German Page 418

ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਮੁਛਿ ਮੁਛਿ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥
Aber Babar verbrannte viele Paläste und Schlösser. Er tötete Fürsten und ließ ihre Glieder in den Staub rollen.

ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥
Nicht ein Mughal war verblendet. Niemand konnte ein Wunder erwirken. (4)

ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਹਿ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥
Die Mughals und die Pathans kämpften. Die Schwerter erklangen auf dem Schlachtfeld.

ਓਨੑੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣਿ ਚਲਾਈ ਓਨੑੀ ਹਸਤਿ ਚਿੜਾਈ ॥
Die Mughals benutzten Gewehre und Flinte. Die Pathans benutzten eine Phalanx von Elefanten

ਜਿਨੑ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨੑਾ ਮਰਣਾ ਭਾਈ ॥੫॥
O Bruder, diejenigen, deren Schicksal so geschrieben steht, werden sicher umkommen. (5)

ਇਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਭਟਿਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ ॥
Frauen von Hindus, von Muselmanen, von Bhattis and die von Rajputs,

ਇਕਨੑਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਇਕਨੑਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥
Die Kleidungen von einigen waren zerrissen, und die von anderen waren verbrannt.

ਜਿਨੑ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਤਿਨੑ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥੬॥
Wie ist die Nacht derer verlaufen, deren Geliebter nicht zurückgekommen ist? (6)

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖਿ ਸੁਣਾਈਐ ॥
Der Herr seihst vollbringt alles, er ist die Ursache. So bei wem kann man sich beklagen?

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਹੋਵੈ ਕਿਸ ਥੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥
Jubel und Traurigkeit existieren nur nach seinem Willen, Bei wem kann man sich also beschweren?

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥
Der Herr stellt uns allen in seine Ordnung, er ist danut zufrieden, Nanak, man bekommt nur, was das Los für einen vorherbestimmt hat. [7-12]

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥
Asa Kafi M. 1: Ghar(u) 8. Ashtapadis

ਜੈਸੇ ਗੋਇਲਿ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥
Man ist auf der Welt, nur Für kurze Zeit. Wie ein Hirte auf der Weide.

ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਆਦਮੀ ਬਾਂਧਹਿ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥੧॥
Aber man lebt die Unwahrheit, und hält seinen Wohnsitz für ewig. (1)

ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਤਿਹੋ ਚਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wache auf, wache auf, o Schlafender. Der Hausierer (die Seele) wird abreisen. (1-Pause)

ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਬਾਂਧੀਅਹਿ ਜੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥
Man soll ein festes Haus bauen, wenn man hier ewig bleibt.

ਪਿੰਡੁ ਪਵੈ ਜੀਉ ਚਲਸੀ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥੨॥
In der Tat, kommt der Körper um und die Seele verschwindet. (2)

ਓਹੀ ਓਹੀ ਕਿਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥
Warum weinst du, nur der Herr ist ewig.

ਤੁਮ ਰੋਵਹੁਗੇ ਓਸ ਨੋ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰੋਈ ॥੩॥
Man weint um den Toten, aber er hört es nicht (3)

ਧੰਧਾ ਪਿਟਿਹੁ ਭਾਈਹੋ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥
Man beschäftigt sich mit den Angelegenheiten der Welt, und man lebt in Unwahrheit.

ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥
Der Tote hört die Klagen nicht, man macht eine Schau Für die Welt. (4)

ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਤਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥
Der Herr läßt uns schlafen und er erweckt uns auch.

ਜੇ ਘਰੁ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥
Wenn man sein wahres Haus erkennt, schläft man nicht wieder ein. (5)

ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚਲਿਆ ਕਿਛੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ॥
Wenn der Reisende Reichtum mitnimmt, solltest du auch Reichtum sammeln .

ਤਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਦੇਖਿ ਕੈ ਬੂਝਹੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬॥
Bedenke gut. meditiere und begreife die Wahrheit. (6)

ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਦੁ ਲੈਹੁ ਮਤ ਪਛੋਤਾਵਹੁ ॥
Treibe die Wirtschaft des Namens, derart kommst du an dein Ziel, und du wirst nicht klagen.

ਅਉਗਣ ਛੋਡਹੁ ਗੁਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਤਤੁ ਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥
Befreie dich von den Schwächen, erwerbe die Werte; derart bekommt man die Essenz. (7)

ਧਰਮੁ ਭੂਮਿ ਸਤੁ ਬੀਜੁ ਕਰਿ ਐਸੀ ਕਿਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥
Möge der Glaube dein Gehöft sein, die Wahrheit die Körner sein.

ਤਾਂ ਵਾਪਾਰੀ ਜਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ ॥੮॥
Bewerkstellige solch eine Kultur. (8)

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥
Dann wirst du wie ein wahrer Händler bekannt, und du wirst den wahren Profit erhalten.

ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਬਿਉਹਾਰਾ ॥੯॥
Man begegnet dem wahren Guru, begreift den Nomen.und man leistet den Handel mit dem Namen.

ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤਿਵੈ ਵਾਟ ਚਲਦੀ ਆਈ ॥
Man gewinnt, wenn man sich mit dem Namen verbindet. man verliert, wenn man sich an die Welt bindet

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥
Dies ist der Brauch der Well. Nichts geschieht jenseits des Willens des Herrn; dies ist der Ruhm, die Größe. [10-13]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂਢੀਆ ਕੋ ਨੀਮ੍ਹ੍ਹੀ ਮੈਡਾ ॥
Ich habe in die vier Himmelsrichtungen erforscht, niemand da ist mein.

ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂ ਮੈ ਹਉ ਤੈਡਾ ॥੧॥
Wenn es dir gefällt, o Herr, wirst du mein und ich gehöre dir. (1)

ਦਰੁ ਬੀਭਾ ਮੈ ਨੀਮ੍ਹ੍ਹਿ ਕੋ ਕੈ ਕਰੀ ਸਲਾਮੁ ॥
Kein anderes Tor ist mir offen, wo kann ich mein Gebet verrichten?

ਹਿਕੋ ਮੈਡਾ ਤੂ ਧਣੀ ਸਾਚਾ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Nur du bist mein wahrer Meister, dein Name ist auf meiner Zunge. (1 -Pause)

ਸਿਧਾ ਸੇਵਨਿ ਸਿਧ ਪੀਰ ਮਾਗਹਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ॥
Einige dienen den Sidhas. sie verlangen die okkulte Macht.

ਮੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਬੁਧਿ ॥੨॥
Aber ich vergesse niemals den Namen. Der wahre Guru hat mir diesen Rat gegeben. (2)