Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib German Page 141

Page 141

ਮਃ ੧ ॥ M.1
ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥ Widerrechtlich das Recht von anderen anzueignen, ist ein Schwein für einen und Kuh für den anderen.
ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ ॥ Der Guru, der Prophet, empfiehlt nur den, der das Recht von anderen nicht widerrechtlich aneignet.
ਗਲੀ ਭਿਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥ Man gewinnt nichts das Heil, durch eine bloße Rede.Aber man gewinnt seine Rettung, wenn man die Wahrheit ausübt.
ਮਾਰਣ ਪਾਹਿ ਹਰਾਮ ਮਹਿ ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥ Die Gewürze, gewonnen durch Schwindel, machen nicht die Nahrung rechtmäßig.
ਨਾਨਕ ਗਲੀ ਕੂੜੀਈ ਕੂੜੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥ Nanak, eine falsche Rede leitet uns immer zur Unrichtigkeit.
ਮਃ ੧ ॥ M. 1
ਪੰਜਿ ਨਿਵਾਜਾ ਵਖਤ ਪੰਜਿ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ ॥ Die Muselmanen beten fünfmal den Tag,Die fünf Gebete haben ihre eigenen Namen.
ਪਹਿਲਾ ਸਚੁ ਹਲਾਲ ਦੁਇ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਇ ॥ Dass die Wahrheit dein erstes Gebet sei, die rechtmäßige Ernte dein zweites Gebet sei,
ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਮਨੁ ਪੰਜਵੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ ॥ Mache die Barmherzigkeit im Namen des Herrn als dein drittes Gebet.Dass die guten Absichten das vierte Gebet seien, die Verehrung des Herrn das fünfte Gebet sei.
ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਖਿ ਕੈ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸਦਾਇ ॥ Vielmehr die guten Taten dein Kalma seien,Auf diese Weise sollst du wie ein Muselman heißen.
ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ ॥੩॥ Nanak, außer diesenGebeten sind alle anderen falsch und nutzlos.
ਪਉੜੀ ॥ Pauri
ਇਕਿ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜਦੇ ਇਕਿ ਕਚੈ ਦੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥ Einige treiben das Geschäft mit Schmuckstücken, und die anderen sind Händler von wertlosem Zeug.
ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਪਾਈਅਨਿ ਅੰਦਰਿ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰਾ ॥ Wenn der wahre Guru mit uns zufrieden ist, finden wir den Schatz der Schmuckstücke in unserem Inneren.
ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਲਧਿਆ ਅੰਧੇ ਭਉਕਿ ਮੁਏ ਕੂੜਿਆਰਾ ॥ Niemand kann diesen Schatz außer dem Guru bekommen,Die Falsche und Blinde schreien nutzlos,
ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਪਚਿ ਮੁਏ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥ Die Egoisten sterben in der Liebe der Zweiheit, das heilige Verständnis ist außer ihrer Reichweite.
ਇਕਸੁ ਬਾਝਹੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕਿਸੁ ਅਗੈ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ ॥ Außer dem einzigen Herrn gibt es keinen anderen,Deshalb, wem kann man die Klagen zuwenden?
ਇਕਿ ਨਿਰਧਨ ਸਦਾ ਭਉਕਦੇ ਇਕਨਾ ਭਰੇ ਤੁਜਾਰਾ ॥ Einige bleiben immer arm und befinden sich verwirrt.Aber die andere sind Gebieter der Schätze, des Reichtums.
ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ਬਿਖਿਆ ਸਭੁ ਛਾਰਾ ॥ Dennoch außer dem Namen existiert kein anderer Reichtum.Der Rest ist nur Gift und Asche.
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੭॥ Nanak, der Herr selbst tut, und leitet andere zu tun, Gemäß seiner Ordnung erneuert Er die Menschen.
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ Shaloka M. 1
ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ ਜਾ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥ Es ist sehr schwer, sich als ein Muselman zu erweisen.Man kann es leisten, nur wenn man eine wirkliche Muslimin sei.
