GUJARATI PAGE 119

ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ॥
khotay kharay tuDh aap upaa-ay.
O’God, you yourself have created both the evil and the virtuous people.
હે પ્રભુ! ખોટા જીવ અને સાચા જીવ તારા પોતાના જ પેદા કરેલા છે.

ਧੁ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥
tuDh aapay parkhay lok sabaa-ay.
You Yourself assess the deeds of all people.
તું પોતે જ બધા જીવોની ગેરવર્તનને પરખતો રહે છે.

ਖਰੇ ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਹਿ ਖੋਟੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਵਣਿਆ ॥੬॥
kharay parakh khajaanai paa-ihi khotay bharam bhulaavani-aa. ||6||
Those found virtuous are accepted and united with You, the false ones remain lost in delusion.||6||
સાચા જીવોને પરખીને તું પોતાના ખજાનામાં નાખી દે છે પોતાના ચરણોમાં જોડી લે છે અને ખોટા જીવોને ભટકણમાં નાખીને ખોટા રસ્તે નાખી દે છે ।।૬।।

ਕਿਉ ਕਰਿ ਵੇਖਾ ਕਿਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ki-o kar vaykhaa ki-o saalaahee.
O’ God, how can I behold You? How can I praise You?
હે કર્તાર! હું તારો દાસ કઈ રીતે તારા દર્શન કરું? કઈ રીતે તારી મહિમા કરું?

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ॥
gur parsaadee sabad salaahee.
By Guru’s Grace, I praise You through the Word of the Shabad.
જો તારી પોતાની જ કૃપા હોય, અને તું મને ગુરુ મળાવી દે, તો ગુરુની કૃપાથી ગુરુના શબ્દમાં લાગીને તારી મહિમા કરી શકું છું.

ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਸੈ ਤੂੰ ਭਾਣੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ ॥੭॥
tayray bhaanay vich amrit vasai tooN bhaanai amrit pee-aavni-aa. ||7||
O’God, it is only according to Your Will that the nectar of Your Naam comes to reside in one’s heart, and it is in Your will that You administer Your nectar to anyone.||7||
હે પ્રભુ! તારા હુકમથી જ તારું અમૃત નામ જીવના હૃદયમાં વસે છે, તું પોતાના હુકમ અનુસાર જ પોતાનું નામ-અમૃત જીવોને પીવડાવે છે ।।૭।।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥
amrit sabad amrit har banee.
The holy word of the Guru is the immortalizing nectar and so is the Naam of God.
હે ભાઈ! ત્યારે જ આધ્યાત્મિક જીવન દેનારી મહિમાની વાણી મનુષ્યના હૃદયમાં વસી શકે છે

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥
satgur sayvi-ai ridai samaanee.
Serving the True Guru, it permeates the heart.
જો સતગુરુનો આશરો લેવામાં આવે અને આધ્યાત્મિક જીવન દેનાર ગુરુ-શબ્દ મનુષ્યના હૃદયમાં વસી જાય.

ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਭ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੫॥੧੬॥
naanak amrit naam sadaa sukh-daata pee amrit sabh bhukh leh jaavani-aa. ||8||15||16||
O’Nanak,the nectar of naam gives eternal peace. By drinking it, one’s hunger (of worldly desires) is satisfied.||8||15||16||
હે નાનક! આધ્યાત્મિક જીવન દેનાર હરિ નામ હંમેશા આધ્યાત્મિક જીવન દેનારું છે. આ નામ અમૃત પીવાથી માયાની બધી ભૂખ ઉતરી જાય છે ।।૮।।૧૫।।૧૬।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh, Third Mehl:Composed by the third Guru, in Maajh Raag ||
માઝ મહેલ ૩।।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਰਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥
amrit varsai sahj subhaa-ay.
The nectar of Naam comes into one’s heart intuitively.
જ્યારે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકે છે, પ્રભુ પ્રેમમાં જોડાય છે, ત્યારે તેની અંદર આધ્યાત્મિક જીવન દેનારું નામ જળ વરસાદ કરે છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥
gurmukh virlaa ko-ee jan paa-ay.
However, rare are those Guru’s followers who receive and enjoys this nectar.
પરંતુ આ દાન કોઈ તે દુર્લભ મનુષ્ય મેળવે છે, જે ગુરુના બતાવેલા રસ્તે ચાલે છે.

