GUJARATI PAGE 14

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. Realized by the grace of the True Guru:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપા થી પ્રાપ્ત થાય છે

ਰਾਗੁ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥
raag sireeraag mehlaa pahilaa 1 ghar 1.
Siree Raag, by the First Guru: beat one
શ્રી રાગ મહેલ ૧।। ઘર ૧ ।।

ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਹਿ ਜੜਾਉ ॥
motee ta mandar oosreh ratnee ta hohi jarhaa-o.
(O’ God, grant me this understanding that) even if I am living in a magnificent palace, built with pearls, studded with jewels and rubies,
જો મારા માટે મોતીઓ નો મહેલ બની જાય અને તેમાં રત્નો જડેલા હોય

ਕਸਤੂਰਿ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰਿ ਚੰਦਨਿ ਲੀਪਿ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥h
kastoor kungoo agar chandan leep aavai chaa-o.
and scented with musk, saffron and sandalwood, a sheer delight to behold.
કસ્તુરી કેસર અને ચંદન ની નો લેપ કરેલો હોય, તો પણ આ બધું વ્યર્થ છે

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੧॥
mat daykh bhoolaa veesrai tayraa chit na aavai naa-o. ||1||
O’ God, I am afraid that, I may go astray and forget You after seeing these palaces.
મને ડર છે કે આ મહેલને મેડીઓ જોઈને હું ક્યાંક પ્રભુ તને ભુલાવી ન બેસું ક્યાંક તું મને ન વિસારી દે ક્યાંક તારું નામ મારા ચિત્તમાં ટકીને ન રહે ।।૧।।

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਉ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
har bin jee-o jal bal jaa-o.
Without God’s remembrance, my soul suffers as if it is being burnt and scorched.
મેં પોતાના ગુરુને પૂછીને જોઈ લીધું અને મને વિશ્વાસ પણ આવી ગયો કે પ્રભુથી વિજોગ થઈને આ જીવન બળીને રાખ થઇ જાય છે

ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੁ ਪੂਛਿ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai aapnaa gur poochh daykhi-aa avar naahee thaa-o. ||1|| rahaa-o.
I have confirmed from my Guru that except God, there is no other place of shelter where one can find joy and peace.
તથા પ્રભુની યાદ વગર બીજી કોઈ જગ્યા પણ નથી જ્યાં આ ઈર્ષ્યા પુરી થઈ શકે ।।૧।।વિરામ।।

ਧਰਤੀ ਤ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲਘਿ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥
Dhartee ta heeray laal jarh-tee palagh laal jarhaa-o.
O’ God, even if I was in a palace where the floor was studded with diamonds and rubies, the bed with jewels,
જો મારા રહેવાને માટે ધરતી આખી હીરા અને લાલ થી જડેલી હોય અને જો મારો સુવાનો પલંગ ઉપર હીરા જડિત હોય

ਮੋਹਣੀ ਮੁਖਿ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰੰਗਿ ਪਸਾਉ ॥
mohnee mukh manee sohai karay rang pasaa-o.
and if an extremely beautiful and captivating woman adorned with jewelery, trying to entice me.
જો મારી સામે એક સુંદર સ્ત્રી હાવભાવ કરે જેના માથા ઉપર મણી શોભતો હોય તો પણ આ બધું વ્યર્થ છે

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੨॥
mat daykh bhoolaa veesrai tayraa chit na aavai naa-o. ||2||
O’ God, I am afraid that seeing these things,I may go astray and forget You.
હે પ્રભુ! મને ડર છે કે આવા સુંદર સ્થાન ઉપર આવી સુંદરીને જોઈ ને ક્યાંક હું તને ન ભુલાવી દઉ, ક્યાંક તું મને ન ભુલાવી દે, ક્યાંક તારું નામ મારા મન માં ટકે જ નહીં ।।૨।।

ਸਿਧੁ ਹੋਵਾ ਸਿਧਿ ਲਾਈ ਰਿਧਿ ਆਖਾ ਆਉ ॥
siDh hovaa siDh laa-ee riDh aakhaa aa-o.
O’ God, if I were an accomplished yogi capable of performing miracles and summon mystical powers.
જો હું નિષ્ણાત જોગી બની જાઉં, જો હું યોગ સમાધિ ની સફળતા પ્રાપ્ત કરી લઉં,જો હું યોગ થી પ્રાપ્ત થવા વળી બધી જ બારકતો ને અવાજ મારુ અને તે મારી પાસે આવી જાય

ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਬੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖੈ ਭਾਉ ॥
gupat pargat ho-ay baisaa lok raakhai bhaa-o
and appear and disappear at will, so that people would hold me in awe.
જો યોગની તાકત થી હું ક્યારેક છુપાય શકું પ્રત્યક્ષ થઈ ને બેસી જાવ, જો આખું જગત મારુ સન્માન કરે તો પણ આ બધું જ વ્યર્થ છે

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥
mat daykh bhoolaa veesrai tayraa chit na aavai naa-o. ||3||
O’ God, I am afraid that seeing these powers, I may go astray and forget You.
હે પ્રભુ! મને ડર છે કે આ બધી સિદ્ધિ ને જોઈ ને ક્યાંક હું તને ન ભુલાવી,બેસું ક્યાંક તું મને ન ભુલાવી દે, ક્યાંક તારું નામ મારા મન માં ટકે જ નહીં ।।૩।।

ਸੁਲਤਾਨੁ ਹੋਵਾ ਮੇਲਿ ਲਸਕਰ ਤਖਤਿ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ॥
sultaan hovaa mayl laskar takhat raakhaa paa-o.
O’ God, even if I were to become an emperor and raise a huge army, and sit on a throne,
જો હું કેટલી બધી સેના ભેગી કરીને બાદશાહ બની જાઉં,

ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ ॥
hukam haasal karee baithaa naankaa sabh vaa-o.
issue commands and collect taxes, O’ Nanak, all of this is useless and could pass away like a puff of wind
હે નાનક!જો હું તખત ઉપર બેસીને બાદશાહી હુકમ ચલાવી શકું, તો પણબધું જ વ્યર્થ છે

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥
mat daykh bhoolaa veesrai tayraa chit na aavai naa-o.॥੪॥੧॥
O’ God, I am afraid that seeing this kingdom, I may go astray and forget You.
હે પ્રભુ! મને ડર છે કે આ રાજ્ય ભોગ જોઈને ક્યાંક, હું તને ન ભુલાવી દઉં ક્યાંક તું મને ન ભુલાવી દે, ક્યાંક તારું નામ મારા મન માં ટકે જ નહીં. ।।૪।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru
શ્રી રાગ મહેલ ૧।।

ਕੋਟਿ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਪਿਆਉ ॥
kot kotee mayree aarjaa pavan pee-an api-aa-o.
O’ God, if I could live for millions and millions of years, and if the air was my food and drink,
હે પ્રભુ! જો મારી ઉંમર કરોડો વર્ષ ની થઇ જાય અને હવા મારુ ભોજન બની જાય, જો હું હવાના આશરે જીવન જીવી શકું.

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਗੁਫੈ ਨ ਦੇਖਾ ਸੁਪਨੈ ਸਉਣ ਨ ਥਾਉ ॥
chand sooraj du-ay gufai na daykhaa supnai sa-un na thaa-o.
and if I lived in a cave and never saw either the sun or the moon, and if I never slept, even in dreams.
કોઈ ગુફામાં બેસીને ચાંદ-સૂરજ બંનેને ક્યારેય ન જોવું અને સમાધી લગાવીને બેસી જાઉં, જો સપનામાં પણ સૂવાની જગ્યા ન મળે

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੧॥
bhee tayree keemat naa pavai ha-o kayvad aakhaa naa-o. ||1||
Even after doing all this, I will not be capable to describe Your worth. How can I say how great You are?
તો પણ આટલી લાંબી સમાધિ લગાવીને પણ હું તારું મૂલ્ય ક્યારેય પામી નથી શકતો તારા જેવો બીજો કોઈ મને શોધવા થી પણ નથી મળતો હું તારી કેટલી મહાનતાનું વર્ણન કરું ।।૧।।

ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਜ ਥਾਇ ॥
saachaa nirankaar nij thaa-ay.
The ever existing, formless God, is manifest within Himself.
હંમેશાં કાયમ રહેવા વાળો નિરાકાર પરમાત્મા પોતાનામાં જ સ્થિર થયેલો છે તેને બીજા કોઈના આશરાની જરૂર નથી

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sun sun aakhan aakh-naa jay bhaavai karay tamaa-ay. ||1|| rahaa-o.
It is by listening to others that we describe His greatness.As and when it pleases Him, He instills in us the craving (to know Him and sing His praises).
આપણે બધા જ એકબીજાને સાંભળી સાંભળીને તેની પ્રતિભા નું વર્ણન કરીએ છીએ પણ આવું કોઈ જ નથી કહી શકતું કે તે કેટલો મોટો છે, જો પ્રભુને ઠીક લાગે તો તે જીવ ની અંદર પોતાની મહિમાનો ઉમંગ પેદા કરી દે છે ।।૧।।વિરામ।।

ਕੁਸਾ ਕਟੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਸਣਿ ਪੀਸਾ ਪਾਇ ॥
kusaa katee-aa vaar vaar peesan peesaa paa-ay.
O’ God, If I was slashed and cut into pieces, over and over again, and put into the mill and ground into flour,
જો હું તપથી શરીરને કષ્ટ આપી આપીને ઘાયલ કરી લઉં, વારંવાર નાના-નાના ટુકડા કરીને કપાવી દઉં ચક્કી માં નાખીને પીસાવી દઉં

ਅਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆ ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਜਾਉ ॥
agee saytee jaalee-aa bhasam saytee ral jaa-o.
burnt by fire and mixed with ashes.
આગમાં સળગાવી દઉં અને પોતાને જ રાખ માં મેળવી દઉં

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੨॥
bhee tayree keemat naa pavai ha-o kayvad aakhaa naa-o. ||2||
Even after all this, I will not be capable to describe Your worth. How can I say how great You are?
હે પ્રભુ! આટલું તપ કરીને પણ તારા જેવું કોઈ બીજું નથી શોધી શકતો. તારી મહાનતા બતાવવા માટે હું કાબિલ નથી ।।૨।।

ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ॥
pankhee ho-ay kai jay bhavaa sai asmaanee jaa-o.
O’ God, if I were a bird, soaring and flying through hundreds of skies,
જો હું પક્ષી બનીને ઉડી શકું અને કરોડો આકાશ સુધી પહોંચી શકું

ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨ ਆਵਊ ਨਾ ਕਿਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ॥
nadree kisai na aav-oo naa kichh pee-aa na khaa-o.
(And flying so high) if I were invisible, neither eating nor drinking anything.
જો ઉડીને એટલો ઊંચો ચાલ્યો જાઉં,જ્યાં હું કોઈને ન દેખાય શકું ખાઉં-પીઉં પણ નહીં એટલી પહોંચ રાખી શકું

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੩॥
bhee tayree keemat naa pavai ha-o kayvad aakhaa naa-o. ||3||
Even then I could not estimate Your worth. How can I say how great You are?
તો પણ , હે પ્રભુ! હું તારા બરાબરનું કોઈ બીજું નથી શોધી શકતો તારી મહાનતા બતાવવા માટે હું કાબિલ નથી ।।૩।।