Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 552

Page 552

ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੋ ਪਿਆਰੁ ॥ 자발적인 사람은 마야의 유혹에 빠져 하나님의 이름을 사랑하지 않습니다
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜੁ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਕੂੜੁ ਕਰੇ ਆਹਾਰੁ ॥ 그는 거짓말을 벌고 계속해서 거짓말을 모으고 거짓말을 음식으로 삼습니다
ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਸੰਚਿ ਮਰਹਿ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਭੁ ਛਾਰੁ ॥ 그것은 유독한 마야의 부를 축적함으로써 목숨을 포기하고 결국에는 모두 소멸됩니다
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰਹਿ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥ 그는 계속해서 업(廣軍)법, 순결, 자제의 일을 오만으로 여기지만, 그의 마음 속에는 탐욕과 무질서가 존재한다
ਨਾਨਕ ਜਿ ਮਨਮੁਖੁ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਥਾਇ ਨਾ ਪਵੈ ਦਰਗਹਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥ 오 나낙이여! 사람이 자발적으로 행하는 것은 무엇이든지 받아들여지지 않고 하나님의 궁정에서 멸망됩니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਆਪੇ ਖਾਣੀ ਆਪੇ ਬਾਣੀ ਆਪੇ ਖੰਡ ਵਰਭੰਡ ਕਰੇ ॥ 오, 이런! 당신은 네 가지 창조물 모두의 근원이며, 당신은 목소리이며, 당신은 우주의 창조자입니다
ਆਪਿ ਸਮੁੰਦੁ ਆਪਿ ਹੈ ਸਾਗਰੁ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਧਰੇ ॥ 당신은 바다이고 당신은 바다이며 다이아몬드와 진주를 그 안에 두었습니다
ਆਪਿ ਲਹਾਏ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਨੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਹਰੇ ॥ 그가 누구를 축복하고 구루무크를 만드든, 그는 자동으로 그에게 다이아몬드, 진주 등과 같은 보석을 줍니다
ਆਪੇ ਭਉਜਲੁ ਆਪਿ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਆਪੇ ਖੇਵਟੁ ਆਪਿ ਤਰੇ ॥ 신은 끔찍한 바다이고, 당신은 배이고, 당신은 하늘이고, 당신은 그 너머에 있습니다
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਤੁਝੈ ਸਰੇ ॥੯॥ 우주의 창조주께서 모든 것을 하시며 모든 생명체가 그렇게 하게 하십니다. 당신보다 더 큰 사람은 없습니다. 6
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩॥ 슐로카 마할라 3
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ Satiguru의 봉사는 사람이 진심 어린 헌신으로 그것을 할 때만 성공합니다
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 이렇게 해서 하나님의 이름으로 값진 재물을 얻게 되고, 근심 걱정 없이 하나님이 오셔서 그의 마음속에 거하십니다
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਕਟੀਐ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਾਇ ॥ 그의 탄생과 죽음의 고통은 파괴되고 자아와 애정은 제거됩니다
ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈਐ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ 그는 최고의 경지에 이르고 진리에 계속 몰두한다
ਨਾਨਕ ਪੂਰਬਿ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ॥੧॥ 오 나낙이여! 과거의 선행으로 운명이 쓰여진 사람들은 와서 Satiguru를 얻습니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਲਿਜੁਗ ਬੋਹਿਥੁ ਹੋਇ ॥ Satguru는 이 Kalyug에서 생명체를 가로지르는 배인 신의 이름에 잠겨 있습니다
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪਾਰਿ ਪਵੈ ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 구루무크가 되고 그 마음 속에 참 신이 거하는 사람은 세상이 바다를 건넌다
ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ ਨਾਮੁ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ 그는 그의 이름을 마음에 간직하고 그 이름 자체를 모으고, 그는 하나님의 이름으로 영광을 받는다
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥ 오 나낙이여! 사티구루를 발견한 사람들은 오직 하나님의 은혜로 그것을 받은 것입니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਆਪੇ ਪਾਰਸੁ ਆਪਿ ਧਾਤੁ ਹੈ ਆਪਿ ਕੀਤੋਨੁ ਕੰਚਨੁ ॥ 하나님 자신은 파라스, 금속 자신이며, 그 자신은 금속 금을 만드신다
ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਪ ਖੰਡਨੁ ॥ 그분 자신이 주인이시고, 종 자신이시며, 죄를 파괴하시는 분이십니다
ਆਪੇ ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਅੰਜਨੁ ॥ 그 자신은 모든 사람의 마음 속에 있는 것을 즐기는 주인이며, 그 자신은 마야의 형상이다
ਆਪਿ ਬਿਬੇਕੁ ਆਪਿ ਸਭੁ ਬੇਤਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭੰਜਨੁ ॥ 그 자신은 양심이고, 그 자신은 베타이며, 그 자신은 집착과 환상의 유대를 파괴합니다
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜੈ ਤੁਧੁ ਕਰਤੇ ਤੂ ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਡਨੁ ॥੧੦॥ 오 세상의 창조주여! 나낙은 당신을 칭찬하는 것으로 만족하지 않습니다, 당신은 행복의 가장 큰 제공자입니다. 10
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥ 쉴록 마할라 4
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨਾ ਜੇਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥ 인간이 사트구루를 섬기지 않고 행하는 모든 행위는 그에게 묶여 있다
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਠਵਰ ਨ ਪਾਵਹੀ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥ 구루의 하인이 없으면 남자는 어디에서나 즐거운 곳을 얻지 못하기 때문에 계속 죽고 태어납니다
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 구루의 봉사가 없으면 사람은 주저없이 말하므로 하나님의 이름이 오지 않고 마음 속에 거하지 않습니다
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਹਿ ॥੧॥ 오 나낙이여! Satiguru의 봉사가 없다면, 사람은 검은 얼굴, 즉 굴욕으로 세상을 떠나고 Yampuri에 묶여 처벌을 계속합니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਇਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਚਾਕਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ 어떤 사람들은 풍자를 섬기고 하나님의 이름을 사랑합니다
ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਨਿ ਆਪਣਾ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰਨਿ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥ 오 나낙이여! 그들은 소중한 생명을 구하고 모든 후손을 구합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਆਪੇ ਚਾਟਸਾਲ ਆਪਿ ਹੈ ਪਾਧਾ ਆਪੇ ਚਾਟੜੇ ਪੜਣ ਕਉ ਆਣੇ ॥ 하나님 자신은 지식의 성전이시며, 스스로 지식을 나누어 주시고, 학생들이 스스로 공부하게 하시는 스승이십니다
ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਬਾਲਕ ਕਰੇ ਸਿਆਣੇ ॥ 그는 아버지 자신이고 어머니이며 자녀를 지혜롭게 만듭니다
ਇਕ ਥੈ ਪੜਿ ਬੁਝੈ ਸਭੁ ਆਪੇ ਇਕ ਥੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਇਆਣੇ ॥ 한편으로 그는 모든 것을 스스로 읽고 이해하지만 다른 한편으로는 자신이 살아있는 존재를 바보로 만듭니다
ਇਕਨਾ ਅੰਦਰਿ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਆਪਿ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਸਚੇ ਭਾਣੇ ॥ 오 참 하나님! 당신이 마음 속으로 좋아하는 어떤 생물은 당신의 법정에 초대합니다
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/