CHINESE PAGE 279

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
不满足于寻找财富

ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥
人大多从事主体障碍的享受,

ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥
但他并不满意,在为他许愿时就死了

ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥
没有满足,没有人满意

ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥
他所有的行为都是徒劳的,就像梦的情绪一样

ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
所有的幸福都是通过上帝的名义通过颜色获得的

ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
只有幸运的人才能得到一个名字

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
主自己能够对众生做任何事情和做事

ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੫॥
哦,那纳克!永远念诵哈里的名字。5

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
只有上帝是实干家,而且是实干的

ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥
想想看,生物的控制中没有任何东西

ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥
正如神所持的异象一样,人也是如此

ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
主自己就是一切

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ॥
他的所作所为符合他的意志

ਸਭ ਤੇ ਦੂਰਿ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
他是最远的,但与所有人在一起

ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਕ ॥
他理解,看到,并做出决定

ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ॥
神自己是独一的,他自己有许多形式

ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
神既不死也不灭亡,他既不来也不去

ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥
哦,那纳克!神永远在一切之中。6

ਆਪਿ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪਿ ॥
他自己传道并理解自己

ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥
神自己与每个人同在

ਆਪਿ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
他已经扩大了自己

ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
一切都属于他,他是造物主

ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਹੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
告诉我,他有什么不同吗

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥
神无处不在,无处不在,无处不在

ਅਪੁਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥
他将做他自己的里拉

ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ॥
他赞美,他的颜色是永恒的

ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਹਿ ॥
他住在(众生的)头脑中,他坐在他的头脑中

ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥
哦,那纳克!这(上帝)是无法评估的。7

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥
上帝,世界的主宰,永远是真理

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥
这很少通过上师的恩典说出来

ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥
创造万物的神也是真理

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥
数以百万计的人中几乎没有人认识他

ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ॥
主!你的外表有多漂亮

ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥
天啊!你非常美丽,巨大而美丽

ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
天啊!你的声音非常神圣,纯洁和甜美

ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੁਨੀ ਸ੍ਰਵਨ ਬਖੵਾਣੀ ॥
每个人都用耳朵听和解释它

ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ॥
他变得圣洁

ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥
哦,那纳克!一个心中充满爱的人,高呼上帝的名字。8 .12

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਸੰਤ ਸਰਨਿ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥
来到圣徒避难所的人,那个人得救了

ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥
哦,那纳克!通过亵渎圣徒,这个受造物继续重生。1

ਅਸਟਪਦੀ ॥
阿什塔帕迪

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ॥
通过使圣人不快乐,一个人的生命就会减少

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥
通过使圣人悲伤,人无法逃脱山杜特

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥|
通过使圣人悲伤,人类的所有幸福都被摧毁了

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥
通过使圣徒悲伤,一个人下地狱

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥
通过使圣人不快乐,智力变得腐败

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ॥
通过使圣人悲伤,人类的辉煌被消除了

ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥
没有人能保护一个被圣人鄙视的人

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸਟੁ ਹੋਇ ॥
让圣人不快乐会腐蚀这个地方

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ॥
如果圣徒自己应该在恩典的殿里取悦,那么

ਨਾਨਕ ਸੰਤਸੰਗਿ ਨਿੰਦਕੁ ਭੀ ਤਰੈ ॥੧॥
哦,那纳克!在萨桑加蒂中,愤世嫉俗者也交叉(来自世界)。1

ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖੁ ਭਵੈ ॥
通过让圣徒悲伤,嘴巴变成了阿什塔

ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ॥
让圣人伤心的人继续像乌鸦一样亵渎神明

ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਰਪ ਜੋਨਿ ਪਾਇ ॥
通过使圣徒悲伤,人落入蛇形

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਕਿਰਮਾਇ ॥
让圣人伤心的男人在昆虫等的三体阴道中徘徊

ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ॥
使圣人悲伤的人一直在口渴的火焰中燃烧

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥
让圣人伤心的人不断欺骗所有人

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
通过使圣人不快乐,人类所有的荣耀都被摧毁了

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥
通过使圣人不快乐,人就成为卑微者中的伟大

ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥
圣徒的罪孽没有幸福的归属感