GUJARATI PAGE 270

ਮੁਖਿ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ॥
mukh taa ko jas rasan bakhaanai.
always recite His praises.
તેની મહિમા પોતાના મુખ અને જીભથી સદાય કર

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੋ ਰਹਤਾ ਧਰਮੁ ॥
jih parsaad tayro rahtaa Dharam.
By whose grace, you are able to remain righteous.
જે પ્રભુની કૃપાથી તારો ધર્મ કાયમ રહે છે

ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
man sadaa Dhi-aa-ay kayval paarbarahm.
O’ my mind, meditate continually on that Supreme God.
હે મન! તું સદાય તે પરમેશ્વર નું સ્મરણ કર

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪਾਵਹਿ ॥
parabh jee japat dargeh maan paavahi.
Meditating on God, you shall be honored in His Court;
પરમાત્મા ના ભજન કરવાથી દરગાહમાં તને સન્માન પ્રાપ્ત થશે અને

ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹਿ ॥੨॥
naanak pat saytee ghar jaaveh. ||2||
O’ Nanak, you shall return to your true home with honor.
હે નાનક! અહીંયાથી ઈજ્જત ની સાથે તું પરલોક સીધાવી જઈશ।।૨।।

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ॥
jih parsaad aarog kanchan dayhee.
By whose grace, you have a healthy, beautiful body;
જે પ્રભુની કૃપાથી તને રોગ રહિત કંચન જેવું શરીર મળ્યું

ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥
liv laavhu tis raam sanayhee.
attune yourself to that Loving God.
તે પ્યારા રામની સાથે રંગાઇ જા

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ ॥
jih parsaad tayraa olaa rahat.
By whose Grace, your honor is preserved;
જે પ્રભુની કૃપા મળી છે તેની શરણે પડી જા

ਮਨ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥
man sukh paavahi har har jas kahat.
O’ my mind, achieve eternal peace by singing His Praises.
હે મન! જેની કૃપાથી તારા પડદા બની રહે છે

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦ੍ਰ ਢਾਕੇ ॥
jih parsaad tayray sagal chhidar dhaakay.
By whose grace, all your shortcomings remain unexposed;
જેની કૃપાથી તારાં બધાં જ એબ દબાઈને ઢકાઈને રહે છે

ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕੈ ॥
man sarnee par thaakur parabh taa kai.
O’ my mind, seek the refuge of that God, our Master.
હે મન! તું પ્રભુ ઠાકોરની શરણે પડી જા

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
jih parsaad tujh ko na pahoochai.
By whose Grace, no one can rival you;
જેની કૃપાથી તારી કોઈ બરાબરી નથી કરી શકતું

ਮਨ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ॥
man saas saas simrahu parabh oochay.
O’ my mind, remember that Almighty God with each and every breath.
હે મન! તું ઉચ્ચપ્રભુને શ્વાસે શ્વાસે યાદ કર

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈ ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ॥
jih parsaad paa-ee darulabh dayh.
By whose Grace, you are blessed this precious human body;
જેની કૃપાથી તને આ માનવ શરીર મળ્યું છે

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥੩॥
naanak taa kee bhagat karayh. ||3||
O’ Nanak, worship Him with love and devotion. ||3||
હે નાનક! જે ખૂબજ દુર્લભ છે તેના દ્વારા તે પ્રભુની ભક્તિ કર ।।૩।।

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ ॥
jih parsaad aabhookhan pehreejai.
By whose grace, you wear expensive jewelry;
જે પ્રભુની કૃપાથી અલંકાર પહેરે છે ઘરેણાં પહેરે છે

ਮਨ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥
man tis simrat ki-o aalas keejai.
O’ my mind, why be lazy in remembering Him?
હે મન! તેને સ્મરણ કરવા માટે આળસ શા માટે કરવી જોઈએ

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਸ੍ਵ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥
jih parsaad asav hasat asvaaree.
By whose Grace, you have horses and elephants to ride (expensive vehicles);
જેની કૃપાથી ઘોડા અને હાથીઓ ની સવારી કરે છે

ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰੀ ॥
man tis parabh ka-o kabhoo na bisaaree.
O’ mind, never forget that God.
હે મન! તે પ્રભુને ક્યારેય નહીં વીસરતો

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ॥
jih parsaad baag milakh Dhanaa.
By whose Grace, you have land, gardens and wealth;
જેની કૃપાથી બાગ બગીચા જમીન અને ધન તને નસીબ થયા છે

ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨੇ ਮਨਾ ॥
raakh paro-ay parabh apunay manaa.
Keep that God enshrined in your heart.
તે પ્રભુને પોતાના મનમાં પરોવીને રાખ

ਜਿਨਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥
jin tayree man banat banaa-ee.
O’ my mind, the One who fashioned you as human being
હે મન! જે પ્રભુએ તને સજાવ્યો છે

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ॥
oothat baithat sad tiseh Dhi-aa-ee.
always meditate on Him in every situation.
ઊઠતા બેસતાં દરેક સમયે તેનું જ સ્મરણ કર

ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ॥
tiseh Dhi-aa-ay jo ayk alkhai.
Meditate on Him who is unique and incomprehensible.
તે પ્રભુને સ્મરણ કર જે એક છે અને અનંત છે

ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥
eehaa oohaa naanak tayree rakhai. ||4||
O’ Nanak, He shall save you here and hereafter ||4||
હે નાનક! લોક અને પરલોકમાં તેજ તારી લાજ રાખવા વાળો છે ।।૪।।

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ॥
jih parsaad karahi punn baho daan.
By whose Grace, you give donations in abundance to charities,
જે પ્રભુની કૃપાથી ઘણાં દાન-પુણ્ય કરે છે

ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ॥
man aath pahar kar tis kaa Dhi-aan.
O’ my mind, remember Him, twenty-four hours a day.
હે મન! આઠે પહોર તેને યાદ કર

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
jih parsaad too aachaar bi-uhaaree.
By whose Grace, you perform religious rituals and worldly duties;
જેની કૃપાથી તું રીતિ-રિવાજ કરવાને લાયક થયો છે

ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੀ ॥
tis parabh ka-o saas saas chitaaree.
remember that God with each and every breath.
તે પ્રભુને શ્વાસે શ્વાસે યાદ કર

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੁ ॥
jih parsaad tayraa sundar roop.
By whose grace, you got this beautiful looking body;
જેની દયાથી તને સુંદર મોઢું મળ્યું છે

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪੁ ॥
so parabh simrahu sadaa anoop.
always remember that incomparably Beautiful God.
તે સુંદર માલિકને સદાય સ્મરણ કર

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥
jih parsaad tayree neekee jaat.
By whose grace, you have received this great human form of life,
જે પ્રભુની કૃપાથી તને આ મનુષ્ય જાતિ મળી છે

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥
so parabh simar sadaa din raat.
always, day and night, remember that God.
તેને સદાય દિવસ રાત યાદ કર

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥
jih parsaad tayree pat rahai.
By whose Grace, your honor is preserved;
જેની કૃપાથી તારી ઈજ્જત આ જગત માં બનેલી છે

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥੫॥
gur parsaad naanak jas kahai. ||5||
O’ Nanak, recite His praises by the Guru’s grace. ||5||
તેના નામનું સ્મરણ કર ગુરુ ની મહેર થી ભાગ્યશાળી મનુષ્ય તેની મહિમા કરી શકે છે ।।૫।।

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥
jih parsaad suneh karan naad.
By whose grace, you listen to the melodious sounds with your ears.
જેની કૃપાથી તું પોતાના કાનમાં અવાજ સાંભળી શકે છે અને સાંભળવાની તાકાત મળી છે

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ॥
jih parsaad paykheh bismaad.
By whose Grace, you behold amazing wonders.
જેની કૃપાથી આશ્ચર્યજનક દ્રશ્ય તને દેખાય છે

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ॥
jih parsaad boleh amrit rasnaa.
By whose Grace, you speak ambrosial words with your tongue.
જેની કૃપાથી પામી ને જીભ થી મીઠા શબ્દો બોલે છે

