GUJARATI PAGE 280

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਓਇ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥
naanak sant bhaavai taa o-ay bhee gat paahi. ||2||
O’ Nanak, if the Saint so wishes, even the slanderers are spiritually elevated.
હે નાનક! જો સંત ને ગમે તો તે નિંદક ને પણ ખુબ જ સારી અવસ્થામાં પહોંચાડી દે છે ।।૨।।

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥
sant kaa nindak mahaa attaa-ee.
The slanderer of the Saint is the worst evil-doer.
સંતની નિંદા કરવા વાળો સદાય અતિ માં રહે છે

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਖਿਨੁ ਟਿਕਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥
sant kaa nindak khin tikan na paa-ee.
The slanderer of the Saint does not find even a moment’s peace.
સંતની નિંદા કરવાવાળો એક ક્ષણ પણ પોતાનો અત્યાચારી સ્વભાવ નથી છોડતો

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ॥
sant kaa nindak mahaa hati-aaraa.
The slanderer of the Saint becomes the cruelest killer.
સંતનો નિંદક ખૂબ જ મોટો જુલમી બની જાય છે

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰਿ ਮਾਰਾ ॥
sant kaa nindak parmaysur maaraa.
The slanderer of the Saint is accursed by God.
સંતની નિંદા કરવાવાળો ઈશ્વર દ્વારા તેને ધિક્કાર મળે છે

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨੁ ॥
sant kaa nindak raaj tay heen.
The slanderer of the Saint has no worldly power and pleasure.
સંતનો નિંદક રાજ્ય થી વંચિત થઈ જાય છે

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥
sant kaa nindak dukhee-aa ar deen.
The slanderer of the Saint becomes miserable and poor.
સંતની નિંદા કરવાવાળો સદાય દુઃખી અને આતુર રહે છે

ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ॥
sant kay nindak ka-o sarab rog.
The slanderer of the Saint is afflicted by all kinds of maladies.
સંતની નિંદા કરવા વાળા ને બધા જ રોગ વ્યાપી જાય છે

ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ॥
sant kay nindak ka-o sadaa bijog.
The slanderer of the Saint is forever separated from God.
સંતની નિંદા કરવાવાળો સુખના સ્રોતથી સદાય અલગ રહે છે

ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖੁ ॥
sant kee nindaa dokh meh dokh.
Slandering a Saint is the worst sin of all sins.
સંતની નિંદા કરવીએ ખૂબ જ ખરાબ કાર્ય છે

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥੩॥
naanak sant bhaavai taa us kaa bhee ho-ay mokh. ||3||
O’ Nanak, if it pleases the Saint, even such a slanderer shall be liberated. ||3||
હે નાનક! જો સંતો ને ગમે તો તે નિંદકને પણ નિંદા માંથી છુટકારો મળી શકે ।।૩।।

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿਤੁ ॥
sant kaa dokhee sadaa apvit.
The thoughts in the mind of slanderer of the Saint are always polluted.
સંતો નો નિંદક હંમેશા મેલા મનવાળો હોય છે

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਮਿਤੁ ॥
sant kaa dokhee kisai kaa nahee mit.
The slanderer of the Saint is nobody’s friend.
એટલે તો સંતની નિંદા કરવાવાળો ક્યારેય સજ્જન નથી બની શકતો

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗੈ ॥
sant kay dokhee ka-o daan laagai.
The slanderer of the Saint is punished by the righteous judge.
અંત સમયમાં સંતોના નિંદકને ધર્મરાજ પાસેથી સજા મળે છે

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ॥
sant kay dokhee ka-o sabh ti-aagai.
The slanderer of the Saint is abandoned by all.
અને બધા જ સંતની નિંદા કરવાળા નો સાથ છોડી ને જાય છે

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
sant kaa dokhee mahaa ahaNkaaree.
The slanderer of the Saint is totally egocentric.
સંતની નિંદા કરવા વાળા ખૂબ જ અહંકારી અને અક્ડ વાળો બની જાય છે

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ॥
sant kaa dokhee sadaa bikaaree.
The slanderer of the Saint always indulges in evil deeds.
અને સંતની નિંદા કરવા વાળા હંમેશા ખરાબ કાર્યો કરે છે

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥
sant kaa dokhee janmai marai.
The slanderer of the Saint keeps going through the cycles of birth and death.
સંતની નિંદા કરવા વાળા આ બધાં અવગુણોની સાથેપેદા થાય છે અને મરતા રહે છે

ਸੰਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ॥
sant kee dookhnaa sukh tay tarai.
For slandering the Saint, he is devoid of peace.
અને સંતની નિંદા ને કારણે સુખોથી વંચિત રહી જાય છે

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
sant kay dokhee ka-o naahee thaa-o.
The slanderer of the Saint has nowhere to go for shelter.
સંતની નિંદા કરવા વાળા ને સંતાનો દ્વારા કોઈ સહારો નથી મળતો

