Swahili Page 310

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਹੋਤਿ ॥੧੬॥
jan naanak naam salaahi too sach sachay sayvaa tayree hot. ||16||
O’ Nanak, praise God’s name. This will be your true service of God.||16|
O’Nanak, sifu Jina la Mungu. Hii itakua huduma ya kweli kwa Mungu.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥
salok mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
Salok, Guru wa nne:

ਸਭਿ ਰਸ ਤਿਨ ਕੈ ਰਿਦੈ ਹਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
sabh ras tin kai ridai heh jin har vasi-aa man maahi.
They in whose mind God dwells enjoy the tastes of all the pleasures in life.
Wale ambao katika fikira zao Mungu yuko,wanafurahia mazuri yote ya maisha.

ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਨ ਕਉ ਸਭਿ ਦੇਖਣ ਜਾਹਿ ॥
har dargahi tay mukh ujlay tin ka-o sabh daykhan jaahi.
Everyone longs for their vision, and they are honored in God’s court.
Kila mmoja anatumai taswira na wanaheshimika katika mahakama ya Mungu.

ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
jin nirbha-o naam Dhi-aa-i-aa tin ka-o bha-o ko-ee naahi.
Those who have lovingly meditated on the Name of the Fearless God, do not have any kind of fear.
Wale ambao kwa upendo wanatafakari juu ya jina la Mungu asiyeogopa, hawana hofu ya aina yoyote.

ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਤਿਨੀ ਸਰੇਵਿਆ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਆਹਿ ॥
har utam tinee sarayvi-aa jin ka-o Dhur likhi-aa aahi.
Only those people have meditated on the sublime God who are so predestined.
Walioteuliwa na Mungu ni wale ambao pekee wanatafakari juu ya Mungu.

ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਪੈਨਾਈਅਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
tay har dargahi painaa-ee-ah jin har vuthaa man maahi.
Those, within whose minds God dwells, are honored in God’s court.
Wale ambao ndani yao wanaheshimika ndani ya mahakama ya Mungu

ਓਇ ਆਪਿ ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਹਿ ॥
o-ay aap taray sabh kutamb si-o tin pichhai sabh jagat chhadaahi.
They, along with their family, cross over the world-ocean of vices. By inspiring others to follow their lead, they save the entire world from vices.
Wao pamoja na familia zao, wanavuka bahari ya maovu ya dunia. Kwa kusisimua wengine kufuata nyayo zao, wanakomboa uliwengu mzima kutoka kwa maovu.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਜਨ ਤਿਨ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਹਮ ਜੀਵਾਹਿ ॥੧॥
jan naanak ka-o har mayl jan tin vaykh vaykh ham jeevaahi. ||1||
O’ God, please unite devotee Nanak with such holy devotees of Yours, so that beholding and following them, I may also obtain spiritual life.||1||
O’ Mungu, tafadhali unganisha muumini wako Nanak pamoja na muumini wako takatifu ndivyo kwa kuwafuata niweze kupata maisha ya kiroho

ਮਃ ੪ ॥
mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
Salok, Guru wa nne:

ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
saa Dhartee bha-ee haree-aavalee jithai mayraa satgur baithaa aa-ay.
Green and sanctified has become that land where my true Guru has come to sit.
Kijani na takatifu zimekuwa lile shamba ambamo Guru wangu wa kweli amekuja kuketi

ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥
say jant bha-ay haree-aavlay jinee mayraa satgur daykhi-aa jaa-ay.
They have bloomed in happiness who have seen the sight of my true Guru.
Wamekaa kwa furaha waliotazama taswira ya Guru wangu wa kweli.

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇ ॥
Dhan Dhan pitaa Dhan Dhan kul Dhan Dhan so jannee jin guroo jani-aa maa-ay.
O’ mother, blessed is the father; blessed is the family and greatly blessed is that mother who gave birth to the Guru.
O’ mama, amebarikiwa baba; imebarikiwa familia na amebarikiwa mno mama aliyejifungua Guru.

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
Dhan Dhan guroo jin naam araaDhi-aa aap tari-aa jinee dithaa tinaa la-ay chhadaa-ay.
Blessed is the Guru, who has meditated on God’s Name, he has saved himself and also helped those to cross over the worldly ocean, who associated with him.
Kubarikiwa ni Guru aliyetafakari juu ya Jina la Mungu, amejikomboa na kusaidia wengine kuvuka bahari ya maovu, walioungana naye.

ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥੨॥
har satgur maylhu da-i-aa kar jan naanak Dhovai paa-ay.||2||
O’ God, please bestow mercy and unite me with the true Guru, so that devotee Nanak may wash his feet (humbly serve him).||2||
O’ Mungu, tafadhali nionyeshe neema na kuniunganisha na Guru wa kweli, hivyo basi muumini Nanak aweze kuosha miguu yake ( Kwa unyenyekevu amhudumie)

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥
sach sachaa satgur amar hai jis andar har ur Dhaari-aa.
The true Guru is the embodiment of the eternal and immortal God, because he has enshrined God in his heart.
Guru wa kweli ni ishara ya Mungu asiyekufa na wa milele, kwa sababu ameweka Mungu ndani ya Moyo wake.

ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿਆ ॥
sach sachaa satgur purakh hai jin kaam kroDh bikh maari-aa.
The true Guru is the embodiment of the eternal God, because he has eradicated the poison of lust and anger from within.
Guru wa kweli ni ishara ya Mungu daima, kwa sababu ameondoa sumu ya uchu na hasira kutoka kwake.