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥
jih parsaad sukh sehjay basnaa.
By whose Grace, you are intuitively at peace.
જેની કૃપાથી સ્વભાવિક રીતે જસુખમાં વસી રહ્યો છે

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ॥
jih parsaad hasat kar chaleh.
By whose Grace, your hands and feet move and work.
જેની કૃપાથી તારાં હાથ અને બધાં અંગો કામ કરી રહ્યા છે

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਹਿ ॥
jih parsaad sampooran faleh.
By whose Grace, you are completely successful in life.
જેની કૃપાથી તું દરેક કાર્ય વ્યવહારમાં કામયાબ થઈ રહ્યો છે

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
jih parsaad param gat paavahi.
By whose Grace, you obtain the supreme spiritual status.
જેની કૃપાથી તને ઊંચો દરજ્જો મળ્યો છે

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
jih parsaad sukh sahj samaaveh.
By whose Grace, you are intuitively absorbed into eternal peace.
જેની કૃપાથી તું સુખ અને બે ફિકર થઈને મસ્ત રહે છે

ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥
aisaa parabh ti-aag avar kat laagahu.
Why forsake such God, and attach yourself to another?
એવા પ્રભુને વિસરી ને તું બીજે ક્યાં લાગેલો છે?

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥
gur parsaad naanak man jaagahu. ||6||
O’ Nanak, by the Guru’s grace awaken your mind from spiritual ignorance.||6||
હે નાનક! ગુરુની મહેરબાની લઈને મનને જાગૃત કર ।।૬।।

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥
jih parsaad tooN pargat sansaar.
By whose Grace, you are famous all over the world;
જે પ્રભુની કૃપાથી તું જગતમાં શોભાયમાન થયો છે

ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿ ॥
tis parabh ka-o mool na manhu bisaar.
never forget such God from your mind.
તેને ક્યારેય મનથી ન ભુલતો

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥
jih parsaad tayraa partaap.
By whose Grace, you have prestige;
જેની કૃપાથી તને આદર-સન્માન મળેલું છે

ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪੁ ॥
ray man moorh too taa ka-o jaap.
O’ foolish mind, meditate on Him!
હે મૂર્ખ મન! તું એ પ્રભુને જપ

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
jih parsaad tayray kaaraj pooray.
By whose grace, all your tasks are accomplished;
જેની કૃપાથી તારાં બધાં જ કામ સિદ્ધ થાય છે

ਤਿਸਹਿ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
tiseh jaan man sadaa hajooray.
O’ my mind, always feel His presence with you.
હે મન! તું તે પ્રભુને સદાય પોતાની અંદર સમાયેલો જાણ

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੁ ॥
jih parsaad tooN paavahi saach.
By Whose Grace, you find the Truth,
જેની કૃપાથી તને સત્ય પ્રાપ્ત થાય છે

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚੁ ॥
ray man mayray tooN taa si-o raach.
O’ my mind, immerse yourself into Him.
હે મારા મન! તું તે પ્રભુની સાથે જોડાઈને રહે

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
jih parsaad sabh kee gat ho-ay.
By whose Grace, everyone is saved from worldly evils;
જેની કૃપાથી દરેક જીવ ઉપર પહોંચી જાય છે તું તેનો જપ કર

ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਜਪੁ ਸੋਇ ॥੭॥
naanak jaap japai jap so-ay. ||7||
O’ Nanak, sing His praises and meditate on His Name. ||7||
હે નાનક! જે મનુષ્યનેઆ દાન મળે છે તે ફક્ત હરિનું નામ જપે છે ।।૭।।

ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥
aap japaa-ay japai so naa-o.
Only that person meditates on His Name, whom He Himself inspires to meditate.
તે જ મનુષ્ય પ્રભુના નામને જપે છે જેને તું કહે છે

ਆਪਿ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
aap gaavaa-ai so har gun gaa-o.
Only that person sings God’s virtues, whom He himself inspire to do so.
તે જ મનુષ્ય હરિના ગુણ ગાય છે જેને ગાવા માટે તમે પ્રેરણા આપો છો