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥੧॥
amrit pee sadaa tariptaasay kar kirpaa tarisnaa bujhaavani-aa. ||1||
Those who drink it are satisfied forever (from worldly things). Showering His mercy, God quenches their thirst of worldly desires.
આધ્યાત્મિક જીવન દેનારું નામ જળ પીને મનુષ્ય હંમેશા માટે માયા તરફથી તૃપ્ત થઈ જાય છે. પ્રભુ કૃપા કરીને એની તૃષ્ણા ઓલવી દે છે ।।૧।।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree gurmukh amrit pee-aavni-aa.
I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, to those Guru’s followers who by Guru’s grace, drink this nectar of Naam.
હું હંમેશા તેને કુરબાન છું, જે ગુરુની શરણ પડીને આધ્યાત્મિક જીવન દેનારું નામ જળ પીવે છે.

ਰਸਨਾ ਰਸੁ ਚਾਖਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
rasnaa ras chaakh sadaa rahai rang raatee sehjay har gun gaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
Tasting thisnectar, their tongue remains imbued with divine love and intuitively keep singing God’s praise.||1||Pause||
જેની જીભ નામ રસ ચાખીને પ્રભુના પ્રેમ રંગમાં સદા રંગાયેલી રહે છે, તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતા માં ટકીને પરમાત્માના ગુણ ગાતા રહે છે ।।૧।।વિરામ।।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਕੋ ਪਾਏ ॥
gur parsaadee sahj ko paa-ay.
It is only a rare person who by Guru’s Grace attains a state of spiritual poise and balance of mind
ગુરુની કૃપાથી કોઈ દુર્લભ મનુષ્ય આધ્યાત્મિક સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે.

ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
dubiDhaa maaray ikas si-o liv laa-ay.
This person subdued all senses of duality, fixes the mind only on one God.
જેની કૃપાથી તે મનની બેદરકારી મારીને ફક્ત પરમાત્માના ચરણોની સાથે લગન લગાવી રાખે છે.

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਦਰੀ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥
nadar karay taa har gun gaavai nadree sach samaavani-aa. ||2||
But this happens only when He bestows His glance of grace ,then that person sings God’s praises ;and by His grace ,merge in Truth.||2||
જ્યારે પરમાત્મા કોઈ જીવ પર કૃપાની નજર કરે છે ત્યારે તે પરમાત્માના ગુણ ગાય છે અને પ્રભુની કૃપાની નજરથી હંમેશા સ્થિર પ્રભુમાં લીન રહે છે ।।૨।।

ਸਭਨਾ ਉਪਰਿ ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ॥
sabhnaa upar nadar parabh tayree.
O God,Your glance of grace is over all.
હે પ્રભુ! તારી કૃપાની નજર બધા જીવો પર જ છે.

ਕਿਸੈ ਥੋੜੀ ਕਿਸੈ ਹੈ ਘਣੇਰੀ ॥
kisai thorhee kisai hai ghanayree.
On some it may be less, on others, more (just as rain falls equally on all places,but the level fields retain more while slopes retain very less).
કોઈ પર થોડી કોઈ પર વધુ.

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
tujh tay baahar kichh na hovai gurmukh sojhee paavni-aa. ||3||
It is only the Gurmukhs (Guru’s followers) who understand that nothing happens at all without Your will.||3||
તારાથી બહાર તારી કૃપાની નજર વગર કંઈ હોતું નથી – આ સમજ તે મનુષ્યને હોય છે જે ગુરુની શરણ પડે છે ।।૩।।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਹੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥
gurmukh tat hai beechaaraa.
The Gurmukhs contemplate the essence of reality;
હે પ્રભુ!.ગુરુની સન્મુખ રહેનાર મનુષ્યએ આ વાસ્તવિકતાને સમજી છે.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
amrit bharay tayray bhandaaraa.
That your divine treasures are overflowing with nectar of Naam.
આધ્યાત્મિક જીવન દેનાર તારા અમૃતથી તારા ખજાના ભરેલા પડ્યા છે

