GUJARATI PAGE 135

ਮਨਿ ਤਨਿ ਪਿਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥
man tan pi-aas darsan ghanee ko-ee aan milaavai maa-ay.
O, My mother, there is a great longing for His vision in my mind and body, I wish that somebody may come and unite me with Him.
હે માં! ભાદરવાની ગરમ ગભરામણ પછી આસો ની મીઠી મીઠી ઋતુ માં મારી અંદર પ્રભુ પતિના પ્રેમનો ઉછાળો આવી રહ્યો છે, મારુ મન તડપે છે કે કોઈ ના કોઈ તરફ ચાલી ને પ્રભુ પતિ ને મળુંમારા મનમાં મારા શરીરમાં પ્રભુ દર્શનની ઘણી તરસ લાગેલી છે મન ઈચ્છે છે કે કોઈ તે પતિને લાવીને મિલન કરાવી દે

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥
sant sahaa-ee paraym kay ha-o tin kai laagaa paa-ay.
The Saints are the helpers of God’s lovers; therefore I humbly serve them.
આ સાંભળીને કે સંત જન પ્રેમ વધારવામાં સહાયતા કરે છે હું તેમના ચરણોમાં લાગેલી છું

ਵਿਣੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
vin parabh ki-o sukh paa-ee-ai doojee naahee jaa-ay.
Without God, how can we find peace? There is nowhere else to go.
હે માં! પ્રભુ વગર સુખ આનંદ નથી મળી શકતું કારણ કે સુખ આનંદની બીજી કોઈ જગ્યા જ નથી

ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥
jinHee chaakhi-aa paraym ras say taripat rahay aaghaa-ay.
Those who have tasted the sublime essence of His Love, remain satisfied and fully satiated from Maya.
જે ભાગ્યશાળીઓ એ પ્રભુ પ્રેમ નો સ્વાદ એક વાર ચાખી લીધો છે તે માયાના સ્વાદ ભૂલી જાય છે, માયા તરફથી તૃપ્ત થઈ જાય છે

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥
aap ti-aag bintee karahi layho parabhoo larh laa-ay.
Renouncing their self conceit, they pray, O’ God, please unite us with You.
સ્વયં ભાવ છોડીને તે હંમેશા પ્રાર્થના જ કરતા રહે છે કે હે પ્રભુ! અમને પોતાની સાથે જોડેલા રાખો

ਜੋ ਹਰਿ ਕੰਤਿ ਮਿਲਾਈਆ ਸਿ ਵਿਛੁੜਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਇ ॥
jo har kant milaa-ee-aa se vichhurh kateh na jaa-ay.
Those whom the God has united with Himself, shall not be separated from Him again.
જે જીવ-સ્ત્રીને પ્રભુ પતિ એ પોતાની સાથે મેળવી લીધી છે તે તે મિલન માંથી અલગ થઈને બીજી કોઈ જગ્યાએ નથી જતી

ਪ੍ਰਭ ਵਿਣੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਇ ॥
parabh vin doojaa ko nahee naanak har sarnaa-ay.
O’ Nanak, except God, there is none other, who can provide them eternal peace. They always remain in His shelter.
કારણ કે હે નાનક! એને નિશ્ચય આવી જાય છે કે સદૈવ સુખ માટે પ્રભુ ની શરણ વગર બીજી કોઈ જગ્યા નથી, તે હંમેશા પ્રભુની શરણમાં જ પડેલી રહે છે

ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨਾ ਮਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੮॥
asoo sukhee vasandee-aa jinaa ma-i-aa har raa-ay. ||8||
In the month of Assu, those who have the grace of God, live in peace.
આસો ની મીઠી મીઠી ઋતુમાં તે જીવ-સ્ત્રીઓ સુખી વસે છે. જેના પર પરમાત્માની કૃપા હોય છે ।।૮।।

ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ ॥
katik karam kamaavnay dos na kaahoo jog.
Even in the beautiful month of Katak, if you are separated from the Husband- God, then do not blame anyone else because it is the result of your own deeds.
કારતક ની સુંદર ઋતુમાં પણ જો પ્રભુ પતિથી અલગ રહ્યા તો આ પોતાના કરેલા કર્મો નું પરિણામ છે, કોઈ બીજાના માથે કોઈ દોષ નથી લગાવી શકાતો

ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗ ॥
parmaysar tay bhuli-aaN vi-aapan sabhay rog.
Forgetting the God, all sorts of pains and sorrows are afflicted.
પરમેશ્વરની યાદથી તૂટવાથી દુનિયાના બધા દુઃખ-કષ્ટ આવી ચોંટે છે

ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨਿ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ॥
vaimukh ho-ay raam tay lagan janam vijog.
Those who turn their back on God (do not remember God) are separated from Him for several births.
જેમને આ જન્મમાં પરમાત્માની યાદથી મોં ફેરવી રાખ્યું, તેમને પછી ઘણા જન્મ લેવા પડી જાય છે

ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ॥
khin meh ka-urhay ho-ay ga-ay jit-rhay maa-i-aa bhog.
In an instant, all of Maya’s sensual pleasures turn bitter.
જે માયા ના મોજાની માટે પ્રભુ ને ભુલાવી દીધા છે. તે પણ એક ક્ષણમાં દુઃખી થઈ જાય છે

ਵਿਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਿ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ ॥
vich na ko-ee kar sakai kis thai roveh roj.
No one can then serve as intermediary. Unto whom can we turn and cry?
તે દુઃખી હાલત માં ક્યાંય પણ દરરોજ રોવા રોવાનો લાભ નથી થતો કારણ કે દુઃખ તો છે જુદાઈ ના કારણે અને જુદાઈ ને દૂર કોઈ વચેટિયા નથી કરી સકતા

ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥
keetaa kichhoo na hova-ee likhi-aa Dhur sanjog.
By one’s own actions, nothing can be done; destiny was predetermined from the very beginning.
દુઃખી જીવની પોતાની કોઈ હાજરી નથી ચાલતી પાછળના કર્મો અનુસાર ધૂળથી લખેલા લેખોની વિધિ આવી બની છે

ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭਿ ਬਿਓਗ ॥
vadbhaagee mayraa parabh milai taaN utreh sabh bi-og.
If by good fortune, I realize God within me, then all pain of separation departs.
હા! જો સૌભાગ્યથી પ્રભુ પોતે આવી મળે, તો જુદાઈ થી જન્મેલા બધા દુખ મટી જાય છે

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥
naanak ka-o parabh raakh layhi mayray saahib bandee moch.
O’ my God, the emancipator of all, please save Nanak from the worldly bonds.
નાનકની તો આ જ વિનંતી છે હે માયા ના બંધનોથી છોડાવવાળા મારા માલિક! નાનક ને માયાના મોહથી બચાવી લે.

ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਬਿਨਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ ॥੯॥
katik hovai saaDhsang binsahi sabhay soch. ||9||
In Katak, if one obtains the company of the Saints, then all one’s worries vanish.
કારતક ની મજેદાર ઋતુમાં જેને સાધુ-સંગતિ મળી જાય, તેની જુદાઈ વાળી બધી ચિંતાઓ ફિકર સમાપ્ત થઈ જાય છે ।।૯।।

ਮੰਘਿਰਿ ਮਾਹਿ ਸੋਹੰਦੀਆ ਹਰਿ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਬੈਠੜੀਆਹ ॥
manghir maahi sohandee-aa har pir sang baith-rhee-aah.
In the month of Maghar (Nov-Dec) the soul-brides look beautiful in the company of their Husband-God.
માગશરના ઠંડા મીઠા મહિનામાં તે જીવ-સ્ત્રીઓ સુંદર લાગે છે જે હરિ પતિની સાથે છે

ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿ ਸਾਹਿਬਿ ਮੇਲੜੀਆਹ ॥
tin kee sobhaa ki-aa ganee je saahib maylrhee-aah.
Those, whom God has united with Himself, their glory cannot be described.
જેમને માલિક પ્રભુ એ પોતાની સાથે મેળવી લીધા તેમની શોભા વર્ણવી શકાતી નથી

ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥
tan man ma-oli-aa raam si-o sang saaDh sahaylrhee-aah.
By remembering God in the in the holy congregation, the body and mind of such soul-brides always remains in bloom.
સત્સંગી સહેલીઓની સંગતિમાં પ્રભુની સાથે મન જોડીને તેમનું શરીર તેમનું મન હંમેશા ખીલી રહે છે

ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਨਿ ਇਕੇਲੜੀਆਹ ॥
saaDh janaa tay baahree say rahan ikaylarhee-aah.
Those who lack the Company of the Holy, remain all alone.
પરંતુ જે જીવ-સ્ત્રીઓ સત્સંગી ની સંગતિથી વંચિત રહી જાય છે, તે એકલી ત્યાગેલી રહી જાય છે, જેવી રીતે સડેલા તલનો છોડ ખેતરમાં સારા વગરનો જ રહે છે. એકલી વગર પતિ જીવ ને જોઈને કામુક ઘણા દુશમન આવીને ઘેરી લે છે

ਤਿਨ ਦੁਖੁ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸਿ ਪੜੀਆਹ ॥
tin dukh na kabhoo utrai say jam kai vas parhee-aah.
Their misery never departs, and they always live in the fear of death.
અને તેમનો વિકારોનો પાક દુઃખ ક્યારેય ઉતરતું નથી. તે યમરાજના વશમાં પડી જાય છે

ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨਿ ਨਿਤ ਖੜੀਆਹ ॥
jinee raavi-aa parabh aapnaa say disan nit kharhee-aah.
Those soul-brides who have enjoyed the blissful company of their Husband-God are always seen carefully aware of the vices.
જે જીવ-સ્ત્રીઓએ પતિ પ્રભુનો સાથ માણ્યો છે તે વિકારોના હુમલાથી હંમેશા સાવધાન દેખાય છે. વિકારો તેના પર ઇજા કરી સકતા નથી

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਹ ॥
ratan javayhar laal har kanth tinaa jarhee-aah.
They have been adorned with God’s Name which is precious like jewels, rubies and diamonds.
કારણ કે પરમાત્માના ગુણાકાર તેમના હદયમાં પરોવાયેલા રહે છે. જેમ હીરા જવેરાત અને લાલ હીરાનો હાર ગળામાં નાખેલો હોય છે

ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰਿ ਪੜੀਆਹ ॥
naanak baaNchhai Dhoorh tin parabh sarnee dar parhee-aah.
Nanak seeks the dust of the feet (to humbly serve) of those who have sought the sanctuary of God.
નાનક તે સત્સંગીઓના ચરણોની ધૂળ માંગે છે જે પ્રભુના ઓટલા પર પડ્યા રહે છે. જે પ્રભુના શરણમાં રહે છે

ਮੰਘਿਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੜੀਆਹ ॥੧੦॥
manghir parabh aaraaDhanaa bahurh na janamrhee-aah. ||10||
They who remember God with loving devotion in the month of Maghar (Nov-Dec) do not suffer the pain of birth and death again.
માગશરમાં પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાથી બીજી વાર જન્મ મરણનું ચક્ર નથી પડતું ।।૧૦।।

ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ॥
pokh tukhaar na vi-aapa-ee kanth mili-aa har naahu.
The freezing cold of the month of Poh (Dec-Jan) does not afflict that soul-bride in whose heart dwells her Husband-God.
પોષના મહિનામાં જે જીવ-સ્ત્રીના ગળેથી હદયમાં પ્રભુ પતિ લાગેલા હોય છે તેને મનની કઠોરતા જોર નાખી સકતી નથી

ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਦਰਸਨਿ ਲਗੜਾ ਸਾਹੁ ॥
man bayDhi-aa charnaarbind darsan lagrhaa saahu.
Her mind is absorbed in God’s remembrance and she is attuned to His vision.
કારણ કે તેનું ધ્યાન પ્રભુના દર્શનની ચાહતમાં જોડાયેલું રહે છે તેનું મન પ્રભુના સુંદર ચરણો માં રહે છે

ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ ॥
ot govind gopaal raa-ay sayvaa su-aamee laahu.
She now lives only for the support of God, the king of the universe, and reaps the reward of devotional worship of her Husband-God.
જે જીવ-સ્ત્રી એ ગોવિંદ ગોપાલનો સહારો લીધો છે. તેમણે પ્રભુ પતિની સેવાનો લાભ લીધો છે

ਬਿਖਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥
bikhi-aa pohi na sak-ee mil saaDhoo gun gaahu.
Now even the poison of Maya cannot touch her, because after meeting with the Guru, she keeps singing God’s praises.
માયા તેને અડી સકતી નથી, ગુરુને મળીને તેણે પ્રભુની મહિમા માં ડૂબકી લગાડી છે

ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਮਾਹੁ ॥
jah tay upjee tah milee sachee pareet samaahu.
By being absorbed in true love for God, she is united with the One by whom she was created.
જે પરમાત્માથી તેણે જન્મ લીધો છે. તેમાં જ તે જોડાયેલી રહે છે. તેની લગન પ્રભુની પ્રિતીમાં લાગેલી રહે છે

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਵਿਛੁੜੀਆਹੁ ॥
kar geh leenee paarbarahm bahurh na vichhurhi-aahu.
Grasping her with His hand, the all-pervading God has united her with Him, and she won’t be separated from Him again.
પરબ્રહ્મ એ તેના હાથ પકડી ને તેને પોતાના ચરણો માં જોડેલા છે તે ફરી તેના ચરણોથી અલગ થતી નથી

ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥
baar jaa-o lakh bayree-aa har sajan agam agaahu.
I dedicate myself forever to God, the incomprehensible and unfathomable friend.
પરંતુ તે સજ્જન પ્રભુ ખુબ પહોંચથી ઉપર છે. ખુબ ઊંડા છે. હું તેનાથી લાખો વખત બલિદાન આપું છું

ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਪਈਆਹੁ ॥
saram pa-ee naaraa-inai naanak dar pa-ee-aahu.
O’ Nanak, the merciful God has to preserve the honor of those who come to Him for shelter.
હે નાનક! તે ખુબ દયાળુ છે ઓટલે પડવાથી તે પ્રભુ એ ઈજ્જત રાખવી જ પડે છે.

ਪੋਖੁ ਸੋੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧੧॥
pokh sohandaa sarab sukh jis bakhsay vayparvaahu. ||11||
Poh is beautiful, and all comforts come to that one, upon whom the unworried God becomes gracious.
જેના પર તે બેદરકાર કૃપા કરે છે. તેને પોષનો મહિનો સુંદર લાગે છે તેને બધા જ સુખ મળે છે ।।૧૧।।

ਮਾਘਿ ਮਜਨੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ॥
maagh majan sang saaDhoo-aa Dhoorhee kar isnaan.
O’ my friend, in the month of Magh (jan-feb), instead of bathing at holy places,bath in the dust of the feet of Saints (humbly serve the Saints).
મહામાં મહા વાળા દિવસે પ્રયાગ વગેરે તીર્થો પર સ્નાન કરવું ખુબ પુણ્યનું કામ સમજે છે પરંતુ હે ભાઈ! ગુરુમુખોની સંગતિ માં બેસ એજ છેતીર્થોનું સ્નાન છે, તેમની ચરણ ધૂળમાં સ્નાન કર.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸੁਣਿ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰਿ ਦਾਨੁ ॥
har kaa naam Dhi-aa-ay sun sabhnaa no kar daan.
Listen and meditate on God’s Name, and instead of giving worldly gifts in charity, share Naam with all.
નમ્રતા ભાવથી તેમની સંગતિ કર ત્યાં પરમાત્માનું નામ જપ પરમાત્મા નામ સાંભળ અને બધાની આ નામનું દાન વેચ

ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥
janam karam mal utrai man tay jaa-ay gumaan.
In this way the filth of mind, from the evil and sinful deeds of your past births shall be removed, and egotistical pride shall vanish from your mind.
આવી રીતે ઘણા જન્મોના કરેલા કર્મોથી જન્મેલી વિકારોની ગંદકી તારા મનમાંથી ઉતરી જશે તારા મનમાંથી અહંકાર દૂર થઈ જશે