Swahili Page 377

ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥
pooraa gur pooree banat banaa-ee.
God is perfect and He has fashioned a perfect creation.
Mungu ni kamili na Yeye ametengeneza uumbaji kamili.

ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੨੪॥
naanak bhagat milee vadi-aa-ee. ||4||24||
O’ Nanak, His devotees receive honor here and hereafter. ||4||24||
Ee Nanak, watawa wake wanapokea heshima humu na ahera.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਬਨਾਵਹੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ॥
gur kai sabad banaavahu ih man.
By attuning to the Guru’s word, mold your mind ready to meditate on Naam.
Kwa kumakinikia neno la Guru, finyanga akili yako tayari kutafakari kuhusu Naam.

ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ॥੧॥
gur kaa darsan sanchahu har Dhan. ||1||
By focusing on the Guru’s word, accumulate the wealth of God’s Name. ||1||
Kwa kukaza fikra kwa neno la Guru, kusanya utajiri wa Jina la Mungu.

ਊਤਮ ਮਤਿ ਮੇਰੈ ਰਿਦੈ ਤੂੰ ਆਉ ॥
ootam mat mayrai ridai tooN aa-o.
O’ sublime intellect, come enter into my mind,
Ee uwekevu mtukufu, kuja uingie akilini mwangu,

ਧਿਆਵਉ ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਹਿ ਲਾਗੈ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dhi-aava-o gaava-o gun govindaa at pareetam mohi laagai naa-o. ||1|| rahaa-o.
so that God’s Name becomes most dear to me and I may meditate upon God and sing His praises ||1||Pause||
ili Jina la Mungu liwe la dhati zaidi kwangu na niweze kutafakari kuhusu Mungu na kuimba sifa zake ||1||Sitisha||

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵਨੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥
taripat aghaavan saachai naa-ay.
Attuning to God’s Name, the worldly desires end and the mind becomes satiated.
Kwa kumakinikia Jina la Mungu, hamu za kidunia zinakwisha na akili inatoshelezwa.

ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਸੰਤ ਧੂਰਾਇ ॥੨॥
athsath majan sant Dhooraa-ay. ||2||
The Guru’s teaching is the ablution at all the sacred shrines. ||2||
Funzo la Guru ni udhu katika ziara zote takatifu.

ਸਭ ਮਹਿ ਜਾਨਉ ਕਰਤਾ ਏਕ ॥
sabh meh jaan-o kartaa ayk.
I deem the one Creator pervading in all.
Nafikiria Muumba mmoja kuwa anaenea katika vyote.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥੩॥
saaDhsangat mil buDh bibayk. ||3||
By joining the companyof saintly persons I have acquired discerning wisdom. |3|
Kwa kujiunga na uandamano wa watu watakatifu nimepata hekima ya ufahamu.

ਦਾਸੁ ਸਗਲ ਕਾ ਛੋਡਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
daas sagal kaa chhod abhimaan.
Abandoning all ego I consider myself as the servant of all.
Nikiachana na ubinafsi wote najifikiria kuwa mtumishi wa wote.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੪॥੨੫॥
naanak ka-o gur deeno daan. ||4||25||
The Guru has granted this gift to Nanak. ||4||25||
Guru ameruzuku thawabu hii kwa Nanak.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਬੁਧਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ॥
buDh pargaas bha-ee mat pooree.
My mind has been enlightened and my intellect has become perfect,
Akili yangu imeangazwa na uwekevu wangu umekuwa kamili.

ਤਾ ਤੇ ਬਿਨਸੀ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰੀ ॥੧॥
taa tay binsee durmat dooree. ||1||
because of that, my evil intellect and distance from God has been destroyed.|1|
kwa sababu ya hiyo, uwekevu wangu mwovu na umbali kutoka kwa Mungu umeangamizwa.

ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਅਲੇ ॥
aisee gurmat paa-ee-alay.
Such are the teachings which I have received from the Guru;
Ndiyo mafundisho ambayo nimepokea kutoka kwa Guru;

ਬੂਡਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਨਿਕਸਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
boodat ghor anDh koop meh niksi-o mayray bhaa-ee ray. ||1|| rahaa-o.
O’ my brother, with the help of that I have escaped from drowning in the pitch dark well of worldly attachments. |1| ll Pause ll
Ee ndugu yangu, kwa msaada wake nimeepuka kutoka kuzama katika kisima chenye giza totoro ya viambatisho vya kidunia. ||1||Sitisha||

ਮਹਾ ਅਗਾਹ ਅਗਨਿ ਕਾ ਸਾਗਰੁ ॥
mahaa agaah agan kaa saagar.
this world is like an unfathomable sea of fire of worldly desires,
Dunia hii ni kama bahari isiyofahamika ya moto wa hamu za kidunia,

ਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਤਾਰੇ ਰਤਨਾਗਰੁ ॥੨॥
gur bohith taaray ratnaagar. ||2||
The Guru, the treasure of divine wisdom, is like a ship which ferries us across this terrible ocean. ||2||
Guru, hazina ya hekima takatifu, ni kama meli inayotuvukisha bahari dunia hii mbaya.

