Gujarati Page 183

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਡੂਬਤ ਪਾਹਨ ਤਰੇ ॥੩॥

jis simrat doobat paahan taray. ||3||

By meditating whom even the stone hearted persons swim across the worldly ocean of vices. ||3|| જેનું નામ સ્મરણ કરવાથી પથ્થર હૃદય મનુષ્ય કઠોરતાના સમુદ્રમાં ડૂબવાથી બચી જાય છે. તું પણ ગુરુની શરણ પડીને તેનું નામ સ્મરણ કર ॥૩॥

ਸੰਤ ਸਭਾ ਕਉ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥

sant sabhaa ka-o sadaa jaikaar.

Bow to the holy congregation. હે ભાઈ! સાધુ-સંગતની આગળ હંમેશા માથું નમાઓ.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥

har har naam jan paraan aDhaar.

God’s Name is the support of the life breaths of the devotees. કારણ કે પરમાત્માનું નામ સાધુ ગુરુમુખોની જીવનનો આશરો હોય છે. તેની સંગતિમાં તને પણ નામની પ્રાપ્તિ થશે.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥

kaho naanak mayree sunee ardaas.

Nanak says, God has listened to my prayer, હે નાનક! કહે: કરતારે મારી વિનંતી સાંભળી લીધી

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੋ ਕਉ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸਿ ॥੪॥੨੧॥੯੦॥

sant parsaad mo ka-o naam nivaas. ||4||21||90||

and through the Guru’s grace, has enshrined Naam in my heart. ||4||21||90|| અને તેને ગુરુની કૃપાથી મને પોતાના નામના ઘરમાં ટકાવી દીધો છે ॥૪॥૨૧॥૯૦॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.

Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૫॥

ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਨਿ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੀ ॥

satgur darsan agan nivaaree.

By beholding the sight and following the teachings of the true Guru, one’s fire of worldly desires is quenched. હે ભાઈ! ગુરુના દર્શનની કૃપાથી મનુષ્ય પોતાની અંદરથી તૃષ્ણાની આગ ઓલાવી લે છે.

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

satgur bhaytat ha-umai maaree.

By meeting and following the teachings of the True Guru, one kills ego. ગુરુને મળીને પોતાના મનમાંથી અહંકારને મારી લે છે.

ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਡੋਲੈ ॥

satgur sang naahee man dolai.

In the Company of the true Guru, the mind does not waver, ગુરુની સંગતિમાં રહીને મનુષ્યનું મન વિકારો તરફ ડોલતું નથી.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲੈ ॥੧॥

amrit banee gurmukh bolai. ||1||

The Guru’s follower utters the ambrosial words of God’s praises. ||1|| કારણ કે ગુરુની શરણ પડીને મનુષ્ય આધ્યાત્મિક જીવન આપનાર ગુરુવાણી ઉચ્ચારતો રહે છે ॥૧॥

ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਾਚਾ ਜਾ ਸਚ ਮਹਿ ਰਾਤੇ ॥

sabh jag saachaa jaa sach meh raatay.

When the mind is imbued with the love of the eternal God, then the entire world seems as the embodiment of the eternal God Himself. હે ભાઈ! જયારે ગુરુ દ્વારા પ્રભુની સાથે ગાઢ સંધિ નાખી લે છે, જયારે હંમેશા સ્થિર પ્રભુના પ્રેમ રંગમાં રંગાય જાય છે,

ਸੀਤਲ ਸਾਤਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

seetal saat gur tay parabh jaatay. ||1|| rahaa-o.

When God is realized through the Guru, the mind becomes cool and tranquil. ||1||Pause|| ત્યારે હૃદય ઠંડુ થઈ જાય છે, ત્યારે આખું જગત હંમેશા સ્થિર પરમાત્માનું રૂપ જુએ છે ॥૧॥વિરામ॥

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥

sant parsaad japai har naa-o.

By the Grace of the Saints, one chants God’s Name. હે ભાઈ! ગુરુની કૃપાથી મનુષ્ય પરમાત્માનું નામ જપે છે,

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥

sant parsaad har keertan gaa-o.

