CHINESE PAGE 300

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥因着上师的恩典)他参与了上帝的奉献,这使他的思想和身体变得凉爽,在他内心创造了和平和自发的幸福 ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥那些记得主的名字,他们的恶行和许多罪孽的束缚的人被摧毁了 ਦੁਰਮਤਿ ਮਿਟੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥他所有的工作都是成功和实现的,他的恶意被摧毁,他的自我被打败 ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥通过在parambrahma中避难,人类的出生和死亡周期被抹去了 ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਗੁਣ ਗੁਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਨ ॥由于主戈宾德的赞美,他与家人(来自巴夫萨加尔)越境 ਹਰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥哦,那个生物!一个人应该敬拜神,念诵神的名字

CHINESE PAGE 299

ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ ॥用你的手和脚侍奉圣徒 ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਸੰਜਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ ॥੧੦॥哦,那纳克!这种生活行为是通过上帝的恩典实现的。10 ਸਲੋਕੁ ॥诗句 ਏਕੋ ਏਕੁ ਬਖਾਨੀਐ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸ੍ਵਾਦੁ ॥只应该提到一位神的荣耀,这种味道只有少数人知道 ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧੧॥Gobind的荣耀是无法知的。哦,那纳克!这是一个非常美妙的形式。11 ਪਉੜੀ ॥保里 ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟਿ ਪੇਖਹੁ ਹਰਿ ਰਾਮੁ ॥我总是看到主神靠近 ਇੰਦ੍ਰੀ ਬਸਿ ਕਰਿ ਸੁਣਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥通过制服你的感官来聆听主的名字 ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਬ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥一个心里有知足,怜悯一切众生的人, ਇਨ ਬਿਧਿ ਬਰਤੁ ਸੰਪੂਰਨ

CHINESE PAGE 298

ਊਤਮੁ ਊਚੌ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਣ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸੇਖ ॥神是伟大和至高无上的,他的荣耀的终结是没有多少人能知道的 ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੁਕ ਬਿਆਸ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ ॥Narada Muni,Munijan,Shukdev和Vyasa也歌颂了Govind的荣耀 ਰਸ ਗੀਧੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬੀਧੇ ਭਗਤ ਰਚੇ ਭਗਵੰਤ ॥上帝的奉献者浸泡在他的名字中,沉浸在他的纪念中,沉浸在上帝的赞美诗中 ਮੋਹ ਮਾਨ ਭ੍ਰਮੁ ਬਿਨਸਿਓ ਪਾਈ ਸਰਨਿ ਦਇਆਲ ॥通过在怜悯的殿堂里皈依上帝,迷恋、骄傲和困境被摧毁了 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੇ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥上帝美丽的脚在谁的思想和身体里安顿下来,他们因上帝的看见而变得感恩 ਲਾਭੁ ਮਿਲੈ ਤੋਟਾ ਹਿਰੈ ਸਾਧਸੰਗਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥好处是通过sadh sangat在上帝的脚下应用surti来实现的 ਖਾਟਿ

CHINESE PAGE 297

ਲਾਭੁ ਮਿਲੈ ਤੋਟਾ ਹਿਰੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਤਿਵੰਤ ॥你会得到好处,不会有损失,你会在上帝的宫廷里得到尊重 ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚਵੈ ਸਾਚ ਸਾਹ ਭਗਵੰਤ ॥以拉姆的名义收钱的人是真正的放债人和幸运的人 ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਭਜਹੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥当你站起来时,崇拜Hari并在satsangati中创造爱 ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤਿ ਛੁਟਿ ਗਈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤਿ ॥੨॥哦,那纳克!当耶和华神住在人的心里时,他的智慧就灭亡了。2 ਸਲੋਕੁ ॥诗句 ਤੀਨਿ ਬਿਆਪਹਿ ਜਗਤ ਕਉ ਤੁਰੀਆ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥玛雅的三种品质让世界非常悲伤,但只有罕见的人才能找到一种艰难的状态 ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥੩॥哦,那纳克!耶和华神住在谁的心里,圣徒们就变得圣洁和纯洁。3 ਪਉੜੀ ॥保里 ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤ੍ਰੈ