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੋਈ ਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
bin satgur sayvay ko-ee na paavai gur kirpaa tay paavni-aa. ||4||
Howeve, without serving and following the true Guru, no one receives this nectar. Whosoever receives it, gets it only by Guru’s grace,
ગુરુની સન્મુખ રહેનાર મનુષ્ય જાણે છે કે ગુરુની શરણ પડ્યા વિના કોઈ મનુષ્ય નામ-અમૃત નથી લઈ શકતો. ગુરુની કૃપાથી જ મેળવી શકે છે ।।૪।।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥
satgur sayvai so jan sohai.
The person who serve and follow the true Guru becomes beauteous and virtuous.
જે મનુષ્ય ગુરુની શરણ પડે છે, તે મનુષ્ય સુંદર જીવનવાળો બની જાય છે.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਿ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥
amrit naam antar man mohai.
Such a person’s inner mind is fascinated with the Nectar of Naam.
આધ્યાત્મિક જીવન દેનાર નામમાં તેનું અંદરનું મન મસ્ત રહે છે.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਾਣੀ ਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥੫॥
amrit man tan banee rataa amrit sahj sunaavni-aa. ||5||
The person’s body and mind attuned to the Ambrosial Naam and the person intuitively keep hearing the sweet words o Guru’s Naam.||5||
તે મનુષ્યનું મન તેનું તન અમૃતથી મહિમાની વાણીથી રંગાય જાય છે. આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકીને તે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક જીવન દેનારી નામ ધુનને સાંભળતો રહે છે ।।૫।।

ਮਨਮੁਖੁ ਭੂਲਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥
manmukh bhoolaa doojai bhaa-ay khu-aa-ay.
A self-willed person goes astray and is ruined due to the love of duality ( the worldly riches instead of God )
પરંતુ પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળો મનુષ્ય ખોટા રસ્તે પડી જાય છે. માયાના પ્રેમમાં ખેંચાયેલો સાચા જીવન રસ્તેથી વંચિત થઇ જાય છે

ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ਮਰੈ ਬਿਖੁ ਖਾਏ ॥
naam na layvai marai bikh khaa-ay.
This person does not meditate on God’s Naam and dies while going after false worldly desires.
તે પરમાત્માનું નામ નથી સ્મરણ કરતો. તે માયાનું મોહરૂપી ઝેર ખાઈને આધ્યાત્મિક મૃત્યુ લઈ લે છે.

ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਵਿਸਟਾ ਮਹਿ ਵਾਸਾ ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੬॥
an-din sadaa vistaa meh vaasaa bin sayvaa janam gavaavni-aa. ||6||
Such a person lives in filth of sinful worldly pleasures day and night and without remembering God, wastes the human birth.||6||
ગંદકીના કીડાની જેમ તે મનુષ્યનું નિવાસ હંમેશા દરેક સમય વિકારોની ગંદકીમાં જ રહે છે. પરમાત્માની સેવા ભક્તિ વિના તે પોતાનું મનુષ્ય જન્મનો વિનાશ કરી લે છે ।।૬।।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਪੀਆਏ ॥
amrit peevai jis no aap pee-aa-ay.
Only that person drinks the nectar of Naam, whom He Himself inspires to do so.
પરંતુ જીવોનું પણ શું વશ? તે જ મનુષ્ય આધ્યાત્મિક જીવન દેનારું નામ જળ પીવે છે, જેને પરમાતમા પોતે જ મળાવે છે.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
gur parsaadee sahj liv laa-ay.
By Guru’s Grace, such a person imperceptibly becomes attuned to God.
ગુરુની કૃપાથી તે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકીને પ્રભુ ચરણોમાં ધ્યાન જોડી રાખે છે

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਦਰੀ ਆਵਣਿਆ ॥੭॥
pooran poor rahi-aa sabh aapay gurmat nadree aavani-aa. ||7||
Then, through the Guru’s teachings, is able to see that the perfect God Himself is pervading everywhere.||7||.
સતગુરુની બુદ્ધિ લઈને પછી તેને આ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે બધી જગ્યાએ સ્વયં હાજર છે ।।૭।।

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥
aapay aap niranjan so-ee.
The immaculate God is all by Himself.
હે ભાઈ! માયાના પ્રભાવથી ઊંચો રહેનાર પરમાત્મા દરેક જગ્યાએ સ્વયં જ હાજર છે.