By the Grace of the Saints, one sings the Praises of God. ગુરુની કૃપાથી હરિ કીર્તન ગાન કરે છે.

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਗਲ ਦੁਖ ਮਿਟੇ ॥

sant parsaad sagal dukh mitay.

By the Grace of the Saints, all sorrows are erased. આનું પરિણામ એ નીકળે છે કે સતગુરુની કૃપાથી મનુષ્યના બધા દુઃખ કષ્ટ મટી જાય છે

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟੇ ॥੨॥

sant parsaad banDhan tay chhutay. ||2||

By the Grace of the Saints, one is released from bondage of Maya. ||2|| કારણ કે ગુરુની કૃપાથી માયાના મોહના બંધનોથી મુક્તિ મેળવી લે છે ॥૨॥

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ ॥

sant kirpaa tay mitay moh bharam.

By the mercy of the Saints, emotional attachment and doubt are removed. હે ભાઈ! ગુરુની કૃપાથી માયાનો મોહ અને માયા માટે ભટકવું દૂર થઈ જાય છે.

ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਜਨ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥

saaDh rayn majan sabh Dharam.

Following the Guru’s teachings encompasses the merit of all religious deeds. ગુરુના ચરણોની ધૂળનું સ્નાન જ બધા ધર્મોનો સાર છે.

ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥

saaDh kirpaal da-i-aal govind.

When the saint-Guru becomes kind on anyone then God also shows mercy. જે મનુષ્ય પર ગુરુની સન્મુખ રહેનાર ગુરુમુખ દયાવાન હોય છે. તેના પર પરમાત્મા પણ દયાવાન થઈ જાય છે.

ਸਾਧਾ ਮਹਿ ਇਹ ਹਮਰੀ ਜਿੰਦੁ ॥੩॥

saaDhaa meh ih hamree jind. ||3||

My life is dedicated to the saint (Guru). ||3|| હે ભાઈ! મારી જીવાત્મા પણ ગુરુમુખોનાં ચરણો પર કુરબાન જાય છે ॥૩॥

ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਕਿਰਪਾਲ ਧਿਆਵਉ ॥

kirpaa niDh kirpaal Dhi-aava-o.

When I meditate on the treasure of mercy, the kind God, ગુરુની કૃપાથી જયારે હું કૃપાનો ખજાનો, કૃપાના ઘરનું નામ સ્મરણ કરું છું.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਾ ਬੈਠਣੁ ਪਾਵਉ ॥ saaDhsang taa baithan paava-o. then alone, I get the opportunity to associate with the holy congregation. સાધુ-સંગતમાં મારો જીવ લાગે છે

ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥

mohi nirgun ka-o parabh keenee da-i-aa.

God showed mercy on me the one without any virtues હે ભાઈ! મારા ગુણહીન પર પ્રભુએ દયા કરી,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨੨॥੯੧॥

saaDhsang naanak naam la-i-aa. ||4||22||91||

and O’ Nanak, I meditated on Naam in the holy congregation. ||4||22||91|| હે નાનક! સાધુ-સંગતમાં હું પ્રભુનું નામ જપવા લાગી પડ્યો.॥૪॥૨૨॥૯૧॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.

Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૫॥

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿਓ ਭਗਵੰਤੁ ॥

saaDhsang japi-o bhagvant.

Those who have meditated on God’s Name in the company of saint-Guru, ગુરુની કૃપાથી જે મનુષ્યોએ સાધુ-સંગતમાં ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું છે.

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤੁ ॥

kayval naam dee-o gur mant.

to them alone the Guru has blessed the mantra of the immaculate Naam. જેને ગુરુએ પરમાત્માના નામનો મંત્ર આપ્યો છે.

ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ॥

taj abhimaan bha-ay nirvair.

Shedding their ego, they have become free of enmity towards anyone. તે મંત્રની કૃપાથી તે અહંકાર ત્યાગીને નિર્વેર થઇ ગયા છે.