CHINESE PAGE 296

ਗਿਆਨੁ ਸ੍ਰੇਸਟ ਊਤਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥最好的知识,最好的沐浴, ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 四种物质(佛法、阿塔、卡玛、莫克沙),心莲花的绽放, ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ॥在生活时保持最中立, ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥美丽、智慧和理性, ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥从一个角度看神,去看, ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖਿ ਭਨੇ ॥哦,那纳克!他得到了所有这些果子, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨਿ ਸੁਨੇ ॥੬॥他用嘴吟诵快乐的宝石,用心聆听上师话语的荣耀和主的名。6 ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥无论哪个有机体从心里吟唱这些品质的仓库, ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ

CHINESE PAGE 295

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥因着他的恩典,整个世界得救 ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥这就是伟人到来的心情 ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥在他的陪伴下,其他众生记得神的名字 ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥这样一位伟人自己也获得了自由,也解放了世界 ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥哦,那纳克!我们总是向这样一位伟人鞠躬。8.23 ਸਲੋਕੁ ॥诗句 ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥他崇拜全名全称的主 ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਅਸਟਪਦੀ ॥阿什塔帕迪 ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ

CHINESE PAGE 294

ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥上帝广泛分布在森林,荆棘和山脉中 ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥正如他所吩咐的,活人的行为也是如此 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ ॥神存在于风、水和火中 ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ॥他被包围着,在十个方向上 ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥除此之外,别无他法 ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥在上师的恩典下,那纳克获得了幸福。2 ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇਖੁ ॥看看《吠陀经》、《古兰经》和《斯姆里提斯》中的那位神 ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੵਤ੍ਰ ਮਹਿ ਏਕੁ ॥他是月亮、太阳和星星中唯一的神 ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥每个众生都说出主的声音 ਆਪਿ

CHINESE PAGE 293

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ॥੪॥哦,那纳克!Hari-Prabhu带走了他。4 ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ॥在简单的伴奏中一起享受 ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥并继续赞美主。 ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥想想上帝的元素。 ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥这样,对稀有人体做善事。 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥唱神荣耀的花蜜话语。 ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥这是对你的灵魂行善的方法。 ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥看接近八点钟的主。 ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥这)将抹去无知,黑暗将被摧毁。 ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰਦੈ

CHINESE PAGE 292

ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ人下地狱,有人想要天堂 ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥上帝创造了世俗的争端,财富之网, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥创造了大量的自我,迷恋,困境和恐惧 ਦੂਖ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥悲伤-幸福,羞辱 ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖੵਾਨ ॥他们开始以多种方式描述 ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥耶和华自己创造并看到他的里拉 ਖੇਲੁ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥੭॥哦,那纳克!当神巩固了他的里拉时,只有他留下来了。7 ਜਹ ਅਬਿਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ ॥哪里有永恒的神,哪里就有他的奉献者,哪里有奉献者,哪里就有神自己 ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰੁ ਸੰਤ ਪਰਤਾਪਿ ॥无论他在哪里传播创造物,都是为了他圣徒的荣耀 ਦੁਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ

CHINESE PAGE 291

ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਵਰਤੀਜਾ ॥哦,那纳克!(创造)是由饥荒者自己创造的, ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥除此之外,没有其他创造者。1 ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥当世主是神自己的时候, ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥然后告诉我谁被认为是被束缚的,谁被认为是不受束缚的 ਜਬ ਏਕਹਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥当只有遥不可及和巨大的哈里时, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥然后告诉我,来到地狱和天堂的生物是什么 ਜਬ ਨਿਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥当涅槃以其与生俱来的本性是神圣的, ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥然后告诉我,希瓦-沙克提在哪里 ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ

error: Content is protected !!