GERMAN PAGE 349

ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥
O Herr, Du bist unschätzbar, niemand kann dich beschreiben.

ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥
Diejenigen, die deine Größe beschreiben, lösen sich in dir auf. (1)

ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
O mein Gebieter, Du bist der Höchste und unermeßlich.

ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Du bist der Ozean der Werte. Niemand kennt die Grenzen deiner Größe. (1-Pause)

ਸਭਿ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲਿ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥
So viele Asketen haben die Trance betrieben.

ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥
So viele religiöse Menschen haben versucht, deine Werte zu ermessen.

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥
Aber es ist ihnen nicht gelungen,

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥
selbst den geringsten Teil deines Ruhmes zu beschreiben (2)

ਸਭਿ ਸਤ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭਿ ਚੰਗਿਆਈਆ ॥
Alle Wahrheit, die Härte, die Geschenke,

ਸਿਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ॥
Alle wunderbaren Mächte, die Kräfte von Sidhas.

ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥
Niemand hat etwas ohne deine Hilfe erhalten.

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥
Wer von deiner Gnade gesegnet ist, erhält alle Geschenke; kein anderer erhält sie. (3)

ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ ॥
Was kann der arme Mensch sagen?

ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
Randvoll sind deine Schätze der Tugenden.

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ॥
Wer deine Gnade erhält, nur der kann deine Geschenke genießen.

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥
Nanak, der Herr allein ist fähig uns zu retten. [4-1]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥
Wenn ich über seinen Namen nachdenke. dann lebe ich, Ich sterbe fast, wenn ich ihn vergesse.

ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥
Aber es ist wahrlich schwierig, den Namen zu rezitieren.

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥
Wenn man den Namen des Herrn begeistert liebt.

ਤਿਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੂਖ ॥੧॥
Werden alle Schmerzen vernichtet. (1)

ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
Der Herr ist wahr und ewig, wahr ist sein Name.

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
O meine Mutter, warum soll ich ihn vergessen? (Ich darf ihn niemals vergessen) (1-Pause)

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥
Man würde ermüden, wenn man selbst den geringsten Teil eines Ruhmes zu beschreiben versuchte.

ਆਖਿ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
Seine wahre Werte sind außen Schätzen.

ਜੇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ ॥
Selbst wenn die ganze Welt über seinen Ruhm schriebe.

ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥
Vergrößerte sich nicht sein Ruhm noch würde er vermindert. (2)

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥
Der Herr stirbt me, daher trauert niemand um ihn.

ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥
Der Herr gibt immerfort, ohne Grenze sind seine Geschenke.

ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Dies ist seine Qualität,

ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥
Er ist der Einzige, niemand ist ihm gleich, und niemand wird es sein. (3)

ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥
Wahrhaftig erhaben ist der Herr, genauso groß sind seine Geschenke.

ਜਿਨਿ ਦਿਨੁ ਕਰਿ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤਿ ॥
Er hat den Tag und die Nacht erschaffen.

ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥
Wahrlich unglücklich ist der. der den Herrn vergißt.

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੨॥
Nanak, ohne Namen ist man ein Paria (4-2)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਜੇ ਦਰਿ ਮਾਂਗਤੁ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ ॥
Wenn ein Redler am Tor bittet, zweifellos bòri der Herr die Bitte,

ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੇ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੧॥
Ob der Herr ihn tröstet, oder in vertreibt aus. (das bleibt gleich), Die Herr hat den Bettler gehört -das allein ist eine Ehre für den Bettler. ( 1 )

ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Erkenne dasselbe Licht in jedem Körper. Und denke nicht an die Kaste. Im Jenseits hat die Kaste keine Bedeutung. (1 -Pause)

ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥
Du vollbringst alles, o Herr, du lässt uns tun. was du willst.

ਆਪਿ ਉਲਾਮ੍ਹ੍ਹੇ ਚਿਤਿ ਧਰੇਇ ॥
Du selbst erhörst unsere Klagen.

ਜਾ ਤੂੰ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
Du bist der Schöpfer, die ursprüngliche Sache, o Herr.

ਕਿਆ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥
Warum soll ich mich jemand anderem unterwerfen? (2)

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
Der Herr hat die Welt erschaffen, und er selbst nährt alle.

ਆਪੇ ਦੁਰਮਤਿ ਮਨਹਿ ਕਰੇਇ ॥
Er selbst befreit uns (den Geist) von schlechten Taten.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
Durch die Gnade des Gurus, bewohnt der Herr unseren Geist.

ਦੁਖੁ ਅਨੑੇਰਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥੩॥
Dann verschwinden das Leid und das Dunkel. (3)

ਸਾਚੁ ਪਿਆਰਾ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥
Er selbst macht uns fähig, die Wahrheit anzunehmen.

ਅਵਰੀ ਕਉ ਸਾਚੁ ਨ ਦੇਇ ॥
Gibt es kein anders Mittel, die Wahrheit zu erkennen

ਜੇ ਕਿਸੈ ਦੇਇ ਵਖਾਣੈ ਨਾਨਕੁ ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਲੇਇ ॥੪॥੩॥
Wenn der Herr jemandem mit dem Namen segnet, Er wird nie zur Rechenschaft gezogen. [4-3]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ ॥
Die Wünsche des Geistes schreien als Becken und Fußringe,

ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜਹਿ ਵਾਜ ॥
Durch sie hört man den Trommelschlag der Welt.

ਨਾਰਦੁ ਨਾਚੈ ਕਲਿ ਕਾ ਭਾਉ ॥
Der Geist tanzt unter dem Einfluß von Kaliage.

ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹ ਰਾਖਹਿ ਪਾਉ ॥੧॥
Wo können die tugendhaften Menschen ihr Haus bauen? ( I )

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥
Nanak opfert sich für den Namen.

ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ohne Namen ist die Welt verblendet, der Herr allein weiß alles. [ 1-Pause]

ਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਫਿਰਿ ਚੇਲਾ ਖਾਇ ॥
Ein Jünger fängt mit dem Guru zu wohnen an,

ਤਾਮਿ ਪਰੀਤਿ ਵਸੈ ਘਰਿ ਆਇ ॥
um sich zu nähren.