ਦੁਤਰ ਅੰਧ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ॥
dutar anDh bikham ih maa-i-aa.
Maya is like a dark and treacherous ocean which is difficult to cross.
Maya ni kama bahari yenye giza na maovu ambayo ni ngumu kuvuka.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪਰਗਟੁ ਮਾਰਗੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥੩॥
gur poorai pargat maarag dikhaa-i-aa. ||3||
The Perfect Guru has revealed the way to cross over it. ||3||
Guru Kamili amedhihirisha namna ya kuivuka.

ਜਾਪ ਤਾਪ ਕਛੁ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥
jaap taap kachh ukat na moree.
I don’t have the merit of worship, penance, or any wisdom.
Mimi sina ustahili wa ibada, toba, au hekima yoyote.

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਤੋਰੀ ॥੪॥੨੬॥
gur naanak sarnaagat toree. ||4||26||
Nanak says, O’ Guru I have come to Your refuge.||4||26||
Nanak anasema, Ee Guru nimekuja kwenye kimbilio chako.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਪਦੇ ੨ ॥
aasaa mehlaa 5 tipday 2.
Raag Aasaa,Ti-Padas 2. Fifth Guru:
Raag Aasaa, Ti-Padas. Guru wa Tano:

ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥
har ras peevat sad hee raataa.
One who partakes the elixir of God’s Name always remains imbued with Naam,
Yule anayeshiriki dawa ya Jina la Mungu daima anabaki amejawa na Naam,

ਆਨ ਰਸਾ ਖਿਨ ਮਹਿ ਲਹਿ ਜਾਤਾ ॥
aan rasaa khin meh leh jaataa.
while the effect of other worldly relishes wear off in an instant.
Wakati athari ya furaha nyingine ya kidunia inakwisha papo hapo.

ਹਰਿ ਰਸ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਨਿ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥
har ras kay maatay man sadaa anand.
Imbued with the essence of God’s Name, the mind is forever in bliss.
Ikiwa na kiini cha Jina la Mungu, akili ipo katika raha tele milele.

ਆਨ ਰਸਾ ਮਹਿ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਦ ॥੧॥
aan rasaa meh vi-aapai chind. ||1||
Anxiety befalls by indulging in the taste of worldly relishes. ||1||
Wasiwasi unaathiri mtu kwa kujihusisha katika kionjo cha furaha za kidunia.

ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤੁ ਮਤਵਾਰਾ ॥
har ras peevai almasat matvaaraa.
One who partakes the elixir of God’s Name, is totally absorbed and is captivated by it.
Yule anayeshiriki dawa ya Jina la Mungu, anavama kabisa na anavutiwa kabisa nayo.

ਆਨ ਰਸਾ ਸਭਿ ਹੋਛੇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aan rasaa sabh hochhay ray. ||1|| rahaa-o.
To him, all other worldly relishes seem worthless (1-pause).
Kwake, furaha zote zingine za kidunia zinaonekana bure. ||1||Sitisha||

ਹਰਿ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
har ras kee keemat kahee na jaa-ay.
The worth of the elixir of God’s Name cannot be described.
Thamani ya dawa ya Jina la Mungu haiwezi kuelezwa.

ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਾਧੂ ਹਾਟਿ ਸਮਾਇ ॥
har ras saaDhoo haat samaa-ay.
The relish of God’s Name is always there in the Guru’s holy congregation.
Furaha ya Jina la Mungu daima ipo katika ushirika mtakatifu wa Guru.

ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਮਿਲੈ ਨ ਕੇਹ ॥
laakh karoree milai na kayh.
The elixir of God’s Name cannot be obtained by anyone even for vast riches.
Dawa ya Jina la Mungu haiwezi kupatwa na yeyote hata kwa utajiri mkubwa.

ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸ ਹੀ ਦੇਹਿ ॥੨॥
jisahi paraapat tis hee deh. ||2||
God bestows this gift only to the one, who is so pre-ordained. ||2||
Mungu anatawaza zawadi hii kwa yule tu, ambaye ameagiziwa hivyo mapema.

