Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 140

Page 140

ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਣਿ ਜਾਇ ॥ 그러나 그는 거짓말하지 않기 위해 다른 사람들에게 설교하러 간다
ਮੁਠਾ ਆਪਿ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥ 자기 자신을 강탈당하고 또한 그의 동료들을 강탈하고 있는 자는,
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੧॥ 오, 나낙! 그는 그런 지도자 인 것 같습니다. 1
ਮਹਲਾ ੪ ॥ 마할라 4
ਜਿਸ ਦੈ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਹੈ ਸੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਸਚੁ ਅਲਾਏ ॥ 마음속에 진리가 임재하는 자요, 진리요, 입으로 진리를 말씀하시는 분이십니다
ਓਹੁ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਆਪਿ ਚਲਦਾ ਹੋਰਨਾ ਨੋ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥ 그 자신도 하리의 길을 따라가고, 다른 사람들을 하리로 인도한다
ਜੇ ਅਗੈ ਤੀਰਥੁ ਹੋਇ ਤਾ ਮਲੁ ਲਹੈ ਛਪੜਿ ਨਾਤੈ ਸਗਵੀ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥ 거룩한 신사 앞에 새샹이 있으면 쓰레기가 내려갑니다. 그러나 남자들과 교제함으로써, 쓰레기 착륙의 장소는 더욱 더러워집니다
ਤੀਰਥੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥ Satiguru ji는 밤낮으로 Hari-Prabhu의 이름을 명상하는 완전한 tirtha입니다
ਓਹੁ ਆਪਿ ਛੁਟਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਦੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਛਡਾਏ ॥ 그는 가족과 함께 세상의 바다를 건너고, 즉 하리 신의 이름을 지어 구원을 얻고 온 세상을 건넌다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਏ ॥੨॥ 오, 나낙! 나는 하리 자신의 이름을 노래하고 다른 사람들이 그 이름을 부르게하는 사람들에게 희생합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਇਕਿ ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਚੁਣਿ ਖਾਹਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਵਾਸਾ ॥ 많은 sadhus는 산림 지역에 살고 kandamool을 선택하여 그들을 소비합니다
ਇਕਿ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਰਿ ਫਿਰਹਿ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸਾ ॥ 많은 사람들이 사프란 색의 옷을 입고 요가와 산야시스처럼 걸어 다닙니다
ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ 그들은 그들 안에 갈망의 대부분을 가지고 있으며 옷과 음식을 갈망합니다
ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ਨ ਗਿਰਹੀ ਨ ਉਦਾਸਾ ॥ 그들은 소중한 삶을 낭비합니다. 이런 식으로, 그는 집주인도 솔리테어도 아닙니다
ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਰਹੁ ਨ ਉਤਰੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਨਸਾ ॥ 얌라즈는 삼위일체 정욕의 희생자인 것처럼 그들의 머리 위를 맴돌고 있다
ਗੁਰਮਤੀ ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਜਾ ਹੋਵੈ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥ 구루의 가르침에 의해, 피조물이 신성의 종들의 종이될 때, 시간은 그들에게 가까이 오지 않는다
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਮਨਿ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥ 진리의 이름은 그의 진실한 마음 속에 거하며, 그가 집에 있을 때에도 그는 자격이 없다
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ ॥੫॥ 오, 나낙! 사트구루를 경건하게 섬기는 존재들은 세속적인 욕망으로부터 중립적이 된다. 5
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 슬록 마할라 1
ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ ॥ 옷이 피로 덮여 있으면 의복이 불순해진다
ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ ॥ 다른 사람을 고문하고 피를 빨아 먹는 사람의 마음이 어떻게 성결하게 될 수 있습니까
ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ਦਿਲਿ ਹਛੈ ਮੁਖਿ ਲੇਹੁ ॥ 오, 나낙! 맑은 마음으로 알라의 이름을 말하십시오
