Swahili Page 293

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ॥੪॥
naanak har parabh aapeh maylay. ||4||
O’ Nanak, God has Himself united them with Him.||4||
Ee Nanak, Mungu Mwenyewe amewaunganisha naye Mwenyewe.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ॥
saaDh sang mil karahu anand.
Join the Company of the Saints, and enjoy the true bliss.
Jiunge na Uandamano wa Watakatifu, na ufurahie raha tele ya kweli.

ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
gun gaavhu parabh parmaanand.
Sing the praises of God, the embodiment of supreme bliss.
Imba sifa za Mungu, udhihirisho wa raha tele kuu.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
raam naam tat karahu beechaar.
Contemplate on the essence of God’s Name,
Tafakari kuhusu kiini cha Jina la Mungu,

ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥
darulabh dayh kaa karahu uDhaar.
and redeem this human body, so difficult to obtain.
Na ukomboe mwili huu wa kibinadamu, ambao ni mgumu sana kupata.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
amrit bachan har kay gun gaa-o.
Recite with reverence the ambrosial hymns of God’s Praises;
Kariri kwa heshima nyimbo za ambrosia za Sifa za Mungu;

ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥
paraan taran kaa ihai su-aa-o.
this is the only way to save your lifefrom vices.
Hii ndiyo njia ya pekee ya kuokoa maisha yako kutoka dhambi.

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥
aath pahar parabh paykhahu nayraa.
Feel the presence of God within you, twenty-four hours a day.
Hisi uwepo wa Mungu ndani mwako, saa ishirini na nne kwa siku.

ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥
mitai agi-aan binsai anDhayraa.
your ignorance shall depart, and darkness of Maya shall be dispelled.
Ujinga wako utaondoka, na giza ya Maya itaondolewa.

ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ ॥
sun updays hirdai basaavhu.
Listen to the Guru’s teachings and enshrine them in your heart,
Sikiliza mafundisho ya Guru na uyathamini moyoni mwako,

ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥੫॥
man ichhay nanak fal paavhu.||5||
O’ Nanak, all your desires shall be fulfilled. ||5||
Ee Nanak, hamu zako zote zitatimizwa.

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੁਇ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥
halat palat du-ay layho savaar.
Embellish both this world and the next,
Pamba dunia hii na pia itakayofuata,

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
raam naam antar ur Dhaar.
by enshrining God’s Name deep within your heart.
Kwa kuthamini Jina la Mungu ndani mwa moyo wako.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ॥
pooray gur kee pooree deekhi-aa.
Perfect is the Teaching of the Perfect Guru.
Kamili ni Funzo la Guru Kamili.

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖਿਆ ॥
jis man basai tis saach pareekhi-aa.
The person in whose heart it dwells, realizes the eternal God
Mtu ambaye linaishi moyoni mwake, anagundua Mungu wa milele.

ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
man tan naam japahu liv laa-ay.
With your mind and body, recite the Naam lovingly and attune yourself to it.
Kwa akili na mwili wako, kariri Naam kwa upendo na ujimakinishe kwake.

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥
dookh darad man tay bha-o jaa-ay.
Sorrow, pain and fear from the mind shall depart.
Huzuni, uchungu na hofu itaondoka kutoka akilini.

ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ ॥
sach vaapaar karahu vaapaaree.
O’ mortal, do the true trade of meditating on God’s Name,
Ee binadamu, fanya biashara ya kweli ya kutafakari kuhusu Jina la Mungu,

ਦਰਗਹ ਨਿਬਹੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ॥
dargeh nibhai khayp tumaaree.
so that the merchandise (wealth of Naam) is duly approved in God’s court.
Ili bidhaa (utajiri wa Naam) iidhinishwe taratibu katika katika mahakama ya Mungu.

ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
aykaa tayk rakhahu man maahi.
Keep in mind, the real support of God,
Weka akilini, tegemezo ya kweli ya Mungu,

ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥੬॥
nanak bahur na aavahi jaahi. ||6||
O’ Nanak, you shall be free from the cycles of birth and death.|6||
Ee Nanak, utakuwa huru kutoka mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰਿ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥
tis tay door kahaa ko jaa-ay.
Where can anyone go, to get away from Him?
Mtu anaweza kuenda wapi, kumhepa Yeye?

ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਧਿਆਇ ॥
ubrai raakhanhaar Dhi-aa-ay.
One is saved only by meditating on the Protector God.
Mtu anaokolewa tu kwa kutafakari kuhusu Mlinzi Mungu.

ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ॥
nirbha-o japai sagal bha-o mitai.
Meditating on the Fearless God, all fear departs,
Kwa kutafakari kuhusu Mungu asiye na hofu, uoga wote unaondoka,

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ॥
parabh kirpaa tay paraanee chhutai.
(because) by God’s Grace alone, the mortal is released from all fear.
(kwa sababu) kwa Neema ya Mungu pekee, binadamu anakombolewa kutoka hofu yote.

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥
jis parabh raakhai tis naahee dookh.
One who is protected by God never suffers in any sorrow.
Yule ambaye analindwa na Mungu kamwe hateseki huzuni yoyote.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥
naam japat man hovat sookh.
By meditating on Naam with love and devotion, the mind becomes peaceful.
Kwa kutafakari kuhusu Naam kwa upendo na kujitolea, akili inakuwa yenye amani.

ਚਿੰਤਾ ਜਾਇ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
chintaa jaa-ay mitai ahaNkaar.
Anxiety departs, and ego is eliminated.
Wasiwasi unaondoka, na ubinafsi unaangamizwa.

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥
tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar.
No one can compare himself with that devotee of God.
Hakuna mtu anaweza kujilinganisha na mtawa huyo wa Mungu.

ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥
sir oopar thaadhaa gur sooraa.
The one who is protected by the all powerful God,
Yule ambaye amelindwa na Mungu mwenye nguvu zote,

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ॥੭॥
naanak taa kay kaaraj pooraa.||7||
O’ Nanak, all his tasks are accomplished.||7||
Ee Nanak, kazi zake zote zinatimizwa.

ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ॥
mat pooree amrit jaa kee darisat.
God, whose wisdom is perfect, and whose glance is ambrosial,
Mungu, ambaye hekima yake ni kamili, na ambaye mtazamo wake ni wa ambrosia,

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ॥
darsan paykhat uDhrat sarisat.
beholding His Vision (acquiring His Virtues), the world is saved.
Kwa kutazama Maono yake (kupata Fadhila zake), dunia inaokolewa.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ॥
charan kamal jaa kay anoop.
God, whose virtues are incomparably great,
Mungu, ambaye fadhila zake ni kuu zisizo na mfano wake,

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿ ਰੂਪ ॥
safal darsan sundar har roop.
beauteous is His Form and most rewarding is His sight.
Mzuri ni Muundo wake na wa kuthawabisha ni mwono wake.

ਧੰਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥
Dhan sayvaa sayvak parvaan.
Blessed is his devotion, and acceptable is that devotee in God’s court.
Umebarikiwa ujitoaji wake, na amekubalika mtawa huyo katika mahakama ya Mungu.

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥
antarjaamee purakh parDhaan.
God, the inner-knower is the most exalted Supreme Being.
Mungu, mjua wa ndani ndiye Kiumbe Mkuu aliyeinuliwa juu zaidi.

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲੁ ॥
jis man basai so hot nihaal.
The one, within whose mind God dwells, becomes blissfully happy.
Yule, ambaye Mungu anaishi akilini mwake, anakuwa mwenye furaha na raha tele.

ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥
taa kai nikat na aavat kaal.
The fear of death does not draw near him.
Hofu ya kifo haimkaribii.

ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥
amar bha-ay amraa pad paa-i-aa.
They have become immortal, and have received an immortal status,
Wao wamekuwa wasioweza kufa, na wamepokea hadhi ya kutoweza kufa,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥
saaDhsang naanak har Dhi-aa-i-aa.||8||22||
O’ Nanak, by meditating on God in the holy congregation. ||8||22||
Ee Nanak, kwa kutafakari kuhusu Mungu katika ushirika takatifu.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥
gi-aan anjan gur dee-aa agi-aan anDhayr binaas.
When the Guru blesses one with ointment of Divine wisdom, the darkness of hisignorance is dispelled.
Wakati Guru anabariki mtu mwa mafuta ya hekima Takatifu, giza ya ujinga wake inaondolewa.

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
har kirpaa tay sant bhayti-aa naanak man pargaas. ||1||
O’ Nanak, by God’s Grace, when one meets with the true Guru, his mind gets enlightened by divine knowledge||1||
Ee Nanak, kwa Neema ya Mungu, wakati mtu anakutana na Guru wa kweli, akili yake inaangazwa kwa maarifa takatifu

ਅਸਟਪਦੀ ॥
ashtapadee.
Ashtapadee:

ਸੰਤਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ॥
satsang antar parabh deethaa.
In the Holy Congregation, One who has realized God within the self,
Katika Ushirika Takatifu, Yule ambaye amemgundua Mungu ndani mwake,

ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥
naam parabhoo kaa laagaa meethaa
starts adoring God’s Name.
anaanza kuabudu Jina la Mungu.

ਸਗਲ ਸਮਿਗ੍ਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥
sagal samagri aykas ghat maahi.
This person sees everything of the world contained in God Almighty,
Mtu huyu anaona kila kitu cha dunia kikiwemo katika Mungu Mwenyezi,

ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ॥
anik rang naanaa daristaahi.
and countless phenomena of different colors and forms emanating from Him.
Na matukio yasiyohesabika ya rangi na miundo tofauti yakiasilia kutoka Kwake.

ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥
na-o niDh amrit parabh kaa naam.
God’s ambrosial Name is like the nine treasures of the world,
Jina la ambrosia la Mungu ni kama hazina tisa za dunia,

ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
dayhee meh is kaa bisraam.
and It dwells in the human body itself.
Na linaishi katika mwili wenyewe ya binadamu.

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥
sunn samaaDh anhat tah naad.
In the state of deepest meditation, the non-stop celestial music keeps playing.
Katika hali ya utafakari wa kina zaidi, muziki ya mbinguni isiyo na mwisho inaendelea kucheza.

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ॥
kahan na jaa-ee achraj bismaad.
The bliss of such a wonderful ecstasy cannot be described.
Raha tele ya furaha kuu nzuri kama hiyo haiwezi kuelezwa.

ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ ॥
tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay.
The one whom God Himself shows, experiences this bliss.
Yule ambaye Mungu Mwenyewe anaonyesha, anahisi raha tele hii.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੧॥
naanak tis jan sojhee paa-ay. ||1||
O’ Nanak, God grants this understanding to such a devotee only. ||1||
Ee Nanak, Mungu anaruzuku uelewa huu kwa mtawa kama huyo peke yake.

ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ ॥
so antar so baahar anant.
The Infinite God is both within and same God is outside also.
Mungu asiye na mwisho yu ndani na Mungu huyo yu nje pia.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ॥
ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant.
God is pervading in each and every heart.
Mungu anaenea katika kila moyo.

ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
Dharan maahi aakaas pa-i-aal.
He is pervading in earth, in the sky and in the nether regions.
Yeye anaenea duniani, angani na katika maeneo ya chini ya dunia.

ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
sarab lok pooran partipaal.
He is the perfect sustainer of all worlds.
Yeye ni mtunzaji kamili wa dunia zote.