ਨਾਨਕ ਚਾਖਿ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥
naanak chaakh bha-ay bismaad.
O’ Nanak, he who has tasted this elixir has become wonder-struck.
Ee Nanak, yeye ambaye ameonja dawa hii amestaajabishwa.ਹੇ ਨਾਨਕ!

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਦੁ ॥
naanak gur tay aa-i-aa saad.
O’ Nanak, it is only through the Guru that one is able to realize its taste.
Ee Nanak, ni kupitia kwa Guru pekee ambapo mtu anaweza kugundua kionjo chake.

ਈਤ ਊਤ ਕਤ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਇ ॥
eet oot kat chhod na jaa-ay.
Here and hereafter, he does not leave the elixir of Naam.
Humu na akhera, yeye haachi dawa ya Naam.

ਨਾਨਕ ਗੀਧਾ ਹਰਿ ਰਸ ਮਾਹਿ ॥੩॥੨੭॥
naanak geeDhaa har ras maahi. ||3||27||
O’ Nanak, he remains charmed with the relish of God’s Name. ||3||27||
Ee Nanak, anabaki amependeza na furaha ya Jina la Mungu.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Mehl:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਮਿਟਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤਿ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ॥
kaam kroDh lobh moh mitaavai chhutkai durmat apunee Dhaaree.
O’ mortal, the Guru’s advice shall eradicate your lust, anger, greed, and worldly attachment, and your self-acquired evil intellect shall finish.
Ee binadamu, ushauri wa Guru utatokomeza ukware wako, hasira, tamaa na kiambatisho cha kidunia, na uwekevu wako mwovu uliopata mwenyewe utakwisha.

ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹਿ ਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵਹਿ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ ॥੧॥
ho-ay nimaanee sayv kamaaveh taa pareetam hoveh man pi-aaree. ||1||
Becoming humble, if you would meditate on God’s Name, then you would become pleasing to your beloved-God. ||1|
Kwa kuwa mnyenyekevu, iwapo utatafakari kuhusu Jina la Mungu, basi utakuwa wa kupendeza kwa Mungu wako mpendwa.

ਸੁਣਿ ਸੁੰਦਰਿ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥
sun sundar saaDhoo bachan uDhaaree.
Listen to the Guru’s word and save yourself from drowning in the world ocean of vices.
Sikiliza neno la Guru na ujiokoe kutoka kuzama katika bahari dunia ya dhambi.

ਦੂਖ ਭੂਖ ਮਿਟੈ ਤੇਰੋ ਸਹਸਾ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨਿ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dookh bhookh mitai tayro sahsaa sukh paavahi tooN sukhman naaree. ||1|| rahaa-o.
O’ peace desiring mortal, your sorrow, desire for Maya and doubt shall vanish, and you shall enjoy peace. ||1||Pause||
Ee binadamu unayependa amani, huzuni yako, hamu ya Maua na shaka itapotea, na utafurahia amani. ||1||Sitisha||

ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਬਿਖੁ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ ॥
charan pakhaar kara-o gur sayvaa aatam suDh bikh ti-aas nivaaree.
Becoming most humble and following the Guru’s teachings, your soul would become pure and your desires for Maya would be quenched.
Kwa kuwa mnyenyekevu zaidi na kufuata mafundisho ya Guru, roho yako itakuwa safi na hamu zako za Maya zitazimwa.

ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਿ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਹਿ ਸੋਭਾ ਹਰਿ ਦੁਆਰੀ ॥੨॥
daasan kee ho-ay daas daasree taa paavahi sobhaa har du-aaree. ||2||
If you become a humble servant of the devotees of God you would obtain honor in God’s court.||2||
Iwapo uwe mtumishi mnyenyekevu wa watawa wa Mungu utapata heshima katika mahakama ya Mungu.

ਇਹੀ ਅਚਾਰ ਇਹੀ ਬਿਉਹਾਰਾ ਆਗਿਆ ਮਾਨਿ ਭਗਤਿ ਹੋਇ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥
ihee achaar ihee bi-uhaaraa aagi-aa maan bhagat ho-ay tumHaaree.
This should be your conduct and lifestyle, by obeying the command of God you will be doing the true devotional worship.
Hii inapaswa kuwa tabia yako na mtindo wako wa maisha, kwa kutii amri ya Mungu utakuwa ukifanya ibada ya kweli ya ujitoaji.

ਜੋ ਇਹੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਕਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥੩॥੨੮॥
jo ih mantar kamaavai naanak so bha-ojal paar utaaree. ||3||28||
O’ Nanak, one who practices this Mantra, swims across the terrifying world-ocean of vices. ||3||28||
Ee Nanak, yule anayetenda Mantra hii, anaogelea akivuka bahari-dunia ya dhambi inayoogofya.