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥
naanak sant bhaavai taa la-ay milaa-ay. ||4||
O Nanak, if it pleases the Saint, he unites even such a slanderer with him.
પણ હા હે નાનક! જો સંત ઇચ્છે તો તે પોતાનામાં નિંદકને મેળવી લે છે ।।૪।।

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੈ ॥
sant kaa dokhee aDh beech tay tootai.
The slanderer of the Saint fails in the middle of doing any task.
સંતની નિંદા કરવા વાળા નું કોઈ કામ પૂરું નથી થતું

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜਿ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai.
The slanderer of the Saint cannot accomplish any task.
સંતની નિંદા કરવા વાળા નું કામ વચ્ચે અધૂરું રહી જાય છે

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਉਦਿਆਨ ਭ੍ਰਮਾਈਐ ॥
sant kay dokhee ka-o udi-aan bharmaa-ee-ai.
The slanderer of a saint is subjected to wander in the wilderness.
સંતના નિંદકને જંગલોમાં હેરાન કરવામાં આવે છે

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਝੜਿ ਪਾਈਐ ॥
sant kaa dokhee ujharh paa-ee-ai.
The slanderer of the Saint is misled into desolation.
સંતની નિંદા કરવા વાળા નેરસ્તાથી અલગ થઈને ઉજ્જડ જગ્યામાં માં નાખી દેવામાં આવે છે

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ॥
sant kaa dokhee antar tay thothaa.
The slanderer of the Saint is oblivious of the real purpose of life,
તેવી રીતે સંતનો નિંદક અંદરથી સાચી જિંદગીથી જે મનુષ્ય નો આધાર છે તેનાથી ખાલી હોય છે

ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ॥
ji-o saas binaa mirtak kee lothaa.
like the corpse of a dead person, without the breath of life.
જેવી રીતે પ્રાણ વગર મડદું શબ બની જાય છે

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥
sant kay dokhee kee jarh kichh naahi.
The slanderer of the Saint has no strong and spiritual foundation.
સંતના નિંદક ની સારી કમાણી અને પ્રભુનું સ્મરણ વાળી કોઈ પાક્કી નીંવ નથી હોતી

ਆਪਨ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥
aapan beej aapay hee khaahi.
He must himself eat what he has planted. (suffer the consequence of his evil deeds)
પોતે જ નિંદા ની કમાણી કરીને પોતે જ તેનું ખરાબ ફળ ખાય છે

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥
sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar.
The slanderer of the Saint cannot be saved by anyone else from this habit of slandering
સંતની નિંદા કરવા વાળા ને કોઈ બીજો મનુષ્ય બચાવી નથી શકતો

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਉਬਾਰਿ ॥੫॥
naanak sant bhaavai taa la-ay ubaar. ||5||
O’ Nanak, if it pleases the Saint, then even such a slanderer is saved from the habit of slandering. ||5||
પણ હે નાનક! સંત ચાહે તો નિંદકને નિંદાના સ્વભાવથી બચાવી શકે છે ।।૫।।

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉ ਬਿਲਲਾਇ ॥
sant kaa dokhee i-o billaa-ay.
The slanderer of the Saint bewails,
સંતનો નિંદક એવી રીતે ચીસો પાડીને રડે છે

ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛੁਲੀ ਤੜਫੜਾਇ ॥
ji-o jal bihoon machhulee tarhafrhaa-ay.
like a fish out of water writhing in agony.
જેવી રીતે પાણી વગર માછલી તડપે છે

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੈ ॥
sant kaa dokhee bhookhaa nahee raajai.
The slanderer of the Saint is never satiated from the desire of slandering,
સંતનો નિંદક તૃષ્ણનો માર ખાય છે અને ક્યારેય સંતુષ્ટ નથી થતો

ਜਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਨਿ ਨਹੀ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥
ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai.
just as fire is never satiated by any amount of firewood.
જેવી રીતે આગમાં ઈંધણથી તૃપ્તિ નથી હોતી

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥
sant kaa dokhee chhutai ikaylaa.
The slanderer of the Saint is left all alone,
સંત ની નિંદા ને કારણેતેની ઈર્ષા ક્યારેય ઓછી નથી થતી

ਜਿਉ ਬੂਆੜੁ ਤਿਲੁ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਦੁਹੇਲਾ ॥
ji-o boo-aarh til khayt maahi duhaylaa.
like the barren sesame plant abandoned in the field.
જેવી રીતે અંદરથી બળેલો તલ ના છોડને ખેતરમાં કોઈ પણ પૂછતું નથી અને પડ્યું રહે છે તેવી રીતે સંતનો નિંદક પણ એકલો ત્યાં પડ્યો રહે છે કોઈ તેની નજીક પણ નથી જતું

