GUJARATI PAGE 2

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ ॥
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.
Some sing as they feel His presence.
કોઈ કહે છે કે નહીં નજીક લાગે છે અને દરેક જગ્યાએ હાજર છે બધાંને તે દેખાઈ રહ્યો છે

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ ॥
kathnaa kathee na aavai tot.
There is no end to describing His virtues.
પણ પરમાત્માનાં ના વર્ણન કરવામાં ક્યારેય કમી નથી આવી શકી

ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ॥
kath kath kathee kotee kot kot.
Millions have tried to describe Him numerous number of times (yet the story of His attributes never ends).
કરોડો જીવોએ અંતહીન વખત પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું છે

ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥
daydaa day laiday thak paahi.
God keeps on providing for us and we keep on receiving His Gifts until we get tired of receiving. (Depart from this world)
દાતાર પરમેશ્વર બધાં જીવોને દેતો જ રહે છે અને જીવ લઈ લઈને થાકી જાય છે

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
jugaa jugantar khaahee khaahi.
Throughout the ages, we keep consuming His gifts.
જીવ હંમેશા તેનો ઉપયોગ કરતો જ રહે છે

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥
hukmee hukam chalaa-ay raahu.
The entire system of the universe is run according to God’s Command.
પરમાત્મા નો હુકમ જ સંસારમાં ચાલતો રહ્યો છે

ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥
naanak vigsai vayparvaahu. ||3||
O’ Nanak, the carefree Almighty always blooms in bliss (while caring for His creation). ||3||
હે નાનક! તે સદાય લાપરવાહ અને પ્રસન્ન છે

Stanza 4
In this stanza, it is said that God cannot be pleased by monitory offerings because what we would be offering, has been provided by Him. He can only be pleased by speaking to Him in His language and that language is Love – love for Him and love for His Creation. A person who meditates on His Name with love and devotion, can become worthy of His Grace.

પદ ૪
આ પદમાં કહ્યું છે કે ભગવાન ને પૈસા ચડાવીને ખુશ ન કરી શકાય કારણ કે આપણે જે કાંઈ પણ ચઢાવીએ છીએ તે તેનું જ દીધેલું છે. તેને તો ત્યારે જ ખુશ કરી શકાય જો તેની સાથે તેની ભાષામાં વાત કરીએ અને એ ભાષા છે પ્રેમની, તેના માટે પ્રેમની અને તેણે જેનું સર્જન કર્યું છે તેના માટે પ્રેમની. જે માનવ તેના નામનું પ્રેમ અને સમર્પણથી ધ્યાન કરે છે તે જ તેના આશીર્વાદનો અધિકારી છે.

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥
saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar.
God is True and Eternal. His Name is also True and language is infinite love.
અકાલ પુરખ સદા સ્થિર રહેવા વાળો છે તેનો નિયમ સદાય અટલ છે

ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥
aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daataar.
Creation begs for favors and blessings continually and the Great Giver keeps on giving.
તેની બોલી પ્રેમ છે અને તે બેઅંત છે આપણે બધાં તેની પાસે માંગતા રહીએ છીએ અને કહીએ છીએ કે હે હરિ! તુ અમને આપ

ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥
fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar.
To the Supreme Giver of gifts, what can we offer back (out of His gifts) so He blesses us with enlightenment and lets us have a glimpse of His Divine Presence?
આપણે શું ભેટ તે અકાલ પુરખ ને સામે રાખીએ જેથી કરીને આપણને તેનો દરબાર દેખાઈ જાય

ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥
muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar.
What words can we speak off to evoke His Love?
આપણે મોઢાથી કયા વચન કહીએ કે જે સાંભળીને હરિ આપણને પ્રેમ કરવા લાગે

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar.
At a time when the Ambrosial nectar of Naam is enjoyed (generally before dawn when mind is free from worldly affairs), dwell upon the Eternal Divine.
જ્યારે સૂર્ય ઉગવાનો સમય હોય ત્યારે નામ સ્મરણ કરો અને તેની મહિમા ના વિચાર કરો

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar.
The human body is obtained as a reward of good deeds done in the past and the liberation from the cycle of birth and death is attained by His Grace.
પ્રભુ ની મહેર થી પ્રેમનાં પટોળામળે છે તેની કૃપા દ્રષ્ટિ માં જૂઠની દિવાલથી મુક્તિ મળે છે તેમજ ઈશ્વરના દરવાજે જગ્યા મળે છે

