GUJARATI PAGE 16

ਸੁਣਹਿ ਵਖਾਣਹਿ ਜੇਤੜੇ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
suneh vakaaneh jayt-rhay ha-o tin balihaarai jaa-o.
I dedicate my life to those who hear and recite Naam.
હું તે લોકોને કુરબાન જાઉં છું જે પ્રભુનું નામ સાંભળીને અને તેનું ઉચ્ચારણ કરે છે

ਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੨॥
taa man kheevaa jaanee-ai jaa mahlee paa-ay thaa-o. ||2||
One’s mind is considered in bliss only when it remains absorbed in the remembrance of God.
મન ને ત્યારે જ મસ્ત થયેલું માનો જયારે તે પ્રભુ ની યાદ માં ટકી જાય અને મન ટકે છે નામ જપવાની બરકત થી ।।૨।।

ਨਾਉ ਨੀਰੁ ਚੰਗਿਆਈਆ ਸਤੁ ਪਰਮਲੁ ਤਨਿ ਵਾਸੁ ॥
naa-o neer chang-aa-ee-aa sat parmal tan vaas.
O, mortal, use the name of God and His virtuesas water to bathe and apply the perfume of righteousness to the body.
પરમાત્માનું નામ અને મહિમા બધાં જ દાનથી વધુ સારું દાન છે અને મહિમાની બરકત થી બનેલું સ્વચ્છતા આચરણ શરીર ઉપર લગાડવાની સુગંધી છે

ਤਾ ਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਲਖ ਦਾਤੀ ਇਕ ਦਾਤਿ ॥
taa mukh hovai ujlaa lakh daatee ik daat.
Thenl your face will become radiant , and this one gift (of God’sName) is greater than a million gifts.
પ્રભુની મહિમાથી જ મનુષ્ય નું મુખ સુંદર લાગે છે પ્રભુ નું નામ અને મહિમા જ મુખને ઉજ્જવળ કરવા માટે નું પાણી છે

ਦੂਖ ਤਿਸੈ ਪਹਿ ਆਖੀਅਹਿ ਸੂਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸਿ ॥੩॥
dookh tisai peh aakhee-ahi sookh jisai hee paas. ||3||
You should narrate your woes only to Him who is the source of all comforts.
અને દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખોની પ્રાપ્તિ પરમાત્મા ની સામે જ કરવી જોઈએ ।।૩।।

ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ॥
so ki-o manhu visaaree-ai jaa kay jee-a paraan.
Why should we become forgetful of Him, to whom belong our life and soul?
જે પ્રભુએ જીવન આપ્યું છે તેને ક્યારેય નથી ભૂલવા, ના દેવાય

ਤਿਸੁ ਵਿਣੁ ਸਭੁ ਅਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ ਜੇਤਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥
tis vin sabh apvitar hai jaytaa painan khaan.
Without remembering God, all that we wear and eat pollutes our mind.
પ્રભુને ભૂલાવીને ખાવા-પીવાનું અને બધાં જ ઉદ્યમ મનને વધારે ને વધારે મલિન કરે છે

ਹੋਰਿ ਗਲਾਂ ਸਭਿ ਕੂੜੀਆ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੫॥
hor galaaN sabh koorhee-aa tuDh bhaavai parvaan. ||4||5||
O God, whatever pleases You is acceptable, everything else is false.
હે પ્રભુ! બાકી બધી વાતો મનની અંદર નાશવાન સંસારના મોહ નાશમાં ફસાવે છે,કારણ કે તે જ ઉદ્યમ સારો છે જે તારી સાથે પ્રીત બંધાવે છે ।।૪।।૫।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥
sireeraag mahal 1.
Siree Raag, by the First Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ।।૧।।

ਜਾਲਿ ਮੋਹੁ ਘਸਿ ਮਸੁ ਕਰਿ ਮਤਿ ਕਾਗਦੁ ਕਰਿ ਸਾਰੁ ॥
jaal moh ghas mas kar mat kaagad kar saar.
Burn emotional worldly attachment, and grind it into ink. Transform your intelligence into the purest of paper.
હે ભાઈ! માયા ના મોહનેસળગાવીને તેને ઘસીને શાહી બનાવીને પોતાની બુદ્ધિ ને સુંદર કાગળ બનાવ

ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰਿ ਚਿਤੁ ਲੇਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਲਿਖੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
bhaa-o kalam kar chit laykhaaree gur puchh likh beechaar.
Make the love for God your pen and your mind the writer. After consulting your Guru, write immaculate thoughts about God.
પ્રેમ ને કલમ, મન ને લેખન બનાવ, ગુરુ શિક્ષા લઇ ને પરમાત્મા ના ગુણો ની વિચાર કરણી લખ

ਲਿਖੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਲਿਖੁ ਲਿਖੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥
likh naam saalaah likh likh ant na paaraavaar. ||1||
Yes write down praises of God, over and over again, which has no end or limit.
પ્રભુ નું નામ લખ, પ્રભુ ની મહિમા લખ, એ લખ કે પ્રભુની મહિમા નો અંત નથી શોધી શકાતો,આ બાજુ અને પેલી બાજુ નો છેડો નથી શોધી શકાતો ।।૧।।

ਬਾਬਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੁ ॥
baabaa ayhu laykhaa likh jaan.
O Baba, learn to write such an account,
હે ભાઈ! એવા લેખ લખવાની વિધિ શીખી લે

ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਹੋਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jithai laykhaa mangee-ai tithai ho-ay sachaa neesaan. ||1|| rahaa-o.
So that when the account of our deeds is called for, it is marked as true.
જે જગ્યાએથી જીંદગીમાં કરેલા કામોનો હિસાબ માંગવામાં આવે છે ત્યાં આ લેખ સાચો રાહદાર બની જાય ।।૧।।વિરામ।।

ਜਿਥੈ ਮਿਲਹਿ ਵਡਿਆਈਆ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦ ਚਾਉ ॥
jithai mileh vadi-aa-ee-aa sad khusee-aa sad chaa-o.
Where greatness, eternal peace and everlasting joy are bestowed,
જે મનુષ્યના મનમાં પ્રભુનું નામ સદાય સ્થિર થઈ જાય છે

ਤਿਨ ਮੁਖਿ ਟਿਕੇ ਨਿਕਲਹਿ ਜਿਨ ਮਨਿ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
tin mukh tikay niklahi jin man sachaa naa-o.
There the faces of those, whose minds are attuned to the true Naam, are anointed with the mark of honor.
તેના માથા ઉપર તિલક લાગી જાય છે, તેમને આદર મળે છે તેમને હંમેશાં એ માટે ખુશી અને આત્મ દુલાર મળે છે

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥੨॥
karam milai taa paa-ee-ai naahee galee vaa-o du-aa-o. ||2||
But Naam is obtained by God’s Grace, and not through idle talks.
પણ પ્રભુ નું નામ પ્રભુની મહેરબાની થી જ મળે છે ખાલી અમથી વાતો થી નહીં।।૨।।

ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਹਿ ਉਠਿ ਰਖੀਅਹਿ ਨਾਵ ਸਲਾਰ ॥
ik aavahi ik jaahi uth rakhee-ahi naav salaar.
Myriads of individuals come into this world and depart. some are called by renowned names.
સંસારમાં અનંત જીવો આવે છે અને જીવનની યાત્રા કરી પુરી કરીને કૂચ કરી જાય છે, કેટલાંય સાધકો ના કેટલા મોટા મોટા નામ હોય છે

ਇਕਿ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇਕਨਾ ਵਡੇ ਦਰਵਾਰ ॥
ik upaa-ay mangtay iknaa vaday darvaar.
Some are born beggars, and some hold vast courts.
જગતમાં કેટલાંય ભિખારી પણ છે કેટલાંય મોટા મોટા દરબાર લાગે છે

ਅਗੈ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਰ ॥੩॥
agai ga-i-aa jaanee-ai vin naavai vaykaar. ||3||
Going to the world hereafter, they realize that without Naam, they have wasted their life.
પણ દરબાર વાળા રાજા હોય કે કંગાળ હોય જીવનની યાત્રા કરી પુરી કર્યા પછી જ સમજાય છે કે પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર્યા વગર આ જીવન વ્યર્થ ગુમાવી દીધું છે ।।૩।।

ਭੈ ਤੇਰੈ ਡਰੁ ਅਗਲਾ ਖਪਿ ਖਪਿ ਛਿਜੈ ਦੇਹ ॥
bhai tayrai dar aglaa khap khap chhijai dayh.
O’ God, my body is withering away in dread of Your mighty fear.
તારા થી દૂર રહેવા થી સંસારની આગ વધારે ને વધારે હેરાન કરે છે અને પછી ગુસ્સો આવે છે શરીર પણ જર્જરિત થઇ જાય છે