ਜਾ ਡਿਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਹੁ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥
jaa dithaa pooraa satguroo taaN andrahu man saaDhaari-aa.
When I saw the Perfect True Guru, my mind was comforted from within.
Nilipotazama Guru kamili na kweli, fikira zangu zilifarijikandani yangu.

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁਮਿ ਵਾਰਿਆ ॥
balihaaree gur aapnay sadaa sadaa ghum vaari-aa.
Therefore ever and forever, I dedicate myself to the true Guru.
Hapo baadaye kamwe na milele, najikabidhi kwake Guru wa kweli.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਤਾ ਮਨਮੁਖਿ ਹਾਰਿਆ ॥੧੭॥
gurmukh jitaa manmukh haari-aa. ||17||
A Guru’ follower wins the game of life whereas a self-willed loses it.
Mfuasi wa Guru anashinda mchezo wa maisha na yule binafsi anashindwa.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥
salok mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru;
Salok, Guru wa nne;

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿਓਨੁ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਸੀ ॥
kar kirpaa satgur mayli-on mukh gurmukh naam Dhi-aa-isee.
Bestowing mercy, whom God has united with the true Guru, through the Guru’s teachings he utters God’s Name with love and devotion.
Mungu ameunganisha na Guru wa kweli, kwa Mafunzo ya Guru anataja jina la Mungu kwa upendo na heshima.

ਸੋ ਕਰੇ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਘਰੀ ਵਸਾਇਸੀ ॥
so karay je satgur bhaavsee gur pooraa gharee vasaa-isee.
He does only that which pleases the true Guru, and the perfect Guru enshrines the treasure of Naam within him.
Anafanya kile kinachopendeza Guru wa kweli, na Guru kamili anaweka hazina ya Naam ndani yake.

ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਇਸੀ ॥
jin andar naam niDhaan hai tin kaa bha-o sabh gavaa-isee.
Those, within whom is the treasure of Naam, the Guru dispels all their fears.
Wale ambao ndani yao ni hazina ya Naam, Guru anawaondolea hofu yao.

ਜਿਨ ਰਖਣ ਕਉ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੋਇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਝਖਿ ਝਖਿ ਜਾਇਸੀ ॥
jin rakhan ka-o har aap ho-ay hor kaytee jhakh jhakh jaa-isee.
Those, whom God Himself protects, many other people struggle to harm them, but they all would go away after making vain efforts.
Wale ambao Mungu amewalinda, wengi hujaribu kuwaumiza lakini wote huondoka baada ya juhudi za bure.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਹਰਿ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਛੋਡਾਇਸੀ ॥੧॥
jan naanak naam Dhi-aa-ay too har halat palat chhodaa-isee. ||1||
O’ Nanak, meditate on Naam; God shall deliver you, here and hereafter.||1||
O’ Nanak, tafakari juu ya Naam; Mungu atawakomboa sasa na siku zijazo.

ਮਃ ੪ ॥
mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
Salok, Guru wa nne:

ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
gursikhaa kai man bhaavdee gur satgur kee vadi-aa-ee.
The glory of the true Guru is pleasing to the minds of Guru’s disciples
Ukuu wa Guru wa kweli unapendeza kwa fikira za wafuasi wake Guru

ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥
har raakho paij satguroo kee nit charhai savaa-ee.
O’ God, You preserve the honor of the True Guru, which multiplies day by day.
O’ Mungu, unahifadhi heshima ya Guru wa kweli, inayozidi kila siku.

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਛਡਾਈ ॥
gur satgur kai man paarbarahm hai paarbarahm chhadaa-ee.
In the mind of the great true Guru dwells that supreme God who saves all human beings from vices.
Katika fikira za Guru wa kweli, yumo Mungu mkuu anayeokoa wote kutokana na maovu yote

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ਤਿਨਿ ਸਭ ਆਣਿ ਨਿਵਾਈ ॥
gur satgur taan deebaan har tin sabh aan nivaa-ee.
God is the Power and Support of the True Guru, and He Himself has made all human beings to bow before the true Guru.
Mungu ndiye nguvu na gunz ya Guru kweli, na ye Mwenyewe amefanya binadamu kuinama mbele yake Guru wa kweli.

ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਉ ਕਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਗਵਾਈ ॥
jinee dithaa mayraa satgur bhaa-o kar tin kay sabh paap gavaa-ee.
Those who have seen my true Guru with love in their hearts; they have had all their sins erased.
Wale waliomwona Guru wa kweli kwa upendo katika roho zako; wanaondolewa dhambi zao.

ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥
har dargeh tay mukh ujlay baho sobhaa paa-ee.
They are honored in God’s court, and enjoy great glory (in the world).
Wanaheshimika katika mahakama ya Munguna kufurahia ukuu na utakatifu ( duniani)

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੨॥
jan naanak mangai Dhoorh tin jo gur kay sikh mayray bhaa-ee. ||2||
Nanak begs for the most humble service of those brothers of mine, who are such great disciples of the Guru.||2||
Nanak anaomba matendo ya unyenyekevu wa ndugu zangu walio wafuasi wakuu wa Guru.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਹਉ ਆਖਿ ਸਲਾਹੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
ha-o aakh salaahee sifat sach sach sachay kee vadi-aa-ee.
I chant the Praises and Glories of the True One. True is the glorious greatness of the eternal God.
Naimba sifa na utukufu wa yule wa kweli.Ukweli ni ukuu takatifu wake Mungu wa kale.

ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥
saalaahee sach salaah sach sach keemat kinai na paa-ee.
The eternal God is praiseworthy and praising Him is the righteous deed. However, no one knows His worth.
Mungu wa milele anastahili sifa na kumsifu ni vyema kabisa. Lakini hakuna anayejua dhamana yake.