GUJARATI PAGE 921

ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥
aapnee liv aapay laa-ay gurmukh sadaa samaalee-ai.
God Himself instills His love, therefore following the Guru’s teachings, we should always keep remembering Him with love and devotion.
પણ જીવનું શું ચાલે પ્રભુ સ્વયં જ પોતાની પ્રીતિ નું દાન બક્ષે છે હે ભાઈ ગુરૂની શરણ પડીને તેને સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥੨੮॥
kahai naanak ayvad daataa so ki-o manhu visaaree-ai. ||28||
Nanak says, why forget such a Great benefactor from the mind?
નાનક કહે છે જો આત્મિક આનંદ ની આવશ્યકતા હોય તો આટલા મોટા દાતા પ્રભુને ક્યારેય ભૂલવા જોઈએ? ।।૨૮।।

ਜੈਸੀ ਅਗਨਿ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰਿ ਮਾਇਆ ॥
jaisee agan udar meh taisee baahar maa-i-aa.
As the fire is inside the womb, so is the desire for Maya outside.
જેવી રીતે માના પેટમાં આગ છે તેવી જ રીતે બહારના જગતમાં માયાની દુઃખદાયી આગ છે માયા અને આગ બંને એક જ છે

ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਸਭ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥
maa-i-aa agan sabh iko jayhee kartai khayl rachaa-i-aa.
The fire in womb, and the burning desire for Maya (worldly riches and power) are similar in nature; such is the play, the Creator has set up.
કર્તારે પોતે જ એવા ખેલ ની રચના કરી દીધી છે જ્યારે પરમાત્મા ની મંજૂરી હોય છે ત્યારે જીવ પેદા થાય છે પરિવારમાં બધાં તે નવા જન્મેલા બાળકને પ્રેમ કરે છે

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰਿ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥
jaa tis bhaanaa taa jammi-aa parvaar bhalaa bhaa-i-aa.
When God so wishes, the child is born, and the family is very pleased.
આ પ્રેમમાં તે ફસાઈ જાય છે અને તેનો પ્રભુના ચરણોની સાથેના પ્રેમ નો તાર તૂટી જાય છે

ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥
liv chhurhkee lagee tarisnaa maa-i-aa amar vartaa-i-aa.
Love for God wears off, and the child becomes attached to worldly desires; the script of Maya runs its course.
માયા એવી કે જેને કારણે મનુષ્ય ઈશ્વરને ભૂલી જાય છે માયાની તૃષ્ણા આવીને ચીપકી જાય છે તેની ઉપર પોતાનું જોર નાખે છે

ਏਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥
ayh maa-i-aa jit har visrai moh upjai bhaa-o doojaa laa-i-aa.
It is this Maya, because of which God is forgotten, emotional attachment and love for duality wells up.
માયા છે જ એવી કે જેને કારણે મનુષ્ય ઈશ્વરને ભૂલી જાય છે દુનિયાનો મોહ પેદા થઈ જાય છે

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ॥੨੯॥
kahai nanak gur parsadee jinaa liv lagee tinee vichay maa-i-aa paa-i-aa. ||29||
Nanak says, by Guru’s Grace, those who remain attuned to God have realized Him, while living in the midst of Maya.
નાનક કહે છે કે ગુરુની કૃપાથી જે લોકો ની પ્રીત ની દોરી પ્રભુ ચરણોમાં જોડાઈને રહે છે તેમને માયા માં રહીને પણ આત્મિક આનંદ મળી જાય છે ।।૨૯।।

ਹਰਿ ਆਪਿ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਮੁਲਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay.
God Himself is priceless; His worth cannot be estimated.
જ્યાં સુધી પરમાત્મા નો મેળાપ નથી થતો ત્યાં સુધી આનંદ પ્રાપ્ત નથી કરી શકાતો પ્રભુ નું મૂલ્ય પણ જાણી નથી શકાતું

ਮੁਲਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਕਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲਲਾਇ ॥
mul na paa-i-aa jaa-ay kisai vitahu rahay lok villaa-ay.
Yes, His worth cannot be estimated by anybody, people have grown weary of trying.
પરમાત્મા ધન વગેરે કોઈપણ કિંમતથી નથી મળી શકતા જો કોઇ વ્યક્તિ માથાકૂટ કરી કરીને હારી જાય તોપણ કોઈ ધન ની કિંમત ચૂકવીને પરમાત્માને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા

ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੋ ਸਿਰੁ ਸਉਪੀਐ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥
aisaa satgur jay milai tis no sir sa-upee-ai vichahu aap jaa-ay.
If one meets and follows the teachings of such a True Guru, self-conceit vanishes, then one should totally surrender himself to that Guru.
હા, જો એવા સતગુરુ મળી જાય જે ના મિલનથી મનુષ્યની અંદરનો અહંકાર નો ભાવ નીકળી જાય અને જે સતગુરુ ના મળવાથી જીવ તે હરિ ના ચરણો માં જોડાઈને રહે

ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸੁ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
jis daa jee-o tis mil rahai har vasai man aa-ay.
When one remains imbued with the love of God, then God, to whom one belongs, comes to dwell in his mind.
તે હરિ તેના મનમાં વસી જાય જેનું આ બધું ઉત્પન્ન કરેલું છે તો તે ગુરુની સામે પોતાનું માથું ભેટ કરી દેવું જોઈએ પોતાનું સંપૂર્ણ સમર્પણ કરી દેવું જોઈએ

ਹਰਿ ਆਪਿ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੩੦॥
har aap amulak hai bhaag tinaa kay naankaa jin har palai paa-ay. ||30||
O’ Nanak, God Himself is priceless but they become very fortunate whom God unites to the Guru.
હે નાનક! પરમાત્મા નું મૂલ્ય આંકી નથી શકાતું તે કોઇપણ કિંમત પર નથી મળતું પણ પરમાત્મા ગુરુનો રંગ લગાડી દે છે તેના ભાગ્ય જાગી ઊઠે છે અને તેને આત્મિક આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે ।।૩૦।।

ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥
har raas mayree man vanjaaraa.
God’s Name is my wealth and my mind is a trader of Naam
આત્મિક આનંદની કમાણી કમાવવા માટે પરમાત્માનું નામ જ મારી પૂંજી હોઈ શકે

ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸਿ ਜਾਣੀ ॥
har raas mayree man vanjaaraa satgur tay raas jaanee.
Yes, God’s Name is my true wealth and my mind is a trader of Naam. It is from the true Guru that I have come to know about this wealth.
સતગુરુ થી મને સમજ આવી ગઈ છે મારું મન આ વાણિજ્ય નું વેપારી બની ગયું છે પરમાત્માનું નામ મારી રાશિ- પૂંજી છે અને મારું મન વેપારી બની ગયું છે

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਜਪਿਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਟਿਹੁ ਦਿਹਾੜੀ ॥
har har nit japihu jee-ahu laahaa khatihu dihaarhee.
O’ human beings, meditate every day on God’s Name with loving devotion and earn its profit (bliss) everyday.
હે ભાઈ! તું પણ પ્રેમથી સદા હરિના નામનો જાપ કર અને રોજ આત્મિક આનંદના લાભ ની કમાણી કર

ਏਹੁ ਧਨੁ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ॥
ayhu Dhan tinaa mili-aa jin har aapay bhaanaa.
Only those have received this wealth, whom God has Himself liked to give.
હરિના નામના આત્મિક આનંદનું આ ધન તેને જ મળે છે જેને પ્રભુ પોતે જ શ્રેષ્ઠ માને છે

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥
kahai naanak har raas mayree man ho-aa vanjaaraa. ||31||
Nanak says: God’s Name is my true wealth, and the mind has become its trader.
નાનક કહે છે પરમાત્માનું નામ મારી પૂંજી બની ગઈ છે હવે ગુરુની કૃપાથી હું આત્મિક આનંદની કમાણી કમાઈ રહ્યો છું ।।૩૧।।