ਅਵਰਿ ਦਿਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇਹੁ ॥੧॥ 이름이 없다면, 당신의 모든 행동은 단지 세상에 대한 대결 일 뿐이며 당신은 모든 거짓 행동을합니다. 1
ਮਃ ੧ ॥ 마할라 1
ਜਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਾ ਕਿਆ ਆਖਾ ਕਿਹੁ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਹੋਵਾ ॥ 내가 아무것도 없을 때 나는 다른 사람들에게 무엇을 설교할 수 있는가? 또는 자질이 없을 때 어떻게 자질을 과시 할 수 있습니까
ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿ ਭਰਿ ਧੋਵਾਂ ॥ 하나님이 나를 창조하신 방식, 그것이 내가 하는 일입니다. 나는 그가 나에게 말한 방식으로 말한다. 나는 나쁜 행위 때문에 죄로 가득 차 있습니다. 이제 나는 그들을 씻으려고 노력한다
ਆਪਿ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ ॥ 나는 나 자신을 이해하지 못하지만, 나는 여전히 그것을 다른 사람들에게 설명한다. 나는 지식없는 가이드가 될 수 있습니다
ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੈ ਸਭਸੁ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥ 오, 나낙! 지식없이 맹목적으로 자신을 인도하는 사람은 동료들도 강탈합니다
ਅਗੈ ਗਇਆ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਪਾਹਿ ਸੁ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੨॥ 내세로 더 나아가서, 신발이 그의 얼굴에 떨어지고 그가 어떤 종류의 위선적 인 가이드인지 발견합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 오 아칼푸러쉬! 모든 달, 계절, 시계, 시간, muhurthas, 나는 당신에게 절합니다
ਤੂੰ ਗਣਤੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ 오 참 주님! 아무도 그 행위를 세어 당신을 발견하지 못했습니다
ਪੜਿਆ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ 그 학식 있는 학자를 큰 바보로 생각하고, 그의 마음속에는 탐욕과 탐욕과 오만함이 있다고 생각하라
ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 전문가의 의견을 통해 우리는 생각하고 읽고 그 이름을 이해해야합니다
ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 전문가의 어머니의 이름으로 돈을 벌었던 사람, 그의 창고는 헌신으로 가득 차 있습니다
ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿਆ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰਾ ॥ 마음을 가지고 심란을 행한 사람은 니르말이라는 이름을 진리의 법정에서 진실한 사람으로 받아들여진다
ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਪਰਾਣੁ ਹੈ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥ 모든 생명체에게 영혼과 영혼을 주신 주님은 영원하시며 그분의 빛은 모든 생명체의 마음 속에 임재하십니다
ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥੬॥ 주! 당신은 진정한 왕이고, 나머지는 온 세상입니다. 6
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 슬록 마할라 1
ਮਿਹਰ ਮਸੀਤਿ ਸਿਦਕੁ ਮੁਸਲਾ ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥ 살아있는 존재들에게 자비를 베푸는 것은 모스크에 가서 엎드려 엎드리는 것입니다. 알라에 대한 온전한 믿음을 갖는 것은 바닥에 앉아서 기도하는 것입니다. haq-halal, 즉 dharma-karma를하는 것은 꾸란을 읽는 것입니다
ਸਰਮ ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲੁ ਰੋਜਾ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ॥ 이름을 얻는 것은 sunnah를 만드는 것입니다. 겸손한 사람이되는 것은 금식하는 것입니다. 그래야만 진정한 무슬림이 될 것입니다
ਕਰਣੀ ਕਾਬਾ ਸਚੁ ਪੀਰੁ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ॥ 진실을 행하는 것은 메카에 가서 카베를 보는 것이다. 참 하나님을 아는 것은 피르를 숭배하는 것입니다. 선행을 하는 것은 칼마와 나마즈입니다
ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰਖੈ ਲਾਜ ॥੧॥ 알라의 뜻 안에 머무르는 것은 이름을 바꾸고 이름을 부르는 것입니다. 오, 나낙! 이러한 자질을 가진 사람은 알라가 기분이 좋을 것이며, 신은 그러한 무슬림의 명성을 가지고 있습니다. 1
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/