GUJARATI PAGE 474

ਦੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥
daykheh keetaa aapnaa Dhar kachee pakee saaree-ai.
You behold Your creation like a board game and decide which pieces (mortals) are true (who have achieved their purpose of human life) and which are false.
સારા અને ખરાબ જીવો ને પેદા કરીને પોતે પેદા કરેલા ની તું ખૂબ જ સંભાળ રાખી રહ્યો છે

ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥
jo aa-i-aa so chalsee sabh ko-ee aa-ee vaaree-ai.
Whoever has come into this world shall depart; all shall have their turn for departure.
હે ભાઈ! જે પ્રભુએ આ શરીર અને મન પણ આપ્યા છે તે માલિકને મનમાંથી ક્યારેય ભૂલવા ન જોઈએ

ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਹਿ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥
jis kay jee-a paraan heh ki-o saahib manhu visaaree-ai
He who owns our soul, and our very breath of life – why should we forget that Master-God from our mind?
જ્યાં સુધી આ શરીર અને પ્રાણ આપણને મળેલા છે ત્યાં સુધી ઉદ્યમ કરીને પોતાના કાર્યો પોતે જ કરવા જોઈએ

ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥
aapan hathee aapnaa aapay hee kaaj savaaree-ai. ||20||
We should accomplish our task (of uniting with God) ourselves, by meditating on his Name.
મનુષ્ય જન્મ હરિસ્મરણ ની સાથે સફળ કરવું જોઈએ ।।૨૦।।

ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨
salok mehlaa 2.
Salok, by Second Guru
શ્લોક મહેલ ૨।।

ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥
ayh kinayhee aaskee doojai lagai jaa-ay.
What kind of love (for God) is this, when one also loves someone else (other than God)?
જો કોઈ પ્રેમી જીવ પોતાના પ્રેમી સિવાય ના કોઈ બીજાને ચિત્તમાં જોડી લે તો તેનો ઇશ્ક ને સાચો ઇશ્ક ન કહેવામાં આવે?

ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥
naanak aasak kaaNdhee-ai sad hee rahai samaa-ay.
O’ Nanak, he alone is considered a true lover (of God), who remains forever absorbed in the love of his beloved (God).
હે નાનક! તે મનુષ્ય સાચો આશિક તો જ કહેવામાં આવે જો હર ક્ષણ તે પોતાના પ્રિયતમની યાદમાં ડૂબેલો રહે

ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਕਰਿ ਮੰਨੇ ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ ਹੋਇ ॥
changai changa kar mannay mandai mandaa ho-ay.
One who feels happy only when good things happen, and becomes unhappy when things go badly,
પોતાના પ્યારા એ કરેલા કોઈ સારા કામને જોઈને કહે કે આ સારું કામ છે પણ ખરાબ કામ ને જોઈને કહે કે આ ખરાબ કાર્ય છે

ਆਸਕੁ ਏਹੁ ਨ ਆਖੀਐ ਜਿ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ॥੧॥
aasak ayhu na aakhee-ai je laykhai vartai so-ay. ||1||
such a person cannot be called a true lover (of God), as he is dealing with God in such a business like fashion.
પોતાની તરફથી આવેલ સુખને હસીને સ્વીકાર કરે પણ દુઃખ ને જોઈને ગભરાઈ જાય તે મનુષ્ય પણ સાચો આશિક કહેવામાં નથી આવતો કારણ કે તે તેનો ફક્ત પોતાના ભાગ્ય માં લખાયેલા પ્રેમ ને જ સ્વીકારે છે ।।૧।।

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Salok, Second Guru:
મહેલ ૨।।

ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦੋਵੈ ਕਰੇ ਮੁੰਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥
salaam jabaab dovai karay mundhhu ghuthaa jaa-ay.
One who sometimes offers respectful acceptance of God’s commands that he likes and sometimes rude refusal to commands that he does not like, is fundamentally going astray from the path of always accepting the Will of God.
જે મનુષ્ય પોતાના માલિક ના હુકમની સામે ક્યારેક તો માથું નમાવે છે અને ક્યારેક તેની ઉપર એતરાજ કરે છે તે માલિકની મંજૂરીની રાહ ઉપર ચાલવા થી બિલકુલ વંચિત રહી જાય છે

