GUJARATI PAGE 5

ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਸਿਆਣਾ ॥
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa.
O’ Nanak, everyone speaks of Him, acting wiser than the rest.
હે નાનક! દરેક જીવ પોતાને બીજાથી વધારે સમજદાર સમજીને અકાલ પુરુષની મહિમા બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ બતાવી શકતો નથી

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥
vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai.
Great is the Master, Great is His Name. Everything happens according to His Will.
અકાલ પુરુષ સૌથી મોટો છે તેની મહિમા સૌથી ઊંચી છે જે કાંઈ પણ આ જગતમાં ઘટી રહ્યું છે એ તેનું જ કરેલું છે

ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥
naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21||
O’ Nanak, one who claims to know the unknowable God fully, is not going to be worthy of His grace. ||21||
હે નાનક! જો કોઈ મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિના આશરે પરમાત્માની મહિમાને કહેવાનો પ્રયત્ન કરે તો પણ તે અકાલ પુરુષ ના દરવાજે જઈ અને આદર અને માન નથી પ્રાપ્ત કરતો ।।૨૧।।

Stanza 22
This stanza states that God’s Creation is so vast that it is beyond all limits known to man. No words can describe it. Only the Creator knows how large His Creation is. (as it is continually being created and destroyed)

પદ ૨૨
આ પદમાં કહ્યું છે કે ઈશ્વરનું સર્જન એટલું વિશાળ છે કે તે બધી સીમાઓની પાર છે. અને તેની સીમા કોઈ નથી જાણતું કોઈ શબ્દો તેનું વર્ણન નથી કરી શકતા. ખાલી સર્જનહારને જ ખબર છે કે તેનું સર્જન કેટલું વિશાળ છે કારણ કે તે સતત સર્જાતું રહે છે અને તેનો વિનાશ પણ થતો રહે છે.

ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas.
There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of heavenly worlds above.
પાતાળની નીચે ઘણાં બધાં બીજાં લાખો પાતાળ છે અને આકાશ ઉપર બીજાં લાખો આકાશ છે

ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ ॥
orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat.
The vedas say that scholars have exhausted themselves trying to find the limits of His creation.
વેદ કહે છે કે અનેકો ઋષિ-મુનિ જગતના આખરી છેડે જઈને ગોતી ગોતીને થાકી ગયા પણ તે આ સૃષ્ટિનો અંત ન ગોતી શક્યા

ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥
sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat.
The scriptures say that there are 18,000 worlds. But in reality, they are innumerous; There is only one origin of all of them, God Himself.
મુસ્લિમ અને ઈસાઈ ધર્મના ચારેય ગ્રંથ કહે છે કે કુલ ૧૮ હજાર સૃષ્ટિ છે જેનો આરંભ અકાલ પુરુષ છે પણ હજાર અને લાખ પણ કુદરતની ગણતરીમાં ઉપયોગ કરી શકવો સંભવ નથી

ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਵਿਣਾਸੁ ॥
laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas.
Accounting for the infinite creation of God is just not possible. (No numbers even exist that could be used to describe that)
અકાલ પુરુષની કુદરતના નો લેખ ત્યારે જ લખી શકીએ જો લખવો સંભવ હોય તેનોલેખ ક્યારેય ખતમ નથી થતો ગણતરી ખતમ થઇ જાય છે

ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22||
O’ Nanak, God is great; He alone knows how great He is. ||22||
હે નાનક! જે અકાલ પુરુષ ને સૌથી મોટો કહેવામાં આવ્યો છે તે સ્વયં જ પોતાને જાણે છે અને પોતાની મહિમા જાણે છે ।।૨૨।।

Stanza 23
The synopsis of this stanza is that God’s Creation is beyond the comprehension of even His closest devotees and admirers.

પદ ૨૩
આ પદમાં કહ્યું છે કે પરમાત્માનું સર્જન એટલું વિશાળ છે કે તે બધી સીમાઓની પાર છે અને તેની સીમા કોઇ જાણી શકતું નથી. કોઈ શબ્દો તેનું વર્ણન નથી કરી શકતા ખાલી સર્જનહારને જ ખબર છે કે તેનું સર્જન કેટલું વિશાળ છે કારણ કે તે સતત સર્જાતું રહે છે અને તેનો વિનાશ પણ થતો રહે છે.

