CHINESE PAGE 260

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆ ਸਾਕਤ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ॥
一个坚强、愚蠢和愚蠢的人,他的一生都在傲慢中度过

ੜੜਕਿ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਨ ॥੧॥
哦,那纳克!在悲伤中,他像一个口渴的人一样死去,享受着他行为的果实。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ੜਾੜਾ ੜਾੜਿ ਮਿਟੈ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ॥
通过做圣徒的陪伴,消除了人的各种争吵

ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤੁ ਨਾਮ ਅਰਾਧੂ ॥
崇拜神的名字是业力和宗教的根源

ਰੂੜੋ ਜਿਹ ਬਸਿਓ ਰਿਦ ਮਾਹੀ ॥
这位美丽的主住在他的心里,

ਉਆ ਕੀ ੜਾੜਿ ਮਿਟਤ ਬਿਨਸਾਹੀ ॥
他的争吵被摧毁了

ੜਾੜਿ ਕਰਤ ਸਾਕਤ ਗਾਵਾਰਾ ॥
自负的罪住在一个被神打垮的傻瓜的心里

ਜੇਹ ਹੀਐ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਿਕਾਰਾ ॥
他制造了争议

ੜਾੜਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ੜਾੜਿ ਮਿਟਾਈ ॥
哦,那纳克!古尔穆克的争吵瞬间消失

ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਈ ॥੪੭॥
幸福变得对他来说是可获得的。47

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਗਹੁ ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਤਿਆਗੁ ॥
哦,我的思想!放棄你的智慧和聰明,皈依聖徒

ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥੧॥
哦,那纳克!在上师讲道所居住的人的心中,命运在他的额头上升起。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਸਸਾ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਅਬ ਹਾਰੇ ॥
哦,神啊!现在他们来到你的避难所

ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੂਕਾਰੇ ॥
博学的人学习经文,高亢地回忆,

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥
从调查和决策中已经意识到

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥
除了神的赞美诗,人得不到解脱

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਮ ਭੂਲਨਹਾਰੇ ॥
我们忘记了呼吸

ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੇ ॥
主!你是全能的,不可数的,永恒的

ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੁ ਦਇਆਲਾ ॥
怜悯之家啊!保护那些来到避难所的人

ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੪੮॥
纳纳克说:”戈帕尔啊!我们是你的孩子。48

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗ ॥
當自我消失時,幸福與和平就會被創造出來,身心變得健康

ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥੧॥
哦,那纳克!只有通过自我的消失,受造物才能看到主,他应该得到荣耀的真理。1

ਪਉੜੀ
保里

ਖਖਾ ਖਰਾ ਸਰਾਹਉ ਤਾਹੂ ॥
继续赞美神专心致志,

ਜੋ ਖਿਨ ਮਹਿ ਊਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰਾਹੂ ॥
这在一瞬间使那些心灵充满了吉祥的品质,而这些品质在第一个品质中是零

ਖਰਾ ਨਿਮਾਨਾ ਹੋਤ ਪਰਾਨੀ ॥
当生物变得非常不显眼时

ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥
所以他不停地日夜洁净地敬拜主

ਭਾਵੈ ਖਸਮ ਤ ਉਆ ਸੁਖੁ ਦੇਤਾ ॥
如果上帝喜欢它,他就会给予幸福

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਐਸੋ ਆਗਨਤਾ ॥
帕布拉玛主是如此永恒

ਅਸੰਖ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸਨਹਾਰਾ ॥
他在一瞬间赦免了无数的罪

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਰਾ ॥੪੯॥
纳克·普拉布啊,永远是慈悲的殿堂。49

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਸਤਿ ਕਹਉ ਸੁਨਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
哦,我的思想!我告诉你真相,仔细听。来到哈里神的避难所

ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੧॥
哦,那纳克!放棄你所有的技巧和聰明,然後上帝會讓你沉浸在祂的內在。1

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਸਸਾ ਸਿਆਨਪ ਛਾਡੁ ਇਆਨਾ ॥
哦,你这个愚蠢的家伙!放弃你的聪明

ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮਿ ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥
上帝对象限和法令不满意

ਸਹਸ ਭਾਤਿ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥
即使你做了成千上万的聪明,

ਸੰਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਏਕ ਨ ਜਾਈ ॥
即使是一个聪明的人也不会陪伴你

ਸੋਊ ਸੋਊ ਜਪਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ॥
哦,我的思想!记住,神日夜夜夜,

ਰੇ ਜੀਅ ਚਲੈ ਤੁਹਾਰੈ ਸਾਥੀ ॥
上帝的记忆与你同在

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੈ ਜਿਹ ਆਪੈ ॥
哦,那纳克!神自己雇用的人为圣徒服务

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਦੂਖੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥੫੦॥
没有问题影响他。50

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਨਾ ਮਨਿ ਵੂਠੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
从嘴里说出上帝的名字并将其安顿在心中,是幸福的

ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਸੋਇ ॥੧॥
哦,那纳克!主是无所不在的,在他存在的每一个地方。1

ਪਉੜੀ
保里

ਹੇਰਉ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਗਲ ਕੈ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ॥
看!上帝在每个人的心中都是完美的

ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸਦੀਵ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ॥
上帝是永远存在的那一位,他是众生痛苦的毁灭者,这种智慧赋予了上师的知识

ਹਉ ਛੁਟਕੈ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਤਿਹ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਹ ਆਪਿ ॥
通过摧毁他的自我,人获得了幸福。没有自我的地方,就有神自己

ਹਤੇ ਦੂਖ ਜਨਮਹ ਮਰਨ ਸੰਤਸੰਗ ਪਰਤਾਪ ॥
出生和死亡的痛苦被圣徒协会的威严所缓解

ਹਿਤ ਕਰਿ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਦਇਆਲਾ ॥
真主,慈悲的殿堂,对那些

ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥
他们与圣徒同在,慈爱地把主的名放在心里,