ਨਾਵ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੋਦੇ ਡਿਠੇ ਖੇਹ ॥
naav jinaa sultaan khaan hoday dithay khayh.
With my own eyes, I have seen those known as kings and lords reduced to dust.
તારી યાદ વગર ધન સંપદા નું પણ શું ગર્વ કરવું? જેનુ નામ ખાન સુલતાન છે બધા જ અહીંયા માટીમાં મળી જાય છે

ਨਾਨਕ ਉਠੀ ਚਲਿਆ ਸਭਿ ਕੂੜੇ ਤੁਟੇ ਨੇਹ ॥੪॥੬॥
naanak uthee chali-aa sabh koorhay tutay nayh. ||4||6||
O’ Nanak, when one departs from the world, all one’s false attachments are broken.
હે નાનક! જગત થી જતી વખતે બધાં જ ખોટા મોહ અને પ્રેમ ખતમ થઇ જાય છે ।।૪।।૬।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ।।૧।।

ਸਭਿ ਰਸ ਮਿਠੇ ਮੰਨਿਐ ਸੁਣਿਐ ਸਾਲੋਣੇ ॥
sabh ras mithay mani-ai suni-ai sa lonay.
To believe in God’s Name is to enjoy sweets, to hear His Name is to taste salty dishes.
જો મન પ્રભુ ની યાદ માં વસી જાય તો તેને દુનિયાના બધા જ મીઠા સ્વાદવાળા પદાર્થ મળી ગયા સમજો

ਖਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖਿ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਣ ਨਾਦ ਕੀਏ ॥
khat tursee mukh bolnaa maaran naad kee-ay.
Reciting God’s Name is like savouring sour delicacies, and singing God’s praises is like enjoying spicy food.
જો ધ્યાન હરિ ના નામની સાથે જોડાઈને લાગી જાય તો તેને નમકીન પદાર્થ જાણો મોઢાની સાથે પ્રભુ ના નામનું ઉચ્ચારણ ખાટા સ્વાદવાળા પદાર્થો જેવું છે પરમાત્માની મહિમાનું કીર્તન મસાલા સમાન છે

ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਉ ਏਕੁ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੧॥
chhateeh amrit bhaa-o ayk jaa ka-o nadar karay-i. ||1||
To those who are blessed by His Grace, feeling of love for God is like enjoying all the tasty dishes.
પરમાત્માની સાથે એકરસ પ્રેમ છત્રીસ પ્રકારના સ્વાદિષ્ટ ભોજન છે પણ આ ઉચ્ચ દાન તેને જ મળે છે જેના ઉપર પ્રભુના મહેર ની નજર થઈ જાય છે।।૧।।

ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
baabaa hor khaanaa khusee khu-aar.
O’ Baba, all those eatables ruin our happiness and make us suffer (in the end),
હે ભાઈ! તે પદાર્થોને ખાવાથી ખુવાર થઈ જવાય છે

ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jit khaaDhai tan peerhee-ai man meh chaleh vikaar. ||1|| rahaa-o.
Because remaining totally involved in these worldly pleasures takes you away from God causing misery to the body and evil thoughts run through the mind.
જે પદાર્થ ખાવાથી શરીર રોગી થઈ જાય છે અને મનમાં પણ કેટલાય ખોટા ખ્યાલો આવે છે ૧।। વિરામ।।

ਰਤਾ ਪੈਨਣੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਸੁਪੇਦੀ ਸਤੁ ਦਾਨੁ ॥
rataa painan man rataa supaydee sat daan.
To dye one’s mind in God’s Name is like wearing red clothes (happiness). To practice charity and truthfulness is to be dressed in white (purity).
પ્રભુ ની પ્રીત મનમાં રંગાઈ જાય આ લાલ પોશાક સમાન છે દાન-પુણ્ય કરવું જરૂરિયાતવાળા ની સેવા કરવી તેને સફેદ પોશાક સમજો

ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਣੀ ਪਹਿਰਣੁ ਪੈਰ ਧਿਆਨੁ ॥
neelee si-aahee kadaa karnee pahiran pair Dhi-aan.
Let removing vices from mind be your blue dress, and remembering God with love and devotion be your white robe of honor.
પોતાના મનમાંથી કાલિખ કપાવી દેવું વાદળી રંગનો પોશાક સમજો પ્રભુના ચરણોનું ધ્યાન એ તો ચોગો છે

ਕਮਰਬੰਦੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੨॥
karam-band santokh kaa Dhan joban tayraa naam. ||2||
Let contentment be my waistband, and God’s Name my wealth and youth.
હે પ્રભુ! સંતોષને ને પોતાની કમર ઉપર કમર પટ્ટો બનાવી દીધું છે તારું નામ જ મારું ધન છે મારી જુવાની છે ।।૨।।

ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਪੈਨਣੁ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
baabaa hor painan khusee khu-aar.
O Baba, over indulgence in the worldly pleasures of wearing beautiful clothes ruins your inner happiness (that you get by remembering God).
હે ભાઈ! જે પહેરવાથી શરીર દુઃખી થાય અને મનમાં ખરાબ ખયાલો આવી પડે

ਜਿਤੁ ਪੈਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jit paiDhai tan peerhee-ai man meh chaleh vikaar. ||1|| rahaa-o.
Because remaining totally involved in these worldly pleasures of wearing beautiful clothes takes you away from God causing misery to the body and evil thoughts run through the mind.
એવું પહેરવાનો શોખ માણસને ખુવાર કરી નાખે છે।।૧।। વિરામ।।

ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੁਇਨੇ ਸਾਖਤਿ ਬੂਝਣੁ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ॥
ghorhay paakhar su-inay saakhat boojhan tayree vaat.
O’ God, to understand and follow the way of life filled with your remembrance is like owning horses decorated with gold accessories and protective iron shields.
હે પ્રભુ! તારા ચરણોમાં જોડાઇને જીવનની રાહ ને સમજવી એ સોનાની લગામ વાળા અને સુંદર કાઠી વાળા ઘોડાની સવારી કરવા બરાબર છે

ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ ਤੇਗਬੰਦ ਗੁਣ ਧਾਤੁ ॥
tarkas teer kamaan saaNg taygband gun Dhaat.
The pursuit of Your virtues is like carrying all the weapons, such as bow and arrow, spear and sword.
તારી મહિમાનો ઉદ્યમ કરવો મારા માટે તરકશ અને તલવાર સમાન છે, તારા દરબારમાં ઈજ્જત ની સાથે આઝાદ થવું મારા માટે વાજુ અને વાજિંત્ર છે તારી મહેરબાની નજર મારા માટે ઊંચું કુળ છે ।।૩।।

ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਕਰਮੁ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ॥੩॥
vaajaa nayjaa pat si-o pargat karam tayraa mayree jaat. ||3||
To be honored in Your court is like having drums and lances. Your Grace is the highest social status for me.
તારી મહિમાનો ઉદ્યમ કરવો મારા માટે તરકશ અને તલવાર સમાન છે, તારા દરબારમાં ઈજ્જત ની સાથે આઝાદ થવું મારા માટે વાજુ અને વાજિંત્ર છે તારી મહેરબાની નજર મારા માટે ઊંચું કુળ છે ।।૩।।

ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਚੜਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
baabaa hor charh-naa khusee khu-aar.
O’ Baba, over indulgence in these worldly pleasures deprives you from inner happiness (that you get by remembering God).
હે ભાઈ! તે ઘોડાની સવારી અને તેનો ચાવ ખુવાર કરી નાખે છે

ਜਿਤੁ ਚੜਿਐ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jit charhi-ai tan peerhee-ai man meh chaleh vikaar. ||1|| rahaa-o.
Because remaining totally involved in these worldly pleasures takes you away from God causing misery to the body and evil thoughts run through the mind.
જે ઘોડાની સવારી કરવાથી શરીર દુઃખી થાય મનમાં અહંકાર અને બીજાં ઘણાં વિકાર પેદા થઈ જાય ।।૧।। વિરામ।।

ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥
ghar mandar khusee naam kee nadar tayree parvaar.
The joy I get by dwelling on Naam is like living in a beautiful mansion. O God, Your Gracious Glance is like the pleasure of having a big family.
મહેલો નો વસવાટ મારા માટે તારું નામ જપવાથી પેદા થયેલી ખુશી છે તારી મહેરબાની નજર મારુ કુટુંબ છે