German Page 417

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩
Rag Asa M. 1: Ashtapadis: Ghar(u) 3

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਜਿਨ ਸਿਰਿ ਸੋਹਨਿ ਪਟੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰੁ ॥
Diejenigen, die ihre Zöpfe schmückten, und die im Scheitel ihres Haares Zinnober benutzten

ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਨੑਿ ਗਲ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ਧੂੜਿ ॥
Haben ihr Haar abgeschnitten und sie sind am Staub erstickt

ਮਹਲਾ ਅੰਦਰਿ ਹੋਦੀਆ ਹੁਣਿ ਬਹਣਿ ਨ ਮਿਲਨੑਿ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥
Diejenigen, die innerhalb der Paläste wohnten, können nicht in ihrer Nähe gehen. (1)

ਆਦੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸੁ ॥
Heil, o Vater; Heil, o ursprünglicher Meister,

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਵੇਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Niemand kennt deine Grenzen, du wechselst die Leinwand, das Spiel. (1 -Pause)

ਜਦਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਨਿ ਪਾਸਿ ॥
Wenn diese Schönen heirateten, sahen sie strahlend neben ihren Gatten aus.

ਹੀਡੋਲੀ ਚੜਿ ਆਈਆ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸਿ ॥
Sie wurden geschmückt mit Elfenbein und in der Sanfter getragen. Ihre Schwier Gemüter begrüßten sie mit einem Krug Wasser in der Hand.

ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਝਿਮਕਨਿ ਪਾਸਿ ॥੨॥
Die Schwiegermutter umarmte die Braut ,Und man fächelte ihr. mit einem Fächer mit Glasschmuck.

ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਨੑਿ ਬਹਿਠੀਆ ਲਖੁ ਲਹਨੑਿ ਖੜੀਆ ॥
Man schenkte ihr so viel Geld, (als ein gutes Omen).

ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆ ਮਾਣਨੑਿ ਸੇਜੜੀਆ ॥
Sie benutzten die Früchte, und genossen ihr Ehebett.

ਤਿਨੑ ਗਲਿ ਸਿਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਟਨੑਿ ਮੋਤਸਰੀਆ ॥੩॥
Man schenkte ihr so viel Geld, (als ein gutes Omen). Sie benutzten die Früchte, und genossen ihr Ehebett. Nun haben sie eine Schlinge um ihren Hals, und ihre Girlanden aus Perlen zerreißen. (3)

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਦੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਜਿਨੑੀ ਰਖੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
Der Reichtum und die Jugend Brachten ihnen Vergnügen,

ਦੂਤਾ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥
Aber nun sind beide zu Feinden geworden Den Soldaten (von Babar) wurde erlaubt, die Schönen zu entehren und ihnen Schande zuzufügen.

ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੪॥
Wirklich: der Herr bewahrt den Ruhm oder erteilt die Strafe, wie er es will. (4)

ਅਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤੁ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥
Wenn man seine Aufgabe erledigt, warum soll man die Strafe erleiden?

ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗਿ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ ॥
Die Könige (von Indien) hatten ihr Gewissen verloren, und sie geben sich anderen gemeinen Vergnügen hin.

ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਫਿਰਿ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥੫॥
Nun herrscht Babar hier, eben die Fürsten haben nichts zu Essen. (5)

ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਹਿ ਇਕਨੑਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ ॥
Die Muselmanen können seine Gebete nicht verrichten. Und die Hindus sind nicht fähig, ihre Religion ausüben.

ਚਉਕੇ ਵਿਣੁ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆ ਕਿਉ ਟਿਕੇ ਕਢਹਿ ਨਾਇ ॥
Die Frauen der Hindus, wie sie das heilige Quadrat begrenzen? Wie können sie sich baden, und wie können sie das Tilak -Zeichen- auf ihre Stirne machen?

ਰਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ ਹੁਣਿ ਕਹਣਿ ਨ ਮਿਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥
Vorher erinnerte man sich nicht an Rama. Heutzutage ist man nicht in der Sicherheit, eben den Herrn Khuda heißen. (6)

ਇਕਿ ਘਰਿ ਆਵਹਿ ਆਪਣੈ ਇਕਿ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਪੁਛਹਿ ਸੁਖ ॥
Einige sind in ihre Häuser zurückgekommen, sie erkundigen sich nach ihren Verwandten.

ਇਕਨੑਾ ਏਹੋ ਲਿਖਿਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵਹਿ ਦੁਖ ॥
Aber so finden die anderen, sie weinen und können nur jammern.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥
Nanak: “Was kann man (Mensch) leisten? Alles geschieht nach dem Willen des Herrn.” [7-11]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥
Wo sind die Pferdeställe, die Pferde, die Trommeln und die Flöten?

ਕਹਾ ਸੁ ਤੇਗਬੰਦ ਗਾਡੇਰੜਿ ਕਹਾ ਸੁ ਲਾਲ ਕਵਾਈ ॥
Wo sind die Zenturionen, die Wagen?

ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਬੰਕੇ ਐਥੈ ਦਿਸਹਿ ਨਾਹੀ ॥੧॥
Wo sind die scharlachroten Uniformen der Soldaten? Wo sind die Spiegel, wo sind die Schönen? Ich sehe sie nirgendwo. (1)

ਇਹੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਗੋਸਾਈ ॥
Die Welt gehört dir, o Herr, du bist ihr Meister.

ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਜਰੁ ਵੰਡਿ ਦੇਵੈ ਭਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
In einem Augenblick erschaffst du, und dann vernichtest du In einem Augenblick verteilst du wieder Reichtum, wie es dir gefällt. (1-Pause)

ਕਹਾਂ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸੁ ਬੰਕ ਸਰਾਈ ॥
Wo sind die Häuser, wo sind die Paläste, wo sind die Schlösser? Wo sind die Schönen, die eine Zierde für das Ehebett waren?

ਕਹਾਂ ਸੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣਿ ਜਿਸੁ ਵੇਖਿ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥
Sie waren so zauberhaft, daß man den Schlaf verlor, wenn man sie anblickte.

ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ ॥੨॥
Wo sind die Blätter von Betel, wo ist ihre Verkäuferin? Wo sind die Frauen aus dem Harem? Alles ist verschwunden, wie Schatten. (2)

ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਣਿ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ ਇਨਿ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥
So viel sind verloren, wegen des Reichtums. Und viele haben ihre Ehre verloren, wegen des Reichtums. Man kann Reichtum nicht sammeln ohne Sünden zu begehen.

ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ ॥
Aber der Reichtum geht nicht mit. wenn man die Welt verlässt.

ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸਿ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ ॥੩॥
Zuerst zerstört der Herr die Tugend von dem. den er vernichten will. (3)

ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਜਿ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰੁ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ ॥
Als man von der Eroberung Babars hörte. beteten so viele Pirs um Babar fernzuhalten.