Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 476

Page 476

ਆਸਾ ॥
ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆ ਤਿਹਰੇ ਪਾਇਨਿ ਤਗ ॥ 3.5야드 길이의 도티(dhoti)와 트리수티 자네우(trisuti janeu)를 입는 사람들
ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲੋਟੇ ਹਥਿ ਨਿਬਗ ॥ . 목에 묵주를 걸고 손에 반짝이는 연꽃을 들고 있는 사람들
ਓਇ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਾਨਾਰਸਿ ਕੇ ਠਗ ॥੧॥ 사실 그런 사람들은 하리의 성도라고 불리지 않고 바나라스의 깡패들이다. 1
ਐਸੇ ਸੰਤ ਨ ਮੋ ਕਉ ਭਾਵਹਿ ॥ 나는 그런 성도들을 전혀 좋아하지 않는다
ਡਾਲਾ ਸਿਉ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그들은 나뭇 가지로 나무를 삼키고, 즉 가족과 함께 사람들을 강탈하고 죽입니다. 1. 여기에 머무르세요
ਬਾਸਨ ਮਾਂਜਿ ਚਰਾਵਹਿ ਊਪਰਿ ਕਾਠੀ ਧੋਇ ਜਲਾਵਹਿ ॥ 그들은기구를 철저히 문지르고 청소하고 스토브에 보관합니다
ਬਸੁਧਾ ਖੋਦਿ ਕਰਹਿ ਦੁਇ ਚੂਲੇ੍ਹ੍ਹ ਸਾਰੇ ਮਾਣਸ ਖਾਵਹਿ ॥੨॥ 그들은 나무를 씻고 태우고, 땅을 파고, 이중 난로를 만들고, 주저하지 않고 인간 전체를 삼킨다. 2
ਓਇ ਪਾਪੀ ਸਦਾ ਫਿਰਹਿ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਖਹੁ ਅਪਰਸ ਕਹਾਵਹਿ ॥ 그 죄인들은 항상 범죄 속에서 방황하고 있으며, 그들의 입으로 우리가 마야를 건드리지 않고 건드릴 수 없다고 스스로에게 말한다
ਸਦਾ ਸਦਾ ਫਿਰਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਡੁਬਾਵਹਿ ॥੩॥ 오만한 사람들은 항상 방황하고 가족도 익사시킵니다. 3
ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥ 사람은 하나님이 자신을 붙인 것에 집착하고 같은 방식으로 행동합니다
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥੪॥੨॥ 이봐 카비르! 진실은 사트구루를 만나는 사람은 세상에 거듭나는 것이 아니라는 것입니다. 4. 2
ਆਸਾ ॥ 네.
ਬਾਪਿ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥ 아버지와 하느님께서는 저에게 인내와 위로를 주셨습니다. 그는 내 입에 그 이름의 꿀을 넣어 내 마음의 현자를 기쁘게 만들었습니다
ਤਿਸੁ ਬਾਪ ਕਉ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀ ॥ 어찌 내 마음에서 그 아버지를 잊을 수 있겠는가
ਆਗੈ ਗਇਆ ਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੧॥ 내가 내세에 들어갈 때, 나는 내 목숨을 잃지 않을 것이다. 1
ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਉ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ 마야의 어머니가 돌아가셨고 나는 매우 행복하다
ਪਹਿਰਉ ਨਹੀ ਦਗਲੀ ਲਗੈ ਨ ਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 나는 더 이상 스카프를 착용하지 않으며 감기에 걸리지 않습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਬਲਿ ਤਿਸੁ ਬਾਪੈ ਜਿਨਿ ਹਉ ਜਾਇਆ ॥ 나는 나를 낳아 주신 아버지께 나 자신을 희생합니다
ਪੰਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 그는 다섯 가지 악덕, 즉 일, 분노, 탐욕, 무분별함, 오만과의 교제를 끝냈습니다
ਪੰਚ ਮਾਰਿ ਪਾਵਾ ਤਲਿ ਦੀਨੇ ॥ 나는 다섯 가지 악덕을 죽이고 내 발 아래 짓밟았다
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਨੇ ॥੨॥ 이제 내 마음과 몸은 하나님의 심란에 잠겨 있습니다. 2
ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ ਵਡ ਗੋਸਾਈ ॥ 아버지는 세상의 위대한 주인입니다
ਤਿਸੁ ਪਿਤਾ ਪਹਿ ਹਉ ਕਿਉ ਕਰਿ ਜਾਈ ॥ 내가 어떻게 그 아버지에게 갈 수 있겠는가
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤ ਮਾਰਗੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ 내가 진정한 전문가를 찾았을 때, 그는 나에게 지침을 주었다
ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥੩॥ 세상의 아버지는 내 마음에 선하십니다. 3
ਹਉ ਪੂਤੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪੁ ਮੇਰਾ ॥ 오, 이런! 나는 당신의 아들이고 당신은 내 아버지입니다
ਏਕੈ ਠਾਹਰ ਦੁਹਾ ਬਸੇਰਾ ॥ 우리 둘 다 같은 곳에 살고 있습니다
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨਿ ਏਕੋ ਬੂਝਿਆ ॥ 이봐 카비르! 종은 오직 한 분의 주님을 알고
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝਿਆ ॥੪॥੩॥ 구루의 은총으로 나는 모든 것을 이해했습니다. 4. 3
ਆਸਾ ॥ 네.