ਨਾਨਕ ਦੋਵੈ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥੨॥
naanak dovai koorhee-aa thaa-ay na kaa-ee paa-ay. ||2||
O’ Nanak, both these attitudes are false, and are not accepted in God’s court.
હે નાનક! એવા મનુષ્ય નું માથું નમાવવું અને એતરાજ કરવો બંને જુઠ્ઠા છે તેની આ બંને માંથી કોઈપણ વાત માલિક ના દરબારમાં મંજૂર નથી થતી ।।૨।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:21
પગથિયું ૨૧।।

ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੀਐ ॥
jit sayvi-ai sukh paa-ee-ai so saahib sadaa samHaalee-ai.
We should always remember that Master (God), remembering whom we always find peace and happiness
જે માલિક નું સ્મરણ કરીને સુખ મળે છે તે માલિકને સદા યાદ રાખવા જોઈએ

ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ ॥
jit keetaa paa-ee-ai aapnaa saa ghaal buree ki-o ghaalee-ai.
When we know that we have to bear the consequences of our own deeds, then why should we do any evil deeds?
જ્યારે મનુષ્ય એ પોતાના કરેલા કાર્યો નું ફળ પોતે જ ભોગવવાનું છે તો પછી કોઈ બુરી કમાઇ ન કરવી જોઈએ જેનું ફળ ભોગવવું પડે બુરું કામ ભૂલથી પણ ન કરવું જોઈએ

ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ॥
mandaa mool na keech-ee day lammee nadar nihaalee-ai.
We should not do any bad deeds at all; we should consider their consequences with a far sight.
ઊંડો વિચાર કરવાવાળી નજર કરી ને જોઈ લ્યો કે આવા બરા કામ નું ફળ શું નીકળશે

ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਿ ਨ ਹਾਰੀਐ ਤੇਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ॥
ji-o saahib naal na haaree-ai tavayhaa paasaa dhaalee-ai.
In this game of life, we should throw our dice (live the life) in such a way that we are not considered losers before our Master-God (our love for God should never diminish).
કોઈ એવો ઉદ્યમ જ કરવો જોઈએ જેનાથી પ્રભુ પતિની સાથે પ્રીત ન તૂટે

ਕਿਛੁ ਲਾਹੇ ਉਪਰਿ ਘਾਲੀਐ ॥੨੧॥
kichh laahay upar ghaalee-ai. ||21||
(In this precious human life), we should invest in those things that bring us profit (do those deeds that will bring us honor in God’s court; remembering God and accepting His will are the only safe investments)
માનવ જન્મ મેળવીને કોઈ નફા વાળી મહેનત જ કરવી જોઈએ ।।૨૧।।

ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨
salok mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
શ્લોક મહેલ ૨।।

ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਦੁ ॥
chaakar lagai chaakree naalay gaarab vaad.
If a servant performs service of his master but also arrogantly argues with him,
જો કોઈ નોકર પોતાના માલિકની નોકરી પણ કરે અને સાથે સાથે પોતાના માલિકની સામે અકડ પણ દેખાડે

ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਦੁ ॥
galaa karay ghanayree-aa khasam na paa-ay saad.
he may talk a lot in ego, but does not earn the pleasure of his master
તો એવું કામ કરીને માલિક ની સામે ન કરે ત્યારે એ નોકર માલિક પાસેથી પ્રેમ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો

ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥
aap gavaa-ay sayvaa karay taa kichh paa-ay maan.
When he serves (the master) after shedding his ego, only then he receives some recognition (from the master),
મનુષ્ય પોતાનો અહંકાર મિટાવીને માલિક ની સેવા કરે ત્યારે જ તેને માલિક ના દરબારમાં આદર મળે છે

ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਲਗਾ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥੧॥
naanak jis no lagaa tis milai lagaa so parvaan. ||1||
O’ Nanak, similarly, if a devotee, (who is humbly engaged in the service of remembering God with love and devotion), becomes united with God, then his service is approved in God’s presence.
હે નાનક! તે મનુષ્ય પોતાના તે માલિકને મળે છે જેની સેવા માટે લાગેલો છે અને પોતાનો અહંકાર ગુમાવીને સેવામાં લાગેલો મનુષ્ય માલિક ના દરબારમાં સ્વીકાર થાય છે ।।૧।।

