Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Spanish Page 104

Page 104

ਆਸ ਮਨੋਰਥੁ ਪੂਰਨੁ ਹੋਵੈ ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਉ ॥੨॥ Todos los deseos de la mente y del corazón se cumplen al ver al guru.
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਿਛੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥ Nadie puede conocer el límite del señor incognoscible e imperceptible.
ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਧਿਆਵਹਿ ਗਿਆਨੀ ॥ Los sabios, los Siddhas y los buscadores meditan en el señor..
ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾਵਾ ਗੁਰਿ ਮਨ ਹੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥ Aquél que se deshace de su ego y duda, el gurú le hace encontrar a Dios en su propio corazón.
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਾਨਾ ॥ Recitando el nombre de Dios toda la alegría y dicha son obtenidas y él es el emancipador y el tesoro de las virtudes.
ਸੂਖ ਸਹਜ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥ El que recuerda el nombre de Dios, logra el estado de paz y éxtasis.
ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਘਰ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜੀਉ ॥੪॥੨੫॥੩੨॥ ¡Oh Nanak! Aquél, a quien Dios bendice con su gracia, el nombre de Dios llega a habitar en corazón.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ¡Oh Dios! Vivo escuchando las alabanzas de Dios a través de mis oídos
ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਠਾਕੁਰੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ¡Oh mi señor! Eres mi querido.
ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣਹੁ ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਗੋੁਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ¡Oh Gopal! solamente tú conoces tus milagros. Busco refugio en tí.
ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ॥ Recitado tus alabanzas, mi mente está en flor.
ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥ Escuchando a ti, toda la suciedad de la maldad se despega.
ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸਦਾ ਜਪਉ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥ Acercándome a Saad Sangat, la sociedad de los santos, medito en el nombre sagrado de Dios para siempre.
ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰਉ ॥ Recuerdo a mi Dios con cada respiración.
ਇਹ ਮਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਨਿ ਧਾਰਉ ॥ Aprende esta sabiduría a través de la gracia del gurú.
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਰਬ ਮਇਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥ ¡Oh Dios! A través de su gracia, su luz brilla en mi mente y él sostiene s a todos los seres vivos.
ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ Dios era verdadero al principio , ha sido verdadero a lo largo de las épocas y es verdadero en el presente también.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਆਪੇ ਹੋਈ ॥ Y siempre será verdadero.
ਚਲਿਤ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੬॥੩੩॥ ¡Oh Dios! ¡Tú eres tan palpable! Tus milagros son manifiestos en este mundo. Viéndolos a sus milagros, Nanak está encantando.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥ Por tu gracia, las nubes derraman la lluvia.
ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਹਾ ॥ En la Saad Sangat, la sociedad de los santos, uno te llama.
ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਠਾਢਿ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਜੀਉ ॥੧॥ Los santos han logrado la tranquilidad en su interior , la paz divina y el estado de equilibrio. Dios mismo les ha dado la paz interior en su corazón
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ Tú has creado todo en gran abundancia.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਸਗਲ ਰਜਾਇਆ ॥ Él ha satisfecho a todos a través de su gracia.
ਦਾਤਿ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਧ੍ਰਾਪੇ ਜੀਉ ॥੨॥ ¡Oh mi dador! Sé bondadoso siempre con Tus hijos para que todos estén satisfechos siempre.
ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥ Verdadero es ni maestro siempre y verdadera es su gloria.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ॥ Siempre medito en él a través de la gracia del gurú.
ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ ਬਿਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਜੀਉ ॥੩॥ Dios me ha liberado del miedo del ciclo del nacimiento y muerte y de los apegos.
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹੇ ॥ Nanak canta las alabanzas de Dios con cada respiración.
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਫਾਹੇ ॥ Meditando en su nombre, sus amarras de los lazos mundiales son cortadas.
ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਪੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੭॥੩੪॥ Dios cumplió su deseo sólo en un instante, ahora él siempre recita su nombre y canta sus alabanzas.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥ Vengan mis amigos, mis queridos.
ਮਿਲਿ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ Vamos a cantar las alabanzas de Dios, el señor insondable y eterno.
ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਹੀ ਮੁਕਤੇ ਸੋ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨਿ ਹਮ ਕੀਏ ਜੀਉ ॥੧॥ Aquel que escucha o canta las alabanzas de Dios es liberado de todos los lazos mundiales.. Vamos a cantar las alabanzas de Dios, pues fue él quien nos creó.
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਜਾਵਹਿ ॥ Los pecados de todas las épocas se desvanecen al recitar el nombre de Dios.
ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ॥ Y uno logra lo que quiera.
ਸਿਮਰਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਚੁ ਸੁਆਮੀ ਰਿਜਕੁ ਸਭਸੁ ਕਉ ਦੀਏ ਜੀਉ ॥੨॥ Canta las alabanzas de aquel señor que da el sustento a todos.
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ Meditando su nombre, se obtiene la paz divina.
ਸਭੁ ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥ Todos los miedos se van alabar a Dios.
ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਉ ॥੩॥ Aquél que sirve a Dios, es el señor perfecto y todas las tareas de su vida son realizadas.
ਆਇ ਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ¡Oh Dios! He llegado a tu santuario,
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥ Úneme a tu ser como quieras.
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/