GERMAN PAGE 351

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਕਰਮ ਕਰਤੂਤਿ ਬੇਲਿ ਬਿਸਥਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਫਲੁ ਹੂਆ ॥
Der Weinstock (von gutem Chärakter) wächst gemäß seiner Leistung, Er trägt die Frucht des Namens des Herrn.

ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨਿਰੰਜਨਿ ਕੀਆ ॥੧॥
Der Herr ist ohne Gestalt, lautlos ist seine Musik, Der untadelige Herr macht sich sichtbar, durch das Wort. (1)

ਕਰੇ ਵਖਿਆਣੁ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥
Man könnte nur den Herrn beschreiben, wenn man ihn erkennen würde.

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Solch ein Mensch tankt die Ambrosia des Namens. (1-Pause)

ਜਿਨੑ ਪੀਆ ਸੇ ਮਸਤ ਭਏ ਹੈ ਤੂਟੇ ਬੰਧਨ ਫਾਹੇ ॥
Diejenigen, die die Ambrosia trinken, sind hocherfreut, Ihre Hindernisse verschwinden.

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਛੋਡੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲਾਹੇ ॥੨॥
Ihr Licht löst sich im höchsten Licht auf Und siebefreien sich von der Verbindung mit dem Maya. (2)

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਰੂਪੁ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਗਲ ਭਵਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥
In jedem Licht sehe ich nur deinen Heiligenschein, Das Weltall ist nur dein wunderbares Spiel.

ਰਾਰੈ ਰੂਪਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਬੈਠਾ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਵਿਚਿ ਛਾਇਆ ॥੩॥
Du bleibst umgeben vom Streit der Formen, aber du bist frei von Bindungen. Du segnest mit deiner Gnade sogar die Unwissenden. (3)

ਬੀਣਾ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਪਾਰਾ ॥
Der wahre Jogi spielt die Flöte des Wortes, Und er sieht die strahlende Schönheit des Herrn.

ਸਬਦਿ ਅਨਾਹਦਿ ਸੋ ਸਹੁ ਰਾਤਾ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ॥੪॥੮॥
Nanak, der Arme, sagt: “Der Herr ist in der lautlosen himmlischen Musik durchdrungen”. (4-8)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਮੈ ਗੁਣ ਗਲਾ ਕੇ ਸਿਰਿ ਭਾਰ ॥
Dies ist nur meine Tugend, ich prahle immerzu.

ਗਲੀ ਗਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ॥
Aber nur diese Worte sind gut, die den Herrn lobpreisen.

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਬਾਦਿ ॥
Nutzlos ist das Vergnügen, daß Nahrung. Getränke und Zeitvertreib uns gehen.

ਜਬ ਲਗੁ ਰਿਦੈ ਨ ਆਵਹਿ ਯਾਦਿ ॥੧॥
So lange man sich nicht an den Herrn erinnert. (1)

ਤਉ ਪਰਵਾਹ ਕੇਹੀ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥
Warum soll man sich um irgendetwas kümmern.

ਜਨਮਿ ਜਨਮਿ ਕਿਛੁ ਲੀਜੀ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Und beschäftigt sich nicht mit der Sammlung des Namens, bei der menschlichen Geburt? (1-Pause)

ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਮਤਾਗਲੁ ਮਤਾ ॥
Der Intellekt ist dem betrunkenen Elefanten ähnlich.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਬੋਲੀਐ ਸਭੁ ਖਤੋ ਖਤਾ ॥
Was man auch sagt, ist falsch und nutzlos.

ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
Weshalb und wie können wir den Herrn bitten,

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੁਇ ਸਾਖੀ ਪਾਸਿ ॥੨॥
Weil unsere Taten Zeugnis über uns ablegen. (2)

ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਤੈਸਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥
Man verhält sich, wie Du es willst, o Herr.

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Außer dir gibt es keinen.

ਜੇਹੀ ਤੂੰ ਮਤਿ ਦੇਹਿ ਤੇਹੀ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥
Man gewinnt das Verständnis durch dein Geschenk.

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ॥੩॥
Du führst uns nach deinem Willen. (3)

ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆ ਪਰਵਾਰ ॥
Die himmlische Musik, mit ihrer Melodie, ist ein wahrliches Juwel.

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਉਪਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰ ॥
Von ihr fließt das wahre Elixier.

ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਇਹੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥ ਜੇ ਕੋ ਬੂਝੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੯॥
Nanak. alles ist der Schatz des Besitzes des Herrn. Gibt es einen, der diese Wahrheit versteht? (4-9)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ਤਾ ਮਿਲਿ ਸਖੀਆ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥
In seiner Barmherzigkeit ist der Herr zu mir nach Hause gekommen. Meine Freunde sind für die Feier versammelt.

ਖੇਲੁ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਹੁ ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ ॥੧॥
Wenn ich mich daran erinnere, befindet sich mein Geist in höchster Freude. Mein Herr ist gekommen, um mich zu heiraten (1)

ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਬਿਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥
Singt, singt, o meine Freunde, die Lieder der Weisheit,

ਹਮਰੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Mein Gatte, das Leben der Welt, ist zu mir heimgekommen. (1-Pause)

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹਮਰਾ ਵੀਆਹੁ ਜਿ ਹੋਆ ਜਾਂ ਸਹੁ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਨਿਆ ॥
Die Hochzeit hat statigefunden. durch den Guru. In der Begegnung mit dem Guru habe ich verstanden.

ਤਿਹੁ ਲੋਕਾ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਰਵਿਆ ਹੈ ਆਪੁ ਗਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੨॥
Der Herr, wie das Wort, ist überall verstreut und er belebt alles.Ich habe mich von dem ‘Ich’ befreit,ich bin in der Zustand der Glückseligkeit eingetreten. (2)

ਆਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਹੋਰਨਿ ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਈ ॥
Der Herr selbst vollbringt seine Aufgaben.Kein anderer kann die Sache aufrichten.

ਜਿਤੁ ਕਾਰਜਿ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥
Selten ist der Mensch, der dieses Lreignis durch den Guru begreift.Durch die Hochzeit, gewinnt man Wahrheit, Zufriedenheit. Mitleid und Rechtschaffenheit. (3)

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਰੁ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
Nanak sagt. “Der einzige Herr ist der Gatte von allen.

ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਹੋਇ ॥੪॥੧੦॥
Nur sie ist die wahre Braut , die seine Gnade erhalt. ” [4-10]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਗ੍ਰਿਹੁ ਬਨੁ ਸਮਸਰਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
Für den, der sich im Zustand von Sahajavastha (Gleichgewicht) befindet,
sind Wald und Heim dasselbe.

ਦੁਰਮਤਿ ਗਤੁ ਭਈ ਕੀਰਤਿ ਠਾਇ ॥
Seine bösen Gedanken verschwinden und werden durch das Lob des Hermersetzt.

ਸਚ ਪਉੜੀ ਸਾਚਉ ਮੁਖਿ ਨਾਂਉ ॥
Das Rezitieren des wahren Namens ist der wahre Weg, um den Herrn zu erreichen.