MARATHI PAGE 107

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥
keenee da-i-aa gopaal gusaa-ee.
The person on whom the life of the World, the Sustainer of the Earth, has showered His Mercy;
ज्याच्यावर जगाचे जीवन, पृथ्वीचा निर्धार करणारा अश्या ईश्वराने त्याने दया दाखविली;

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
gur kay charan vasay man maahee.
The words of the Guru are enshrined in that person’s mind.
त्या व्यक्तीच्या मनात गुरूचे शब्द अंतर्भूत असतात।

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਦੁਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੧॥
angeekaar kee-aa tin kartai dukh kaa dayraa dhaahi-aa jee-o. ||1||
The Creator accepts that devotee as His own, and completely banishes all kinds of sorrows from that person’s life.
निर्माता त्या भक्ताला स्वतःचा मानूनस्वीकारतो आणि त्या व्यक्तीच्या जीवनातून सर्व प्रकारच्या दु: खाचा पूर्णपणे नाश करतो।

ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥
man tan vasi-aa sachaa so-ee.
In whose mind resides that eternal God,
ज्याच्या मनात त्या शाश्वत देवाचे वास्तव्य आहे,

ਬਿਖੜਾ ਥਾਨੁ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਈ ॥
bikh-rhaa thaan na disai ko-ee.
no place (in the journey of life) seems difficult to him
कोणतीही जागा (जीवनाच्या प्रवासात) त्याला कठीण वाटत नाही।

ਦੂਤ ਦੁਸਮਣ ਸਭਿ ਸਜਣ ਹੋਏ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਉ ॥੨॥
doot dusman sabh sajan ho-ay ayko su-aamee aahi-aa jee-o. ||2||
The one who develops love for the Master, all the evil-doers and enemies (all the vices) become his friends
जो गुरुवर प्रेम करतो, सर्व दुष्कर्मी आणि शत्रू (सर्व दुर्गुण) त्याचे मित्र बनतात।

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੈ ॥
jo kichh karay so aapay aapai.
Whatever He does, He does all by Himself.
तो जे काही करतो ते सर्व तो स्वतः करतो।

ਬੁਧਿ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਪੈ ॥
buDh si-aanap kichhoo na jaapai.
No one can know His Ways through his personal wisdom or cleverness.
स्वतःच्या ज्ञानानेकिंवा हुशारीने कोणालाही त्याचे मार्ग माहित नाहीत।

ਆਪਣਿਆ ਸੰਤਾ ਨੋ ਆਪਿ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੩॥
aapni-aa santaa no aap sahaa-ee parabh bharam bhulaavaa laahi-aa jee-o. ||3||
He Himself helps His saints. God has cast out that person’s doubts and delusions.
तो स्वत: आपल्या संतांना मदत करतो। देवाने त्या व्यक्तीच्या शंका आणि भ्रम दूर केले आहेत।

ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ ॥
charan kamal jan kaa aaDhaaro.
God’s Name is the Support of His humble devotees.
देवाचे नाव हे त्याच्या नम्र भक्तांचे आधार आहे।

ਆਠ ਪਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥
aath pahar raam naam vaapaaro.
Twenty-four hours a day, they contemplate on God’s Name.
दिवसातील चोवीस तास, ते देवाच्या नावाचा विचार करतात।

ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੪॥੩੬॥੪੩॥
sahj anand gaavahi gun govind parabh naanak sarab samaahi-aa jee-o. ||4||36||43||
O’ Nanak, in a state of peace and bliss, they keep singing praises of God, who pervades all beings.
हे’नानक, शांतता व आनंदाची स्थिती मध्येते सर्व प्राण्यांना व्यापून टाकणाऱ्या देवाची स्तुती करतात।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਸੋ ਸਚੁ ਮੰਦਰੁ ਜਿਤੁ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥
so sach mandar jit sach Dhi-aa-ee-ai.
True is that temple (body), within which one meditates on God.
ते मंदिर (शरीर) खरे आहे ज्याच्या आत एखाद्याने देवाचे ध्यान केले।

ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥
so ridaa suhaylaa jit har gun gaa-ee-ai.
Blessed is that heart, within which the God’s Glorious Praises are sung.
धन्य ते हृदय, ज्याच्या आत देवाची स्तुती केली जाते।

ਸਾ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਵਸਹਿ ਹਰਿ ਜਨ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੋ ਜੀਉ ॥੧॥
saa Dharat suhaavee jit vaseh har jan sachay naam vitahu kurbaano jee-o. ||1||
Sanctified becomes that place where God’s devotees abide and contemplate on Naam.
पवित्र असे स्थान बनते जिथे देवाचे भक्त नामात राहतात आणि त्यांचा चिंतन करतात।

