Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Spanish Page 106

Page 106

ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਉ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥ Dios es el único dador de todos los seres vivos.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰਾ ॥ Por la su misericordia del gurú él nos bendice con la mirada de misericordia.
ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸਭਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਣੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੀਉ ॥੩॥ Los seres del océano, de la tierra y del cielo están satisfechos. Yo lavo los pies de los santos y del gurú.
ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਵਣਹਾਰਾ ॥ Dios es aquél que cumple todos los deseos de la mente.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥ Ofrezco mi ser en sacrificio a él por siempre.
ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਕੀਆ ਦੁਖ ਭੰਜਨਿ ਰਤੇ ਰੰਗਿ ਰਸਾਲੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੨॥੩੯॥ ¡Oh Nanak! El destructor de la pena me ha bendecido y así estoy imbuido en el amor por el señor misericordioso.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ ॥ ¡Oh Dios! Tuya es la mente, tuyo es el cuerpo , tuya es la riqueza.
ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥ ¡Oh Dios! Eres mi maestro y mi señor.
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਰਾਸਿ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ¡Oh Dios! Mi cuerpo y mi mente son tuyos. ¡Oh Gopal! Tuyo es poder, trabajando a través de ellos.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ¡Oh Dios! Serás siempre el dador de la paz.
ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਾ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥ Me postro humildemente ante tí y toco tus pies.
ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥ ¡Oh Dios misericordioso! Hago la tarea , con que tú me bendices en tu misericordia y según tu voluntad.
ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲਹਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ ¡Oh Dios! Busco todo en tí y eres mi joya preciosa.
ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਸਹਣਾ ॥ ¡Oh señor eterno! Encuentro paz en lo que sea que tú me das.
ਜਿਥੈ ਰਖਹਿ ਬੈਕੁੰਠੁ ਤਿਥਾਈ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥ ¡Oh Dios! Donde me pongas , es mi cielo. Eres el protector de todos.
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ¡Oh Nanak! He logrado la dicha eterna al adorar a Dios.
ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ ¡Oh Dios! Yo canto tus alabanzas noche y día.
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩੩॥੪੦॥ Todos los deseos de su mente se han cumplidoy nunca más estará triste.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਘੁ ਪਠਾਇਆ ॥ El señor supremo ha enviado las nubes para que llueva.
ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਦਹ ਦਿਸਿ ਵਰਸਾਇਆ ॥ Ha llovido en diez direcciones sobre el mar, el cielo y la tierra.
ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਬੁਝੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥ Así, la paz ha llegado a habitar en el interior de todos y el hambre de todos ha sido saciada y por todos lados hay contentamiento.
ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ॥ ¡Oh Dios! Eres el dador de la paz y el destructor de la pena.
ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਕਰੇ ਜੀਅ ਸਾਰਾ ॥ Tú mismo perdonas a todos.
ਅਪਨੇ ਕੀਤੇ ਨੋ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਪਇ ਪੈਰੀ ਤਿਸਹਿ ਮਨਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥ Él sustenta a todas las criaturas. Me postro ante sus pies y lo complazco.
ਜਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥ Aquél señor (Dios) buscando cuyo santuario uno es emancipado,
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ Recita su nombre con cada respiración.
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਹੋਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਤਿਸੈ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥ No hay ningún otro maestro excepto él. Él prevalece en todas partes.
ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ॥ ¡Oh Dios! Tú eres mi honor y mi fuerza.
ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥ Eres mi verdadero maestro y eres el océano de las virtudes.
ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਆਠ ਪਹਰ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੪॥੩੪॥੪੧॥ Dice el esclavo Nanak, ¡Oh Dios! Medito en tu nombre noche y día.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Maajh, Mehl Guru Arjan Dev ji, El quinto canal divino.
ਸਭੇ ਸੁਖ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਠੇ ॥ Cuando Dios está complacido , uno logra todos los tipos de la dicha.
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਣ ਮਨਿ ਵੁਠੇ ॥ Y los pies sagrados del gurú perfecto llegan a habitar en la mente.
ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਲਗੀ ਲਿਵ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਰਸੁ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥੧॥ Sin embargo, ese sabor es conocido solamente por aquél que con toda paz mental comulga con el Señor.
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ॥ Mi Dios es insondable e imperceptible.
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਵਰਤੈ ਨੇਰਾ ॥ Él prevalece en todos los corazones.
ਸਦਾ ਅਲਿਪਤੁ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜੀਉ ॥੨॥ A pesar de estar tan cerca él siempre es desapegado y el único dador de todos. Excepcional es aquél que conoce a su ser.
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੈ ਕੀ ਏਹ ਨੀਸਾਣੀ ॥ El signo de la unión es Dios es que
ਮਨਿ ਇਕੋ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੀ ॥ Uno conoce la voluntad de Dios y la sigue en su mente.
ਸਹਜਿ ਸੰਤੋਖਿ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਅਨਦੁ ਖਸਮ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੀਉ ॥੩॥ Aquél que camina por la voluntad de Dios, encuentra el equilibrio, el contentamiento y la dicha.
ਹਥੀ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਭਿ ਦੇਵਣਹਾਰੈ ॥ Dios, el benévolo me ha dado su mano. Es decir, me ha apoyado.
ਜਨਮ ਮਰਣ ਰੋਗ ਸਭਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ Así, él me ha quitado los dolores de todos los nacimientos y muertes.
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਉ ॥੪॥੩੫॥੪੨॥ ¡Oh Nanak! Aquellos a quienes Dios ha esclavizado, gozan cantando las alabanzas de Dios.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/