GUJARATI PAGE 45

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.
O’ my mind meditate on the name of God with love and devotion.
હે મન! હંમેશા પરમાત્માનું નામ યાદ કર, પરમાત્મા નું નામ જીવાત્મા ની સહાયતા કરવાવાળો છે

ਨਾਮੁ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਆਗੈ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam sahaa-ee sadaa sang aagai la-ay chhadaa-ay. ||1|| rahaa-o.
Naam is your companion, Naam will always be with you and will save you even in the God’s Court.
હંમેશા જીવાત્મા સાથે રહે છે અને પરલોકમાં કરેલા કાર્યો ના હિસાબ સમયે બચાવી લે છે ।।૧।।વિરામ।।

ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਕਵਨੈ ਆਵਹਿ ਕਾਮਿ ॥
dunee-aa kee-aa vadi-aa-ee-aa kavnai aavahi kaam.
O’ my mind, what good are worldly praises?
હે મન! દુનિયાની ઉદારતા કાંઈ કામ નથી આવતી

ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗੁ ਸਭੁ ਫਿਕਾ ਜਾਤੋ ਬਿਨਸਿ ਨਿਦਾਨਿ ॥
maa-i-aa kaa rang sabh fikaa jaato binas nidaan.
All the pleasures of Maya (worldly riches and praises) are tasteless and insipid and would fade away in the end.
માયાને કારણે મોઢા પર દેખાતો રંગ આછો થઇ જાય છે. કારણ કે, આ રંગ આખરે નાશ પામે છે

ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥੨॥
jaa kai hirdai har vasai so pooraa parDhaan. ||2||
The one in whose mind God dwells, becomes virtuous and is recognized everywhere as very important person.
જે મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાત્માનું નામ વસે છે તે બધા ગુણોવાળો થઈ જાય છે અને દરેક જગ્યાએ જાણીતો થઈ જાય છે ।। ૨।।

ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹੁ ਰੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ॥
saaDhoo kee hohu raynukaa apnaa aap ti-aag.
O’ my mind, renounce your ego and humbly accept the teaching of the Saint-Guru.
હે મન! ગુરુ ના ચરણોની ધૂળ બન અને પોતાના અહંકારને છોડી દે

ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛਡਿ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
upaav si-aanap sagal chhad gur kee charnee laag.
O’ my mind, give up all clever egotistical efforts to obtain His Grace and humbly remain in the sanctuary of the Guru.
હે મન! બીજી બધી રીતો અને ચતુરતા છોડીને ગુરુના ચરણે પડ્યો રહે

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਰਤਨੁ ਹੋਇ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥੩॥
tiseh paraapat ratan ho-ay jis mastak hovai bhaag. ||3||
He alone receives the Jewel of Naam, in whose destiny it is so written.
જે મનુષ્યના માથા પર પૂર્વ ભાગ્ય જાગે છે, તે જ ગુરુની શરણે પડે છે અને તેને પ્રભુનું નામ-રત્ન મળી જાય છે ।।૩।।

ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਈਹੋ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥
tisai paraapat bhaa-eeho jis dayvai parabh aap.
O’ brothers, only he receives Naam, upon whom God Himself bestows it.
હે ભાઈઓ! પ્રભુનું નામ તે જ મનુષ્યને મળે છે જેને ગુરુ દ્વારા પ્રભુ પોતે આપે છે

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਬਿਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪੁ ॥
satgur kee sayvaa so karay jis binsai ha-umai taap.
Only that person can follow the teachings of the True Guru whose malady of ego has vanished.
ગુરુની સેવા પણ એ જ મનુષ્ય કરે છે જેમાં અહંકાર નો તાપ નાશ પામે છે

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥
naanak ka-o gur bhayti-aa binsay sagal santaap. ||4||8||78||
O’ Nanak, the one who meets and follows the Guru’s teachings, all his sufferings come to an end.
હે નાનક! જે માણસને ગુરુ મળે છે તેની બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય છે ।।૪।। ૮।। ૭૮।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૫।।

ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਜੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥
ik pachhaanoo jee-a kaa iko rakhanhaar.
He is the only true friend of the soul and only savior from the vices.
હે ભાઈ! જીવાત્મા નો મિત્ર ફક્ત પરમાત્મા છે. પરમાત્મા જ જીવાત્મા ને વિકાર વગેરેથી બચાવનાર છે

ਇਕਸ ਕਾ ਮਨਿ ਆਸਰਾ ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥
ikas kaa man aasraa iko paraan aDhaar.
Therefore, keep the support of the One (God) in the mind, only He is the sustainer of life.
આ કારણોસર પોતાના મનમાં ફક્ત પ્રભુ નો આશરો રાખ, ફક્ત પરમાત્મા જ જીવાત્માના સહાયક છે

ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥
tis sarnaa-ee sadaa sukh paarbarahm kartaar. ||1||
There is eternal peace in the sanctuary of the Supreme Power, the Creator.
તે પરબ્રહ્મ કર્તાર જ સહારો છે, તેના આશ્રયથી હંમેશા આનંદ મળે છે ।।૧।।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗੁ ॥
man mayray sagal upaav ti-aag.
O my mind, give up all efforts,
હે મન! બીજા બધા ઉપાય ત્યાગી દે. હંમેશા સંપૂર્ણ ગુરુને યાદ કર.

