Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 554

Page 554

ਮਃ ੫ ॥ 궁전 5
ਘਟਿ ਵਸਹਿ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੁਪਾਲ ॥ 인간의 한가운데서, 하나님의 아름다운 발은 연꽃에 앉아 있고 그의 혀는 고팔을 노래합니다
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰੀਐ ਤਿਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਪਾਲਿ ॥੨॥ 오 나낙이여! 우리는 그 인간의 육신을 양육하시는 주님을 기억해야 합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਆਪੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਕਰੇ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 우주의 창조주이신 하나님은 68명의 순례자이시며 그 안에서 목욕을 하십니다
ਆਪੇ ਸੰਜਮਿ ਵਰਤੈ ਸ੍ਵਾਮੀ ਆਪਿ ਜਪਾਇਹਿ ਨਾਮੁ ॥ 세상의 주인이여, 당신은 적당히 활동하고 있으며, 당신은 피조물들로부터 그의 이름을 부르는 사람입니다
ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਭਉ ਖੰਡਨੁ ਆਪਿ ਕਰੈ ਸਭੁ ਦਾਨੁ ॥ 두려움을 조장하시는 하느님 자신도 자비로우시며 모든 것을 그분께 바치십니다
ਜਿਸ ਨੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਸਦ ਹੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥ 구루 (Guru)에 의해 깨달은 사람은 항상 그의 법정에서 장식을 얻습니다
ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਸਚਾ ਹਰਿ ਜਾਨੁ ॥੧੪॥ 명성을 부끄러워하는 사람은 오직 참 하나님만을 안다. 14
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਗੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 오 나낙이여! 진정한 구루를 만나지 않고는이 세상은 눈이 멀고, 지식이 없으며, 맹목적인 행동 (악행)을하고 있습니다
ਸਬਦੈ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਨ ਲਾਵਈ ਜਿਤੁ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 이 세상은 행복이 오고 마음 속에 거하는 단어(그것)를 묵상하지 않습니다
ਤਾਮਸਿ ਲਗਾ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਜਲਤੁ ਬਿਹਾਇ ॥ 이 세상은 항상 분노 속에서 방황하고, 그 낮과 밤은 분노로 타오르는 데 소비됩니다
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ 하나님이 좋아하시는 것은 무엇이든 일어나며 이 맥락에서는 아무 말도 할 수 없습니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਏਹ ਕਰੇਹੁ ॥ 진정한 구루는 내게 이 일을 하라고 명령했다
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਇ ਕੈ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮਾਲੇਹੁ ॥ 구루의 문에 있는 주인의 이름을 계속 기억하십시오
ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ਹੈ ਭਰਮੈ ਕੇ ਛਉੜ ਕਟਿ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਧਰੇਹੁ ॥ 주인은 항상 가까이 있으므로 bhrum의 커튼을 찢고 틈새에서 빛을 돌보십시오
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਏਹੁ ਲਾਏਹੁ ॥ 하리의 이름은 암리트 (Amrit)이며, dvadaya에서이 약을 착용하십시오
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤਿ ਰਖਹੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ॥ 진정한 구루의 의지를 마음 속에 간직하고 진정한 사랑을 자제하십시오
ਨਾਨਕ ਐਥੈ ਸੁਖੈ ਅੰਦਰਿ ਰਖਸੀ ਅਗੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥ 오 나낙이여! Satguru는 이 세상에서 당신을 행복하게 하고 내세에서 신과 함께 즐길 것입니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਆਪੇ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਬਣਸਪਤਿ ਆਪੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਏ ॥ 하나님 자신은 열여덟 살짜리 식물이며 그 위에 열매를 맺는 사람입니다
ਆਪੇ ਮਾਲੀ ਆਪਿ ਸਭੁ ਸਿੰਚੈ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਹਿ ਪਾਏ ॥ 그 자신은 창조의 정원의 정원사이며 모든 식물에 관개하고 그 열매를 입에 넣습니다
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਆਪੇ ਦੇਇ ਦਿਵਾਏ ॥ 하나님은 창조주이시고 소비자이시며, 그것을 주시고 다른 사람들에게 주십니다
ਆਪੇ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਖਾ ਆਪੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ॥ 그는 주인이고, 당신은 보호자이며, 당신은 당신의 창조의 창조자입니다
ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ ਆਖੈ ਹਰਿ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਏ ॥੧੫॥ 나낙은 그 세상의 창조주이신 하나님을 찬양하고 있으며, 그분을 찬양할 욕심이 조금도 없으십니다. 15
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਇ ॥ 한 사람이 포도주가 가득 담긴 그릇을 가져오면 다른 사람이 와서 그 그릇에서 잔을 채웁니다
ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ ਬਰਲੁ ਪਵੈ ਵਿਚਿ ਆਇ ॥ 그것을 마시면 지성이 부패하고 광기가 마음에 떠오릅니다
ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ ॥ 그로 인해 인간은 자신과 외계인을 식별 할 수 없으며 그의 주인 신에 의해 밀려납니다
ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਖਸਮੁ ਵਿਸਰੈ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 포도주를 마심으로써 주인은 잊혀지고 그 생물은 그의 궁정에서 가혹한 형벌을 받습니다
ਝੂਠਾ ਮਦੁ ਮੂਲਿ ਨ ਪੀਚਈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ ॥ 당신의 통제가 진행되는 한, 거짓 술을 전혀 마시지 마십시오
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਚੁ ਮਦੁ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥ 오 나낙이여! 사티구루를 얻는 사람은 신의 자비로 진정한 이름과 포도주를 얻습니다
ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਹੈ ਮਹਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ ॥੧॥ 그는 늘 하나님의 사랑과 색깔에 푹 빠져 하나님의 궁정에서 한 자리를 차지한다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਜਾ ਇਸ ਨੋ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ 신이 지식을 나누어 줄 때, 이 세상은 살아 있고 죽은 채로 남아 있다
ਜਾ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਿ ਸਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਵਿ ਰਹਿਆ ਜਗਾਏ ਤਾਂ ਸੁਧਿ ਹੋਇ ॥ 하나님이 사랑 안에서 잠들 때는 잠들어 계시지만, 지식으로 사랑으로 깨어나실 때는 자신의 삶의 목적을 깨닫게 됩니다
ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਸੋਇ ॥ 오 나낙이여, 만일 신이 그의 은총을 본다면, 그는 인간에게 사트구루를 소개한다
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥ 구루의 은총으로 사람이 계속 살아서 죽는다면, 즉 집착에서 분리되어 있으면 다시는 죽지 않을 것입니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਨੋ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ॥ 모든 것을 행하시는 하나님은 누구에게도 관심이 없으십니다
ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਖਾਵੈ ਸਭ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਢੈ ਤੇਰੀ ॥ 이봐 슈리 하리! 모든 생명체는 당신이 준 모든 것을 먹고 모두 당신을 섬깁니다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/