CHINESE PAGE 262

ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਰਾਖਉ ਹੀਐ ਪਰੋਇ ॥੫੫॥
把你名字的礼物赐给我,因为我把它记在心里。55

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰਾ ॥
上师是母亲,上师是父,上师是神,是世界之主

ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਿਪ ਸਹੋਦਰਾ ॥
上师是摧毁无知黑暗的朋友。上师是亲戚和兄弟

ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਪਦੇਸੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਨਿਰੋਧਰਾ ॥
上师是给予者,传道人名叫哈里,上师是我无懈可击的咒语

ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿ ਬੁਧਿ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ॥
上师是幸福、和平、真理和智慧的偶像。上师是唯一一个触摸的人,这个生物从Bhavsagar手中得救

ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥
古鲁是朝圣和花蜜的湖泊。通过沐浴在上师的知识中,人得到了无限的主宰

ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਕਰਾ ॥
上师是一切罪孽的创造者和毁灭者,上师是净化不纯洁的人

ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਧਰਾ ॥
自從創造世界以來,上師自古以來就一直處於每個時代。上师是以上帝的名义的咒语,通过吟唱受造物得救

ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਾ ॥
主!求祢賜給我們上師的陪伴,好讓我們這些傻瓜和罪人留在他的陪伴下,通過巴夫薩加

ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥
上师本人就是帕拉布拉玛和上帝。哦,那纳克!一个人应该把上师当作神来崇拜。1

ਏਹੁ ਸਲੋਕੁ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪੜਣਾ ॥
这节经文要从头到尾阅读

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥
高迪·苏赫马尼 : 5

ਸਲੋਕੁ
诗句

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
上帝是一位可以通过萨古鲁的恩典找到的人

ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
我向阿迪古鲁鞠躬

ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
我向第一世的上师鞠躬

ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
我向萨蒂古鲁鞠躬

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥
我向大师鞠躬。1

ਅਸਟਪਦੀ ॥
阿什塔帕迪

ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥
以上帝的名义做西姆兰,通过做纳姆-西姆兰来获得幸福

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥
除去这个身体里的悲伤和磨难

ਸਿਮਰਉ ਜਾਸੁ ਬਿਸੁੰਭਰ ਏਕੈ ॥
只记得主的荣耀,一个世界的主

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ॥
无数人吟诵许多主的名字

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਧਾਖੵਰ ॥
神圣的字母吠陀,普拉纳斯和回忆

ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖੵਰ ॥
主的名字是由一封信组成的

ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥

ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥
罗摩的名字深深地印在谁的心中,哪怕是丝毫的,他的荣耀也无法表达出来

ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ॥

ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥
主!与那些渴望你的愿景的人在一起,也救我纳纳克。1

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥
苏赫玛尼是领主幸福长生不老药的名字

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥
它栖息在奉献者的头脑中。留

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥
记住主并不能把受造物带进子宫

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥
記住主可以熄滅對悲傷和死亡的恐懼

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥
通过做主的辛兰,时间也消失了

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥
记住主可以避开敌人

ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
记住主没有坏处

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
通过记念主,人昼夜不眠

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥
记住主不会影响恐惧

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥
记住主不会影响痛苦

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
记住神会带来圣徒的团契

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥੨॥
哦,那纳克!所有的资金都在神的爱中。2

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ॥
在主的西姆兰有里迪,悉达和九个尼迪

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥
正是从主的西姆兰,人获得了知识、禅修、异象和智慧的本质

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥
在主的西姆兰本身,有诵经,塔帕西亚和敬拜

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥
记住主可以消除仇恨

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥
通过记住主,获得了朝圣浴的果实

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥
通过记住主,这个受造物在他的宫廷中获得了尊重

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥
通过记住主,受造物认为他的旨意是甜蜜的

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥
藉著記住主,人誕生的靈就會成功

ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪਿ ਸਿਮਰਾਏ ॥
只有那些受造物记得他,他自己提醒他