GUJARATI PAGE 10

ਜਿਨਿ ਦਿਨੁ ਕਰਿ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤਿ ॥
jin din kar kai keetee raat.
The One who created the day also created the night.
જેણે દિવસ અને રાત બનાવ્યા છે

ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥
khasam visaareh tay kamjaat.
Those who forget their Lord and Master are vile and despicable.
તે લોકો નીચ છે જે પ્રભુ પતિ ને ભુલાવી દે છે

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੩॥
naanak naavai baajh sanaat. ||4||3||
O Nanak, without the Name, they are wretched outcasts. ||4||3||
હે નાનક! તે લોકો કમજાત કહેવાય ।।૪।।૩।।

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
raag goojree mehlaa 4.
Raag Goojaree, Fourth Mehl:
ગુજરી રાગ, મહેલ ૪।।

ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
har kay jan satgur satpurkhaa bina-o kara-o gur paas.
O humble servant of the Lord, O True Guru, O True Primal Being: I offer my humble prayer to You, O Guru.
હે પ્રભુના સેવક ગુરુ! પ્રભુના ભક્ત સદગુરુ! તારી પાસે વિનંતી કરું છું

ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰਿ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੧॥
ham keeray kiram satgur sarnaa-ee kar da-i-aa naam pargaas. ||1||
I am a mere insect, a worm. O True Guru, I seek Your Sanctuary. Please be merciful, and bless me with the Light of the Naam, the Name of the Lord. ||1||
અમે તો કીડા મકોડા છીએ, તારી શરણ આવ્યા છીએ, પ્રભુ નો પ્રકાશ અમારી અંદર કરી દે ।।૧।।

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥
mayray meet gurdayv mo ka-o raam naam pargaas.
O my Best Friend, O Divine Guru, please enlighten me with the Name of the Lord.
હે મારા મિત્ર! હે ગુરુદેવ! મને પ્રકાશિત કરો

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਸਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmat naam mayraa paraan sakhaa-ee har keerat hamree rahraas. ||1|| rahaa-o.
Through the Guru’s Teachings, the Naam is my breath of life. The Kirtan of the Lord’s Praise is my life’s occupation. ||1||Pause||
ગુરુદ્વારા આપેલ પ્રકાશ મારો પ્રાણ સખા બને, પ્રભુની કીર્તિ મારા જીવનના ખર્ચ ની રાશિ બને ।।૧।।વિરામ।।

ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਹਰਿ ਪਿਆਸ ॥
har jan kay vad bhaag vadayray jin har har sarDhaa har pi-aas.
The servants of the Lord have the greatest good fortune; they have faith in the Lord, and a longing for the Lord.
હરિ ના ભજન મોટા, તેનું ભાગ્ય મોટું, જેની અંદર પરમાત્મા પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને પરમાત્મા ની તરસ છે

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿ ॥੨॥
har har naam milai tariptaasahi mil sangat gun pargaas. ||2||
Obtaining the Name of the Lord, Har, Har, they are satisfied; joining the Sangat, the Blessed Congregation, their virtues shine forth. ||2||
હરિ નું નામ મળવાથી તે તૃપ્ત થાય છે અને તેનો સંગ મળે તો તેનામાં હરિના ગુણ પેદા થાય છે ।।૨।।

.ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸਿ ॥
jin har har har ras naam na paa-i-aa tay bhaagheen jam paas.
Those who have not obtained the Sublime Essence of the Name of the Lord, Har, Har, Har, are most unfortunate; they are led away by the Messenger of Death.
જે મનુષ્યને હરિના નામનો રસ ન મળ્યો તે તો ભાગ્યહીન છે

ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਸੰਗਤਿ ਨਹੀ ਆਏ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸਿ ॥੩॥
jo satgur saran sangat nahee aa-ay Dharig jeevay Dharig jeevaas. ||3||
Those who have not sought the Sanctuary of the True Guru and the Sangat, the Holy Congregation-cursed are their lives, and cursed are their hopes of life. ||3||
જે સદગુરુ ના શરણમાં ન આવ્યા તેના જીવનને ધિક્કાર છે તિરસ્કાર છે ।।૩।।

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸਿ ॥
jin har jan satgur sangat paa-ee tin Dhur mastak likhi-aa likhaas.
Those humble servants of the Lord who have attained the Company of the True Guru, have such pre-ordained destiny inscribed on their foreheads.
જેને હરિ ના જન, સદગુરુ ની સંગતિ મળી તેના માથા ઉપર ભાગ્યશાળી લેખ લખાયા

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੪॥੪॥
Dhan Dhan satsangat jit har ras paa-i-aa mil jan naanak naam pargaas. ||4||4||
Blessed, blessed is the Sat Sangat, the True Congregation, where the Lord’s Essence is obtained. Meeting with His humble servant, O Nanak, the Light of the Naam shines forth. ||4||4||
હે નાનક! તે ધન્ય છે, તે ધન્ય છે, જેને સતસંગતિ મળી અને જેને પરમાત્મા નો પ્રકાશ મળ્યો ।।૪।। ।।૪।।

