GUJARATI PAGE 146

ਤੀਜੈ ਮੁਹੀ ਗਿਰਾਹ ਭੁਖ ਤਿਖਾ ਦੁਇ ਭਉਕੀਆ ॥
teejai muhee giraah bhukh tikhaa du-ay bha-ukee-aa.
In the third quarter (by noon), both hunger and thirst are so intense, that one feels like eating something.
ત્રીજા પ્રહર ભુખ અને તરસ બંને ચમકી પડે છે. રોટલી ખાવામાં જીવ લાગી જાય છે.

ਖਾਧਾ ਹੋਇ ਸੁਆਹ ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ ॥
khaaDhaa ho-ay su-aah bhee khaanay si-o dostee.
After some time, whatever one had eaten gets consumed, and one feels the need to eat again.
જયારે જે કાંઇ ખાયેલું હોય છે ભસ્મ થઇ જાય છે તો હજી ખાવાની તમન્ના પેદા થાય છે.

ਚਉਥੈ ਆਈ ਊਂਘ ਅਖੀ ਮੀਟਿ ਪਵਾਰਿ ਗਇਆ ॥
cha-uthai aa-ee ooNgh akhee meet pavaar ga-i-aa.
In the fourth quarter, one feels sleepy, so closing the eyes goes into deep sleep.
ચોથા પ્રહર ઊંઘ આવીને દબોચે છે. આંખો બંધ કરીને ગાઢ નીંદના આગોશમાં સુઈ જાય છે.

ਭੀ ਉਠਿ ਰਚਿਓਨੁ ਵਾਦੁ ਸੈ ਵਰ੍ਹ੍ਹਿਆ ਕੀ ਪਿੜ ਬਧੀ ॥
bhee uth rachi-on vaad sai vareh-aa kee pirh baDhee.
Waking up from sleep, again one gets busy in the worldly strife (amassing more worldly wealth), as if one is going to live for hundreds of years.
નીંદથી ઉઠે છે પછી તે જ જગતનો ઝમેલો. જેમ મનુષ્યએ અહીં સેંકડો સાલ જીવવાનું કુશ્તીનું મેદાન બનાવેલું છે.

ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ ਜੇ ਅਠੀ ਭਉ ਹੋਇ ॥
sabhay vaylaa vakhat sabh jay athee bha-o ho-ay.
When at all the time, one starts living in the revered fear of God, then one canalways stay imbued with God’s love.
તો અમૃત બેલા જ સ્મરણ કરવા માટે જરૂરી છે, પરંતુ જયારે અમૃત બેલાના અભ્યાસથી આઠેય પ્રહર પરમાત્માનો ડર-અદબ મનમાં ટકી જાય તો બધા બેલા-સમયમાં મન પ્રભુ ચરણોમાં જોડાઈ શકે છે.

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਹੋਇ ॥੧॥
naanak saahib man vasai sachaa naavan ho-ay. ||1||
O’ Nanak, when in this way our Master comes to reside in our heart, then it becomes true (spiritual) ablution.
આ રીતે હે નાનક! જો આઠેય પ્રહર માલિક મનમાં વસી રહે, તો હંમેશા ટકી રહેનાર આદ્યાત્મિક સ્નાન પ્રાપ્ત થાય છે ।।૧।।

ਮਃ ੨ ॥
mehlaa 2.
shalok , by the Second Guru:
મહેલ ૨।।

ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥
say-ee pooray saah jinee pooraa paa-i-aa.
They, who have realized the perfect God, are truly wealthy.
જે મનુષ્યને સંપૂર્ણ પ્રભુ મળી જાય છે તે જ સંપૂર્ણ બાદશાહ છે

ਅਠੀ ਵੇਪਰਵਾਹ ਰਹਨਿ ਇਕਤੈ ਰੰਗਿ ॥
athee vayparvaah rahan iktai rang.
Twenty-four hours a day, they remain indifferent to worldly problems and remain imbued with the love of God.
તે એક પરમાત્માના પ્રેમ રંગમાં આઠો પ્રહર દુનિયાની તરફ થી બેદરકાર રહે છે

ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਥਾਹ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਅਹਿ ॥
darsan roop athaah virlay paa-ee-ah.
Rarely do we find such persons who at all times are absorbed in their cravings for a glimpse of infinite God.
પરંતુ આવા લોકો ઘણા ઓછા મળે છે, જે ઊંડા પ્રભુ ના દર્શન અને સ્વરૂપમાં દરેક સમય જોડાયેલા રહે છે.

ਕਰਮਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲੁ ॥
karam poorai pooraa guroo pooraa jaa kaa bol.
By perfect destiny one meets such a perfect Guru, whose every word is perfect.
સંપૂર્ણ બોલ વાળા સંપૂર્ણ ગુરુ સંપૂર્ણ ભાગ્યથી.

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੁ ॥੨॥
naanak pooraa jay karay ghatai naahee tol. ||2||
O’ Nanak, when the Guru makes someone perfect, then such person is not found lacking in any qualities.
હે નાનક! જે મનુષ્ય ને સંપૂર્ણ બનાવી દે છે તેનો વજન ઘટતો નથી।।૨।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
પગથિયું।।

ਜਾ ਤੂੰ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰਿ ਮੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਈਐ ॥
jaa tooN taa ki-aa hor mai sach sunaa-ee-ai.
O’ God, I speak out the Truth, when You are with me, what more could I want?
હે પ્રભુ! હું સાચું કહું છું કે જ્યારે તું મારો રક્ષક છે તો મને બીજા કોઈની તાબેદારી નથી.

ਮੁਠੀ ਧੰਧੈ ਚੋਰਿ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥
muthee DhanDhai chor mahal na paa-ee-ai.
The one, who has been robbed by the worldly pursuits is unable to reach Your court.
પરંતુ જે જીવ સ્ત્રી ને જગતના ધન્ધા રૂપી ચોરે મોહી લીધો છે, તેનાથી તારા ઓટલા મહેલ નથી શોધી સકાતાં

ਏਨੈ ਚਿਤਿ ਕਠੋਰਿ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥
aynai chit kathor sayv gavaa-ee-ai.
Being so stone-hearted (impermeable to God’s love), one has wasted all the (previous) services in vain.
તેમના કઠોર મનના કારણે પોતાની આખી મહેનત વ્યર્થ ખોઈ દીધી છે

ਜਿਤੁ ਘਟਿ ਸਚੁ ਨ ਪਾਇ ਸੁ ਭੰਨਿ ਘੜਾਈਐ ॥
jit ghat sach na paa-ay so bhann gharhaa-ee-ai.
The heart in which God hasn’t come to dwell, that person keeps going in the cycle of birth and death.
જે હૃદયમાં સત્ય નથી વસતું, તે હૃદય હંમેશા તૂટતું બનતું રહે છે

ਕਿਉ ਕਰਿ ਪੂਰੈ ਵਟਿ ਤੋਲਿ ਤੁਲਾਈਐ ॥
ki-o kar poorai vat tol tulaa-ee-ai.
When judged on the scale of righteousness, how can one be found perfect?
જ્યારે તેના કરેલા કર્મોના લેખ હોય તે પુરા વેચીને વજનમાં કેવી રીતે સંપૂર્ણ ઉતરે?

ਕੋਇ ਨ ਆਖੈ ਘਟਿ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥
ko-ay na aakhai ghat ha-umai jaa-ee-ai.
If one gets rid of egotism, no one will say that one has lost any merits.
હા. જો જીવનો અહંકાર દૂર થઈ જાય તો કોઈ તેને વજનમાં ઓછું નથી દેખાડી શકતા

ਲਈਅਨਿ ਖਰੇ ਪਰਖਿ ਦਰਿ ਬੀਨਾਈਐ ॥
la-ee-an kharay parakh dar beenaa-ee-ai.
In the court of God, the true ones are easily recognised.
સાચા જીવની શાણા પ્રભુ ના ઓટલે કસોટી લેવામાં આવે છે

ਸਉਦਾ ਇਕਤੁ ਹਟਿ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਪਾਈਐ ॥੧੭॥
sa-udaa ikat hat poorai gur paa-ee-ai. ||17||
The true wealth (Naam) which gets us approved in God’s court is obtained only from the perfect Guru.
આ સોદો જેનાથી પ્રભુના ઓટલે સ્વીકાર થઈ શકાય છે એક જ દુકાન થી સંપૂર્ણ ગુરુથી પ્રાપ્ત થાય છે ।।૧૭।।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥
salok mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
શ્લોક મહેલ ૨।।

ਅਠੀ ਪਹਰੀ ਅਠ ਖੰਡ ਨਾਵਾ ਖੰਡੁ ਸਰੀਰੁ ॥
athee pahree ath khand naavaa khand sareer.
If human body is considered as one of the nine parts of the earth, then one is always running after the worldly wealth in the eight parts of the earth.
જો ધરતી ના 9 ખંડો માંથી નવમો ખંડ મનુષ્ય શરીર ને માનવામાં આવે તો આઠેય પ્રહર મનુષ્યના મન ધરતીના બધા આઠ ખંડી પદાર્થો માં લાગ્યું રહે છે

