GERMAN PAGE 333

ਦਹ ਦਿਸ ਬੂਡੀ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਵੈ ਡੋਰਿ ਰਹੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੩॥
Der Drachen von meinem Leben wird von Luft geschüttelt, Aber ich hänge mich am Seil des Herrn.

ਉਨਮਨਿ ਮਨੂਆ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਨਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਰਮਤਿ ਭਾਗੀ ॥
Nun mein Geist wohnt in Seligkeit und er ist außerhalb der Wünsche. Die Zweiheit ist entfernt- zugleich der böse Intellekt.

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਨਭਉ ਇਕੁ ਦੇਖਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੨॥੪੬॥
Kabir sagt: “Ich habe den Einzigen, ohne Furcht, erkannt: ich bin im Einklang mit dem Herrn.“ [4-2-46]

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਤਿਪਦੇ ॥
Gauri Bairagan, Tipadas

ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚਕ੍ਰ ਖਟੁ ਭੇਦੇ ਸੁਰਤਿ ਸੁੰਨ ਅਨਰਾਗੀ ॥
Ich richte meinen Gedanken’ dem Herrn entgegen. Ich habe die sechs Lotos’, gebrochen; mein Geist hat den Zustand ohne Leidenschaft erreicht.

ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵੈ ਤਾਸੁ ਖੋਜੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥
O Jogi (Asket) suche Den, Der weder kommt noch weggeht. Und Er kommt weder auf die Welt, noch kommt um. (1)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟਿ ਸਮਾਨਾ ॥
Mein Geist wendet sich von der Welt ab und er verbindet sich mit dem Herrn.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਅਕਲਿ ਭਈ ਅਵਰੈ ਨਾਤਰੁ ਥਾ ਬੇਗਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Durch die Gnade des Gurus bin ich Weise geworden; Früher war ich ein unwissender Armer. (1-Pause)

ਨਿਵਰੈ ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ ਫੁਨਿ ਨਿਵਰੈ ਜਿਨਿ ਜੈਸਾ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥
Was Früher in der Nähe war, ist nun entfernt. Was dagegen in der Ferne war, ist nun in der Nahe.

ਅਲਉਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਭਇਆ ਬਰੇਡਾ ਜਿਨਿ ਪੀਆ ਤਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ॥੨॥
Aber nur derjenige, der das Rätsel von dem Herrn versteht, erkennt es. Wenn einer den Geschmack kennt, der kostet den Zucker. (2)

ਤੇਰੀ ਨਿਰਗੁਨ ਕਥਾ ਕਾਇ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ਐਸਾ ਕੋਇ ਬਿਬੇਕੀ ॥
Wem kann man deine Geschichte erzählen, o Herr? Existiert ein Weiser, der über die drei Modi der Maya ist?

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਪਲੀਤਾ ਤਿਨਿ ਤੈਸੀ ਝਲ ਦੇਖੀ ॥੩॥੩॥੪੭॥
Kabir sagt: “Man erkennt das göttliche Licht, nach seiner Liebe des Herrn.” [3-3-47]
ਗਉੜੀ ॥
Gauri

ਤਹ ਪਾਵਸ ਸਿੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਤਿ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥
Im Sahajavastha (Zustand des Gleichgewichtes) hat man kein Verlangen für Shivpuri, Indrapuri, Vishnupuri, Brahmpuri, Chandraloka, oder Surajloka,

ਜੀਵਨ ਮਿਰਤੁ ਨ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਬਿਆਪੈ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥
Dann wünscht man sich weder die Geburt, noch hat man Furcht von dem Tod. In dieser lautlosen Trance existiert die Zweiheit richte. (1)

ਸਹਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ ॥
So wunderbar ist der Sahajavastha; niemand kann ihn beschreiben.

ਤੁਲਿ ਨਹੀ ਚਢੈ ਜਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ ਨ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Niemand kann ihn wiegen, er ist unendlich: weder schwer noch leicht. (1-Pause)

ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਾਤਿ ਦਿਨਸੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥
Es existiert darin weder Höhe noch Tiefe, weder Tag noch Nacht.

ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਫੁਨਿ ਨਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥
Es existiert darin weder Feuer noch Luft, wahrhaftig: da wohnt der wahre Guru. (2)

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਨਿਰੰਤਰਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ ॥
Im Sahajavastha, bewohnt das Herz der unerreichbare und unermessliche Herr. Aber man findet Ihn nur durch die Gnade des Gurus.

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਲਿ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ॥੩॥੪॥੪੮॥
Kabir sagt: “Ich opfere mich für meinen Guru, ich schließe mich an die Gesellschaft der an. [3-4-48]

ਗਉੜੀ ॥
Gauri

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੁਇ ਬੈਲ ਬਿਸਾਹੇ ਪਵਨੁ ਪੂਜੀ ਪਰਗਾਸਿਓ ॥
Ich habe zwei Stiere gekauft; einen von Bösartigkeit, den anderen von Güte. Mein Kapital besteht aus dem Atmen.

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਗੂਣਿ ਭਰੀ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਇਨ ਬਿਧਿ ਟਾਂਡ ਬਿਸਾਹਿਓ ॥੧॥
Diese Tiere tragen dem Sack meiner Wünsche. Auf diese Weise leistet man den Handel. (1)

ਐਸਾ ਨਾਇਕੁ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
Unser Herr ist der wahre Händler,

ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਕੀਓ ਬਨਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Die ganze Welt ist sein Hausierer. (1-Pause)

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਦੁਇ ਭਏ ਜਗਾਤੀ ਮਨ ਤਰੰਗ ਬਟਵਾਰਾ ॥
Der Zom und die Leidenschaft sind die zwei Zollbeamten. Und das Verlangen des Geistes sind die Räuber.

ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਦਾਨੁ ਨਿਬੇਰਹਿ ਟਾਂਡਾ ਉਤਰਿਓ ਪਾਰਾ ॥੨॥
Die fünf Sinne (Sünder) teilen unter sich die Beute ein. Auf diese Weise schreitet die Karawane weiter. (2)

ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਅਬ ਐਸੀ ਬਨਿ ਆਈ ॥
Kabir sagt: “Hort zu. o! So ist mein Zustand.

ਘਾਟੀ ਚਢਤ ਬੈਲੁ ਇਕੁ ਥਾਕਾ ਚਲੋ ਗੋਨਿ ਛਿਟਕਾਈ ॥੩॥੫॥੪੯॥
Ein Stier (der von Bösartigkeit) ist müde geworden. Er hat einen Sack fallen lassen, und er ist weggegangen.” [3-5-49]

ਗਉੜੀ ਪੰਚਪਦਾ ॥
Gauri- Pantchpadas

ਪੇਵਕੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਹੈ ਸਾਹੁਰੜੈ ਜਾਣਾ ॥
Ein Fräulein bleibt nicht lange im Hause seiner Eltern. Endlich muß sie ins Haus ihrer Schwiegereltern gehen.

ਅੰਧਾ ਲੋਕੁ ਨ ਜਾਣਈ ਮੂਰਖੁ ਏਆਣਾ ॥੧॥
Aber man ist verblendet- unwissend und kindisch, Und man begreift die Wahrheit nicht. (1)

ਕਹੁ ਡਡੀਆ ਬਾਧੈ ਧਨ ਖੜੀ ॥
O Braut, warum bist du so sorgenfrei”

ਪਾਹੂ ਘਰਿ ਆਏ ਮੁਕਲਾਊ ਆਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Die Gäste und der Bräutigam sind gekommen, um dich mitzunehmen. (1-Pause)

ਓਹ ਜਿ ਦਿਸੈ ਖੂਹੜੀ ਕਉਨ ਲਾਜੁ ਵਹਾਰੀ ॥
Man sich den Brunnen (von Leben) an; wer setzt da ein Seil hinein?

ਲਾਜੁ ਘੜੀ ਸਿਉ ਤੂਟਿ ਪੜੀ ਉਠਿ ਚਲੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥੨॥
Das Seil koppelt sich von dem Eimer ab. sie! erhebt sich und geht weg. (2)

ਸਾਹਿਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜੁ ਸਵਾਰੇ ॥
Wenn der Herr selbst, in seiner Barmherzigkeit, sein Mitleid beschenkt, Er selbst richtet alle Gelegenheiten ein.