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥
saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa.
Those who praise the admirable God, (unite with Him but) cannot assess the magnitude of His splendor and glory.
મહિમા ને યોગ્ય અકાલ પુરુષની મહાનતાનું વર્ણન કરી કરીને કોઈ પણ મનુષ્ય ને એટલું ન સમજાયું કે તેનો અંત છે જ નહીં

ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ॥
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi.
That is like the streams and rivers which flow into the ocean and unite with it but cannot realize its vastness.
નદીઓ અને નાળાં સમુદ્ર માં જઈને મળે છે અને પછી તેને ઓળખી શકાતા નથી

ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan.
(Even) the kings and emperors with mountains of property and oceans of wealth
સમુદ્ર નો બાદશાહ ના સુલતાન જે પહાડ છે તેના જેટલું ધન અને તેનો ઢગલો હોય એટલી પ્રભુની મહિમા કરો તો પણ તે એક કીડી બરાબર પણ નથી

ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥
keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23||
are no match to the poorest of the poor who do not ever forget God. ||23||
પણ તેમના ખજાના કીડી તુલ્ય પણ નથી હે અકાલ પુરખ! તું કીડી જેવા જીવને અંદરથી વિસારતો નહીં ।।૨૩।।

Stanza 24
It is stated here that there is no end to God’s creation. It is so vast that it is impossible to know or describe its boundaries. Also, it is not possible to know all His virtues or even His motives. He alone knows His Lofty and Exalted State.

પદ ૨૪
અહીંયા કહ્યું છે કે પરમાત્માની સર્જનાનો કોઈ અંત નથી. તે એટલું વિશાળ છે કે તેનું વર્ણન કરવું અને તેને તેની સીમાઓ જાણવી પણ અસંભવ છે અને તેના ગુણો ને જાણવા કે તેના હેતુ ને જાણવો પણ અસંભવ છે. તેને જ ફક્ત ખબર છે કે તેનાં ભવ્ય અને ઉત્તમ સર્જનનો રાજ્યની સીમા ક્યાં છે.

ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ant na siftee kahan na ant.
Endless are God’s virtues; endless is their description.
અકાલ પુરખના ગુણો નો અંત જ નથી

ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ant na karnai dayn na ant.
There is no end to His creation; there is no end to His gifts.
અકાલ પુરુષ ની રચના અને તેના દાનનો કોઈ અંત નથી કરી શકતું

ਅੰਤੁ ਨ ਵੇਖਣਿ ਸੁਣਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ant na vaykhan sunan na ant.
There can be found no end to the sights of His creation and no end to the sounds of His nature even if one tried for the longest period possible.
જોવા અને સાંભળવા થી પણ તેના ગુણોનો અંત નથી થઇ જતો

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥
ant na jaapai ki-aa man mant.
It is impossible to know the limit of His designs.
અકાલ પુરખ ના મનમાં શું સલાહ છે આ વાતનો અંત પણ નથી થતો

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥
ant na jaapai keetaa aakaar.
The limits of the created universe cannot be perceived.
અકાલ પુરુષે આ જગત જે દેખાઈ રહ્યું છે તે બનાવ્યું છે પરંતુ તેનો પણ અંત નથી

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ant na jaapai paaraavaar.
It is impossible to know where His creation starts and where it ends.
પણ આખરે તેની આ પાર કે પેલી પાર નો છોર દેખાતો નથી

ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥
ant kaaran kaytay billaahi.
Many struggle to know His limits,
તેનો અંતિમ છોર શોધવા માટે મનુષ્ય વલખા મારે છે

ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ ॥
taa kay ant na paa-ay jaahi.
but His limits cannot be found.
પણ તોય તેના અંતનો પાર લગાડી શકતા નથી

ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ayhu ant na jaanai ko-ay.
No one can know these limits.
તેનો અંત કોઈ મનુષ્ય પામી નથી શકતો

ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ ॥
bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.
The more you say about them, the more there still remains to be said.
જેમ જેમ કહેતા જાય છે તેમ તેમ વધતો જાય છે

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
vadaa saahib oochaa thaa-o.
Great is the Master, limitless is His Heavenly Home.
અકાલ પુરખ ખૂબ જ મોટા છે

ਊਚੇ ਉਪਰਿ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
oochay upar oochaa naa-o.
Highest of the High is His Name.
તેનું નામ પણ ઊંચું છે

ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥
ayvad oochaa hovai ko-ay.
Only someone as great as Him,
એટલું ઊંચું કે કોઈ ક્યાં પહોંચી જ ન શકે

ਤਿਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥
tis oochay ka-o jaanai so-ay.
can know His Lofty and Exalted State.
ફક્ત તે પોતે જ એટલો ઊંચો છે કે તે જ પામી શકે

ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਆਪਿ ॥
jayvad aap jaanai aap aap.
O’ Nanak, by His Grace, He bestows His Blessings. ||24||
પરમાત્મા સ્વયં જ જાણે છે કે તે કેટલા મોટા છે

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥
naanak nadree karmee daat. ||24||
O’ Nanak, by His glance of grace, He bestows His blessings.
હે નાનક! અમારી ઉપર તું જ રહેમત ની નજર નું દાન અમને આપે છે ।।૨૪।।

Stanza 25
In this stanza, Guru Nanak states that God bestows upon us immeasurable amounts of gifts; He keeps giving even to those who deny receiving anything from Him and even when they deny His existence. Due to ignorance, we forget to thank Him even as we consume His bounties.Everything happens by His Will.
Desire to remember Him with love and devotion is the greatest treasure we can have, and this treasure is also gifted as a blessing from God.

પદ ૨૫
આ પદમાં ગુરુનાનક કહે છે કે પરમાત્મા આપણી ઉપર અગણિત ભેટો નો વરસાદ કરે છે. જે તેની પાસેથી કશું લેવાની ના પાડે છે તેની અને તેના અસ્તિત્વ માં પણ વિશ્વાસ નથી કરતા, તેની ઉપર પણ, તેની કૃપાનો વરસાદ વરસાવે છે અજ્ઞાનતાને કારણે આપણે તેને ધન્યવાદ દેવાનું ભૂલી જઈએ છીએ ત્યારે પણ જ્યારે તેનીદીધેલી ભરપૂર સંપદાને પણ વાપરીએ છીએ.તેને પ્રેમથી અને સમર્પણથી યાદ કરવાની ઈચ્છા જ સૌથી મોટો ખજાનો છે જે આપણી પાસે હોઈ શકે. અને આ ખજાનો પણ તેના જ આશીર્વાદથી છે.

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.
His Blessings are so abundant that they cannot be accounted for.
અકાલ પુરખની રહેમો કરમ અમારી ઉપર એટલી મોટી છે કે તેને લખી ન શકાય

ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥
vadaa daataa til na tamaa-ay.
The Great Giver believes only in giving and has not an iota of avarice.
અકાલ પુરુષ દાની છે તેને તલ માત્ર પણ લાલચ નથી
.
ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥
kaytay mangahi joDh apaar.
So many great heroic warriors beg from the Infinite God!
તેની બક્ષિશ એટલી મોટી છે કે તે કદી પણ લખી ન શકાય

ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kayti-aa ganat nahee veechaar.
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.
કેટલાય અગણિત છે કે તેની ગણતરી ન થઈ શકે

ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ॥
kaytay khap tutahi vaykaar.
So many are consumed in vices and perish in anxiety.
કેટલાય જીવો વિકારોમાં ફસાઈને નાશ પામે છે

ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ ॥
kaytay lai lai mukar paahi.
So many keep enjoying God’s gifts, but deny receiving them (by never acknowledging Him).
કેટલાય તો અકાલ પુરખ પાસેથી પ્રાપ્ત કરી કરીને મોઢું ફેરવી લે છે

ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
kaytay moorakh khaahee khaahi.
So many ignorant keeps on consuming (But forget the Giver).
અનેક મૂર્ખ પદાર્થ લઈને તેનો ઉપયોગ કરે છે પણ અકાલ પુરખને યાદ નથી કરતા

ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥
kayti-aa dookh bhookh sad maar.
So many are destined to endure distress, deprivation and constant abuse.
કેટલાય તકલીફ અને હંમેશા દુઃખ સહન કરે છે

ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
ayhi bhe daat tayree daataar.
These sufferings are also Your blessings, O’ Great Giver (because they divert us back to you for your benevolence).
એ પણ તારી જ રહેમ છે હે દાતા

ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥
band khalaasee bhaanai ho-ay.
Freedom from ego and worldly attachments is achieved only byaccepting Your Will.
કેટલાય મનુષ્યને માયાના બંધનમાંથી છુટકારો અકાલ પુરુષની મંજુરીમાં ચાલવાથી મળી જાય છે

ਹੋਰੁ ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
hor aakh na sakai ko-ay.
No one else has any say in it.
મંજૂરી વગર મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનોબીજો કોઈ રસ્તો જ નથી

ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay.
If some ignorant person suggests some way other than accepting God’s willto overcome attachment to Maya,
જો કોઈ મનુષ્ય માયા માંથી છુટકારો પ્રાપ્ત કરવાનું કોઈ પણ સાધન બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો

ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥
oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay.
he shall face the effects of his folly.
તેની મૂર્ખતાની કારણે તે જીવનમાં ખૂબ જ ઠોકર ખાય છે

