CHINESE PAGE 248

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
高里马哈拉 5

ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ ॥
哦,我的莫汉!你的庙宇非常高,你的宫殿是永恒的

ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਨਿ ਦੁਆਰ ਜੀਉ ਸੰਤ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥
哦,莫汉!你的门非常漂亮。它们是圣徒和圣徒的礼拜场所

ਧਰਮ ਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦੈਆਰ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੇ ॥
在你的圣殿里,圣徒们总是唱着永恒和怜悯的主的赞美诗

ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋਵਹਿ ਤਹਾ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਵਹੇ ॥
哪里有圣徒和圣徒的聚会,他们就会崇拜你

ਕਰਿ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਹੋਹੁ ਦੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾਰਾ ॥
怜悯的主啊!要有怜悯和善良,善待卑微的人

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸੇ ਮਿਲਿ ਦਰਸਨ ਸੁਖੁ ਸਾਰਾ ॥੧॥
纳纳克乞求 – 我渴望你的愿景。通过见到你,我得到了所有的幸福。1

ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ॥
哦,莫汉!你的声音是一个伟大的anup,你的步态(尊严)是非常独特的

ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਮਾਨਹਿ ਏਕੁ ਜੀ ਅਵਰ ਸਭ ਰਾਲੀ ॥
 哦,莫汉!你相信一个上帝,对你来说,其余的都等于尘土 

ਮਾਨਹਿ ਤ ਏਕੁ ਅਲੇਖੁ ਠਾਕੁਰੁ ਜਿਨਹਿ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ ॥
哦,莫汉!你崇拜一位通过他巨大的力量支持创造的上帝

ਤੁਧੁ ਬਚਨਿ ਗੁਰ ਕੈ ਵਸਿ ਕੀਆ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥
哦,莫汉!通过上师的教导,你已经征服了阿迪普鲁什造物主的心

ਤੂੰ ਆਪਿ ਚਲਿਆ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਆਪਿ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ ॥
哦,莫汉!你自己走路(按年龄),做一个常数,你自己在创造中已经渗透了你自己的力量

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸਰਨਿ ਤੁਮਾਰੀਆ ॥੨॥
那纳克祷告:(主啊!)保护我的荣誉和名声!你所有的仆人都在你里面寻求庇护。2

ਮੋਹਨ ਤੁਧੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ ॥
哦,莫汉!圣徒和圣徒的团契(satsang)崇拜你,并冥想你的异象

ਮੋਹਨ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਜਪਹਿ ਨਿਦਾਨਾ ॥
这个奇彻莫汉!在最后一刻记住你的生物,山的使者不会靠近他

ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਨ ਕਉ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਜੋ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਵਹੇ ॥
亚马卡尔(死亡时间)不能碰他,一个用一颗心敬拜主的生物

ਮਨਿ ਬਚਨਿ ਕਰਮਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਅਰਾਧਹਿ ਸੇ ਸਭੇ ਫਲ ਪਾਵਹੇ ॥
哦,莫汉!通过他的思想,言语和行为崇拜你的人会得到所有的果子

ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜਿ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ ਸਿ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਸੁਗਿਆਨਾ ॥
那些肮脏、愚蠢和愚蠢的生物,如排泄物,他们通过拥有你的异象而成为最好的知识者

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਨਿਹਚਲੁ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥
那纳克祈祷 – 我完美的无所不在的神啊!您的电力始终稳定。3

ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੁਫਲੁ ਫਲਿਆ ਸਣੁ ਪਰਵਾਰੇ
哦,莫汉!你(世俗的)以一种来自大家庭的方式感到高兴

ਮੋਹਨ ਪੁਤ੍ਰ ਮੀਤ ਭਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥
哦,莫汉!你使每个人都受益,包括你的儿子、朋友和家人

ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨੁ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨੁ ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥
哦,莫汉!你对整个世界都做了好事。你已经放弃了那些见过你的人的骄傲

ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧੰਨੁ ਕਹਿਆ ਤਿਨ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਇਆ ॥
哦,莫汉!那些称你为有福的人,也就是那些赞美你的人,山道从来不会接近他们

ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ॥
哦,穆拉里!哦,真正的主人!你的品质是永恒的,这是无法形容的

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ॥੪॥੨॥
那那克敬拜说:”(主啊,我得到了支持,加入并拯救了整个世界。4.2 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
高里马哈拉 5

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਪਤਿਤ ਅਸੰਖ ਪੁਨੀਤ ਕਰਿ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਲਿਹਾਰ ॥
主!你使无数的罪人成圣,我一次又一次地献祭给你

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਪਾਵਕੋ ਤਿਨ ਕਿਲਬਿਖ ਦਾਹਨਹਾਰ ॥੧॥
哦,那纳克!罗摩之名的赞美诗之火将燃烧罪恶。1

ਛੰਤ ॥
诗句

ਜਪਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣੁ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਮਾਧੋ ॥
哦,我的思想!你崇拜罗摩,纳拉扬,戈文德,哈里,他是创造的保护者和玛雅的丈夫

ਧਿਆਇ ਮਨਾ ਮੁਰਾਰਿ ਮੁਕੰਦੇ ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਦੁਖ ਫਾਧੋ ॥
哦,我的思想!想想穆昆德·穆拉里(Mukund Murari),他切断了悲惨死亡的绞索

ਦੁਖਹਰਣ ਦੀਨ ਸਰਣ ਸ੍ਰੀਧਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧੀਐ ॥
生物啊!敬拜主的美丽脚,他是苦难的毁灭者,穷人的支持,拉克希米之主是什里达尔

ਜਮ ਪੰਥੁ ਬਿਖੜਾ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੀਐ ॥
暂时记住主,就能从死亡的奇怪道路和火海中得救

ਕਲਿਮਲਹ ਦਹਤਾ ਸੁਧੁ ਕਰਤਾ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਅਰਾਧੋ ॥
生物啊!想想主日夜夜,他破坏了想象力,净化了恶习的败类

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਧੋ ॥੧॥
那纳克祈祷-创造之主啊,戈帕尔!噢,咕噜!哦,马达夫!怜悯我。1

ਸਿਮਰਿ ਮਨਾ ਦਾਮੋਦਰੁ ਦੁਖਹਰੁ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥
哦,我的思想!记住达莫达尔神,他消除了痛苦,摧毁了恐惧

ਸ੍ਰੀਰੰਗੋ ਦਇਆਲ ਮਨੋਹਰੁ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਬਿਰਦਾਇਆ ॥
兄弟啊!根据他的本性,仁慈的拉克希米帕蒂勋爵是窃取思想,马诺哈尔和奉献者的人