GUJARATI PAGE 920

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ ॥੨੧॥
kahai nanak sunhu santahu so sikh sanmukh ho-ay. ||21||
Nanak says, listen, O Saints: such a disciple turns toward the Guru with sincere faith, and becomes faithful to the Guru. ||21||
નાનક કહે છે, હે સંતો ! સાંભળો એ ગુરુબંધુ જ ખુશ રહી શકે જેની અંદર આત્મિક આનંદ છે ।।૨૧।।

ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥
jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai.
If someone turns away from the Guru’s word, without following the True Guru’s teachings, he shall not find liberation from Maya.
જો કોઈ મનુષ્ય ગુરુ ની તરફથી મોઢું ફેરવી લે તો તેને આત્મિક આનંદ ક્યારેય નસીબમાં ન મળી શકે કારણ કેગુરુ વગર માયાના પ્રભાવમાંથી મુક્તિ નથી મળતી

ਪਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹੁ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ॥
paavai mukat na hor thai ko-ee puchhahu bibaykee-aa jaa-ay.
One can never find liberation from the bond of Maya anywhere else; go and ask the wise ones about this.
બેશક કોઈ વિચારવાનો ને જઈને પૂછી લ્યો અને પરંતુ આ વાત પાકી છે કે ગુરુ વગર કોઈપણ બીજી જગ્યાએ માયાના બંધનો થી મુક્ત નથી થવાતું

ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮਿ ਆਵੈ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥
anayk joonee bharam aavai vin satgur mukat na paa-ay.
Such a person wanders through countless births, but without following the True Guru’s teachings, he shall not find liberation from the bonds of Maya.
માયાના મોહમાં ફસાયેલો મનુષ્ય અનેક યોનિઓમાં થી ભટકતો ભટકતો આવે છે ગુરૂની શરણ પડ્યા વિના આમાંથી મુક્તિ નથી મળતી

ਫਿਰਿ ਮੁਕਤਿ ਪਾਏ ਲਾਗਿ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥
fir mukat paa-ay laag charnee satguroo sabad sunaa-ay.
Liberation from the bonds of Maya is received only by coming to the Guru’s refuge, because only the true Guru teaches the righteous way in life through Divine Word.
આખરે ગુરુના ચરણ માં જઈને જ માયા માં થી છુટકારો મળે છે કારણ કે ગુરુ જીવનનો સાચો માર્ગ અને ઉપદેશ આપે છે

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖਹੁ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥੨੨॥
kahai nanak vichaar dekhu vin satgur mukat na paa-ay. ||22||
Nanak says, contemplate this and see, that without the True Guru’s word, one does not receive liberation from the bonds of Maya. ||22||
નાનક કહે છે વિચારી ને જોઈ લ્યો ગુરુ વગર માયાના બંધનોમાંથી આઝાદી નથી મળતી અને આ મુક્તિ વિના આત્મિક આનંદની પ્રાપ્તિ નથી થઈ શકતી ।।૨૨।।

ਆਵਹੁ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee.
O beloved disciples of the True Guru, come and sing the Guru’s Divine Words.
હે પ્યારા ગુરુબંધુઓ! આવો સદાય સ્થિર પરમાત્મા ની સાથે જોડવા વાળી વાણી મળીને ગાઓ

ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥
banee ta gaavhu guroo kayree baanee-aa sir banee.
Sing the Divine words, the supreme words (Bani) of all, uttered by the Guru.
પોતાના ગુરુની વાણી ગાઓ આ વાણી બીજી બધી વાણીઓ થી સર્વોપરી છે શિરોમણિ છે

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥
jin ka-o nadar karam hovai hirdai tinaa samaanee.
These Divine Words uttered by the Guru get enshrined in the heart of those who are blessed with God’s glance of grace.
આ વાણી તે મનુષ્યના હૃદયમાં જ રહી શકે જેના ઉપર પરમાત્માની મહેરબાની નજર હોય બક્ષિસ હોય, પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરો પરમાત્માના પ્રેમમાં સદાય જોડાયેલા રહો

ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਪਿਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ ॥
peevhu amrit sadaa rahhu har rang japihu saarigpaanee.
Partake the Ambrosial Nectar of Naam, remain imbued with God’s Love forever, and meditate on God with loving devotion.
આ આનંદ આપવા વાળું આત્મિક હિલોરા દેવા વાળું નામજળ પીઓ

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੩॥
kahai nanak sadaa gaavhu ayh sachee banee. |23|
Nanak says,forever sing these Divine hymns uttered by the Guru forever. ||23||
નાનક કહે છે હે ગુરુબંધુઓ! પરમાત્માની મહિમા વાળી આ વાણી સદાય ગાઓ જેમાં આત્મિક આનંદ છે ।।૨૩।।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥
satguroo binaa hor kachee hai banee.
The words uttered by anyone other than the True Guru are false.
ગુરુ નો આશયથી ઉલટું જો માયા ની વાણી ની ઝલક મળી જાય તો તે થરથરાવીદેવાવાળી હોય છે

ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥
banee ta kache satguru baajhahu hor kachi banee.
Yes, without being uttered or approved by the true Guru, all other hymns are false.
આ વાત પાકી જ છે કે સતગુરુ નો આશય થી ઉલટી માયા ની વાણી સાંભળવા વાળાં નુ મન કમજોર થઈ જાય છે

ਕਹਦੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥
kahday kachay sunday kachay kacheeN aakh vakhaanee.
False are the reciters, false are the listeners, and false are those who discourse on false Bani.
જે આવી વાણી વાંચી વાંચીને વ્યાખ્યા કરે છે તે લોકો પણ કમજોર મનના થઈ જાય છે

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥
har har nit karahi rasnaa kahi-aa kachhoo na jaanee.
They may continually recite God’s Name with their tongues, but they do not understand what they are reciting.
જો તે લોકો જીભથી હરિ નામ બોલે તો પણ કંઈક તો બોલે જ છે તેનાથી તેને ગુરુની સાથે ઘણી જ નજીક સમીપતા નથી મહેસૂસ થતી

ਚਿਤੁ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਨਿ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ॥
chit jin kaa hir la-i-aa maa-i-aa bolan pa-ay ravaanee.
Their conscious has been deceived by Maya, they are just reciting words without any understanding.
કારણ કે તેમના મનમાં માયા નો મોહ પડેલોછે તે જે કંઈ પણ બોલે છે તે ઉપર ઉપરથી જ બોલે છે

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੪॥
kahai nanak satguru baajhahu hor kachi banee. ||24||
Nanak says that without being uttered or approved by the true Guru, all other Baani (word) is false. ||24||
નાનક કહે છે સતગુરુ ના આશય થી ઉલટ વાણી મનુષ્યના મનને આત્મિક આનંદ ના ઠેકાણા થી નીચે પછાડી દે છે ।।૨૪।।

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤੁ ਜੜਾਉ ॥
gur kaa sabad ratann hai heeray jit jarhaa-o.
The Word of the Guru is like a priceless gift studded with the virtues of God.
સદગુરુના શબ્દ એક એવું અમૂલ્ય છે જેમાં પરમાત્માની મહિમા ભરેલી છે શબ્દ એવા છે કે જાણે રત્નો હોય

ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਜਿਤੁ ਮੰਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹੁ ਹੋਆ ਸਮਾਉ ॥
sabad ratan jit man laagaa ayhu ho-aa samaa-o.
The one whose mind is attuned to the Guru’s invaluable word, merges in this.
તેના દ્વારા મનુષ્યનું મન પરમાત્મા ની યાદમાં સદા સ્થિર થઈ જાય છે પરમાત્મામાં એક આશ્ચર્યજનક લીનતા બની રહે છે

ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਿਲਿਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ॥
sabad saytee man mili-aa sachai laa-i-aa bhaa-o.
One whose mind is focused on the Guru’s word, he develops love for the eternal God.
જો શબ્દમાં મનુષ્યનું મન જોડાઈ જાય તો તેની મહેરબાનીથી સદા સ્થિર રહેવા વાળા પ્રભુ નો પ્રેમ તેના મનમાં બની રહે છે

ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਆਪੇ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥
aapay heeraa ratan aapay jis no day-ay bujhaa-ay.
The one whom God blesses this understanding, realizes that God’s Name and the word of His praises are priceless.
તેની અંદર પરમાત્માનું હીરા રૂપી નામ સ્થિર થઈ જાય છે પરમાત્માની મહિમા નાશબ્દ-રત્ન જ તેના મનમાં રહે છે

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥
kahai nanak sabad ratan hai heera jit jarhaa-o. ||25||
Nanak says, the Guru’s word is like a priceless gift studded with the invaluable virtues of God.||25||
નાનક કહે છે ગુરુના શબ્દો તો સમજો જે રત્ન જેવા છે જેમાં પ્રભુના નામ રૂપી હીરા જડેલા છે ।।૨૫।।

ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ॥
siv sakat aap upaa-ay kai kartaa aapay hukam vartaa-ay.
After creating the soul and Maya, the Creator subjects them to His Command.
જીવાત્મા અને માયા પેદા કરીને પરમાત્મા સ્વયં જ આ હુકમ લાગુ કરાવે છે કે માયાનું જોર જીવો પર હંમેશા બની રહે

ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ਆਪਿ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥
hukam vartaa-ay aap vaykhai gurmukh kisai bujhaa-ay.
Enforcing His Order, He Himself sees the play between the mind and Maya; He gives the understanding about this play only to a rare Guru’s follower.
પ્રભુ સ્વયં જ આ હુકમ કરે છે સ્વયં જ આ રમત જોવે છે કે કેવી રીતે જીવ માયાના હાથોમાં નાચે છે

ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
torhay banDhan hovai mukat sabad man vasaa-ay.
Such a person enshrines the Guru’s word in the mind, and he is emancipated by breaking the bonds of Maya.
કોઈ કોઈ વિરલાને જ ગુરુ દ્વારા આ ખેલ ની સમજ આપે છે જેને સમજ આપે છે તેના માયાના મોહના બંધનતોડી નાખે છે

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
gurmukh jis no aap karay so hovai aykas si-o liv laa-ay.
The one whom God Himself blesses the wisdom to follow the Guru’s teaching, he lovingly attunes his mind to God.
ગુરુના શબ્દ પોતાના મનમાં વસાવી લે છે ગુરુએ બતાવેલા માર્ગ પર ચાલીને યોગ્ય તે જ મનુષ્ય થઈ શકે છે જેને પ્રભુ સમર્થ બનાવે છે તે મનુષ્ય એક પરમાત્મા ના ચરણ માં જ જોડાયેલો રહે છે

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨੬॥
kahai naanak aap kartaa aapay hukam bujhaa-ay. ||26||
Nanak says, He Himself is the Creator, and Himself reveals His Command. ||26||
નાનક કહે છે પરમાત્મા ખુદ જ જીવાત્મા અને માયા ની રચના કરે છે અનેકોઈ વિરલા ને આ સમજ પણ બક્ષે છે કે માયાનો પ્રભાવ તેના પોતાના હુકમથી જ જગતમાં છે ।।૨૬।।

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee.
The readers of Smritis and the Shastras reflect upon good and evil, but they do not understand the true essence of reality.
શ્રુતિઅને શાસ્ત્ર વગેરે વાંચવા વાળા પંડિતો વિચાર જ કરે છે કે આ પુસ્તકો ના હિસાબે પાપ શું અને પુણ્ય શું તેમનો આત્મિક આનંદમાં રસ નથી હોતો

ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee.
Yes, they do not understand the true essence of reality and without the Guru’s teachings they can not know the true essence of reality.
આ વાત પાકી સમજો કે સદગુરુ ની શરણગયા વગર આત્મિક આનંદનો રસ નથી આવી શકતો, જગત ત્રણ ગુણો ની અંદર ભટકી ભટકીનેભુલો પડેલો છે

ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਭ੍ਰਮਿ ਸੁਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥
tihee gunee sansaar bharam sut||25||aa suti-aa rain vihaanee.
The entire world is engrossed in the three modes of Maya and doubt; it passes the night of its life in the sleep of ignorance.
માયાના મોહમાં સૂતેલા લોકો ની આખી ઉંમર નીકળી જાય છે પણ માયાના મોહની ઉંઘમાંથી ગુરુની કૃપાથી ફક્તતે મનુષ્ય જ જાગે છે જેની અંદર પરમાત્માનું નામ વસે છે

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥
gur kirpaa tay say jan jaagay jinaa har man vasi-aa boleh amrit banee.
By the Guru’s Grace only those people remain awake from this sleep of ignorance within whom God dwells and who chant the Guru’s ambrosial word.
જે પરમાત્માની મહિમા ની વાણી નું ઉચ્ચારણ કરે છે

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥੨੭॥
kahai naanak so tat paa-ay jis no an-din har liv laagai jaagat rain vihaanee. ||27||
Nanak says that only that person realizes the essence reality (God), who isalways imbued with the love of God, and who spends his life remaining awake and allert to the allurements of Maya. ||27||
નાનક કહે છે તે મનુષ્ય આત્મિક આનંદ ભોગવે છે જે હરક્ષણ પ્રભુની યાદ ની લગન માં સ્થિર રહે છે અને તેની ઉંમર આ રીતની મૂળની ઊંઘમાંથી જાગીને વીતે છે ।।૨૭।।

ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥
maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai.
Why should one forsake that God who provides sustenance in the womb of the mother?
જો આત્મિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો તે પરમાત્માને ક્યારેય ભૂલવા ન જોઈએ જે માંના પેટમાં પણ પાલન પોષણ કરે છે

ਮਨਹੁ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਜਿ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਆਹਾਰੁ ਪਹੁਚਾਵਏ ॥
manhu ki-o visaaree-ai ayvad daataa je agan meh aahaar pahuchaava-ay.
Yes, why forget from the mind such a Great benefactor, who providessustenance in the fire of the womb?
આટલું મોટું દાન તો મનથી ભૂલવું ન જોઈએ માં ના પેટની અંદર પણ ભૂખની આગ માટેત્યાં પણ ખોરાક પહોંચાડે છે

ਓਸ ਨੋ ਕਿਹੁ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਉ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵਏ ॥
os no kihu pohi na sakee jis na-o aapnee liv laav-ay.
Nothing can harm the one, whom God imbues with His Love.
આ મોહ જ છે જેઆનંદથીઆપણને તોડીને રાખે છે, પણ તે વ્યક્તિને મોહ અડી પણ નથી શકતો જેને પ્રભુ પોતાના ચરણોની પ્રીતિ બક્ષે છે