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਤ ॥
sant kaa dokhee Dharam tay rahat.
The slanderer of the Saint is devoid of faith.
સંતનો નિંદક ધર્મહીન થઈ જાય છે

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਤ ॥
sant kaa dokhee sad mithi-aa kahat.
The slanderer of the Saint always tells lies.
સંતનો નિંદક સદાય ખોટું બોલે છે

ਕਿਰਤੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰਿ ਹੀ ਪਇਆ ॥
kirat nindak kaa Dhur hee pa-i-aa.
The slanderer does the deed of slandering because such is his pre-ordained destiny.
પહેલી જ નિંદા જ્યારે તે કરે છેતેના ફળ સ્વરૂપ તેનો સ્વભાવ પહેલેથી જ નિંદા કરવાનો થઈ જાય છેઅને આ સ્વભાવને કારણે બિચારો કરે તો પણ શું કરે?

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ॥੬॥
naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa. ||6||
O Nanak, whatever God wills that happens. ||6||
હે નાનક! માલિકની જો મરજી હોય તો તેને ઠીક લાગે તે જ થાય છે ।।૬।।

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥
sant kaa dokhee bigarh roop ho-ay jaa-ay.
The slanderer of the saint is so defamed, as if he has been disfigured.
સંતોની નિંદા કરવા વાળો ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥
sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay.
The slanderer of the Saint receives his punishment in God’s court.
સંતનો નિંદકને પ્રભુના દરબારમાં સજા મળે છે

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈਐ ॥
sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai.
The slanderer of the Saint is always in terrible agony,
સંતનો નિંદક હંમેશા આતુર રહે છે અને રડતો અને સિસકતો રહે છે

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵਾਈਐ ॥
sant kaa dokhee na marai na jeevaa-ee-ai.
The slanderer of the Saint spiritually hangs between life and death.
સંતનો નિંદક ન તો તે જીવિત હોય છે અને ન તે મરેલો હોય છે

ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨ ਆਸਾ ॥
sant kay dokhee kee pujai na aasaa.
The hope of the slanderer of the Saint is not fulfilled.
સંતના નિંદક ની આશા ક્યારેય પૂરી નથી થતી

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਠਿ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ॥
sant kaa dokhee uth chalai niraasaa.
The slanderer of the Saint departs from the world disappointed.
સંતનો નિંદક જગતમાંથી તે નિરાશ જ ચાલ્યો જાય છે

ਸੰਤ ਕੈ ਦੋਖਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਟੈ ਕੋਇ ॥
sant kai dokh na taristai ko-ay.
By slandering a Saint, no one is satiated from the desire of slandering.
એટલા માટે સંતોની નિંદા કરવા વાળો મનુષ્ય આ તરસથી બચી નથી શકતો

ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥
jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay.
A person’s habits are formed according to his intentions.
જેવો મનુષ્યની નીતિ હોય છે તેવો તેનો સ્વભાવ બની જાય છે

ਪਇਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
pa-i-aa kirat na maytai ko-ay.
Past actions cannot be erased by anybody.
પહેલાં કરેલી બુરી કમાઈ ભેગી કરીને સ્વભાવ ના ફળ ને કોઈ મિટાવી નથી શકતું

ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੭॥
naanak jaanai sachaa so-ay. ||7||
O Nanak, only the eternal God knows this mystery. ||7||
હે નાનક! આ ભેદને તે સાચો પ્રભુ જાણે છે ।।૭।।

ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
sabh ghat tis kay oh karnaihaar.
All beings belong to Him, and He is the Creator.
બધા જ જીવ જંતુ તે પ્રભુના છે તે જ બધું કરવા માટે સમર્થ છે

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥
sadaa sadaa tis ka-o namaskaar.
Forever and ever, bow to Him in reverence.
સદા તે પ્રભુની સામે માથું નમાવો

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
parabh kee ustat karahu din raat.
Sing the praises of God, day and night.
દિવસ-રાત પ્રભુના ગુણગાન કરો

ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥
tiseh Dhi-aavahu saas giraas.
Meditate on Him with every breath
દરેક ક્ષણ તેની યાદ ને સાથે રાખો

ਸਭੁ ਕਛੁ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥
sabh kachh vartai tis kaa kee-aa.
Everything happens according to His doing.
જગતમાં દરેક ખેલ તેની જ ચલાવેલી ચાલ છે

ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ॥
jaisaa karay taisaa ko thee-aa.
As God makes anyone, so does the mortal become.
પ્રભુ આ જીવને જેવો બનાવે છે તેવો જ દરેક જીવ બની જાય છે

ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
apnaa khayl aap karnaihaar.
He Himself is the executor of His play.
જગતરૂપી પોતાનો ખેલ પોતે જ કરવામાં સમર્થ છે

ਦੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
doosar ka-un kahai beechaar.
Who else can say or deliberate upon this?
તેને બીજું કોણ સલાહ આપી શકે?