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥
naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4||
O’ Nanak, in this way (by dwelling on Him) we realize Him, who is self existent and everlasting. ||4||
હે નાનક! આવી રીતે સમજવામાં આવે છે કે અસ્તિત્વનો માલિક કાલ પુરુષ સર્વવ્યાપક છે ।।૪।।

Stanza 5
In this stanza, it is said that those who remember God with love in their heart, achieve peace and happiness in their lives and receive true honor

પદ ૫
આ પદમાં કહ્યું છે કે, જે કોઈ પણ ભગવાનને હૃદય પૂર્વક પ્રેમથી યાદ કરે છે તેમને તેમના જીવનમાં આત્મશાંતિ, આત્મસુખ અને ખુશી અને આદર પ્રાપ્ત થાય છે.

ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥
thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay.
God cannot be established or created.
તે અકાલ પુરખ માયાના પ્રભાવની બહાર છે કારણ કે તે પૂર્ણ સ્વયમ જ છે

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥
aapay aap niranjan so-ay.
The immaculate God has come into existence by Himself.
તે ન તો પેદા થાય છે અને ના તે આપણાથી બનાવ્યો બનાવી શકાય છે

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan.
Those who meditate on Naam consciously, unconsciously and continuously, get elevated spiritually.
જે મનુષ્ય એ તે અકાલ પુરખનું સ્મરણ કર્યું તેણે આદર-સત્કાર પ્રાપ્ત કરી લીધો

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥
naanak gaavee-ai gunee niDhaan.
O’ Nanak, let us sing praises of that Treasure of virtues by meditating on Naam.
હે નાનક! ચાલો આપણે પણ તેના ગુણના ખજાનાની મહિમા કરીએ

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o.
Let us recite Naam with complete devotion and have love for God within.
ચાલો આપણે તે અકાલ પુરખ ના ગુણગાન ગાઈએ અને સાંભળીએ અને આપણા મનમાં તેના માટે પ્રેમસ્થિર કરીએ

ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥
dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay.
By doing so, one gets rid of all suffering and attains true spiritual peace.
જે મનુષ્ય તેના પ્રેમનોઆહાર કરે છે તે દુઃખ દૂર કરીને સુખને હૃદયમાં વસાવી લે છે

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥
gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee.
Through the Guru, we hear God’s Word, the eternal song. Through the Guru, we receive divine knowledge and through the Guru, we realize that God is all-pervading.
પરમાત્માનું નામ અને જ્ઞાન સદગુરૂ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે ગુરુ દ્વારા જ આપણને કે પ્રતીતિ થાય છે કે તે સર્વવ્યાપક છે

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee.
There is only one God. For us, God is Shiva, God is Vishnu and God is Parvati and other goddesses.
સદગુરુ આપણા માટે શિવ છે સદગુરુ જ આપણા માટે ગોરખ અને બ્રહ્મા છે અને સદગુરુ જ આપણા માટે પાર્વતી માં છે

ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee.
Even if I get to know God, I cannot describe Him, because He cannot be described by any words.
જો હું અકાલ પુરખ નો હુકમ સમજી પણ લઉં તો પણ તેનું વર્ણન નથી કરી શકતો

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.
O’ My Guru, grant me the wisdom,
અકાલ પુરખના હુકમનું કથન કરી ન શકાય

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5||
that I never forget God, the sole provider of all beings. ||5||
હે સદગુરુ! હું તારી સામે અરદાસ કરું છું કે મને એવી સમજ આપ કે જે બધાં જ જીવો ના દાતા પરમાત્મા પરમેશ્વર ને હું ક્યારેય ન ભૂલું ।।૫।।

Stanza 6
This stanza states that pilgrimage to holy places is not the way to please God.Those who remember Him with love and passion become worthy of His Grace.

પદ ૬
આ પદમાં કહ્યું છે કે પવિત્ર સ્થાનની તીર્થ યાત્રા કરવાથી ભગવાનને ખુશ ન કરી શકાય જે લોકો તેને પ્રેમ અને ઉલ્લાસથી યાદ કરે છે તે જ તેના આશીર્વાદ ના અધિકારી છે.

