Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Spanish Page 112

Page 112

ਅਨਦਿਨੁ ਜਲਦੀ ਫਿਰੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥ Ella se quema en el fuego de los deseos noche y día y sufre debido a la separación de su esposo (Dios).
ਦੇਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਆਗੈ ਜਾਏ ॥ El cuerpo y la casta social del uno no irán más allá.
ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਏ ॥ Donde uno tiene que responder por sus acciones, ahí la salvación es obtenida por el capital verdadero del nombre de Dios.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥ Benditos son aquellos que sirven al gurú verdadero fielmente. Ellos se funden con el nombre de Dios aquí y en el más allá.
ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥ Aquella esposa (alma) que se adorna del amor y de reverencia de Dios,
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥ Ella encuentra a Dios en su propio hogar a través de la gracia del gurú.
ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗੁ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥੪॥ Ella goza de su esposo noche y día y se tiñe de color carmesí de su amor.
ਸਭਨਾ ਪਿਰੁ ਵਸੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥ El señor de todas las esposas (almas) habita con ellas siempre.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੋ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ ॥ Excepcional es aquél que logra ver a Dios con sus ojos a través de la gracia del gurú.
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਤਿ ਊਚੋ ਊਚਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੫॥ Mi Dios es lo más alto de lo alto. Él la funde a la novia a su ser por su gracia.
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸੁਤਾ ॥ En el amor a Maya y el sueño de la ignorancia, el mundo entero duerme.
ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਅੰਤਿ ਵਿਗੁਤਾ ॥ Olvidándose de Dios se vuelve al final en una ruina.
ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਤਾ ਸੋ ਜਾਗਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥ Aquél que hace que el mundo entero duerma por su voluntad, también lo hace despertar y le otorga la sabiduría a través de la palabra del gurú.
ਅਪਿਉ ਪੀਐ ਸੋ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥ Aquél que bebe el néctar ambrosial del nombre de Dios, su ilusión es disipada.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥ Él logra la salvación a través de la gracia del gurú.
ਭਗਤੀ ਰਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪੁ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥ Aquél que está sumergido en la devoción de Dios, siempre permanece desapegado. Él desecha su ego y es unido con el señor (Dios).
ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥ ¡Oh Dios! Tú mismo has creado el universo y las criaturas y les has asignado diferentes tareas.
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀ ਰਿਜਕੁ ਆਪਿ ਅਪੜਾਏ ॥ ¡Oh Dios! Tú mismo sostienes a millones de especies de vida.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੮॥੪॥੫॥ ¡Oh Nanak! Aquéllos que recitan el nombre de Dios, quedan absortos en el amor a Dios. Ellos hacen lo que complace a Dios.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El tercer canal divino.
ਅੰਦਰਿ ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥ Dios ha puesto el diamante y rubí dentro de nosotros.
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਰਖਿ ਪਰਖਾਇਆ ॥ Pero solamente a través de la palabra del gurú uno los encuentra y aprecia su valor.
ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਵਖਾਣਹਿ ਸਚੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ Aquellos que han atesorado el nombre de Dios, recitan solamente su nombre verdadero. Además, lo prueban con la piedra de toque del nombre verdadero.
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ Ofrezco mi mente y cuerpo en sacrificio a aquellos que han atesorado la palabra del gurú (Gurbani) en su mente.
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Mientras ellos viven en el mundo ennegrecido por el apego a Maya, encuentran a Dios inmaculado y así su luz interior se funde con la luz divina.
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਬਹੁਤੁ ਪਸਾਰਾ ॥ Así como Dios eterno prevalece en el universo entero, también prevalece en el interior de los cuerpos de todos los seres humanos.
ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ El nombre inmaculado de Dios es insondable y sin ningún límite.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥ Sólo los que viven en la compañíadel gurú, pueden encontrar este nombre. Dios perdona a un Gurmukh y le une a su ser por su cuenta.
ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥ En cuyo corazón Dios engarza su nombre inmaculado,
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ Él fija su mente en la verdad a través de la gracia del gurú.
ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥ El maestro verdadero es omnisciente y su devoto apega su mente a la verdad.
ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਚੁ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ॥ Mi querido Dios es verdadero y no se preocupa por nada.
ਕਿਲਵਿਖ ਅਵਗਣ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥ Él es el destructor de los pecados y de los deméritos de los seres vivos.
ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵਣਿਆ ॥੪॥ Debemos recitar su nombre amorosamente y le debemos alabar amorosamente con reverencia.
ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਜੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥ ¡Oh Dios! Tu devoción es siempre verdadera y todos te veneran por tu voluntad.
ਆਪੇ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥ Tú mismo das el regalo de devoción a tus devotos pero no te arrepientes después.
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਸਬਦੇ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਵਣਿਆ ॥੫॥ Dios es el único dador de todos los seres vivos. Él mismo destruye el ego de todos a través de su nombre y les da la vida.
ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਬਾਝਹੁ ਮੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ ¡Oh Dios! No tengo a nadie más que a tí.
ਹਰਿ ਤੁਧੈ ਸੇਵੀ ਤੈ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ Sólo yo te venero y canto tus alabanzas.
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥ ¡Oh señor verdadero! Úneme a tu ser. Te podemos encontrar a través de tu gracia perfecta y del destino perfecto.
ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤੁਧੈ ਜੇਹਾ ॥ ¡Oh Dios! Para mí no hay nadie como tú.
ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਸੀਝਸਿ ਦੇਹਾ ॥ Por tu gracia mi cuerpo es bendecido.
ਅਨਦਿਨੁ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲਿ ਹਰਿ ਰਾਖਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥ Dios cuida de todos noche y día. Los Gurmukhs entran en la paz divina espontáneamente.
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ¡Oh Dios! Nadie es tan elevado como tú.
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਆਪੇ ਗੋਈ ॥ Tú mismo creaste el universo y tú mismo lo disolverás absorbíendolo otra vez en tu ser.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/