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
raag goojree mehlaa 5.
Raag Goojaree, Fifth Mehl:
ગુજરી રાગ મહેલ ૫।।

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ॥
kaahay ray man chitvahi udam jaa aahar har jee-o pari-aa.
Why, O mind, do you plot and plan, when the Dear Lord Himself provides for your care?
હે મન! તું ચિત્તમા ચિંતા શા માટે કરે છે? જ્યારે હરિ સ્વયં તારી ચિંતા કરે છે

ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ ॥੧॥
sail pathar meh jant upaa-ay taa kaa rijak aagai kar Dhari-aa. ||1||
From rocks and stones He created living beings; He places their nourishment before them. ||1||
શૈલ અને પથ્થરો વચ્ચે જે જંતુ છે તેમની સામે તે ભોજન ધરી દ્યે છે ।।૧।।

ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ ॥
mayray maaDha-o jee satsangat milay so tari-aa.
O my Dear Lord of souls, one who joins the Sat Sangat, the True Congregation, is saved.
હે મારા પ્રભુ! જેને સતસંગતિ મળે તે તરી જાય

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaad param pad paa-i-aa sookay kaasat hari-aa. ||1|| rahaa-o.
By Guru’s Grace, the supreme status is obtained, and the dry wood blossoms forth again in lush greenery. ||1||Pause||
ગુરુ પ્રસાદી જો મળે તો સુકૂ લાકડું પણ લીલું થઈ જાય ।।૧।।વિરામ।।

ਜਨਨਿ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ॥
janan pitaa lok sut banitaa ko-ay na kis kee Dhari-aa.
Mothers, fathers, friends, children and spouses-no one is the support of anyone else.
માતા, પિતા, પુત્ર, લોકો, પત્ની કોઈ કોઈનો આશરો નથી

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ॥੨॥
sir sir rijak sambaahay thaakur kaahay man bha-o kari-aa. ||2||
For each and every person, our Lord and Master provides sustenance. Why are you so afraid, O mind? ||2||
હે મન! દરેક જીવનેપરમાત્મા સ્વયં ભોજન પહોંચાડે છે, તું શા માટે ડરે છે? ।।૨।।

ਊਡੇ ਊਡਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ॥
ooday ood aavai sai kosaa tis paachhai bachray chhari-aa.
The flamingoes fly hundreds of miles, leaving their young ones behind.
ઉડી ઉડી ને કોયલ પોતાના બચ્ચાને મૂકીને દાણા ચુગવા જાય છે

ਤਿਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿਆ ॥੩॥
tin kavan khalaavai kavan chugaavai man meh simran kari-aa. ||3||
Who feeds them, and who teaches them to feed themselves? Have you ever thought of this in your mind? ||3||
તેને કોઈ દાણા ખવડાવવા વાળો નથી, કોયલ પોતાના બચ્ચાને મનમાં ધારણ કરીને રાખે છે ।।૩।।

ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ॥
sabh niDhaan das asat sidhaan thaakur kar tal Dhari-aa.
All the nine treasures, and the eighteen supernatural powers are held by our Lord and Master in the Palm of His Hand.
નવ નિધિ અને અઢાર સિદ્ધિ પરમાત્માના હાથમાં છે

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ ॥੪॥੫॥
jan naanak bal bal sad bal jaa-ee-ai tayraa ant na paraavari-aa. ||4||5||
Servant Nanak is devoted, dedicated, forever a sacrifice to You, Lord. Your Expanse has no limit, no boundary. ||4||5||
હે દાસ નાનક! એવા પ્રભુ ઉપર બલિદાન થઇ જાવ જેની પ્રતિભાનો પારાવાર નથી ।।૪।।૫।।

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖੁ
raag aasaa mehlaa 4 so purakh
Raag Aasaa, Fourth Mehl, So Purakh ~ That Primal Being:
આશા રાગ મહેલ ૪।।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપા થી પ્રાપ્ત થાય છે

ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
so purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa.
That Primal Being is Immaculate and Pure. The Lord, the Primal Being, is Immaculate and Pure. The Lord is Inaccessible, Unreachable and Unrivalled.
તે પરમાત્મા નિરંજન છે પરમાત્મા અગમ છે તેનો પ્રભાવ અપાર છે

ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥
sabh Dhi-aavahi sabh Dhi-aavahi tuDh jee har sachay sirjanhaaraa.
All meditate, all meditate on You, Dear Lord, O True Creator Lord.
બધા જ તેનું ધ્યાન કરે છે, તે સર્જનહાર પ્રભુ નું બધા સ્મરણ કરે છે

ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥
sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa.
All living beings are Yours-You are the Giver of all souls.
બધા જ જીવને તે જ જીવન આપ્યું છે

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਭਿ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥
har Dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa.
Meditate on the Lord, O Saints; He is the Dispeller of all sorrow.
હે સંત જનો! તેનું ધ્યાન કરો જે દુઃખ ના હરનારા છે

ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੧॥
har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa. ||1||
The Lord Himself is the Master, the Lord Himself is the Servant. O Nanak, the poor beings are wretched and miserable! ||1||
હે નાનક! તે જ પાલનહાર, તે જ સેવક, તેના વગર જીવ બિચારા શું છે? ।।૧।।