GERMAN PAGE 318

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਰਾਇ ਕਮਾਲਦੀ ਮੋਜਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨਿ ਉਪਰਿ ਗਾਵਣੀ
Var von Gauri Raga M.5

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
(Nach dem Var von Ramaldi -Mojdi zu singen)Der Einzige Purusha, Er ist ewig, inmerwährend Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka M.5

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੋ ਜਨੁ ਜਪੈ ਸੋ ਆਇਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥
Annehmbar ist die Geburt von dem, der über den Namen des Herrn sinnt,

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਨਿ ਭਜਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥
Ich opfere mich zu dem, der über den Herrn meditiert- denn ohne Bindungen.

ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਹਰਿ ਭੇਟਿਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
Sein Leid von Geburt und Tod geht zu Ende; er begegnet dem allmächtigen Purusha.

ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਤਾਣੁ ॥੧॥
Er überquert den Ozean des Lebens, durch die Gnade des Gurus. Er erfreut sich der Unterstützung des wahren Herrn. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M.5

ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੈ ਘਰਿ ਆਵਉ ॥
Ich wünsche, daß am Frühen Morgen ein Weise zu mir zu Hause kommt,

ਪਾਉ ਪਖਾਲਾ ਤਿਸ ਕੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਿਤ ਭਾਵਉ ॥
Daß ich seine Füße wäsche und er mir gefällt,

ਨਾਮੁ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਵਉ ॥
Daß ich den Namen höre, den Namen sammele, mich an den Namen anschließe,

ਗ੍ਰਿਹੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੋਇ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥
Daß meinem Hause rein wird, und ich singe die Lobgesänge des Herrn.

ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਉ ॥੨॥
Nanak, man trifft einen Handler von dem Namen an- nur durch Glück. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥
Alles ist gut, was Dir gefällt, o Herr, wahr ist Dein Wille,

ਤੂ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣਾ ॥
Du belebst die ganze Welt, Du bist überall verstreut.

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜੀਅ ਅੰਦਰਿ ਜਾਣਾ ॥
Du bist überall durchdrungen, Du bringst alles ins Leben.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ਮਨਿ ਸਚੇ ਭਾਣਾ ॥
Wenn man Seinen Willen annimmt, begegnet man dem Herrn in der Gesellschaft der.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੧॥
Nanak sucht die Zuflucht des Herrn. er opfert sich für Ihm. (1)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka M. 5

ਚੇਤਾ ਈ ਤਾਂ ਚੇਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ ਸੋ ਧਣੀ ॥
Erinnere dich an die Ewigkeit des Herrn, denk über Ihn nach!

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਚੜਿ ਬੋਹਿਥਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਪਉ ॥੧॥
Nanak, treibe den Dienst des Gurus! In diesem Boot (von Dienst) wirst du den gefährlichen Ozean überqueren. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M. 5

ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਗਰਬਿ ਗਵਾਰ ॥
Der Egoist ist stolz auf seine prächtigen Kleider.

ਨਾਨਕ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਨੀ ਜਲਿ ਬਲਿ ਹੋਏ ਛਾਰੁ ॥੨॥
Aber zum Zeitpunkt des Todes, gehen sie nicht mit, sondern werden sie zur Asche. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਜਗੈ ਵਿਚਿ ਜੋ ਸਚੈ ਰਖੇ ॥
Nur diejenigen, die die Unterstützung des wahren Herrn genießen, werden gerettet.

ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਤਿਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਖੇ ॥
Wenn man ihren Darshana hat, genießt man die Ambrosia des Namens,

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧਾ ਭਖੇ ॥
Und dies ist das wahre Leben. Fleischessucht, Zorn, Gier: alles entfernt sich, wenn man in der Gesellschaft der lebt.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ ਹਰਿ ਆਪਿ ਪਰਖੇ ॥
In seiner Barmherzigkeit prüft der Herr selbst die und nimmt sie an.

ਨਾਨਕ ਚਲਤ ਨ ਜਾਪਨੀ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਲਖੇ ॥੨॥
Nanak, mustertest ist das Spiel des Herrn; niemand kann es verstehen. (2)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka M.5

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਵੈ ਚਿਤਿ ॥
Selig ist der Tag, wenn man sich an dem Heim erinnert.

ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਫਿਟੁ ਭਲੇਰੀ ਰੁਤਿ ॥੧॥
Aber widerwärtig ist die Freundliche Jahreszeit, wenn man den Herrn vergiβt. (1)

ਮਃ ੫ ॥
M.5

ਨਾਨਕ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥
Bringe dich in Freundlichkeit mit dem, der allmächtig ist.

ਕੁਮਿਤ੍ਰਾ ਸੇਈ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਇਕ ਵਿਖ ਨ ਚਲਹਿ ਸਾਥਿ ॥੨॥
Falsch sind die Freunde, die nicht mitgehen. (2)

ਪਉੜੀ ॥
Pauri

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਮਿਲਿ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥
Süß wie Ambrosia ist den Schatz des Namens, Trinke sie in der Gesellschaft der !

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥
Im Nachdenken über den Namen gewinnt man den Frieden und man stillt den Durst,

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੁਖ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ ॥
Wenn man sich mit dem Dienst von Guru-Gott beschäftigt. empfindet man keinen Hunger.

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥
Dann besänftigen sich alle Wünsche und man gewinnt den ewigen Zustand.

ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਤੂਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥
Niemand ist Dir gleich, o Herr! Ich suche Deine Zuflucht. (3)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
Shaloka M. 5

ਡਿਠੜੋ ਹਭ ਠਾਇ ਊਣ ਨ ਕਾਈ ਜਾਇ ॥
Ich habe alles Ort durchsucht; keiner ist ohne Dich, o Herr!

ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਤਿਨ ਸੁਆਉ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ॥੧॥
Nanak, diejenigen, die dem Satguru begegnen, erreichen das Ziel des Lebens. (1)