ਆਠ ਪਹਰ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਪੈਰ ॥੧॥

aath pahar poojahu gur pair. ||1||

Twenty-four hours a day, worship at the Guru’s Feet (follow the Guru’s teachings at all times). ||1|| હે ભાઈ! આઠેય પ્રહર દરેક વખતે ગુરુના પગ પુજો.॥૧॥

ਅਬ ਮਤਿ ਬਿਨਸੀ ਦੁਸਟ ਬਿਗਾਨੀ ॥

ab mat binsee dusat bigaanee.

My evil and ignorant sense has left me, હે ભાઈ! જ્યારથી મારી ખરાબ તેમજ બેસમજવાળી બુદ્ધિ દુર થઇ ગઈ છે

ਜਬ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

jab tay suni-aa har jas kaanee. ||1|| rahaa-o.

since the time I have listened the praise of God with my own ears. ||1||Pause|| ત્યારથી પરમાત્માની મહિમા મેં કાનોથી સાંભળી છે. ॥૧॥ વિરામ॥

ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਿਧਾਨ ॥

sahj sookh aanand niDhaan.

God, the treasure of intuitive peace and bliss, હે ભાઈ! જે મનુષ્યોએ હરિ-જસ કાનોથી સાંભળ્યો છે, આધ્યાત્મિક સ્થિરતા, સુખ, આનંદનો ખજાનો

ਰਾਖਨਹਾਰ ਰਖਿ ਲੇਇ ਨਿਦਾਨ ॥ raakhanhaar rakh lay-ay nidaan. has ultimately saved them. આનંદનો ખજાનો રાખનાર પરમાત્માએ અંતે તેની હંમેશા રક્ષાએ કરી છે.

ਦੂਖ ਦਰਦ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥

dookh darad binsay bhai bharam.

All their sorrows, pains, fears, and doubts have been destroyed. તેના દુઃખ-દર્દ-ડર-વહેમ બધું નાશ થઇ જાય છે.

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਖੇ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੨॥

aavan jaan rakhay kar karam. ||2||

Mercifully He saves them from the cycles of birth and death||2|| પરમાત્મા કૃપા કરીને તેના જન્મ મરણના ચક્ર પણ સમાપ્ત કરી દે છે ॥૨॥

ਪੇਖੈ ਬੋਲੈ ਸੁਣੈ ਸਭੁ ਆਪਿ ॥

paykhai bolai sunai sabh aap.

By pervading all He Himself beholds, speaks and listens all. હે મન! જે પરમાત્મા દરેક જગ્યાએ બધા જીવોમાં વ્યાપક થઈને પોતે જુએ છે, પોતે જ બોલે છે, પોતે જ સાંભળે છે,

ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਜਾਪਿ ॥

sadaa sang taa ka-o man jaap.

O my mind, meditate on the One who is always with you. જે દરેક સમય તારી આજુબાજુ છે, તેના ભજન કર.

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥

sant parsaad bha-i-o pargaas.

By the saint-Guru’s grace, in whose mind the divine light has manifested, ગુરુની કૃપાથી જે મનુષ્યની અંદર આધ્યાત્મિક જીવનવાળો પ્રકાશ હોય છે.

ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਏਕੈ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੩॥

poor rahay aykai guntaas. ||3||

he beholds God, treasure of virtues, pervading everywhere. ||3|| તેને ગુણોનો ખજાનો એક પરમાત્મા જ દરેક જગ્યાએ વ્યાપક દેખાઈ જાય છે ॥૩॥

ਕਹਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੁਣਤ ਪੁਨੀਤ ॥

kahat pavitar sunat puneet.

Pure are those who recite, and immaculate are those who listen, તે મહિમા કરનાર અને મહિમા સાંભળનાર બધા પવિત્ર જીવનવાળા બની જાય છે.

ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵਹਿ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥ gun govind gaavahi nit neet. and sing the Glorious Praises of God day after day. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય હંમેશા જ ગોવિંદના ગુણ ગાય છે.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥

kaho naanak jaa ka-o hohu kirpaal.

