GERMAN PAGE 338

ਉਰ ਨ ਭੀਜੈ ਪਗੁ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥੧॥
Sein Herz ist nicht befriedigt. Dennoch bleibt sie immer stehend und seufzt stets fir den Blick von ihrem Gatten.

ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥
O schwarze Krähe, warum fliegt du nicht und bringe Ihm meine Nachricht hinüber’?

ਬੇਗਿ ਮਿਲੀਜੈ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
So daß ich ihn sofort treffen könnte. (1-Pause)

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨਿ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੀਜੈ ॥
Kabir sagt: ” Treibe den Kult in der Liebe des Herrn, und das ewige Leben wird deine Belohnung sein.”

ਏਕੁ ਆਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਨ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥੨॥੧॥੧੪॥੬੫॥
Der Name des Herrn ist unsere einzelne Stütze, rezitiere doch seinen Namen mit der Zunge!” [2-1-14-65]

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ੧੧ ॥
Gauri 11

ਆਸ ਪਾਸ ਘਨ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾ ਰਸਿ ਗਾਊਂ ਰੇ ॥
Im Wald- umgeben von Tulsisträuchen (Basilikum)- singt der Gebieter (Krishna) die melodischen Gesänge.

ਉਆ ਕਾ ਸਰੂਪੁ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨਿ ਮੋ ਕਉ ਛੋਡਿ ਨ ਆਉ ਨ ਜਾਹੂ ਰੇ ॥੧॥
Wenn die Kühehirtin ihn ansieht, fühlt sie sich hoch erfreut und schreit auf, Laß mich nicht hier, o Herr! Komme bei mir herein und entferne dich nicht von mir! (1)

ਤੋਹਿ ਚਰਨ ਮਨੁ ਲਾਗੋ ਸਾਰਿੰਗਧਰ ॥
O Herr, o Besitzer von Bogen, ich bin in der Liebe deiner Lotus-Füße verliebt.

ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਡਭਾਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wahrhaftig: glücklich ist der, der dir begegnet, > Herr! (1-Pause)

ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਕ੍ਰਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ ॥
Prächtig und verlockend ist Vrindavan, Der Gebieter Krishna läßt die Kühe weiden.

ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਹੀ ਸਾਰਿੰਗਧਰ ਮੋਹਿ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੫॥੬੬॥
O Herr, er heißt Kabir; der, dessen du Gebieter ist. [2-2-15-66]

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ੧੨ ॥
Gauri 12

ਬਿਪਲ ਬਸਤ੍ਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਕਿਆ ਬਨ ਮਧੇ ਬਾਸਾ ॥
Man bekleidet sich in so vielen Kleidungen, aber für welchen Zweck”? Man wohnt in Wäldern; für welches Ziel?

ਕਹਾ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇਵਾ ਧੋਖੇ ਕਿਆ ਜਲਿ ਬੋਰਿਓ ਗਿਆਤਾ ॥੧॥
Man brennt Weihrauch; für welchen Profit” Man leistet die Waschungen; alles ist nutzlos. (1)

ਜੀਅਰੇ ਜਾਹਿਗਾ ਮੈ ਜਾਨਾਂ ॥
Es ist sicher, o Bruder, du wirst zweifellos abreisen.

ਅਬਿਗਤ ਸਮਝੁ ਇਆਨਾ ॥
O Unwissender, versuche den Herrn zu verstehen!

ਜਤ ਜਤ ਦੇਖਉ ਬਹੁਰਿ ਨ ਪੇਖਉ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Vergänglich ist der Maya, warum verbindest du dich mit ihr? (1-Pausc)

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸੀ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਗਲੋ ਧੰਧਾ ॥
Weise, Menschen von Besinnen und Prediger: alle stürzen sich in die Sachen der Welt.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਇਆ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਅੰਧਾ ॥੨॥੧॥੧੬॥੬੭॥
Kabir sagt: “Ohne den Namen des Herrn. ist die Welt von dem Maya verblendet.”
(2-1-16-67)

ਗਉੜੀ ੧੨ ॥
Gauri 12

ਮਨ ਰੇ ਛਾਡਹੁ ਭਰਮੁ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ ਨਾਚਹੁ ਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ ॥
O mein Geist, Befreie dich von Zweifeln und tanze offen! Der Zweifel ist nur ein Schleier- geschlafen aus dem Maya.

ਸੂਰੁ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰਪੈ ਸਤੀ ਕਿ ਸਾਂਚੈ ਭਾਂਡੇ ॥੧॥
Von welcher Ant ist ein tapferer Mann, der von dem Kampfgebiet weggeht? Von welcher Art ist die Suttee, die auf letzte Zeit seine Gefäße sammelt? (1)

ਡਗਮਗ ਛਾਡਿ ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ॥
O unwissender Geist, gib deine Unschlüssigkeit auf

ਅਬ ਤਉ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧਿ ਪਾਈਐ ਲੀਨੋ ਹਾਥਿ ਸੰਧਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wenn du die Herausforderung! vom Tod genommen hat, dies ist der Zeitpunkt, wenn du brennst und das Vollkommenheit erreichst. (1-Pause)

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ ਇਆ ਬਿਧਿ ਜਗਤੁ ਬਿਗੂਤਾ ॥
Die Welt ist in Fleischessucht und Zor der Maya vertieft, Dies ist das Verderben der Welt.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨ ਛੋਡਉ ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥੨॥੨॥੧੭॥੬੮॥
Kabir sagt: “Verlaß nicht deinen Herrn! Er ist der höchste König”. [2-2-17-68]

ਗਉੜੀ ੧੩ ॥
Gauri 13

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਊਪਰਿ ਫਿਰਿ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ ॥
Ich bin unter deiner Herrenschafl, o Herr, und ich habe darüber keine Zweifel

ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤੁਝੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ॥੧॥
Du bist der Strom genauso der Bootsmann; du allein bist mein Retter. ())

ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥
O Bruder. meditiere immer über den Herrn!

ਸਾਹਿਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਕਿ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ganz gleich: entweder ist er mit dir verärgert oder er lebt dich. (1-Pause)

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਉ ਫੂਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰਿ ॥
Dein Name ist meine Stütze; wie eine Blume von Wasser unterstützt wird.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ॥੨॥੧੮॥੬੯॥
Kabir sagt: “Ich bin dein Sklave, ob du mich bewahrst oder mich vernichtest wie du es willst.” [2-18-69]

ਗਉੜੀ ॥
Gauri

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਭ੍ਰਮਤ ਨੰਦੁ ਬਹੁ ਥਾਕੋ ਰੇ ॥
Man sagt: Nanda der Pfleger des Gebieters Krishna, verlief durch so viele Spezies; er wurde müde.

ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਅਵਤਾਰੁ ਲੀਓ ਹੈ ਭਾਗੁ ਬਡੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋ ਰੇ ॥੧॥
Er (Nanda) meditierte über den Herrn, der Meister selbst wurde im Hause von Nanda geboren,
Wahrlich: glücklich war Nanda. (1)

ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਜੁ ਕਹਤ ਹਉ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨੁ ਨੰਦ ਸੁ ਨੰਦਨੁ ਕਾ ਕੋ ਰੇ ॥
Man sagt: Krishna war Sohn von Nanda, Aber Nanda selbst, wessen selbst war er Sohn?

ਧਰਨਿ ਅਕਾਸੁ ਦਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ ਤਬ ਇਹੁ ਨੰਦੁ ਕਹਾ ਥੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wenn es weder die Erde noch der Himmel noch die zehn Richtungen gab, wo war Nanda? (1-Pause)