GUJARATI PAGE 72

ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥
sur nar mun jan lochday so satgur dee-aa bujhaa-ay jee-o. ||4||
The angelic beings and the silent sages long for Him; the True Guru has given me this understanding.
જે નામ પદાર્થને દેવતા, મનુષ્યો અને મૌનધારી લોકો તરસ્યા આવી રહ્યા છે તેને પદાર્થ સદગુરૂએ સમજાવી દીધા છે ॥૪॥

ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥
satsangat kaisee jaanee-ai.
What a true congregation is?
ક્યાં પ્રકાર માં એકત્રને સત સંગતિ સમજવી જોઈએ?

ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
jithai ayko naam vakhaanee-ai.
Where discourse is on nothing but the God.
સત સંગતિ તે છે જયા ખાલી પરમાત્માનું નામ જ લેવાતું હોય

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥
ayko naam hukam hai naanak satgur dee-aa bujhaa-ay jee-o. ||5||
O’ Nanak, the One Naam is the God’s Command; the True Guru has given me this understanding.
હે નાનક! સદગુરૂએ આ વાત સમજાવી દીધી છે કે સત સંગતિમાં માત્ર પરમાત્માનું નામ જપવું જ પ્રભુનો આદેશ છે ॥૫॥

ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥
ih jagat bharam bhulaa-i-aa.
This world is lost in illusion.
આ જગત માયામાં ભ્રમમાં પડીને જીવનના સાચા માર્ગેથી ભટકીને કુમાર્ગે જાય છે

ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥
aaphu tuDh khu-aa-i-aa.
You Yourself, God, have led it astray (everything is happening under Your Will).
પરંતુ જીવોનો પણ શું વશ? હે પ્રભુ! તે પોતે જ જગતને પોતાનાથી દૂર રાખ્યું છે

ਪਰਤਾਪੁ ਲਗਾ ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਾਗ ਜਿਨਾ ਕੇ ਨਾਹਿ ਜੀਉ ॥੬॥
partaap lagaa duhaaganee bhaag jinaa kay naahi jee-o. ||6||
the unfortunate bride (soul) in whose destiny the blessing of Your Naam is not written is afflicted with pain of duality.
જે દુર્ભાગી સ્ત્રીના ભાગ્ય સારા નથી હોતા તેને માયાના મોહમાં ફસાવવાના કારણે આધ્યાત્મિક દુઃખ લાગેલું છે ॥૬॥

ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀਆ ॥
duhaaganee ki-aa neesaanee-aa.
What are the signs of the unfortunate soul-brides?
દુર્ભાગ્યવાન જીવ સ્ત્રીઓ ના ક્યાં લક્ષણ છે?

ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੀਆ ਫਿਰਹਿ ਨਿਮਾਣੀਆ ॥
khasmahu ghuthee-aa fireh nimaanee-aa.
They miss their Master, and they wander around in dishonor.
દુર્ભગયશાળી જીવ સ્ત્રીઓ તે છે જે માલિક પ્રભુના પ્રેમથી વંચિત છે અને તેઓ વિના સહારે ભટકે છે

ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤਿਨਾ ਕਾਮਣੀ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ਜੀਉ ॥੭॥
mailay vays tinaa kaamnee dukhee rain vihaa-ay jee-o. ||7||
Their minds are filthy with sins, they spend their entire life in suffering.
આવી જીવ સ્ત્રીઓમાં મોઢા પણ વિકારોના મેલની સાથે ભ્રષ્ટ થયેલી દેખાય છે, તેના જીવન રૂપ રાત દુઃખોમાં જ પસાર થાય છે ॥૭॥

ਸੋਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਕਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥
sohaaganee ki-aa karam kamaa-i-aa.
What actions have the happy soul-brides performed?
જે જીવ સ્ત્રીઓ ભાગ્યશાળી કહેવાય છે તેઓએ સારા કાર્ય કર્યા છે?

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
poorab likhi-aa fal paa-i-aa.
They received God’s Grace as a result of their past good deeds.
તેમને પાછલા જન્મમાં કરેલી સારી કમાણી ના લખેલા સંસ્કારોના આધાર ઉપર હવે પરમાત્માનું નામ ફળ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੮॥
nadar karay kai aapnee aapay la-ay milaa-ay jee-o. ||8||
Casting His Glance of Grace, God unites them with Himself.
પરમાત્મા પોતાની પ્રેમાંણ નજરોથી પોતેજ એમના ચરણોમાં ભેળવી દે છે॥૮॥

ਹੁਕਮੁ ਜਿਨਾ ਨੋ ਮਨਾਇਆ ॥
hukam jinaa no manaa-i-aa.
Those, whom God causes to abide by His Will,
પરમાત્મા જે જીવ-સ્ત્રીઓ ને પોતાનો હુકમ માનવા માટે પ્રેરે છે

ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
tin antar sabad vasaa-i-aa.
The Divine word is enshrined in their heart.
તે પોતાના દિલ માં પરમાત્મા ની કૃપા ની વાણી વસાવે છે