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee.
Why take ritualistic baths at holy places, when He is not pleased with it ?
હું તીર્થ પર જઈને સ્નાન કરવું અને એમ કરીને પરમાત્માને ખુશ કરી શકું પણ જો આવી રીતે પરમાત્મા ખુશ ન થાય તો હું સ્નાન કરીને શું મેળવી લઈશ?

ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ ॥
jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee.
When I look back at His creation, I realize that nothing can be obtained without His blessing.
ઈશ્વરે જે પેદા કરી છે તે દુનિયા હું જોઉં છું તેમાં પરમાત્માની કૃપા વગર કોઈને કાંઈ જ મળતું નથી કોઈ કાંઈ જ લઈ શકતું નથી

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ ॥
mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee.
The mind becomes rich with divine knowledge when one listens to Guru’s teachings even once with deepest love and complete devotion.
જો સદગુરૂ ની એક પણ લીધેલી શીખ સાંભળવામાં આવે તો મનુષ્યની બુદ્ધિ ની અંદર રત્ન જવાહર અને મોતી ઉત્પન્ન થઈજાય છે

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.
O’ My Guru, grant me the wisdom,
હે સદગુરુ! મને એવી સમજ આપો

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6||
That I never forget God, the sole provider of all beings.||6||
હું તે અકાલ પુરખ ને ક્યારેય ના ભૂલી જાવ ।।૬।।

Stanza 7
This stanza states that long life, worldly fame, recognition, and power are useless if His Grace is not obtained.

પદ ૭
આ પદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો પરમાત્માની કૃપા પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તો લાંબી ઉંમર, દુન્યવી નામના, નામની ઓળખ અને પદ બધું જ નકામું છે.

ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥
jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay.
Even if you lived throughout the four ages, or even ten times more,
જો કોઈ મનુષ્ય ની ઉંમર ચાર યુગ જેટલી થઇ જાય ખાલી એટલું જ નહીં પણ તેની ઉંમર બીજી દસ ગણી થઈ જાય

ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay.
and even if you were known throughout the nine continents and were admired by all,
અને આખા સંસારમાં તે પ્રગટ થઈ જાય અને દરેક મનુષ્ય તેની પાછળ ચાલવા લાગે

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਲੇਇ ॥
changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay.
and you earned a good name and reputation, with praise and fame throughout the world,
જો કોઈ મનુષ્ય ખૂબ જ નામ કમાઈ ને આખા સંસારમાં શોભાયમાન થઈ જાય

ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥
jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay.
Still, if God did not bless you with His Glance of Grace, you are like someone for whom, nobody cared.
પણ અકાલ પુરખ ની મહેર ની નજરમાં ન આવી શક્યો તો તેની વાતને કોઈપણ પૂછતું નથી

ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟੁ ਕਰਿ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥
Keettaa Andhar Keett Kar Dhosee Dhos Dhharae ||
In God’s eyes, spiritually, you would be considered lowly (like a worm) and held in contempt for your deeds.
એવું મનુષ્ય એક મામૂલી કીડા જેવો છે અને અકાલ પુરખ તેને દોષી કરાર આપે છે અને તેને દોષ લાગે છે

ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ ॥
Naanak Niragun Gun Karae Gunavanthiaa Gun Dhae ||
O’ Nanak, God blesses even such an unworthy being with virtues and bestows more virtues on the virtuous.
હે નાનક! તે અકાલ પુરખ ગુણહીન મનુષ્યમાં ગુણ પેદા કરી દે છે અને ગુણવાન જીવ ને ગુણ પણ તે જ આપે છે

ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥
Thaehaa Koe N Sujhee J This Gun Koe Karae ||7||
There is no one more pious than God. ||7||
એવું કોઈ બીજું નથી દેખાતું જે નિર્ગુણ જીવો ને ગુણ આપી શકે ।।૭।।

Stanza 8
Every line in this stanza starts with the word ’Suniae’. This word ‘Suniae’ means listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension or reluctance in accepting what you are listening.

પદ ૮
આ પદની દરેક પંક્તિ”સાંભળો” શબ્દથી શરૂ થાય છે. આ શબ્દ “સાંભળો” એટલે પૂરેપૂરા ધ્યાનથી સંપૂર્ણ સમર્પણ થી અને જરા પણ શંકા રાખ્યા વગર કે અનિચ્છા વગર પૂર્ણ સ્વીકાર ભાવથી સાંભળવું તે છે.

ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ ॥
suni-ai siDh peer sur naath.
By listening to God’s Divine word with love and devotion, one becomes spiritually elevated like a saint, a religious leader or a great yogi.
અકાલ પુરખના નામ માં ધ્યાન જોડવા વાળા સાધારણ મનુષ્ય પણ સિદ્ધ પીર અને દેવતાઓ અને નાથો વાળી પદવી પ્રાપ્ત કરી લે છે

ਸੁਣਿਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥
suni-ai Dharat Dhaval aakaas.
By listening to God’s word with love and devotion, one gets to know that He is the one supporting the earth (and not a bull as per the Hindu Scriptures).
અને તેઓને સમજાઈ જાય છે કે ધરતી અને આકાશ નો આશરો તે પ્રભુ જ છે

ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ॥
suni-ai deep lo-a paataal.
By listening to God’s word with love and devotion, one comes to know that God alone is the support of all the continents and the nether regions
જે બધાં દ્વીપો ત્રણેય લોક અને પાતાળમાં વ્યાપક છે

ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥
suni-ai pohi na sakai kaal.
By listening to God’s word with love and devotion, one escapes from the effect of time and does not get into the cycle of birth and death.
એમની મહિમા સાંભળવાથી કાળ પણ ડરાવી શકતો નથી

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
હે નાનક! અકાલ પુરખના નામ માં ધ્યાન જોડવા વાળા ભક્ત જનોનુ હૃદય સદાય આનંદમાં રહે છે

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||8||
By listening to God’s word with love and devotion, all pains, sorrows and sins are erased. ||8||
કારણ કે તેની મહિમા સાંભળવાથી મનુષ્યના દુખ અને પાપનો નાશ થાય છે ।।૮।।

Stanza 9
Every line in this stanza starts with the word ’Suniae’. This word ‘Suniae’ means listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension or reluctance in accepting what you are listening.

પદ 9
આ પદની દરેક પંક્તિ “સાંભળો” શબ્દથી શરૂ થાય છે. આ શબ્દ “સાંભળો” એટલે પૂરેપૂરા ધ્યાનથી સંપૂર્ણ સમર્પણ થી અને જરા પણ આ શંકા રાખ્યા વગર કે અનિચ્છા વગર પૂર્ણ સ્વીકાર ભાવથી સાંભળવું તે છે.

ਸੁਣਿਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ ॥
suni-ai eesar barmaa ind.
By listening attentively to God’s word with love and devotion, one obtains Godly qualities (reference to the Hindu mythological gods Shiva, Brahma and Indra implies Godly qualities).
અકાલ પુરખની મહિમા સાંભળવાથી સાધારણ મનુષ્ય શિવ બ્રહ્મા અને ઈન્દ્રની પદવી ને પ્રાપ્ત કરી લે છે

ਸੁਣਿਐ ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ ॥
suni-ai mukh saalaahan mand.
By listening to God’s word with love and devotion, negative energy gets dissipated and one starts singing the praises of God.
ખરાબ મનુષ્ય પણ મોઢેથી અકાલ પુરખની મહિમા કરવા લાગે તો સાધારણ બુદ્ધિવાળો પણ શરીરની અંદર ગહન સત્યના ભેદ જાણી લે છે

ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ ॥
suni-ai jog jugat tan bhayd.
By listening to God’s word with love and devotion, one is able to know how the senses of the human body (eyes, ears, speech etc.) work and by using them in the right way, learn the art of unifying with God.
અકાલ પુરખની મહિમા સાંભળવાથી પ્રભુની સાથે મેળ કરવાની યુક્તિ તેને સમજાઈ જાય છે

ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ ॥
suni-ai saasat simrit vayd.
By listening to God’s word with love and devotion, one attains spiritual knowledge. (reference to the Hindu Scriptures – Shastras, Simrities and Vedas implies spiritual knowledge)
અકાલ પુરખની મહિમા સાંભળવાથી શાસ્ત્ર શ્રુતિ અને વેદ ની સમજ આવી જાય છે

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
હે નાનક! અકાલ પુરખના નામની સાથે પ્રીત કરવાવાળા ભક્તજન ના હૃદય સદાય પ્રસન્ન જ રહે છે