ਅਵਲਿ ਅਉਲਿ ਦੀਨੁ ਕਰਿ ਮਿਠਾ ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲੁ ਮੁਸਾਵੈ ॥ Erstens soll man die Religion der Heiligen süß finden,Dann kratzt man das ‘Ich’ ab, wie man scheuert den Rost,
ਹੋਇ ਮੁਸਲਿਮੁ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ Dann soll man Gläubiger der Religion (von Propheten) sein,Anschließend soll man die Illusion der Geburt und des Todes durchbrechen.
ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ॥ Vielmehr soll man dem Willen von Allah (Herrn) nachgeben, über den Herrn nachdenken und das ‘Ich’ beseitigen.
ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਿਹਰੰਮਤਿ ਹੋਇ ਤ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥੧॥ Nanak, wenn man Mitleid gegenüber den Geschöpfen erweist, wird man ehrwürdig sich Muselman zu heißen.
ਮਹਲਾ ੪ ॥ M.4
ਪਰਹਰਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ ਤਜਿ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ Beseitige die Fleischeslust, den Zorn, die Unwahrheit und die Verleumdung,
ਤਜਿ ਕਾਮੁ ਕਾਮਿਨੀ ਮੋਹੁ ਤਜੈ ਤਾ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥ Gib auf, die Liebe der Maya und das ‘Ich’,Verzichte die anderen Frauen zu begehren.
ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤਜਿ ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥ Wenn man die Befestigung (an dem Maya) aufgibt,Findet man den reinen Herrn, selbst in dieser dunklen Welt.Verzichte dein "Ich", die Überheblichkeit, die Befestigung an den Söhnen und an der Frau.
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥ Gib auf den Durst und den Hunger nach dem Reichtum, umarme die Liebe für den Herrn.Nanak, wenn der Herr den Geist bewohnt, löst man sich im Namen des Herrn auf.
ਪਉੜੀ ॥ Pauri
ਰਾਜੇ ਰਯਤਿ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਇ ਨ ਰਹਸੀਓ ॥ Den Könige, ihre Leute, die Gebieter, niemand wird hierbleiben.
ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢਹਸੀਓ ॥ Die Laden, die Städte, die Basar: alles wird in Seiner Ordnung verwesen.
ਪਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ॥ Die Gebäude, gut bebaut, der Blödsinnige hält sie als seine,
ਦਰਬਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇਕਿ ਖਣੇ ॥ Aber die Schätze verschwinden in einem Augenblick.
ਤਾਜੀ ਰਥ ਤੁਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਾਖਰੇ ॥ Pferde, Streifenwagen, Kamele, Betten, Elefanten und ihre Sänften,
ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਘਰ ਬਾਰ ਕਿਥੈ ਸਿ ਆਪਣੇ ॥ਤੰਬੂ ਪਲੰਘ ਨਿਵਾਰ ਸਰਾਇਚੇ ਲਾਲਤੀ ॥ Garten, Gelände, Häuser, Zelten, Wandschirme von Satin,O Bruder, dies alles, wie gehört es dir?
ਨਾਨਕ ਸਚ ਦਾਤਾਰੁ ਸਿਨਾਖਤੁ ਕੁਦਰਤੀ ॥੮॥ Nanak, der Herr ist der Spender, der Einzige geschenkt alles,Man erkennt Ihn durch Seine Naturgesetze.
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ Shaloka M. 1
ਨਦੀਆ ਹੋਵਹਿ ਧੇਣਵਾ ਸੁੰਮ ਹੋਵਹਿ ਦੁਧੁ ਘੀਉ ॥ Wenn die Flüsse zu Milchkühen würden, wenn die Milch und die Butter von den Quellen flößen,
ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਕਰ ਹੋਵੈ ਖੁਸੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਉ ॥ Wenn die ganze Erde zu Zucker würde und davon mein Geist sich Freudvoll wäre,
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/