ਸਹੀਆ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ਜੀਉ ॥੯॥
sahee-aa say sohaaganee jin sah naal pi-aar jee-o. ||9||
They are the true soul-brides, who embrace love for their Master.
તે જીવ સહેલીઓ ભાગ્યશાળી હોય છે જેમનો પોતાના પતિ પ્રભુ સાથે પ્રેમ બની રહે છે ॥૯॥

ਜਿਨਾ ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ॥
jinaa bhaanay kaa ras aa-i-aa.
Those who take pleasure in God’s Will,
જે મનુષ્યને પ્રભુની રજામાં ચાલવાનો આનંદ આવી જાય છે

ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
tin vichahu bharam chukaa-i-aa.
they eradicate their doubt from within.
તે અંદરથી માયા વાળો ભ્રમ દૂર કરી લે છે, પરંતુ આ કૃપા પરમાત્માની છે

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭਸੈ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥
naanak satgur aisaa jaanee-ai jo sabhsai la-ay milaa-ay jee-o. ||10||
O’ Nanak, know Him as the True Guru, who unites all with God.
હે નાનક! ગુરુ એવા દયાળુ છે કે તે શરણમાં આવેલા બધા જીવો ને પ્રભુના ચરણોમાં મળાવી દે છે ॥૧૦॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
satgur mili-ai fal paa-i-aa.
Meeting with the True Guru, he has realized God.
જે મનુષ્ય એ પોતાની અંદરથી અહંકાર દૂર કરી લીધો

ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਅਹਕਰਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
jin vichahu ahkaran chukaa-i-aa.
The one who has eradicated the egoism from within.
તેને ગુરુની શરણમાં પડીને પરમાત્માનો નામ રસ પ્રાપ્ત કરી લીધો

ਦੁਰਮਤਿ ਕਾ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਭਾਗੁ ਬੈਠਾ ਮਸਤਕਿ ਆਇ ਜੀਉ ॥੧੧॥
durmat kaa dukh kati-aa bhaag baithaa mastak aa-ay jee-o. ||11||
The pain of evil-mindedness is eliminated and the good fortune shines forth.
તે મનુષ્યની અંદરથી ખરાબ બુદ્ધિનું દુઃખ કપાય જાય છે તેના માથાના ભાગ્ય જાગી ઉઠે છે ॥૧૧॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ॥
amrit tayree baanee-aa.
O God, Your Word is the life-giving nectar of Naam.
હે પ્રભુ! તારી કૃપા ની વાણી જાણે આધ્યાત્મિક જીવન દેવાવાળું જળ છે

ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀਆ ॥
tayri-aa bhagtaa ridai samaanee-aa.
It permeates the hearts of Your devotees.
તે વાણી તારા ભક્તોના દિલમાં દરેક સમય ટકી રહે છે

ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿਐ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰਿ ਜੀਉ ॥੧੨॥
sukh sayvaa andar rakhi-ai aapnee nadar karahi nistaar jee-o. ||12||
Because of the devotional worship in their hearts, You bestow Your Mercy and bless them with salvation.
તારી સુખદાયી સેવા ભક્તિ ભક્તોની અંદર ટકી રહેવાના કારણે તું તેના પર પોતાની કૃપાની નજર કરે છે અને તેને પાર કરાવે છે ॥૧૨॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
satgur mili-aa jaanee-ai.jit mili-ai naam vakhaanee-ai.
One should be considered to have really met the true Guru when (after such a meeting), one begins discoursing on God’s Name.
ત્યારે જ કોઈ ભાગ્યશાળીને ગુરુ મળેલા સમજવું જોઈએ, જયારે ગુરુના મળવાથી પરમાત્માનું નામ યાદ કરવું જોઈએ

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥੧੩॥
satgur baajh na paa-i-o sabh thakee karam kamaa-ay jee-o. ||13||
Without the True Guru, one cannot realize God; all have grown weary of performing religious rituals.
ગુરુની શરણમાં પડ્યા વગર પરમાત્માનું નામ નથી મળતું, ગુરુનો આશરો છોડી ને આખી દુનિયા તીર્થ વગેરે અને ગર્ભિત ધાર્મિક કર્મ કરીને ખપી જાય છે॥૧૩॥

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਾਇਆ ॥
ha-o satgur vitahu ghumaa-i-aa.
I dedicate myself to the True Guru;
હું તો ગુરુ પર બલિદાન આપું છું

ਜਿਨਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭੁਲਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਆ ॥
jin bharam bhulaa maarag paa-i-aa.
Who has shown the right path to all who had gone astray.
જેણે ભટકી રહેલાં અને કુમાર્ગ પર પડેલા જીવને સાચા રસ્તા પર નાખી દીધા છે

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਰਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥
nadar karay jay aapnee aapay la-ay ralaa-ay jee-o. ||14||
If God casts His Glance of Grace, He unites us with Himself.
જો ગુરુ પોતાની કૃપાની નજર કરે તો તે પોતે જ પ્રભુ ના ચરણોમાં જોડી દે છે ॥૧૪॥

ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥
tooN sabhnaa maahi samaa-i-aa.
You, are pervading in all,
હે પ્રભુ! તું બધા જીવો માં વ્યાપક છે

ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥-
tin kartai aap lukaa-i-aa.
and yet, the Creator keeps Himself concealed.
હે ભાઈ! બધા જીવોમાં વ્યાપક હોવા છતા પણ તે કર્તારે પોતાની જાત ને ગુપ્ત રાખ્યો છે

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕਉ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਕਰਤਾਰਿ ਜੀਉ ॥੧੫॥
naanak gurmukh pargat ho-i-aa jaa ka-o jot Dharee kartaar jee-o. ||15||
O’ Nanak, through the Guru, the Creator is revealed to those within whom He Himself has infused His Divine Light (spiritual knowledge).
હે નાનક! જે મનુષ્ય ની અંદર ગુરુ દ્વારા પોતાનો પ્રકાશ પ્રગટ કર્યો છે તેની અંદર કર્તાર પ્રગટ થઇ જાય છે ॥૧૫॥

ਆਪੇ ਖਸਮਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ॥
aapay khasam nivaaji-aa.
The Master Himself bestows honor on His devotees.
પતિ પ્રભુ એ પોતાના સેવકો ને પોતે જ આદર માન આપ્યું છે

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ॥
jee-o pind day saaji-aa.
He creates and bestows body and soul (to His devotee).
જીવ અને શરીર આપીને પોતે જ તેને જન્મ આપ્યો છે

ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀਆ ਦੁਇ ਕਰ ਮਸਤਕਿ ਧਾਰਿ ਜੀਉ ॥੧੬॥
aapnay sayvak kee paij rakhee-aa du-ay kar mastak Dhaar jee-o. ||16||
He Himself preserves the honor of His devotee by placing both His Hands upon his forehead (by providing him with His full protection).
પોતાના બંને હાથ સેવક ના માથે રાખીને માલિક પ્રભુ એ પોતે તેની લાજ રાખી છે અને તેને વિકારોથી બચાવ્યા છે ॥૧૬॥

ਸਭਿ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਸਿਆਣਪਾ ॥
sabh sanjam rahay si-aanpaa.
(His devotees do not need to perform) any kind of austerities or clever efforts,
ઇન્દ્રિયોને વશ માં કરવાના બધા પ્રયત્નો અને બધા કઠોરતા ભરેલા ગર્ભિત કાર્યો સેવક ને કરવાની જરૂર નથી પડતી

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥
mayraa parabh sabh kichh jaandaa.
(because) my master (God) knows all the needs of His devotee.
વ્હાલા પ્રભુ સેવકની દરેક આવશ્યકતા પોતે જાણે છે

ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਵਰਤਾਇਓ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੭॥
pargat partaap vartaa-i-o sabh lok karai jaikaar jee-o. ||17||
He spreads his glory all around and everybody acclaims him.
પરમાત્મા પોતાના ના તેજ પ્રતાપ પ્રગટ કરી દે છે આખું જગત તેની જય જયકાર કરે છે ॥૧૭॥

ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗਨ ਨ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥
mayray gun avgan na beechaari-aa.
He has not considered my merits and demerits;
પ્રભુએ ન મારા ગુણો નો વિચાર કર્યો, ન મારા અવગુણો ની પરવાહ કરી

ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਰਿਆ ॥
parabh apnaa birad samaari-aa.
He honored His own tradition (of protecting His devotees)
પ્રભુએ તો ફક્ત પોતાનો દયાવાન મૂળ સ્વભાવ જ બતાવ્યો છે

ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਕੈ ਰਖਿਓਨੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥੧੮॥
kanth laa-ay kai rakhi-on lagai na tatee vaa-o jee-o. ||18||
He took me under His refuge, and made sure that no harm comes to me.
પ્રભુ એ મને ગળે લગાવીને વિકારોથી મને બચાવી લીધો છે કોઈ દુઃખ વિકાર મારો વાળ પણ વાંકો નહીં કરી શકે ॥૧૮॥

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ॥
mai man tan parabhoo Dhi-aa-i-aa.
I lovingly meditate on Him with my body and soul.
મેં પોતાના મનમાં પ્રભુનું સ્મરણ કર્યું છે, પોતાના મન માં પરમાત્માનું ધ્યાન ધર્યું છે

ਜੀਇ ਇਛਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
jee-ay ichhi-arhaa fal paa-i-aa.
I have obtained the fruits of my soul’s desire.
મને તે નામ-ફળ મળી ગયું છે, જેને મેં હંમેશા પોતાના જીવ માં ઈચ્છીત રાખ્યું હતું

ਸਾਹ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਿਰਿ ਖਸਮੁ ਤੂੰ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥੧੯॥
saah paatisaah sir khasam tooN jap naanak jeevai naa-o jee-o. ||19||
O God, You are above kings and emperors . Nanak lives by remembering You.
હે પ્રભુ! તું બધા શાહોના માથા પર, બાદશાહો ના માથા પર માલિક છે ; હે નાનક! મોટા ભાગ્યવાળા મનુષ્ય પ્રભુનું નામ જપીને આધ્યાત્મિક જીવન પ્રાપ્ત કરી લે છે ॥૧૯॥