ਇਕਤੁ ਪਤਰਿ ਭਰਿ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ ਇਕਤੁ ਪਤਰਿ ਭਰਿ ਪਾਨੀ ॥ 좌익 남성은 같은 그릇에 조리 된 닭고기를 제공하고 용기에 알코올을 넣습니다
ਆਸਿ ਪਾਸਿ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ ਬੀਚਿ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਨੀ ॥੧॥ 다섯 명의 캄딕 요기들이 그들 주위에 앉아 있고 중간에는 벌거벗은 마야도 있습니다. 1
ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨੁ ਬਾਡਾ ਡੂੰ ॥ 낙티 마야의 종소리가 두 세계에서 울리고 있습니다
ਕਿਨਹਿ ਬਿਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 오직 분별력 있는 사람만이 그 결속을 끊는다. 1. 여기에 머무르세요
ਸਗਲ ਮਾਹਿ ਨਕਟੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸਗਲ ਮਾਰਿ ਅਉਹੇਰੀ ॥ 모든 생명체의 마음 속에는 뻔뻔한 낙티 마야가 있습니다. 그녀는 모든 사람을 죽이고 그들을 봅니다
ਸਗਲਿਆ ਕੀ ਹਉ ਬਹਿਨ ਭਾਨਜੀ ਜਿਨਹਿ ਬਰੀ ਤਿਸੁ ਚੇਰੀ ॥੨॥ 여왕은 "나는 모든 사람의 누이와 조카딸이지만, 나는 나와 결혼하여 나를 굴복시킨 그의 종이다"라고 말합니다. 2
ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਬਡੋ ਬਿਬੇਕੀ ਆਪੇ ਸੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥ 그녀는 "우리 남편은 매우 신중하고 완전한 성인이라고 불립니다
ਓਹੁ ਹਮਾਰੈ ਮਾਥੈ ਕਾਇਮੁ ਅਉਰੁ ਹਮਰੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥ 그분은 우리의 이마에 얹혀 계시고 아무도 우리에게 가까이 오지 않습니다. 3
ਨਾਕਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਨਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਟਿ ਕੂਟਿ ਕੈ ਡਾਰੀ ॥ 이봐 카비르! 성도들은 뻔뻔한 마야의 코와 귀를 잘라 버리고 그녀를 철저히 때리고 헛되이 내쫓았습니다
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨਿ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ॥੪॥੪॥ 그녀는 뻔뻔한 마야 성도들의 적이지만 세 사람은 그녀를 매우 사랑하고 그녀는 그들의 사랑입니다. 4. 4
ਆਸਾ ॥ 네.
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਨਾ ॥ 요기, 브라흐마차리, 고행자, 산야시가 되든 그는 계속해서 많은 순례지를 방문합니다
ਲੁੰਜਿਤ ਮੁੰਜਿਤ ਮੋਨਿ ਜਟਾਧਰ ਅੰਤਿ ਤਊ ਮਰਨਾ ॥੧॥ 뿌리에서 머리카락을 제거하는 Jain, Sadhu, Vairagi, Muni 및 Jatadhar Darvesh가 되든 상관 없습니다. 그러나 그들은 결국 모두 죽어야 합니다. 1
ਤਾ ਤੇ ਸੇਵੀਅਲੇ ਰਾਮਨਾ ॥ 그러므로 램의 이름을 외치는 것이 좋습니다
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਤੁ ਜਾ ਕੈ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 라마의 이름을 사랑하는 사람의 얌두트는 아무것도 망칠 수 없습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਆਗਮ ਨਿਰਗਮ ਜੋਤਿਕ ਜਾਨਹਿ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਆਕਰਨਾ ॥ 경전과 베다를 알고 있든, 점성술과 여러 종류의 문법을 알고 있든,
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/