ਜਿਨਿ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨਿ ਆਪੇ ਗੋਈ ॥
jin sirjee tin aapay go-ee.
He who has created (this universe) shall Himself destroy it.
જે પરમાત્માએ આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે તે સ્વયં જ આનો નાશ કરે છે.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੬॥੧੭॥
naanak naam samaal sadaa tooN sehjay sach samaavani-aa. ||8||16||17||
O Nanak, always meditate on God’s Naam, and you will merge into the eternal God with intuitive ease.||8||16||17||
હે નાનક! તું તે પરમાત્માનું નામ હંમેશા પોતાના હૃદયમાં સાંભળી રાખ. નામ જપવાની કૃપાથી આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકીને તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુમાં લીન રહે છે ।।૮।।૧૬।।૧૭।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh, Third Mehl:Compose by third Guru,in Maajh Raag.
માઝ મહેલ ૩।।

ਸੇ ਸਚਿ ਲਾਗੇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਏ ॥
say sach laagay jo tuDh bhaa-ay.
હે પ્રભુ! જે લોકો તેને સારા લાગે છે, તે તારા સદા સ્થિર નામમાં જોડાયેલા રહે છે.
Only those people are attuned to the Truth, who are pleasing to you.

ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੇਵਹਿ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ॥
sadaa sach sayveh sahj subhaa-ay.
They always imperceptibly keep serving the TrueOne ( by meditating on Your eternal Naam).
તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતાનાં ભાવમાં ટકીને હંમેશા તારા હંમેશા સ્થિર રહેનાર નામને સ્મરણ કરે છે.

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥
sachai sabad sachaa saalaahee sachai mayl milaavani-aa. ||1||
Through the True Word of the Guru,They praise the eternal God, and thus they themselves are united and unite others with the eternal God.||1||
હે ભાઈ! જો પ્રભુની કૃપા હોય તો હું પણ હંમેશા સ્થિર પ્રભુના મહિમાનાં શબ્દ દ્વારા તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુની મહિમા કરતો રહું. જે મહિમા કરે છે તે હંમેશા સ્થિર રહેનાર પ્રભુના ચરણોમાં જોડાયેલો રહે છે ।।૧।।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree sach salaahni-aa.
I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, to those who praise the True One.
હું તેનાથી કુરબાન છું, જે હંમેશા કાયમ રહેનાર પરમાત્માની મહિમા કરે છે

ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸੇ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sach Dhi-aa-in say sach raatay sachay sach samaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
Those who meditate on the eternal God are imbued with the love of the eternal God, and they merge in that true and eternal God.||||Pause||
જે મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર પ્રભુનું ધ્યાન ધરે છે, તે હંમેશા સ્થિરતામાં રંગાયેલા રહે છે તે હંમેશા જ હંમેશા સ્થિરતામાં લીન રહે છે ।।૧।।વિરામ।।

ਜਹ ਦੇਖਾ ਸਚੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
jah daykhaa sach sabhnee thaa-ee.
Wherever I look, I see that eternal God pervading everywhere.
હે ભાઈ! હું જ્યાં જોવ છું, હંમેશા સ્થિર પરમાત્મા બધી જગ્યાએ વસે છે.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
gur parsaadee man vasaa-ee.
By Guru’s Grace, I enshrine Him in my mind.
ગુરુની કૃપાથી જ હું પોતાના મનમાં વસાવી શકું છું.

ਤਨੁ ਸਚਾ ਰਸਨਾ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ਸਚੁ ਸੁਣਿ ਆਖਿ ਵਖਾਨਣਿਆ ॥੨॥
tan sachaa rasnaa sach raatee sach sun aakh vakhaanni-aa. ||2||
Now my body is filled with Truth, my tongue is imbued with Truth, andI hear and talk only about the eternal God.||2||
જે મનુષ્ય તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુનું નામ સાંભળીને, ઉચારીને, તેના ગુણોનું કથન કરે છે, તેની જીભ હંમેશા સ્થિર રહેનાર પ્રભુના નામ રંગમાં જ રંગાયેલી રહે છે, તેની જ્ઞાનેન્દ્રિયો અટળ થઈ જાય છે ।।૨।।