.
कारण अशी व्यक्ती मनावर गुरूचे वचन अंतर्भूत करते।