Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 648

Page 648

ਇਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰੀਐ ਸਭੁ ਰਾਜੁ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਲੇਇ ॥ 이런 식으로 자존감을 지움으로써 구루 무크는 전 세계의 통치를 얻습니다
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੧॥ 오 나낙이여! 하나님이 은혜를 베푸실 때만 인간은 구루무크가 됨으로써 이 사실을 이해하게 됩니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 세상에 태어난 구루 (Guru)와 가까이 지내면서 그 이름을 묵상 한 사람들은 유일한 인간입니다
ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰਹਿ ਆਪਣਾ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਣੁ ॥੨॥ 오 나낙이여! 그들은 또한 혈통을 구하고 신의 궁정에서 위대한 아름다움을 찾습니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਖੀਆ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਮੇਲਾਈਆ ॥ 구루 (Guru)는 구루 무크 시크교 (Gurumukh Sikh) 친구들과 합류했습니다
ਇਕਿ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ਇਕਿ ਗੁਰਿ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ॥ 그들 중 일부는 구루와 함께 하인으로 남아 있고 일부는 구루가 다른 일에 참여했습니다
ਜਿਨਾ ਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਤਿਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ ॥ 구루가 마음과 마음 속에 달콤하다고 생각하는 사람들은 구루가 그들에게 사랑을 전합니다
ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਇਕੋ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਮਿਤਾ ਪੁਤਾ ਭਾਈਆ ॥ 구루 (Guru)는 구르 시크교도, 친구, 아들 및 형제에 대한 동등한 사랑을 가지고 있습니다
ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਹੁ ਸਭਿ ਗੁਰੁ ਆਖਿ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ ॥੧੪॥ 모든 구루와 구루를 부름으로써 구루는 그들을 되살렸습니다. 14
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਨੀ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਅਵਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥ 오 나낙이여! 무지하고 눈먼 사람들은 하나님의 이름을 기억하지 못하고 다른 일을 계속합니다
ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਫਿਰਿ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਪਚਾਹਿ ॥੧॥ 그런 사람들은 야마의 문에 묶인 많은 형벌을 받고 결국 배설물에서 파괴됩니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 오 나낙이여! 사트구루를 섬기는 사람들은 진실하고 진실합니다
ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇ ਰਹੇ ਚੂਕਾ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥੨॥ 그러한 진실한 사람들은 하리 나암에 몰두하고 그들의 삶과 죽음의 순환은 끝납니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਸੰਚੀਐ ਅੰਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ॥ 부와 부와 마야를 축적하는 것은 결국 매우 고통스러워진다
ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਸਵਾਰੀਅਹਿ ਕਿਛੁ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ ॥ 집, 사원 및 궁전은 장식되어 있지만 그 중 어느 것도 인간과 어울리지 않습니다
ਹਰ ਰੰਗੀ ਤੁਰੇ ਨਿਤ ਪਾਲੀਅਹਿ ਕਿਤੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਈ ॥ 인간은 정기적으로 여러 가지 색깔의 숙련 된 말을 기르지 만, 결국에는 효과가 없습니다
ਜਨ ਲਾਵਹੁ ਚਿਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਉ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥ 오 헌애자들이여! Hari-Naam에 칫솔을 넣으면 결국 도움이 될 것입니다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧੫॥ Nanak은 구루 앞에서 그 이름을 묵상했으며 그 결과 그는 행복을 얻었습니다. 15
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਬਿਨੁ ਕਰਮੈ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 운이 없으면 이름을 얻을 수 없으며 완전한 운을 통해서만 이름을 얻을 수 있습니다
ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥ 오 나낙이여! 하나님이 은혜를 베푸신다면 오직 한 사람만이 구루의 마음을 통해 진리에 들어간다. 1
ਮਃ ੧ ॥ 궁전 1
ਇਕ ਦਝਹਿ ਇਕ ਦਬੀਅਹਿ ਇਕਨਾ ਕੁਤੇ ਖਾਹਿ ॥ 죽은 후 어떤 사람들은 화장되고, 어떤 사람들은 묻히고, 어떤 사람들은 개에게 먹히는 등의 일을 겪습니다
ਇਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚਿ ਉਸਟੀਅਹਿ ਇਕਿ ਭੀ ਫਿਰਿ ਹਸਣਿ ਪਾਹਿ ॥ 어떤 사람들은 물에 던져지고 어떤 사람들은 마른 우물에 던져집니다
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕਿਥੈ ਜਾਇ ਸਮਾਹਿ ॥੨॥ 오 나낙이여! 영혼이 어디에 흡수되는지는 알려져 있지 않습니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਤਿਨ ਕਾ ਖਾਧਾ ਪੈਧਾ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਪਵਿਤੁ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ॥ 하나님의 이름, 음식, 의복, 재산 등에 잠겨 있는 사람들은 모두 신성합니다
ਤਿਨ ਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਸਰਾਈ ਸਭਿ ਪਵਿਤੁ ਹਹਿ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਇ ਵਰਸਾਤੇ ॥ 구루 무크 세박 (gurumukh sevaks), 구루 (guru)의 제자 및 방문객이 가서 쉬는 사람들의 집, 사원, 궁전 및 여관은 모두 신성합니다
ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀਨ ਖੁਰਗੀਰ ਸਭਿ ਪਵਿਤੁ ਹਹਿ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚੜਿ ਜਾਤੇ ॥ 그의 모든 말, 청바지, 발굽 등은 신성하며, 구루 무크, 구루의 제자, 사두스와 성도들이 그들의 길을 걷습니다
ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਪਵਿਤੁ ਹਹਿ ਜੋ ਬੋਲਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸਾਤੇ ॥ 그 사람들의 모든 행위, 종교 및 모든 행동은 신성하며, 그들은 계속해서 '하리 하리'를 외치고 람의 이름을 외칩니다
ਜਿਨ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਤੇ ॥੧੬॥ 미덕을 가진 사람들 (선행의 결과로)은 구루의 제자 구루에게갑니다. 16
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਘੁਥਿਆ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ 오 나낙이여! 그 이름을 잊어버림으로써 사람의 세계와 내세는 모두 헛된 것이다
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਭੁ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮੁਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 그의 경배, 참회, 자제는 모두 빼앗겼고 그는 이중성에 속았다
ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 그런 다음 그는 야마의 문에 묶여 두들겨 맞고 많은 처벌을 받습니다. 1
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/