Nanak says, O’ God, on whom You become kind, નાનક કહે છે, હે પ્રભુ! જે મનુષ્ય પર તું દયાવાન હોય છે તે જ તારી મહિમા કરે છે

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ॥੪॥੨੩॥੯੨॥

tis jan kee sabh pooran ghaal. ||4||23||92||

all his efforts become successful. ||4||23||92|| તેની બધી આ મહેનત સફળ થઈ જાય છે ॥૪॥૨૩॥૯૨॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.

Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૫॥

ਬੰਧਨ ਤੋੜਿ ਬੋਲਾਵੈ ਰਾਮੁ ॥

banDhan torh bolaavai raam.

The Guru breaks our bonds of Maya and inspires us to chant God’s Name. હે ભાઈ! ગુરુ મનુષ્યના માયાના મોહના બંધન તોડીને તેનાથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરાવે છે.

ਮਨ ਮਹਿ ਲਾਗੈ ਸਾਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥

man meh laagai saach Dhi-aan.

The mind gets attuned to the eternal God, જે મનુષ્ય પર ગુરૂ કૃપા કરે છે તેના મનમાં પ્રભુ ચરણોનું અટલ ધ્યાન બંધાઈ જાય છે

ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ਸੁਖੀ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥ miteh kalays sukhee ho-ay rahee-ai.

anguish is eradicated and one dwells in peace. હે ભાઈ! ગુરુની શરણ પડવાથી મનના બધા કષ્ટ મટી જાય છે, સુખી જીવનવાળા થઈ જાય છે.

ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥

aisaa daataa satgur kahee-ai. ||1||

The true Guru is called such a benefactor. ||1|| તેથી, ગુરુ આવું ઊંચું દાન બક્ષનાર કહેવાય છે ॥૧॥

ਸੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥

so sukh-daata je naam japaavai.

He alone is the peace giving true Guru who inspires us meditate on Naam, હે ભાઈ! તે સદગુરુ આધ્યાત્મિક આનંદનું દાન બક્ષનાર છે કારણ કે તે પરમાત્માનું નામ જપાવે છે.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸੁ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kar kirpaa tis sang milaavai. ||1|| rahaa-o.

and showing mercy unites us with God. ||1||Pause|| અને કૃપા કરીને તે પરમાત્માની સાથે જોડે છે. ॥૧॥વિરામ॥

ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਿਸੁ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥

jis ho-ay da-i-aal tis aap milaavai.

God unites that person with the Guru unto whom He shows His kindness. પરંતુ પરમાત્મા જે મનુષ્ય પર દયાવાન થાય તેને પોતે જ ગુરુ મેળાવે છે.

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥

sarab niDhaan guroo tay paavai.

He then receives Naam, the treasures for spiritual growth, from the Guru. તે મનુષ્ય પછી ગુરુથી આધ્યાત્મિક જીવનના બધા ખજાના પ્રાપ્ત કરી લે છે.

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਮਿਟੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

aap ti-aag mitai aavan jaanaa.

By shedding self-conceit and ego, his cycle of birth and death comes to an end, તે ગુરુની શરણ પડીને સ્વયં ભાવ ત્યાગી દે છે, અને તેના જન્મ મરણના ચક્ર સમાપ્ત થઈ જાય છે.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥੨॥

saaDh kai sang paarbarahm pachhaanaa. ||2||

and in the company of the saint-Guru, he realizes the supreme God. ||2|| ગુરુની સંગતિમાં રહીને તે મનુષ્ય પરમાત્માની સાથે ગાઢ સંધિ નાખી લે છે ॥૨॥

ਜਨ ਊਪਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥

jan oopar parabh bha-ay da-i-aal.

For the devotee on whom God has become merciful. (ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰ-ਸਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ) ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

હે ભાઈ! ગુરુની શરણની કૃપાથી પ્રભુ સેવક પર દયાવાન થઈ જાય છે,