ਏ ਰਸਨਾ ਤੂ ਅਨ ਰਸਿ ਰਾਚਿ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥
ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay.
O my tongue, you are engrossed in tasting many different relishes, this way your yearning for worldly tastes would not go away
હે મારી જીભ! તું બીજાં બધાં સ્વાદ માં મસ્ત થઈ રહી છે આવી રીતે તારા સ્વાદો ના ચસ્કા દૂર નહીં થઈ શકે

ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ਹੋਰਤੁ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥
pi-aas na jaa-ay horat kitai jichar har ras palai na paa-ay.
Yes, your desire for different worldly tastes shall not go away by any means, until you attain the subtle essence of God’s Name.
જ્યાં સુધી પરમાત્માના સ્મરણનો આનંદ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી બીજી બધી જગ્યાએથી સ્વાદો ના ચસકા મટી નથી શકતા

ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇ ਪਲੈ ਪੀਐ ਹਰਿ ਰਸੁ ਬਹੁੜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥
har ras paa-ay palai pee-ai har ras bahurh na tarisnaa laagai aa-ay.
If you do receive the subtle essence of God’s Name, and partake this essence of God’s Name, then you shall not be troubled by any other desire again.
જે મનુષ્ય ને પરમાત્માના નામનો આનંદ મળી જાય જે મનુષ્ય હરિસ્મરણ નો સ્વાદ લેવા માટે લાગી પડે તેને માયાની તૃષ્ણા અડી પણ નથી શકતી

ਏਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥
ayhu har ras karmee paa-ee-ai satgur milai jis aa-ay.
By God’s grace, this subtle essence of God’s Name is received by the one who follows the teachings of the True Guru
પણ આ હરિનામ નો આનંદ પ્રભુની મહેરબાનીથી જ મળે છેએ તેને જ મળે છે જેને સતગુરુ મળે છે

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਰਿ ਅਨ ਰਸ ਸਭਿ ਵੀਸਰੇ ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੩੨॥
kahai naanak hor an ras sabh veesray jaa har vasai man aa-ay. ||32||
Nanak says that when the bliss of Naam resides in the mind, all other worldly relishes are forgotten.
નાનક કહે છે જ્યારે હરિસ્મરણ નો આનંદ મનમાં વસી જાય ત્યારે બીજાં બધાં ચસ્કા ભુલાઈ જાય છે ।।૩૨।।

ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥
ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa.
O my body, when God infused His divine Light into you, then you came into the world.
હે મારા શરીર! તું દુનિયાના પદાર્થોમાંથી આનંદ શોધી રહ્યો છે પણ આનંદનો સ્ત્રોત તો પરમાત્મા છે જે તારી અંદર વસે છે તું જગતમાં આવ્યો ત્યારથી જ્યારે તેણે પોતાની જ્યોતિ તારી અંદર મૂકી દીધી

ਹਰਿ ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਤੁਧੁ ਵਿਚਿ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥
har jot rakhee tuDh vich taa too jag meh aa-i-aa.
Yes, only when God placed His divine light in you, then you came into this world.
આ પાકું જાણ કે જ્યારે પરમાત્મા એ તારી અંદર પોતાની હરિ જ્યોતિ મૂકી ત્યારે તું જગતમાં પેદા થયો

ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
har aapay maataa aapay pitaa jin jee-o upaa-ay jagat dikhaa-i-aa.
God Himself is the mother and Himself the father, who after creating the human being, takes care of the beings.
જો પરમાત્મા જીવ પેદા કરી શકે છેતને જગત માં મોકલી શકે છે તે ખુદ જ તેની માં છે તે ખૂદ જ તેનો પિતા છે પ્રભુ સ્વયં માતા-પિતાની જેમ જીવને બધી પ્રકારનું સુખ આપે છે સુખ અને આનંદ નો તે દાતા છે