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:
મહેલ ૨।।

ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ ਉਗਵੈ ਮੁਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ॥
jo jee-ay ho-ay so ugvai muh kaa kahi-aa vaa-o.
Whatever is in the mind ultimately comes out, after that, spoken words become useless like blowing air (any evil thoughts about someone ultimately come out and negate whatever sweet words we may speak about him)
જે કંઈ પણ મનુષ્યના દિલમાં હોય છે તે જ પ્રગટ થાય છે જેવી મનુષ્ય ની નિયત છે તેવું જ તેનું ફળ પણ છે

ਬੀਜੇ ਬਿਖੁ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਨਿਆਉ ॥੨॥
beejay bikh mangai amrit vaykhhu ayhu ni-aa-o. ||2||
(When we have bad intentions inside, but expect good results), Guru ji says: look at what kind of justice one expects, he sows poison, but asks for nectar in return?
જો અંદરની નિયત કંઈક બીજી હોય તો તેનું ફળ ઊલટું જ હોય છે આ કેવું આશ્ચર્ય છે કે મનુષ્ય વાવણી તો ઝેર ની કરે છે પણ તેના ફળ સ્વરૂપ માં અમૃત માંગે છે ।।૨।।

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:
મહેલ ૨।।

ਨਾਲਿ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥
naal i-aanay dostee kaday na aavai raas.
Friendship with a person with immature (ignorant) mind never works out.
કોઈ પણ મનુષ્ય પારખીને જોઈ લે કોઈ અજાણ સાથેની મિત્રતા એવી જ હોય છે

ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥
jayhaa jaanai tayho vartai vaykhhu ko nirjaas.
Because, whatever that (immature) person knows, he acts according to that immature intellect; anyone can check this himself. (Similarly, if we follow the dictates of our foolish mind, we would not gain anything).
જેવી તે મિત્ર ની સમજ હોય છે આવી જ રીતે તે મૂર્ખ મન ની સાથે મિત્રતા બાંધી ને ક્યારેય કોઈ લાભ નથી થતો આ મન પોતાની સમજ અનુસાર વિકારોને સાથે લઈને ફરે છે

ਵਸਤੂ ਅੰਦਰਿ ਵਸਤੁ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸਿ ॥
vastoo andar vasat samaavai doojee hovai paas.
One thing can be put in a vessel only if the thing already there is first put aside (similarly, one can enshrine God in one’s heart only if one first takes out the ego from the mind)
કોઈ એક વાસણમાં કોઈ બીજી વસ્તુ ત્યારે જ નાખી શકાય છે જ્યારે તેપહેલી પડેલી વસ્તુ બહાર કાઢી લેવામાં આવે

ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
saahib saytee hukam na chalai kahee banai ardaas.
With our Master (God), command does not work; it is (humble) prayer, which works with Him.
તો આવી જ રીતે આ મનને પ્રભુ ની તરફ જોડવા માટે જરૂરી છે પહેલાં નો સ્વભાવ બદલવામાં આવે પ્રભુ પતિને હુકમ કરેલો કામયાબ નથી થઈ શકતો તેની સામે તો વિનમ્રતા જ કામ આપે છે

ਕੂੜਿ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਵਿਗਾਸਿ ॥੩॥
koorh kamaanai koorho hovai naanak sifat vigaas. ||3||
O’ Nanak, the result of practicing falsehood is falsehood; it is only the praise of God, which brings true delight.
હે નાનક! ધોખાનું કામ કરવાથી જ લોકો મળે છે જેટલી વાર મનુષ્ય દુનિયાના ધંધામાંલાગેલો રહે છે તેટલીવાર ચિંતામાં જ ફસાયેલો રહે છે મન પ્રભુ ની મહિમા કરીને જ સ્થિર થઈ શકે છે સાચું કહીએ તો તે પ્રસન્નતા પામે છે ।।૩।।

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:
મહેલ ૨।।

ਨਾਲਿ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ॥
naal i-aanay dostee vadaaroo si-o nayhu.
Friendship with an ignorant, or love with a person of higher status than us,
અજાણ્યા લોકોની સાથે મિત્રતા અને પોતાના મોટાઓની સાથે પ્રેમ

ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥੇਹੁ ॥੪॥
paanee andar leek ji-o tis daa thaa-o na thayhu. ||4||
(will not last long), like a line drawn in water of which there is neither any trace nor any mark left.
એ એવું જ છે જે પાણીમાં ખેંચીલકીર અને આ લકીર ના કોઈ નિશાન રહેતા જ નથી ।।૪।।

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:
મહેલ ૨।।

ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮੁ ਆਣਿ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸਿ ॥
ho-ay i-aanaa karay kamm aan na sakai raas.
If an immature (ignorant) person does any task, he will not be able to bring it to a successful conclusion,
જો કોઇ વ્યક્તિ કોઈ કામથી અજાણ્યા હોય અને તે કોઈ કામ કરે તે કામ તે સારું નહીં કરી શકે

ਜੇ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੇਰਾਸਿ ॥੫॥
jay ik aDh changee karay doojee bhee vayraas. ||5||
Because, even if he does one small thing right, he would mess up the rest.
જો કોઈ એકાદ કામ તે સરખું પણ કરી લે તો બીજું કામ ખરાબ કરી નાખશે ।।૫।।

ਪਉੜੀ ॥
Pa-orhee. 22
Pauree:
પગથિયું ૨૨।।

ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥
chaakar lagai chaakree jay chalai khasmai bhaa-ay.
Only that servant is a true servant (devotee) who, while engaged in the service of the Master (God), works according to the will of the Master.
જો નોકર પોતાના માલિકની મરજી ના હિસાબે ચાલે તો સમજવું કે તે માલિકની નોકરી કરી રહ્યો છે

ਹੁਰਮਤਿ ਤਿਸ ਨੋ ਅਗਲੀ ਓਹੁ ਵਜਹੁ ਭਿ ਦੂਣਾ ਖਾਇ ॥
hurmat tis no aglee oh vajahu bhe doonaa khaa-ay.
Such a person enjoys great respect and obtains double wages (from the Master)
એક તો તેને ખૂબ જ ઈજ્જત મળે છે બીજું તે પગાર પણ માલિક પાસેથી બમણો લે છે

ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰਿ ਗੈਰਤਿ ਅੰਦਰਿ ਪਾਇ ॥
khasmai karay baraabaree fir gairat andar paa-ay.
(On the other hand, if a servant indulges in insubordination, and) claims to be equal to his master, he earns his master’s displeasure.
પણ જે સેવક પોતાના માલિકની બરાબરી કરે છે તે મનમાં શરમિંદગી રાખે છે

ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਇ ॥
vajahu gavaa-ay aglaa muhay muhi paanaa khaa-ay.
He loses even his previous wages, and (hears taunts from others, as if) receiving shoe beatings from every one.
પોતાની પહેલો પગાર પણ ગુમાવી બેસે છે અને માલિક તેને ગાળો આપે છે

ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸਿ ॥
jis daa ditaa khaavnaa tis kahee-ai saabaas.
Therefore, we should always thank and applaud God on whose sustenance we survive.
જે માલિકનું દીધેલું ખાય છે તેની પ્રશંસા કરવી જોઈએ

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾਲਿ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥੨੨॥
naanak hukam na chal-ee naal khasam chalai ardaas. ||22||
O’ Nanak, it is not the command which works with Him; it is humble prayer that works with the Master (God).
હે નાનક! માલિક ઉપર હુકમ ન કરી શકાય તેની આગળ અરજી જ કરવી જોઈએ ।।૨।।

ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨
salok mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
શ્લોક મહેલ ૨।।

ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਦਾਤਿ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ॥
ayh kinayhee daat aapas tay jo paa-ee-ai.
What kind of a God’s grace is that which we claim that we obtained by our own effort?
જો આપણે કહીએ કે મેં પોતાના પ્રયાસથી આ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી છે તો આ માલિકની તરફથી બક્ષિસ ન કહી શકાય?

ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ॥੧॥
naanak saa karmaat saahib tuthai jo milai. ||1||
O Nanak, the real grace is that which God, our Master, bestows upon us when he becomes pleased.
હે નાનક! બક્ષિશ તો તે જ છે જે માલિક ના પ્રસન્ન થવાથી મળે ।।૧।।