MARATHI PAGE 200

ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਨ ਪੂਰਿ ਥਿਧਾਈ ॥ ahaN-buDh man poor thiDhaa-ee. The mind is overflowing with the greasy dirt of egotistical pride. अहंकारी अभिमानाच्या चिखलयुक्त गलिच्छतेने मन भरून येत आहे। ਸਾਧ ਧੂਰਿ ਕਰਿ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ ॥੧॥ saaDh Dhoor kar suDh manjaa-ee. ||1|| With the dust of the feet of the Holy, it is scrubbed clean. ||1|| पवित्र

MARATHI PAGE 199

ਸੰਤਸੰਗਿ ਤਹ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ ॥ satsang tah gosat ho-ay. In the Society of the Saints, spiritual conversations take place. संत समाजात, आध्यात्मिक संभाषणे होतात जे नाव बुडवण्यासारखे असतात। ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਖੋਇ ॥੨॥ kot janam kay kilvikh kho-ay. ||2|| The sinful mistakes of millions of incarnations are erased. ||2|| लाखो अवतारांच्या पापी चुका मिटल्या

MARATHI PAGE 198

ਰੂਪਵੰਤੁ ਸੋ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ॥ roopvant so chatur si-aanaa. They alone are handsome, clever and wise, ते एकटेच सुंदर, हुशार आणि शहाणे आहेत, ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੨॥ jin jan maani-aa parabh kaa bhaanaa. ||2|| who surrender to the Will of God. ||2|| जे देवाच्या इच्छेला शरण जातात || 2 || ਜਗ ਮਹਿ

MARATHI PAGE 197

ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾਸੁ ॥੨॥ sagal dookh kaa ho-i-aa naas. ||2|| his all sufferings come to an end. ||2|| त्याचे सर्व दुःख संपले|| 2 || ਆਸਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਧਨੁ ਏਕ ॥ aasaa maan taan Dhan ayk. For him, God is his only hope, honor, support and wealth. त्याच्यासाठी, देव ही एकमेव आशा, सन्मान, आधार

MARATHI PAGE 196

ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਤੰਤ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥ a-ukhaDh mantar tant sabh chhaar. All medicines and remedies, mantras and tantras are nothing more than ashes. सर्व औषधे आणि उपाय, मंत्र आणि तंत्र भस्म शिवाय काही नाही। ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਧਾਰੁ ॥੩॥ karnaihaar riday meh Dhaar. ||3|| Enshrine the Creator Lord within your heart. ||3|| निर्माणकर्त्याला आपल्या अंतःकरणामध्ये

MARATHI PAGE 195

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ga-orhee mehlaa 5. Raag Gauree, by the Fifth Guru: राग गौरी, मेहला ५ ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥ jis kaa dee-aa painai khaa-ay. God, upon whom one depends for all one’s needs like food and clothing, देव, ज्याचावर व्यक्तीच्या अन्न आणि वस्त्र यासारख्या सर्व्या गरजा अवलंबून आहे, ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਆਲਸੁ

MARATHI PAGE 194

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ga-orhee mehlaa 5. Raag Gauree, by the Fifth Guru. राग गौर, मेहला ५ ਕਰੈ ਦੁਹਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਰੁ ॥ karai duhkaram dikhaavai hor. The one who secretly does evil deeds, and pretends otherwise, जो छुप्या मार्गाने वाईट कृत्ये करतो आणि अन्यथा ढोंग करतो, ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਬਾਧਾ ਚੋਰੁ ॥੧॥ raam kee dargeh

MARATHI PAGE 193

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ga-orhee mehlaa 5. Raag Gauree, by the Fifth Guru: राग गौरी, मेहला ५ ਤੂੰ ਸਮਰਥੁ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ tooN samrath tooNhai mayraa su-aamee. O’ God, You are all powerful, You are my Master. हे’देवा, तू सर्व शक्तिमान आहेस, तू माझा गुरु आहेस। ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥ sabh

MARATHI PAGE 192

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ga-orhee mehlaa 5. Raag Gauree, by the Fifth Guru: राग गौरी, मेहला ५ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ gur kaa sabad raakh man maahi. Keep the Word of the Guru in your mind. गुरुचे वचन आपल्या मनात ठेवा। ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹਿ ॥੧॥ naam simar chintaa sabh jaahi.

MARATHI PAGE 191

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ kal kalays gur sabad nivaaray. The Guru’s word has eliminates all my strife and sorrow. गुरूच्या शब्दाने माझे सर्व कलह आणि दु: ख दूर झाले आहे। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥੧॥ aavan jaan rahay sukh saaray. ||1|| My comings and goings (in and out of this world) have

error: Content is protected !!