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾ ਚਲਤੁ ਹੋਆ ਚਲਤੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥
gur parsaadee bujhi-aa taa chalat ho-aa chalat nadree aa-i-aa.
When by Guru’s grace, one understood the reality of this world, then he realizes that this world is a play and nothing but a play of God.
પણ જીવ જગતમાંથી માયાવી પદાર્થોમાંથી આનંદ ને શોધે છે જ્યારે ગુરુની મહેરબાનીથી જીવને જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તેને આ સમજ આવી જાય છે કે આ જગત તો એક ખેલ છે પછી જીવને આ જગત મદારીનો એક તમાશો હોય એવું લાગવા લાગે છે સદાય સ્થિર રહેવા વાળો આત્મિક આનંદ તેમાં ન હોઈ શકે

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਿਆ ਜੋਤਿ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥੩੩॥
kahai nanak sarisat ka mool rachiaa jot raakhee taa too jag mein aa-i-aa. ||33||
Nanak says, that when God laid the foundation of the universe and placed His divine light in you, only then you came into this world.
નાનક કહે છે હે મારા શરીર! જ્યારે પ્રભુ એ જગતની રચના ને મૂળિયાં નાખ્યા ત્યારે તારી અંદર પોતાની જ્યોતિ નાખી ત્યારે તું જગતમાં પેદા થયો ।।૩૩।।

ਮਨਿ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮੁ ਸੁਣਿਆ ॥
man chaa-o bha-i-aa parabh aagam suni-aa.
My mind has become joyful, when I realized the presence of God in my heart.
પોતાના હૃદયની ઉપર પ્રભુ પતિનું આવવું મેં સાંભળી લીધું છે મેં અનુભવ કરી લીધો છે કે પ્રભુ મારા હૃદયમાં આવીને વસેલા છે

ਹਰਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਗ੍ਰਿਹੁ ਮੰਦਰੁ ਬਣਿਆ ॥
har mangal gaa-o sakhee garihu mandar bani-aa.
O my friend ; sing songs of joy, because my heart has become a temple for God.
મારા મનમાં આનંદ બની ગયો છે હે મારો પ્રાણ! મારુ હૃદય- ઘર પ્રભુ પતિ નું નિવાસસ્થાન બની ગયું છે

ਹਰਿ ਗਾਉ ਮੰਗਲੁ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗੁ ਦੂਖੁ ਨ ਵਿਆਪਏ ॥
har gaa-o mangal nit sakhee-ay sog dookh na vi-aapa-ay.
Yes, O’ my friend, always sing joyful songs of God’s praises; by doing so no sorrow or pain ever afflicts.
હવે તો પ્રભુની મહિમા ના ગીત ગાતો રહે જીવાત્મા સદા પ્રભુની મહિમા ના ગીત ગાતો રે આવી રીતે કોઈ ફિકર અથવા દુઃખ તારી ઉપર નહીં આવી શકે

ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰੁ ਜਾਪਏ ॥
gur charan laagay din sabhaagay aapnaa pir jaap-ay.
Blessed are the days when I am attached to the Guru’s word and I lovingly meditate on my Master-God.
તે દિવસ ભાગ્યશાળી હશે જ્યારે ગુરુના ચરણમાં મારું માથું મૂકી દઇશ પ્યારા પતિ- પ્રભુ હૃદયમાં દેખાઈજશે

ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਜਾਣੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੋਗੋ ॥
anhat banee gur sabad jaanee har naam har ras bhogo.
It is through the Guru’s word, that I have realized the continuous melody of God’s praises, and now I am enjoying the relish of God’s Name.
ગુરુ ના શબ્દો દ્વારા એક રસ મહિમા ની લહેર ની સાથે તું પરમાત્માને મળી જઈશ પરમાત્માનું નામ પ્રાપ્ત થઈ જશે પ્રભુ મિલાપ નો આનંદ માણીશ