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਭਾਲਹਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥
tis vich na-o niDh naam ayk bhaaleh gunee gaheer.
Within the body is Naam, which is greater than all the treasures of the world. However, only rare wise people seek the infinitely virtuous God.
આ 9 ખંડ શરીર માં હું નવ-નિધિ નામ શોધું છું. ઊંડા ગુણો વાળા પ્રભુ ને શોધું છું

ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਾਲਾਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ॥
karamvantee salaahi-aa naanak kar gur peer.
O’ Nanak, it is only the very fortunate people, who by accepting the Guru as their spiritual guide, sing the praises of God.
હે નાનક! કોઈ દુર્લભ ભાગ્યશાળી લોકો ગુટુ પીર ધારણ કરીને

ਚਉਥੈ ਪਹਰਿ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥
cha-uthai pahar sabaah kai surti-aa upjai chaa-o.
In the fourth watch of the early morning hours, a longing arises in the mind of enlightened people)
સવારના ચોથા પ્રહરમાં ઉચ્ચ બુદ્ધિ વાળા લોકોના મનમાં આ નવ નિધી નામ માટે સ્વાદ જન્મે છે

ਤਿਨਾ ਦਰੀਆਵਾ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
tinaa daree-aavaa si-o dostee man mukh sachaa naa-o.
They go and join those Guru’s followers who are meditating on God’s Name with loving devotion.
તે સમયે તેમની સમજ તે ગુરુમુખોની સાથે બને છે જેની અંદર નામ નો પ્રવાહ ચાલે છે અને તેના મન તથા મોં માં સાચું નામ વસે છે

ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੰਡੀਐ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਪਸਾਉ ॥
othai amrit vandee-ai karmee ho-ay pasaa-o.
In those holy congregations, the Nectar of Naam is distributed, but only fortunate people are blessed by God with this gift.
ત્યાં સત્સંગમાં નામ અમૃત વેચવામાં આવે છે, પ્રભુની કૃપા થી તેને નામ નું દાન મળે છે

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਉ ॥
kanchan kaa-i-aa kasee-ai vannee charhai charhaa-o.
(By subjecting to hardship of getting up in the early morning) Their bodies become pure like gold, imbued with the true devotional worship.
જેવી રીતે ગરમી દઈ દઈને સોનાને કસ લગાવવામાં આવે છે તેવી જ રીતે અમૃત બેલા ની મહેનતની તેના શરીર પર રગડીને લગાડવામાં આવે છે તો ભક્તિ નો સારો રંગ ચડે છે.

ਜੇ ਹੋਵੈ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਕੀ ਬਹੁੜਿ ਨ ਪਾਈ ਤਾਉ ॥
jay hovai nadar saraaf kee bahurh na paa-ee taa-o.
If God casts His glance of grace, then there is no need for any more hardship.
જયારે સારા પ્રભુ ની કૃપા ની નજર થાય છે તો તપવાની જરૂર નથી રહેતી.

ਸਤੀ ਪਹਰੀ ਸਤੁ ਭਲਾ ਬਹੀਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸਿ ॥
satee pahree sat bhalaa bahee-ai parhi-aa paas.
In the remaining seven watches also, we should live a truthful life, do good to others and spend time in the company of enlightened people.
આઠમો પ્રહર અમૃતવેળા પ્રભુના ચરણોમાં લગાડીને બાકીના સાત પ્રહર પણ સારા આચરણ બનાવવાની આવસ્યકતા છે, ગુરુમુખોની પાસે બેસવું જોઈએ

ਓਥੈ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸਿ ॥
othai paap punn beechaaree-ai koorhai ghatai raas.
There, we should reflect upon virtues and sins, to decrease the capitalof falsehood.
તેની સંગતિ માં બેસવાથી સારા-ખરાબ કામો ના વિચાર આવે છે

ਓਥੈ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਹਿ ਖਰੇ ਕੀਚਹਿ ਸਾਬਾਸਿ ॥
othai khotay satee-ah kharay keecheh saabaas.
There, in the holy congregation, the evil deeds and thoughts are kicked out, and the righteous deeds are applauded.
અસત્યની પુંજી ઘટે છે કારણ કે તે સંગતિ માં ખરાબ કામો ને ફેંકી દેવામાં આવે છે અને સાચા કામો ની ઉપમા કરવામાં આવે છે

ਬੋਲਣੁ ਫਾਦਲੁ ਨਾਨਕਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਖਸਮੈ ਪਾਸਿ ॥੧॥
bolan faadal naankaa dukh sukh khasmai paas. ||1||
O’ Nanak, it is useless to complain about anything, all pain and pleasure are in the power of our God.
હે નાનક! ત્યાં એ પણ સમજ આવી જાય છે કે કોઈ ઘટિત દુઃખને કહેવું કેટલું વ્યર્થ છે. દુઃખ સુખ તે પતિ પરમેશ્વર પોતે જ આપે છે ।।૧।।

ਮਃ ੨ ॥
mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
મહેલ ૨।।

ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥
pa-un guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.
Air is the Guru, (air is as essential for life as the Guru is essential for spiritual growth). Water is the Father (as it is the source of all life and helps the earth to produce all the bounties that are consumed). Earth is the Great Mother of all.
હવા જીવોના જેમ ગુરુ છે, પાણી બધા જીવોના પિતા છે અને ધરતી બધાની મોટી માતા છે

ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
dinas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.
Day and night are like the male and female nurses, in whose lap the entire world is at play.
દિવસ અને રાત રમત રમાડવાવાળા દાઈ અને દાયા છે, તેમની સાથે આખું જગત રમે છે

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੇ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachay Dharam hadoor.
The good and bad deeds done by human beings are always watched and considered by the righteous judge (God).
ધર્મરાજ ખૂબ ધ્યાનથી તેમના કરેલા સારા ખરાબ કાર્ય દરરોજ વિચારે છે.

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.
According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away from Him.
અને પોત પોતાના આ કરેલા કર્મો અનુસાર ઘણા જીવ અકાલ પુરખ ની નજીક જતા રહે છે, અને ઘણા તેનાથી દૂર

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.
Those who have meditated on God’s Name with loving devotion, depart from this world with their toil approved (achieving the ultimate Goal of human birth).
જે મનુષ્ય એ અકાલ-પુરખનું નામ યાદ કર્યું છે, તે પોતાની મહેનત સફળ કરી ગયા, પ્રભુ ના ઓટલે તે સાચા સ્વીકાર થાય છે

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੨॥
naanak tay mukh ujlay hor kaytee chhutee naal. ||2||
O’ Nanak, such persons are received in God’s court with honor, and many more in their company (following in their footsteps) are saved along with them.
હે નાનક! અને ઘણી બધી દુનિયા પણ તેની સંગતિમાં રહીને મુક્ત થઈ જાય છે ।।૨।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
પગથિયું।।

ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਸਿਆ ॥
sachaa bhojan bhaa-o satgur dasi-aa.
The one to whom, the Guru has told that the true spiritual food is the true love for God.
જે ભાગ્યશાળી ને સદગુરૂએ આત્મા માટે પ્રભુ પ્રેમ રૂપી સાચું ભોજન દેખાડ્યું છે

ਸਚੇ ਹੀ ਪਤੀਆਇ ਸਚਿ ਵਿਗਸਿਆ ॥
sachay hee patee-aa-ay sach vigsi-aa.
Such a person is appeased and delighted with the Truth.
તે મનુષ્ય સાચા પ્રભુ પતિમાં જાય છે. સાચા પ્રભુમાં ટકીને પ્રસન્ન રહે છે

ਸਚੈ ਕੋਟਿ ਗਿਰਾਂਇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ॥
sachai kot giraaN-ay nij ghar vasi-aa.
The person remain attuned to God, as if residing in the fort and village of the true God.
તે પ્રભુના ચરણ રૂપી સ્વયં સ્વરૂપમાં વસે છે, જાણે હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળા કિલ્લા માં ગામમાં વસે છે

ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਨਾਉ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸਿਆ ॥
satgur tuthai naa-o paraym rehsi-aa.
When the true Guru is pleased, one receives God’s Naam, and blossoms forth in His Love.
ગુરુ ના ખુશ થવા પર જ પ્રભુનું નામ મળે છે, અને પ્રભુ પ્રેમમાં રહીને પ્રસન્ન મન થી ખુશ રહી શકે છે

ਸਚੈ ਦੈ ਦੀਬਾਣਿ ਕੂੜਿ ਨ ਜਾਈਐ ॥
sachai dai deebaan koorh na jaa-ee-ai.
Through falsehood we can not reach the court of the true God.
હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળા પરમાત્માના દરબારમાં અસત્ય ના સોદાથી નથી પહોંચી સકતા

ਝੂਠੋ ਝੂਠੁ ਵਖਾਣਿ ਸੁ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥
jhootho jhooth vakhaan so mahal khu-aa-ee-ai.
By speaking lies all the time we lose the opportunity to reach God’s court.
અસત્ય બોલી બોલીને પ્રભુ નું નિવાસ સ્થાન ખોઈ બેસે છે