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿ ਨਿਤ ਇਕਸੁ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur pooraa aaraaDh nit ikas kee liv laag. ||1|| rahaa-o.
worship the Perfect Guru everyday, and keep attuned to the One (God) alone with love and devotion.
ફક્ત ગુરુના શબ્દ નો આશરો લે, અને એક પ્રભુના ચરણોમાં ભક્તિ પોતાની અંદર રાખો ।।૧।।વિરામ।।

ਇਕੋ ਭਾਈ ਮਿਤੁ ਇਕੁ ਇਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ॥
iko bhaa-ee mit ik iko maat pitaa.f
The One (God) is my brother, my friend, my mother and father.
હે મન! માત્ર પ્રભુ જ વાસ્તવિક ભાઈ, મિત્ર છે. ફક્ત પ્રભુ જ વાસ્તવિક માતા પિતા છે,

ਇਕਸ ਕੀ ਮਨਿ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦਿਤਾ ॥
ikas kee man tayk hai jin jee-o pind ditaa.
My mind depends upon the support of that One (God), Who has given the body and soul.
મને તો તે પરમાત્માનો જ મનમાં સહારો છે, જેણે આ આત્મા આપ્યો છે, જેણે આ શરીર આપ્યું છે

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਿ ਕੀਤਾ ॥੨॥
so parabh manhu na visrai jin sabh kichh vas keetaa. ||2||
May I never forget that Master of Universe from my mind; who has kept everything under His control.
મારી હંમેશાં આ પ્રાર્થના છે કે જે પ્રભુએ બધું જ પોતાના વશમાં રાખ્યું છે તે મારા હૃદયમાંથી ક્યારેય દુર ના થાય ।।૨।।

ਘਰਿ ਇਕੋ ਬਾਹਰਿ ਇਕੋ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਆਪਿ ॥
ghar iko baahar iko thaan thanantar aap.
God is dwelling in my heart and is pervading everywhere in the universe.
હે ભાઈ! તારા હૃદયમાં તેમજ બહાર બધે જ ફક્ત પરમાત્મા જ વસી રહ્યા છે

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਆਠ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਜਾਪਿ ॥
jee-a jant sabh jin kee-ay aath pahar tis jaap.
Day and night meditate with love and devotion on God who created all human beings and creatures.
હે ભાઈ! આઠ પ્રહર તે પ્રભુને યાદ કર, જેણે બધી જીવંત જીવો ની રચના કરી છે

ਇਕਸੁ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੁ ॥੩॥
ikas saytee rati-aa na hovee sog santaap. ||3||
By being imbued with the love of that One, no sorrow or grief remains.
જો ફક્ત પ્રભુ ના પ્રેમના રંગમાં રંગીન રહેશો, તો કોઈ દુઃખ ક્યારેય નઈ પડે ।।૩।।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
paarbarahm parabh ayk hai doojaa naahee ko-ay.
There is only One Supreme Power (God) and there is no other at all.
પરબ્રહ્મ પ્રભુ આખા જગતનો સ્વામી છે, તેના સિવાય બીજો કોઈ નથી

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥
jee-o pind sabh tis kaa jo tis bhaavai so ho-ay.
Soul and body all belong to Him; whatever pleases Him comes to pass.
સર્વ જીવોનું શરીર તે પરમાત્મા એ જ આપેલું છે, જગતમાં તે જ થાય છે જે તેને પસંદ છે

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੭੯॥
gur poorai pooraa bha-i-aa jap naanak sachaa so-ay. ||4||9||79||
One who meditates on God through the Perfect Guru, himself becomes perfect.Therefore O’ Nanak, meditate on that Eternal God with love and devotion.
હે નાનક! જે માણસ સંપૂર્ણ ગુરુ દ્વારા તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુને યાદ કરે છે. તે તમામ ગુણો દ્વારા પૂર્ણ થાય છે ।।૪।। ૯।। ૭૯।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૫।।

ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
jinaa satgur si-o chit laa-i-aa say pooray parDhaan.
Those who focus their consciousness on the True Guru are perfectly fulfilled and recognized.
જે લોકો એ સદગુરુ સાથે પોતાનું મન જોડ્યું છે, તે બધા ગુણો ધરાવે છે. તે લોક પરલોકમાં પ્રસિદ્ધ થઇ જાય છે

ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਗਿਆਨੁ ॥
jin ka-o aap da-i-aal ho-ay tin upjai man gi-aan.
Spiritual wisdom wells up in the minds of those unto whom God Himself shows mercy.
જેના પર પ્રભુ પોતે દયાળુ છે, તેના મનમાં પરમાત્મા સાથે ગાઢ સંધિકાળ ઉત્પન્ન થઈ છે

ਜਿਨ ਕਉ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥
jin ka-o mastak likhi-aa tin paa-i-aa har naam. ||1||
They in whose destiny it is so ordained receive the Name of God.
જે કોઈ પણ તેના કપાળ પર ભાલા નો લેખ લખાવીને આવે છે, તે પ્રભુનું નામ મેળવે છે ।।૧।।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
man mayray ayko naam Dhi-aa-ay.
O’ my mind, meditate on God’s Name with loving devotion.
હે મન! ફક્ત પ્રભુ નામ યાદ કર

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਊਪਜਹਿ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sarab sukhaa sukh oopjahi dargeh paiDhaa jaa-ay. ||1|| rahaa-o.
All kinds of pleasures and comforts arise in that person’s life, and he is honored in the Court of God.
જે મનુષ્ય યાદ કરે છે તેની અંદર બધા મહાન આનંદ જન્મે છે. તે પ્રભુના દરબાર પર આદર સાથે જાય છે ।। ૧।। વિરામ।।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਪਾਲ ॥
janam maran kaa bha-o ga-i-aa bhaa-o bhagat gopaal.
The one who remembers God with loving devotion, is liberated from the fear of the cycles of birth and death.
જે મનુષ્ય ગોપાલ પ્રભુની ભક્તિ કરે છે, પ્રભુને પ્રેમ કરે છે, તેનો જન્મ-મરણ ના ચક્ર માં પડવાનો ભય દૂર થાય છે

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
saaDhoo sangat nirmalaa aap karay partipaal.
In the holy congregation, his life becomes immaculate. God Himself protects him from the vices and nurtures him.
તે સાધુ-સંગમાં રહીને પવિત્ર બને છે. પ્રભુ પોતે તેને વિકારોથી સુરક્ષિત કરે છે

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥
janam maran kee mal katee-ai gur darsan daykh nihaal. ||2||
Beholding the blessed vision of the Guru, he is delighted. The filth of vices is washed off and he is saved from the cycle of birth and death.
ગુરુના દર્શન કરીને તેના શરીર અને મન ખીલે છે, જન્મ-મરણ ના ચક્ર માં નાખવા વાળી તેની વિકારોની ગંદકી દૂર થાય છે ।।૨।।

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
thaan thanantar rav rahi-aa paarbarahm parabh so-ay.
The Supreme God is pervading all places and interspaces.
હે મન! તે પરબ્રહ્મ પ્રભુ સર્વત્ર છે.

ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
sabhnaa daataa ayk hai doojaa naahee ko-ay.
The One is the Giver of all, there is no other at all.
તે પોતે જ બધા જીવોને દાન આપનાર છે. તેના સમાન બીજું કોઈ નથી

ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
tis sarnaa-ee chhutee-ai keetaa lorhay so ho-ay. ||3||
In His Sanctuary, one is saved from the vices, whatever He wishes, comes to pass.
જગતમાં તે થાય છે જે તે કરવા માંગે છે, તેના આશ્રયને કારણે વિકારોથી મુક્તિ મળે છે ।।૩।।

ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
jin man vasi-aa paarbarahm say pooray parDhaan.
Perfectly fulfilled and exalted are those, in whose minds the Supreme God dwells.
હે ભાઈ! જે લોકોના મગજમાં પ્રભુનું નામ સ્થાયી થાય છે ત્યાં બધા ગુણો જન્મે છે. તેને સર્વત્ર માન મળે છે

ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਜਹਾਨ ॥
tin kee sobhaa nirmalee pargat bha-ee jahaan.
Their reputation is spotless and pure; they are revealed all over the world.
તેની ડાઘ વગરની શોભા-ઉદારતા વિશ્વભરમાં જાહેર થાય છે છે

ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥
jinee mayraa parabh Dhi-aa-i-aa naanak tin kurbaan. ||4||10||80||
O’ Nanak, I dedicate myself to those who have meditated on my beloved God with love and devotion.
હે નાનક! જે મનુષ્ય એપ્રભુનું સ્મરણ કર્યું છે હું તેનાથી કુરબાન થાઉં છું ।।૪।।૧૦।।૮૦।।