CHINESE PAGE 294

ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
上帝广泛分布在森林,荆棘和山脉中

ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥
正如他所吩咐的,活人的行为也是如此

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ ॥
神存在于风、水和火中

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ॥
他被包围着,在十个方向上

ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥
除此之外,别无他法

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥
在上师的恩典下,那纳克获得了幸福。2

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇਖੁ ॥
看看《吠陀经》、《古兰经》和《斯姆里提斯》中的那位神

ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੵਤ੍ਰ ਮਹਿ ਏਕੁ ॥
他是月亮、太阳和星星中唯一的神

ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥
每个众生都说出主的声音

ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ ॥
他坚定不移,从不分心

ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥
每个人都通过创造艺术(创造)来玩游戏

ਮੋਲਿ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ॥
他不能被评价,(因为)他的品质是无价的

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥
上帝的光在所有的光中被点燃

ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥
耶和华已经制服了世界的结构

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥
哦,那纳克!因着上师的恩典,他的幻觉被摧毁了,

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਬਿਸਾਸੁ ॥੩॥
它变成了对他的坚定信念。3

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨੁ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ॥
圣徒到处都看到神

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥
在圣徒的心中有所有的宗教

ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ ॥
圣徒听到好话

ਸਰਬ ਬਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਿ ਰਚਨ ॥
他们沉浸在无处不在的罗摩中

ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥
已经理解(神)的圣徒的生活变成了这样

ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਕਹਤ ॥
僧侣总是承诺真理

ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ॥
无论发生什么,他都认为这是幸福

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥
他知道耶和华是一切工作的实干家和做事者

ਅੰਤਰਿ ਬਸੇ ਬਾਹਰਿ ਭੀ ਓਹੀ ॥
对于圣徒来说,神住在里面和外面的任何地方

ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥੪॥
哦,那纳克!通过看到他,每个人都会变得着迷。4

ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥
神是真理,他的创造也是真理

ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤਿ ॥
从那神那里,整个世界诞生了

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
当他感觉良好时,他会传播创造

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥
如果一个神是合适的,他自己就变成了一种形式

ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥
他有许多无法形容的艺术(力量)

ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥
无论他想要什么,他都会把它和他混合在一起

ਕਵਨ ਨਿਕਟਿ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰਿ ॥
难道可以说这个帕拉布拉马离任何人都远,离任何人很近吗

ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਭਰਪੂਰਿ ॥
但神自己是无所不在的

ਅੰਤਰਗਤਿ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਜਨਾਏ ॥
哦,那纳克!他给这个人知识(关于他无所不在的知识),

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥੫॥
对此(上帝)自己暗示了一种更高的内在状态。5

ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪਿ ਵਰਤਾਰਾ ॥
神自己存在于世界各地的人中

ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪਿ ਪੇਖਨਹਾਰਾ ॥
他通过所有的眼睛亲眼所见

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥
所有这些创造都是他的身体

ਆਪਨ ਜਸੁ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥
他听到了自己的荣耀

ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਬਨਾਇਆ ॥
人的流动(出生和死亡)上帝创造了一个游戏

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ॥
他让玛雅顺服他

ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ ॥
即使它在每个人里面,主仍然不受阻碍

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ ॥
无论你要说什么,它都会自己说出来

ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਇ ॥
根据他的命令,这个受造物出生(在世界上),并按照命令放弃了他的生命

ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥
哦,那纳克!当他诱惑他时,他会将生物与他融合在一起。6

ਇਸ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥
无论上帝发生什么,对世界来说都不是坏事

ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਕਿਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥
除了那位神之外,还有人做过别的事情吗

ਆਪਿ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ॥
神自己是良善的,最好的是他的行为

ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥
他知道自己的心

ਆਪਿ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥
他自己就是真理,他的创造也是真理

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੁ ॥
就像嘲讽一样,他自己也把创造与他混合在一起

ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
它的速度和范围无法表达

ਦੂਸਰ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥
如果其他人是一样的,他可以理解

ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥
人们必须接受神所做的一切

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥
哦,那纳克!通过上师的恩典来理解这个事实。7

ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
一个理解上帝的人总能找到幸福

ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
上帝带走了他

ਓਹੁ ਧਨਵੰਤੁ ਕੁਲਵੰਤੁ ਪਤਿਵੰਤੁ ॥
他变得富有,富有,拥有尊严

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਭਗਵੰਤੁ
神住在心里的受造物,他活着得救

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥
世界上那位伟人的诞生是有福的,