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
aapay jaanai aapay day-ay.
He Himself knows (our needs) and keeps fulfilling them.
પરમાત્મા પોતે જ તે જાણે છે

ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.
Few acknowledge this fact.
એવી વાત ઘણાં ઘણાં લોકોએ કહી છે

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥
jis no bakhsay sifat saalaah.
O’ Nanak, one who is blessed with the treasure of praising God,
જે મનુષ્ય ઉપર તેની કૃપાનો વરસાદ વરસે

ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥
naanak paatisaahee paatisaahu. ||25||
is spiritually the richest person in the world. || ||25||
હે નાનક! તે તો બાદશાહ ના બાદશાહ બની જાય ।।૨૫।।

Stanza 26
In this stanza, Guru Nanak states that cultivating God’s invaluable qualities in ourselves is the purpose of our coming to this world and those who succeed in acquiring these Godly qualities, themselves become priceless. God’s virtues and His blessings are countless and beyond human comprehension.

પદ ૨૬
આ પદમાં ગુરુનાનક કહે છે કે આપણી અંદર પરમાત્મા અમૂલ્ય ગુણોને કેળવવા, એ જ આ દુનિયામાં આવવાનો ઉદ્દેશ છે. અને જે લોકો આ કરવામાં સફળ થયા છે તે લોકો અમૂલ્ય બની જાય છે. ભગવાનનાંગુણો અને તેના આશીર્વાદ અસીમ છે અને મનુષ્યની બુદ્ધિ ની સમજની પરે છે.

ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥
amul gun amul vaapaar.
Priceless are God’s Virtues; Priceless is the effort to acquire those virtues.
તેના ગુણો અમૂલ્ય છે અને તેનો વેપાર પણ અમૂલ્ય છે

ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥
amul vaapaaree-ay amul bhandaar.
Priceless are those who acquire His Virtues and priceless are His Treasures.
તેના વેપારી પણ અમૂલ્ય છે અને તેનો ભંડાર પણ અમૂલ્ય છે

ਅਮੁਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥
amul aavahi amul lai jaahi.
Priceless are those who come into this world and depart after acquiring His Virtues.
એ લોકોનું આવવું પણ અમૂલ્ય છે અને જવું પણ અમૂલ્ય છે

ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ ॥
amul bhaa-ay amulaa samaahi.
Priceless are those who are imbued in his love. Priceless are those who are absorbed in Him.
તે લોકોનું ભાગ્ય અમૂલ્ય છે જે અમૂલ્ય માં સમાઈ જાય છે

ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥
amul Dharam amul deebaan.
Priceless is His Divine Law of Dharma, Priceless is His Divine Court of Justice.
આત્માનું રાજ્ય અનમોલ અને તેનો દરબાર પણ અનમોલ

ਅਮੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
amul tul amul parvaan.
Priceless is His system of justice, priceless are the laws of Divine Justice.
તેનું ત્રાજવું અમૂલ્ય અને તેના તોલા પણ અમૂલ્ય

ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
amul bakhsees amul neesaan.
Priceless are His blessings and priceless are His bounties.
તેની રહેમત અમૂલ્ય અને તેની રહેમત ના નિશાન પણ અમૂલ્ય

ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
amul karam amul furmaan.
Priceless is His Mercy; Priceless is His Royal Command.
દીધેલી રહેમત અમૂલ્ય અને તેનું ફરમાન પણ અમૂલ્ય

ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥
amulo amul aakhi-aa na jaa-ay.
He is Priceless – Priceless beyond expression!
એ અમૂલ્ય થી પણ અમૂલ્ય છે તેનો અંદાજો ન લગાડી શકાય

ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
aakh aakh rahay liv laa-ay.
Many, by reciting Naam, in deep meditation get absorbed in Him but fail to describe Him fully.
જે મનુષ્ય ધ્યાન લગાડીને પણ અંદાજો લગાવે છે તે તેને પહોંચી શકતો નથી

ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥
aakhahi vayd paath puraan.
The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) describe Him.
વેદ પુરાણ તેનો અંદાજ લગાડવાનો પ્રયાસકરીને કહેવાની કોશિશ કરે છે

ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ॥
aakhahi parhay karahi vakhi-aan.
The scholars speak of Him and give discourses about Him.
પુસ્તકો વાંચી વાંચીને વિદ્વાનો પણ તેના વખાણ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે

ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥
aakhahi barmay aakhahi ind.
Countless Brahmas and Indras speak of God.
ઘણાંએ બ્રહ્મા અને ઘણાં ઇન્દ્ર પણ કહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે