GERMAN PAGE 387

ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥
Ich singe die Lobgesänge des transzendenten Herrn,

ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Durch die Gnade des Gurus lobpreise den Herrn, in der Gesellschaft der Heiligen. (1-Pause)

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾ ਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਈ ॥
Das ganze Weltall ist vom Herrn wie ein Kranz geflochten,

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿਆ ਸੋਈ ॥੨॥
Derselbe Herr bewohnt alle Herzen. (2)

ਓਪਤਿ ਪਰਲਉ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰਤਾ ॥
In einem Augenblick kann der Schöpfer erzeugen und dann auch vernichten.

ਆਪਿ ਅਲੇਪਾ ਨਿਰਗੁਨੁ ਰਹਤਾ ॥੩॥
Aber der Herr selbst bleibt immer frei von Bindungen. (3)

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
Er kennt die Geheimnisse der Herzen, er ist die Ursache und der Schöpfer.

ਅਨੰਦ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੩॥੬੪॥
Wahrhaftig bleibt der Gebieter von Nanak in Glückseligkeit. [4-13-64]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਰਹੇ ਭਵਾਰੇ ॥
Mein Kreislauf des Kommen-und-Gehens durch Millionen von Geburten ist zu Ende

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਜੀਤੀ ਨਹੀ ਹਾਰੇ ॥੧॥
Ich habe das Spiel des Lebens gewonnen, es gibt keinen Verlust. (1)

ਕਿਲਬਿਖ ਬਿਨਾਸੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਦੂਰਿ ॥
Meine Sünden sind getilgt geworden und meine Traurigkeit ist verschwunden.

ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ich bin wie Staub unter den Füßen der Heiligen, deshalb bin ich rein und tadellos. (1-Pause)

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੰਤ ਉਧਾਰਨ ਜੋਗ ॥
Die Heiligen des Herrn sind fähig, uns zu retten

ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥੨॥
Aber sie treffen nur den Menschen, dessen Schicksal so bestimmt ist. (2)

ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ॥
Die Glückseligkeit beherrscht den Geist von solchen Menschen,

ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝੀ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਥੀਆ ॥੩॥
weil der Guru sie mit dem Mantra (Namen) segnet. Ihr Hunger vergeht, und ihr Geist gewinnt das Gleichgewicht. (3)

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਬੁਧਿ ॥੪॥੧੪॥੬੫॥
Die neun Schätze, alle Wunder: der Name ist alles für mich. Nanak. man erhalt dieses Verständnis von dem Guru. [4-14-63]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਮਿਟੀ ਤਿਆਸ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ॥
Der Durst wird gelöscht, die Dunkelheit der Unwissenheit verschwindet.

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਅਘ ਕਟੇ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥
So viele Sünden werden getilgt, durch den Dienst des Gurus. (1)

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦੁ ਘਨਾ ॥
Glückseligkeit. Gleichgewicht, Freude: dies ist die Belohnung

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wahrlich, der Geist reinigt sich durch den Dienst des Gurus, Und man hört den Namen des Herrn. (1-Pause)

ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਕਾ ਮੂਰਖੁ ਢੀਠਾ ॥
Die Beharrlichkeit des Geistes verschwindet.

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥੨॥
Und der Wille des Herrn erscheint annehmbar. (2)

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਣ ਗਹੇ ॥
Dann verehrt man die Füße des vollkommenen Gurus.

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੩॥
Und die Sünden von Millionen von Geburten werden getilgt. (3)

ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਇਹੁ ਸਫਲ ਭਇਆ ॥
Schließlich tragt die wertvolle (menschliche) Geburt die Früchte.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਰੀ ਮਇਆ ॥੪॥੧੫॥੬੬॥
Nanak sagt: “Der Herr hat mir seine Barmherzigkeit geschenkt.” [4-15-66]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥
In deinem Geist liebe zärtlich immer den wahren Guru

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਗਿ ਝਾਰੇ ॥੧॥
Fege den Staub unter den Füßen des Gurus weg, mit deinem Haar. (1)

ਜਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨਹਾਰੇ ॥
Wache auf, stehe auf, o mein Geist,

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵਸਿ ਕਾਮਾ ਝੂਠਾ ਮੋਹੁ ਮਿਥਿਆ ਪਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Außer dem Herrn, kann dir niemand anderes helfen. Falsch ist die Liebe der Maya, verderblich ist die Schau der Welt. (1-Pause)

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
Liebe zärtlich das Wort des Gurus, erfreue dich von ihm.

ਗੁਰੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਇ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੨॥
Wenn der Guru seine Barmherzigkeit schenkt, verschwindet die Taurigkeit. (2)

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥
Außer dem Guru gibt es keine Obhut, keine Zuflucht.

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥
Der Guru gewährt alles, er segnet uns mit dem Namen. (3)

ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਪਿ ॥
Der Guru ist der transzendente Herr selbst, der höchste Gebieter.

ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਾਪਿ ॥੪॥੧੬॥੬੭॥
Den ganzen Tag. Nanak. meditiere über den Guru. (4-16-67]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਆਪੇ ਪੇਡੁ ਬਿਸਥਾਰੀ ਸਾਖ ॥
Der Herr ist der Baum, er selbst ist die Zweige.

ਅਪਨੀ ਖੇਤੀ ਆਪੇ ਰਾਖ ॥੧॥
Er selbst bew alm seine Felder. (1)

ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥
Überall, ohne Ausnahme, sehe ich den Einzigen.

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਆਪੇ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Er selbst bleibt in jedem Herzen. (1 -Pause)

ਆਪੇ ਸੂਰੁ ਕਿਰਣਿ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
Er selbst ist die Sonne, ebenso die Strahlen von Licht.

ਸੋਈ ਗੁਪਤੁ ਸੋਈ ਆਕਾਰੁ ॥੨॥
Der Herr ist absolut (vollkommen) und gleich Relativ. (2)

ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ ॥
Aber dies sind nur seine zwei Namen.

ਦੁਹ ਮਿਲਿ ਏਕੈ ਕੀਨੋ ਠਾਉ ॥੩॥
Die beiden (Vollkommen und Relativ) sind eins in ihm. (3)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਖੋਇਆ ॥
Nanak sagt. “Der Guru hat meinen Zweifel und meine Furcht entfernt.

ਅਨਦ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਨੈਨ ਅਲੋਇਆ ॥੪॥੧੭॥੬੮॥
Und ich erkenne überall den Herrn, die Glückseligkeit selbst.” [ 4-17-68]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥
Ich habe weder Klugheit noch Weisheit.

error: Content is protected !!