ਸਚੁ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥
sach vadaa-ee keem na paa-ee.
The extent of Your Greatness cannot be known.
आपल्या महानतेची मर्यादा माहित नाही।

ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਮੁ ਨ ਕਹਣਾ ਜਾਈ ॥
kudrat karam na kahnaa jaa-ee.
Your Creative Power and Your Bounties cannot be described.
आपले सामर्थ्यआणि आपल्या फायद्याचे वर्णन केले जाऊ शकत नाही

ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਮਾਣੋ ਜੀਉ ॥੨॥
Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay jeeveh jan tayray sach sabad man maano jee-o. ||2||
O’ God, Your devotees feel spiritually rejuvenated meditating upon Your Name again and again. Your divine word is the very support of their minds.
हे ’देवा, तुझ्या तुझ्या वर ध्यान करून भक्तांचा कायाकल्प होतो।आपला दिव्य शब्द त्यांच्या मनांना आधार आहे।

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
sach saalaahan vadbhaagee paa-ee-ai.
O’ God, It is only by great good fortune that one obtains the opportunity to sing the praise of the eternal God.
हे भगवान, केवळ महान सौभाग्यानेच एखाद्याला चिरंतन देवाची स्तुती गाण्याची संधी मिळते।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥
gur parsaadee har gun gaa-ee-ai.
O’ God, it is only by the Guru’s grace that we sing Your praises.
हे ’भगवंता, गुरुच्या कृपेनेच आम्ही तुझी स्तुती करतो।

ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਤੇਰੈ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ ਜੀਉ ॥੩॥
rang ratay tayrai tuDh bhaaveh sach naam neesaano jee-o. ||3||
O’ God, pleasing to You are those who are imbued with Your love. They have Your eternal Name as stamp of approval in their life’s journey
हे ’देवा, तुझ्यावर प्रेम करणारी माणसेच तूआवडती। त्यांच्या आयुष्याच्या प्रवासात मंजूरीचा शिक्का म्हणून तुझे शाश्वत नाव आहे।

ਸਚੇ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥
sachay ant na jaanai ko-ee.
Nobody knows the limits of God’s virtues
देवाच्या गुणांची मर्यादा कोणालाही माहिती नाही।

ਥਾਨਿ ਥਨੰਤਰਿ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥
thaan thanantar sachaa so-ee.
In all places and interspaces, the True One is pervading.
सर्व ठिकाणी आणि चौकात, एक सत्य सर्वत्र व्यापत आहे।

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਉ ॥੪॥੩੭॥੪੪॥
naanak sach Dhi-aa-ee-ai sad hee antarjaamee jaano jee-o. ||4||37||44||
O’ Nanak, we should lovingly meditate forever on the True One, who knows what is in the hearts of us all.
हे ’नानक, आपण खऱ्याप्रेमावर सदैव प्रेम केले पाहिजे, ज्याला आपल्या सर्वांच्या अंत: करणात काय आहे हे ठाऊक आहे।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥
rain suhaavarhee dinas suhaylaa.
Beautiful is the night, and blessed is the day,
रात्र सुंदर आहे आणि दिवस धन्य आहे।

ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮੇਲਾ ॥
jap amrit naam satsang maylaa.
when one joins the holy congregation and contemplates on ambrosial Naam.
जेव्हा एखादी व्यक्ती सत्संग मध्येसामील होते आणि नामस्मरणात चिंतन करते।

ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪਲ ਵੰਞਹਿ ਜੀਵਣੁ ਸਫਲੁ ਤਿਥਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
gharhee moorat simrat pal vanjahi jeevan safal tithaa-ee jee-o. ||1||
If you remember and contemplate on Naam, even for an instant, then your life will become fruitful and prosperous.
जर तुम्ही एका क्षणाकरिता देखील नामस्मरण केले आणि त्याचे चिंतन केले तर तुमचे जीवन फलदायी आणि समृद्ध होईल।

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਦੋਖ ਸਭਿ ਲਾਥੇ ॥
simrat naam dokh sabh laathay.
RecitingNaam with love and devotion, all sinful mistakes are erased.
प्रेमाने आणि भक्तीने नामस्मरण केल्यास सर्व पापे मिटले जातात।

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥
antar baahar har parabh saathay.
He is present within us and in the creation around us, God is always with us.
तो आपल्यामध्ये आणि आपल्या सभोवतालच्या सृष्टीमध्ये अस्तित्वात आहे, देव नेहमी आपल्याबरोबर असतो।

ਭੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥
bhai bha-o bharam kho-i-aa gur poorai daykhaa sabhnee jaa-ee jee-o. ||2||
By the grace of the Guru, I have shed all my fear, doubt, and illusion, and I see God everywhere.
गुरूंच्या कृपेने, मी माझे सर्व भय, शंका आणि भ्रम घालवले आहे आणि मी सर्वत्र देवाला पाहतो आहे।

ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ਵਡ ਊਚ ਅਪਾਰਾ ॥
parabh samrath vad ooch apaaraa.
God is All-powerful, Vast, Lofty and Infinite.
देव सर्व शक्तिमान, विशाल, उंच आणि अनंत आहे।

ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
na-o niDh naam bharay bhandaaraa.
His Name is a precious jewel, His storehouses are overflowing with the wealth of Naam.
त्याचे नाव एक मौल्यवान रत्नजडित आहे, त्याच्या भांडार नामांच्या संपत्तीने ओसंडून वाहत आहेत।

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
aad ant maDh parabh so-ee doojaa lavai na laa-ee jee-o. ||3||
In the beginning, end, and middle of creation, it is God who pervades. I regard none else as His equal
सुरुवातीस, अंतात आणि सृष्टीच्या मध्यभागी, हा देव आहे जो व्यापक आहे। मी दुसर्या कोणासही त्याच्या समान समजू शकत नाही।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
kar kirpaa mayray deen da-i-aalaa.
O’ God, Cherisher of the meek, please bestow Your kindness upon me.
हे ’देवा, विनम्रांचे पालन करणारा, कृपया माझ्यावर दया कर ‘

ਜਾਚਿਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥
jaachik jaachai saaDh ravaalaa.
This beggar begs for the dust of the feet (humble service) of Your saints
हा भिकारी आपल्या संतांच्या पायाची धूळ (विनम्र सेवा) मागतो।

ਦੇਹਿ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਮਾਗੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੪॥੩੮॥੪੫॥
deh daan nanak jan maagai sadaa sadaa har Dhi-aa-ee jee-o. ||4||38||45||
O’ God, Your devotee Nanak begs for this gift, that I may meditate upon You forever
हे ’देवा, तुझा भक्त नानक या भेटीसाठी विनवणी करतो, की मी तुझ्यावर कायमच चिंतन करीन।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਐਥੈ ਤੂੰਹੈ ਆਗੈ ਆਪੇ ॥
aithai tooNhai aagai aapay.
O’ God, You are my support here (in this world), and in the next world.
हे ’देवा, तू इथे (या जगात) आणि पुढच्या जगात माझा आधार आहेस।

ਜੀਅ ਜੰਤ੍ਰ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਥਾਪੇ ॥
jee-a jantar sabh tayray thaapay.
All beings and creatures were created by You.
सर्व प्राणी आपल्याद्वारे तयार केले गेले होते।

ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਤੇ ਮੈ ਧਰ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
tuDh bin avar na ko-ee kartay mai Dhar ot tumaaree jee-o. ||1||
O, Creator, Without You there is no other, You are my Support and my Protection.
हे, निर्माता, तुझ्याशिवाय दुसरा कोणीही नाही, तू माझा आधार आणि माझे संरक्षण आहेस।

ਰਸਨਾ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਸੁਆਮੀ ॥
rasnaa jap jap jeevai su-aamee.
Contemplating Naam with devotion and love, I gained spiritual life.
भक्ती आणि प्रेमाने नाम मनन केल्याने मी आध्यात्मिक जीवन मिळविले।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
paarbarahm parabh antarjaamee.
The Supreme God knows all.
सर्वोच्च देवाला सर्व काही माहित आहे|

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਜਨਮੁ ਨ ਜੂਐ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
jin sayvi-aa tin hee sukh paa-i-aa so janam na joo-ai haaree jee-o. ||2||
Those who serve God, find spiritual peace and direction, they are not gambling their lives away.
जे देवाची सेवा करतात, त्यांना आध्यात्मिक शांती आणि दिशा मिळतात, ते आपले आयुष्य जुगार मध्ये घालवत नाहीत।

ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਜਿਨਿ ਜਨ ਤੇਰੈ ਪਾਇਆ ॥
naam avkhaDh jin jan tayrai paa-i-aa
O’God the humble devotee who has obtained the Medicine of Naam,
हे नम्र भक्त ज्याने नामस्मरण केले।